Krótkopowěsće (11.05.17)

štwórtk, 11. meje 2017 spisane wot:

Při njezbožu so njezranił

Podstupim. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je wobchadne njezbožo ze swojim słužbnym awtom w Podstupimje njezranjeny přetrał. Jězdźidło bu wobškodźene, rěčnik policije zdźěli. Šofer Woidkoweho woza bě so wčera wječor za wodźidłom zwjezł. Na to awto na kromje puća do płota zrazy. Šofera dowjezechu do chorownje.

Žadaja sej Saksku pruwować

Dissen. W zwisku z planowanym přepołoženjom produkcije mlokowych wudźěłkow předewzaća Homann do Leppersdorfa su so delnjosakscy politikarjo na komisiju EU wobroćili. Woni žadaja sej wot prezidenta Jeana-Claudea Junckera pruwować, w kotrej měrje Sakska přepołoženje pjenježnje spěchuje. W Dissenje by 1 200 městnow wotpadnyło.

Pomhaja čěskim krajanam

Krótkopowěsće (10.05.17)

srjeda, 10. meje 2017 spisane wot:

Towaršnosć wuznamjenjena

Zhorjelc/Zgorzelec. Na wčerawšim zhromadnym posedźenju měšćanskeju radow Zhorjelca a Zgorzeleca su Hornjołužisku towaršnosć wědomosćow z čestnym titulom „Za zasłužby wo europske město Zhorjelc/Zgorzelec“ wuznamje­nili. Do toho běchu so zapósłancy po tradiciji wosrjedź mosta nad Nysu zetkali a schadźowachu so na to w Domje kul­tury na pólskej stronje rěki.

Studenća startuja w Londonje

Choćebuz/Zły Komorow. Skupina 14 studentow Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow přihotuje so tuchwilu intensiwnje na mjezynarodne wubědźowanje wo energe­tisce najeficientniše jězdźidło, wotměwace so kónc meje w Londonje. Tam chcedźa přećiwo 192 mustwam ze 27 krajow nastupić, uniwersita piše.

Těz w Sakskej bydlenja přepytali

Krótkopowěsće (09.05.17)

wutora, 09. meje 2017 spisane wot:

Zahaja filmowy festiwal

Žitawa. Z koprodukciju „Centaur“ wo kirgiziskim paduchu koni zahaja dźensa wječor w Žitawje mjezy přesahowacy Nysowy­ filmowy festiwal. Hač do nje­dźele, 14. meje, pokazaja w třikrajowym róžku Němskeje, Pólskeje a Čěskeje 130 hrajnych a dokumentarnych filmow. Za cyłkownje 10 000 eurow spožča wosom mytow. Zarja­dowanja planuja w 23 hrajnišćach na 13 městnach, mjez druhim w Budy­šinje.

Prěnja žona z generalom so stała

Praha. Składnostnje róčnicy kónca Druheje swětoweje wójny je čěski prezident Miloš Zeman nowych generalow powołał. Mjez nimi je prěni raz w stawi­znach čěskeje armeje tež žona – Lenka Šmerdová, poradźowarka načolnika generalneho staba a zamołwita za rekrutow. Podźěl žonow w čěskim wójsku wučinja tuchwilu 13 procentow.

Nowy rozmach w solarnej branši

Krótkopowěsće (08.05.17)

póndźela, 08. meje 2017 spisane wot:

Domjacnosće maja wjac pjenjez

Kamjenc. Wobydlerjo Sakskeje mějachu lěta 2015 přerěznje 18 691 eurow za přetrjebu a lutowanje k dispoziciji. To bě 461 eurow (2,5 proc.) wjace hač lěto do toho. Přiwšěm su ludźo w swobodnym staće hišće 2 900 eurow wot cyłoněmskeho přerězka zdaleni. Tón wučinja 21 580 eurow. Lońše ličby hišće njepředleža.

Chowaja smjertne powostanki

Seelow. Pod dohladom sobudźěłaćerjow ruskeho wulkopósłanstwa su dźensa započeli, masowy row sowjetskich wojakow­ při zwjazkowej dróze B 1 pola Seelowa rumować. Dotal su smjertne powostanki 21 wojakow namakali, kaž Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy zdźěla. Rozměr rowa dotal hišće njepřewidźa. Wojacy běchu tam při ćežkich bitwach 1945 padnyli.

Truty za čěsku policiju

Praha. Čěske knježerstwo je nowe směrnicy za natwar wosebiteje policajskeje jednotki schwaliło, kotraž ma truty (Drohne) wužiwać. W běhu přichodneju lět měli zakłady za nje w štyrjoch městach kraja nastać. Policija planuje tež škit před trutami polěpšić, na přikład Praski hród jako sydło prezidenta.

Budyšanam jasnje podleželi

Krótkopowěsće (05.05.17)

pjatk, 05. meje 2017 spisane wot:

„Serbske powěsće“ znowa wušli

Budyšin. Po prěnim wudaću „Serbskich powěsćow“ w lěće 1959, kotrež wopřijima wjele znatych a mjenje znatych bajow­, je w LND nětko třeći, přehladany nakład woblubowaneje knihi z rysowankami Měrćina Nowaka-Njechorńskeho wušoł. Zběrka chce pomhać znatosć wódneho muža, lutkow, wurlawow, Pumpota a dalšich postawow wobchować a je přichodnym generacijam zbližić.

Wot jutřišeho su meje widźeć

Chrósćicy. Za wubědźowanje župy „Michał Hórnik“ wo najrjeńšu meju je dotal dwanaće wobrazow dóšło, mjez druhim z Konjec, Wotrowa a Serbskich Pazlic, zdźěli regionalna rěčnica Katharina Jurkowa. Wone budu wot jutřišeho na Facebookowej stronje župy widźeć. Hač do 15. meje móžeće potom wo najrjeńšej meji wothłosować. Dobyćer dóstanje nimo serbskeje chorhoje sud piwa.

Předewzaćeljo maja wolić

Krótkopowěsće (04.05.17)

štwórtk, 04. meje 2017 spisane wot:

Wjace pjenjez do šulow

Drježdźany. Sakske šule dóstanu w šulskim lěće 2017/2018 něhdźe 26 milionow eurow za cyłodnjowske poskitki. To přesahuje poskitk w aktualnym šulskim lěće wo wjace hač tři miliony. Něhdźe 304 000 šulerjow a tak 6 000 wjace změje z toho wužitk. W přichodnych tydźenjach dóstanje 1 278 šulow informaciju wo spěchowanju.

Heinz Keßler zemrěł

Berlin. Něhdyši zakitowanski minister NDR Heinz Keßler je njeboh. Armejowy general je zawčerawšim, wutoru, 97lětny w Berlinje zemrěł, kaž tamniše medije rozprawjeja. Keßler steješe wot lěta 1985 hač k wotstupej 1989 na čole zakitowanskeho ministerstwa. Zdobom bě wón čłon politběrowa SED. Berlinsku murju a socializm je hač do kónca zakitował.

Łužiske hory zwičnić

Nový Bor. Zwjazk gmejnow w čěskich Łužiskich horach je předstajił plany, kak kónčinu turistisce zwičnić. Dotal skerje pozabyty region ma wulki přirodny kaž tež kulturny potencial. Marketingowe pomjenowanje „Łužiske hory“ ma při tym centralne městno měć. Projekt wopřijima tež sobudźěło z organizacijemi w němskich Žitawskich horinach.

Higuain dwójce trjechił

Krótkopowěsće (03.05.17)

srjeda, 03. meje 2017 spisane wot:

Twarja nowu wobjězdku

Wojerecy. Ze symboliskim prěnim zarywom su dźensa wuchodnje Wojerec nowu wobjězdku wokoło města twarić započeli. Nimale sydom kilometrow dołha čara, kotraž powjedźe wot B 96 pola Mučowa hač k B 97 sewjerowuchodnje Wojerec, ma Ćisk, Němcy a Wojerecy wot wobchada wolóžić. Wobjězdka płaći 20 milionow eurow a ma w lěću 2019 hotowa być.

Lětopis lyriki 2017 z Chěžku

Frankfurt am Main. W nowej knize „Jahrbuch der Lyrik 2017“ je tež baseń „Zelene zet“ Jurja Chěžki zapřijata. Róža Domašcyna bě ju do němčiny přenjesła. Jeje poezija jewi so tež w 31. wudaću lětopisa z načasnej lyriku Němskeje, Awstriskeje a Šwicarskeje, kotryž wuńdźe lětsa prěni raz w Frankfurtskim nakładnistwje Schöffling & Co.

Nowy młodźinski dušepastyr

Drježdźany. Kapłan Martin Kochalski budźe nowy młodźinski dušepastyr Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. 36lětny, kotrehož je biskop Heinrich Timmerevers do zastojnstwa powołał, nastupi 1. awgusta swoju słužbu, kaž biskopski ordinariat w Drježdźanach zdźěla. Kochalski pochadźa z Lipska a bě po swjećiznje 2012 kapłan w Šěrachowje.

Krótkopowěsće (02.05.17)

wutora, 02. meje 2017 spisane wot:

Tilich we Łužicy po puću

Žitawa/Biskopicy. Nutřkowna wěstota bě hłowna tema dźensnišeho wopyta sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU) w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu. Tak rěčeše wón mjez druhim ze Žitawskimi wohnjowymi wobornikami wo mjezy přesahowacym zhromadnym dźěle. W Budyšinje wopyta Tilich kubłanski centrum policije. Wječor je wobydlerski forum w Biskopicach.

Lay na dobrym třećim městnje

Glauchau. Budyska zapósłanča Lěwicy w zwjazkowym sejmje Caren Lay steji na 3. městnje krajneje lisćiny swojeje strony k wólbam zwjazkoweho sejma w septembru. Wona móžeše so na krajnym zjězdźe w Glauchauwje w rozsudnych wólbach přesadźić. Na prěnje a 2. městno wuzwolichu delegaća předsydku strony Katju Kipping a Andréja Hahna.

Park wětrnikow nastanje

Krótkopowěsće (28.04.17)

pjatk, 28. apryla 2017 spisane wot:

Wutoru započnu twarić

Pančicy-Kukow. Statnu dróhu S 100 w Pančicach-Kukowje započnu přicho­dnu wutoru, 2. meje, wutwarjeć, zdźěli krajny zarjad za dróhotwar a wobchad. Runočasnje nastanje nowy móst nad Klóšterskej wodu. W tym zwisku maja so wodowody, milinowody, wopłóčkowe kanale a dalše nošerje medijow přepołožić. Dźěła maja hač do lěća 2018 trać. Tak dołho budźe S 100 dospołnje zawrjena.

Namołwja k demonstraciji

Drježdźany. Předsyda sakskeje SPD, hospodarski minister Martin Dulig, namołwja ludźi so 1. meje na zarjadowanjach dźěłarnistwow wobdźělić. Za lěpše dźěłowe wuměnjenja dyrbjeli socialdemokraća a dźěłarnistwa za samsny postronk ćahnyć, rjekny wón w Drježdźanach. Zdobom sej wot předewzaćow žada, wjace na dobro dźěławych činić.

Němska rěč prašana

Krótkopowěsće (27.04.17)

štwórtk, 27. apryla 2017 spisane wot:

Peticiju zapodali

Podstupim. Peticiju nastupajo planowanu změnu postajenja za wučbu serbšćiny je Domowina wčera peticiskemu wuběrkej Krajneho sejma Braniborskeje zapodała. Peticija wopřijima lisćinu, kotruž je 2 249 wosobow z tu- a wukraja podpisało. Připołožena je online-peticija staršiskeje iniciatiwy z wjace hač 20 000 podpismami hač do 17. apryla.

Olympiada zakónčena

Wodowe Hendrichecy. Sarah Hančikec, šulerka Budyskeho Serbskeho gymnazija, Daniel Šołta z Wojerowskeho Johanneuma a Leonard Nowack ze Žylowskeje zakładneje šule su lětušu 51. olympiadu serbskeje rěče jako najlěpši zakónčili. Wšitcy třo docpěchu we wobłuku třidnjowskeho wubědźowanja we Wo­dowych Hendrichecach wukon „z wuznamjenjenjom“.

Ponowja přezmjeznu železnicu

Karlovy Vary. W zapadnej Čěskej chcedźa lokalnu přezmjeznu železnisku čaru, zwjazowacu kupjele Karlovy Vary ze sakskim Johanngeorgenstadtom, hač do julija 2018 dospołnje ponowić. Po zakón­čenju projekta w hódnoće 17 milionow eurow budźe jězba po 45 kilometrow dołhej trasy po Rudnych horinach potom sydom mjeńšin spěšniša.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND