Krótkopowěsće (25.01.17)

srjeda, 25. januara 2017 spisane wot:

Wjace padow gripy

Budyšin. Hač do druheho kalendroweho tydźenja běchu w Budyskim wokrjesu

95 přizjewjenych padow gripy registrowali. W třećim tydźenju je ličba hižo na 132 padow rozrostła. Kaž nowinska rěčnica wokrjesa Sabine Rötschke Serbskim Nowinam zdźěli, je wokrjesej hač do 23. januara 211 přizjewjenych gripowych padow předležało.

Zeleni kritizuja Gabriela

Berlin. Braniborska zapósłanča Zelenych w zwjazkowym sejmje Annalena Baerbock je hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD) kritizowała, dokelž so tón dale spjećuje kruty termin mjenować, hdy so wudobywanje brunicy zakónči. „To je njezamołwite napřećo wšitkim wobdźělenym. Ludźo we Łužicy trjebaja jasnu perspektiwu.“

Hižo tójšto sele přetrjebali

Krótkopowěsće (24.01.17)

wutora, 24. januara 2017 spisane wot:

Rozprawu přepodali

Drježdźany. W padźe terorizma podhladneho Dshabara al-Bakra je komisija fachowcow dźensa swoju rozprawu předpołožiła. Předsyda gremija, něhdyši wustawowy sudnik Herbert Landau, je 200stronski dokument sakskemu ministerskemu prezidentej Stanisławej Tilichej (CDU) přepodał. Zjawnosć chcychu popołdnju nadrobnje informować.

Wočakuje stabilne wobdźělenje

Lipsk. Direktor Lipšćanskich knižnych wikow Oliver Zille wočakuje tež lětsa stabilne wobdźělenje na přehladce, kotraž wotměje so wot 23. do 28. měrca. Najebać hoberske změny na medialnym polu maja knižne wiki dale dobry wothłós, wón rjekny. Loni bě so 2 250 nakładnistwow a posłužbnikow wobdźěliło. Tež LND chce lětsa zaso pódla być.

Pruwuja nowu formu transporta

Krótkopowěsće (23.01.17)

póndźela, 23. januara 2017 spisane wot:

Šiman wospjet powołany

Budyšin/Praha. Zwjazkowy wonkowny minister Frank-Walter Steinmeier (SPD) je mjeztym druhi króć zapósłanca CDU w Sakskim krajnym semje Marka Šimana­ za čłona přirady Němsko-čěskeho rozmołwneho foruma powołał. Forum wuhotuje składnostnje 20lětneho wobstaća jubilejnu konferencu přicho­dny kónc tydźenja w čěskej stolicy Praze.

Wjace drogow na šulach

Mnichow. Drogowa kriminalita na šulach Němskeje je minjeny čas zdźěla drastisce přiběrała. Tole wuchadźa ze stati­stiki krajnych kriminalnych zarjadow a nutřkownych ministerstwow krajow. W Badensko-Württembergskej su lěta 2015 cyłkownje 939 drogowych deliktow na šulach zličili, trójce telko kaž 2011. W Sakskej je so ličba porno lětu 2011 z 69 padami na 128 podwojiła.

Triksuja ze segwayjemi

Krótkopowěsće (20.01.17)

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:

Pytaja kandidatow

Sprjewiny Doł. Hač do spočatka febru­ara móža zajimcy kandidaturu za wólby wjesnjanosty gmejny Sprjewiny Doł přizjewić. Po informacijach statistiskeho zarjada so dotal nichtó přizjewił njeje. Wólby budu 5. měrca. Njedyrbjał-li nichtó kandidować, dotalny wjesnjanosta Manfred Heine (njestronjan) hišće raz nastupi. Mjenje hač 2 000 wobydlerjow dla pak budźe zastojnstwo čestnohamtske.

Ptaču gripu zwěsćili

Zhorjelc. Pola mortweho kołpja w Zgorzelecu su wirus ptačeje gripy H5N8 zwěsćili. Tohodla su tež wjacore dźěle města Zhorjelca jako wěstotne pasmo postajili, zdźěla tamniši krajnoradny zarjad. Wěstotne pasmo, z kotrehož njesmě nichtó ptački, mjaso a jeja wuwožować, je nětko na 21 dnjow postajene.

Serbske reje wožiwić

Lipsk. Čłonojo towarstwa Serbska reja zetkachu so wčera w Lipsku ze zastupjerjom towarstwa Serbska ludowa hudźba Měrkom Šołtu. Rěčeli su wo serbskej rejowanskej kulturje a nowych idejach, kak móhli serbske reje wožiwić a je ludźom zbližić. Tak přihotuje towarstwo Serbska reja workshop, kotryž budźe 1. apryla w Choćebuzu.

Krótkopowěsće (19.01.17)

štwórtk, 19. januara 2017 spisane wot:

W Sakskej wjace insolwencow

Drježdźany. W Sakskej je loni ličba plajtow předewzaćow přiběrała, hinak hač po wšej Němskej. Kaž hospodarska naprašowarnja Bürgel zdźěla, je 1 099 firmow insolwencu přizjewiło, to je 6,7 procentow wjace hač lěto do toho. Z 73 plajtami na 1 000 předewzaćow leži Sakska snadnje nad cyłoněmskim přerězkom. Po wšej Němskej je ličba plajtow wo 6,2 procentaj woteběrała.

Nóc chětro zymna była

Lipsk. Minjena nóc bě w Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej chětro zymna. Najsylniši zmjerzk w Sakskej naměrichu z minus 19,2 stopnjomaj w Deutsch­neudorfje, informuje Němska wjedrarnja w Lipsku. W Bad Elsteru bě minus 18,6 a w durinskim Veilsdorfje minus 16,8 stopnjow zyma. Tež přichodne dny nas zmjerzki dale přewodźeja.

Wódne ptaki ličili

Praha. Kaž stajnje druhi kónc tydźenja w januaru je tež lětsa wjace hač 400 profesionalnych a amaterskich ornitologow wódne ptaki w Čěskej ličiło. Na tradicionalnej akciji wobdźělichu so tež škitarjo přirody a skawća. Za ličenje ptačiny w Europje je runje januarski čas idealny, dokelž so ptaki we wulkich mnóstwach hromadźa.

Krótkopowěsće (18.01.17)

srjeda, 18. januara 2017 spisane wot:

24. september namjetowany

Berlin. Zwjazkowe knježerstwo CDU/CSU a SPD namjetuje 24. september jako termin wólbow zwjazkoweho sejma. Kabinet je dźensa wotpowědny naćisk nutřkowneho ministra Thomasa de Maizièreho (CDU) schwalił. Formelnje pak rozsudźi wo tym zwjazkowy prezident Joachim Gauck. Powšitkownje wočakuja, zo wón namjet knježerstwa sćěhuje.

Wulkoracija přećiwo cwólbje

Drježdźany. Z wulkoraciju je 600 policistow dźensa přećiwo mjezynarodnej cwólbje paduchow a potajerjow postu­powało. Při tym přepytachu 31 objektow w Drježdźanach, Lipsku a Halle. 15 Vietnamjanow a Georgičanow su zajeli. Woni běchu předewšěm žiwidła kradnyli, kotrež Vietnamjenjo w swojich wobchodach dale předawachu.

Greenpeace šwika koncern

Krótkopowěsće (17.01.17)

wutora, 17. januara 2017 spisane wot:

Wothłosuja wo stawku

Zhorjelc. Dźěłarnistwo IG metal je dźensa swojich čłonow w Zhorjelskej tworni wagonotwarca Bombardier namołwiło, wo stawku wothłosować. Bombardier chcył produkciju přerjadować a tójšto ludźi pušćić. Rozmołwa hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD) z koncernom njebě wuspěšna. Wuslědk wothłosowanja wočakowachu wječor.

Wukony młodych wuzběhnył

Drježdźany. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je wukony młodych angažowanych sportowcow, hudźbnikow a wědomostnikow w Sakskej wuzběhnył. „Wy chceće so dale wuwić, to trjebamy“, rjekny Tilich wčera na nowolětnym přijeću w Drježdźanach-Hellerauwje. Mjez 800 přitomnymi běchu młodostni, kotřiž su so wuspěšnje na wubědźowanjach wobdźělili.

Kemše tež w esperanto

Krótkopowěsće (16.01.17)

póndźela, 16. januara 2017 spisane wot:

Za atraktiwne wjesne žra

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo je dźensa druhu namołwu programa „witalne wjesne žra a srjedźišća“ zahajiło. Tak móža­ gmejny nětko zaso wo spěchowanske srědki prosyć. Zaměr je wjesne kónčiny zesylnić. Tak móža próstwarjo srědki za saněrowanje abo wottorhanje twarjenjow runje tak zasadźić kaž za wutworjenje atraktiwnych wjesnych žrow.

Wo reformje rěčeli

Podstupim. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je dźensa w Podstupimje z kritikarjemi dwělomneje wokrjesneje reformy rěčał. Tež Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) reformu kategorisce wotpokazuje. W běhu zetkanja wšak njeje k žanomu rozrisanju dóšło.

Industrija z dobytkom

Kamjenc. Sakske industrijne přede­wzaća su loni po předležacej bilancy dobytk­ nadźěłali. Tole wozjewi dźensa krajny statistiski zarjad ze sydłom w Kamjencu. Tak je cyłkowny wobrot wot januara do oktobra wo 0,9 procentow na 47,7 miliardow eurow rozrostł. Produkcija jězdźidłow a jězdźidłowych dźělow pak registrowaše wulke straty.

Krótkopowěsće (13.01.17)

pjatk, 13. januara 2017 spisane wot:

Mjenje wopytowarjow přišło

Drježdźany. Lěta 2016 je mjenje wopytowarjow do sakskich muzejow přišło. Statne wuměłske zběrki Drježdźany mějachu dźewjeć procentow mjenje hosći, Kamjeničanski statny muzej za archeologiju dwaceći procentow a Lipšćanski muzej tworjaceho wuměłstwa samo štwórćinu mjenje. To zdźěla sakske ministerstwo za wuměłstwo w Drježdźanach.

Wjace wukrajnikow w Čěskej

Praha. Po wuličenju Čěskeho statistiskeho zarjada přebywa w Čěskej republice tuchwilu telko wukrajnikow kaž hišće ženje. W nowembru 2016 bě jich 495 000 wosobow (4,5 procentow wobydlerstwa kraja). Mjez nimi přewažuja Słowacy, Ukrainjenjo a Vietnamjenjo. Najwjetši podźěl cuzych statnych přisłušnikow zwěsćichu w Praze (14 procentow), najmjeńši we wokrjesu Opava (jedyn procent).

LEAG wostanje sponsor FCE

Krótkopowěsće (12.01.17)

štwórtk, 12. januara 2017 spisane wot:

Kopańce w sydlenskim rumje

Podstupim. Gmejna Kopańce (Neuhausen) přisłuša serbskemu sydlenskemu rumej. To je hłowny wuběrk Krajneho sejma Braniborskeje na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknył. Přirjadowanje Carneho Gozda (Schwarzheide) a Šejkowa (Schipkau) pak wuběrkownicy wotpozakachu. Wo dalšich 16 próstwach njejsu hišće rozsudźili.

Wobchad sněha dla haćeny był

Lipsk. W Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej bě nadróžny wobchad minjenu nóc sněha a zalodźenych dróhow dla haćeny. W Kamjenicy a wokolinje zličichu 93 wobchadnych njezbožow ze 168 wobdźělenymi jězdźidłami. Tež we wuchodnej Sakskej dóńdźe k wjacorym njezbožam. Wokoło Zhorjelca su někotre awta z hładkeho puća do přirowa zjěli.

Wojerski konwoj we Łužicy

Wochozy. Konwoj armeje USA je wčera na Wochožanske wojerske zwučowanišćo dojěł. Něhdźe 40 wojakow tam zaměstnichu a zastarachu, kaž Zwjazkowa wobora zdźěla. Dźensa chcychu do Pólskeje jěć. Wojacy su dźěl 4 000 wojakow sylneje jednotki wójska USA, kotrež je tuchwilu po puću z Bremerhavena do srjedźneje a wuchodneje Europy.

nawěšk

nowostki LND