Krótkopowěsće (14.11.16)

póndźela, 14. nowembera 2016 spisane wot:

Hłowna zhromadźizna w Kulowje

Kulow. Čłonojo Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu su so minjenu sobotu na swojej lětušej hłownej zhromadźiznje w Kulowje schadźowali a sej zawod Krabatowy mlokowy swět w Koćinje wobhladali. Ke klětušim předewzaćam słušeja znowa Serbske jutrowne wiki, kotrež chcedźa 2017 11. a 12. měrca 26. raz w Budyšinje přewjesć.

Zastrow při wólbach zwrěšćił

Drježdźany. Holger Zastrow, předsyda sakskeje FDP, je na wólbnej konferency strony za wólby zwjazkoweho sejma 2017 zwrěšćił. 47lětny předewzaćel při wothłosowanju wo direktnym kandidaće za Drježdźanski wólbny wokrjes 160 swojemu kontrahentej Christophej Blödnerej (34) podleža. Blödner dósta 20 hłosow, Zastrow jenož 19. Wón je wot lěta 1999 krajny předsyda sakskeje FDP.

Wjace mlokowych tankownjow

Krótkopowěsće (11.11.16)

pjatk, 11. nowembera 2016 spisane wot:

Škitne naprawy za pjeriznu?

Drježdźany. Po někotrych padach ptačeje gripy we wjacorych zwjazkowych krajach pruwuja tež w Sakskej škitne naprawy za domjacu pjeriznu, na přikład zakaz pastwu wužiwać. Dotal pak w swobodnym staće hišće žadyn pad tuteje mrětwy nimaja, zdźěli strowotniske ministerstwo. Najebać to su wšitke žiwidła kontrolowace a weterinarne zarjady wo „aktualnych rizikach“ informowane.

Pruwuja wosuški

Drježdźany. Hodowny wosušk lěta 2016 je tuchwilu w pruwowanskej fazy. Dźensa su fachowcy w nadawku škitneho zwjazka „Drježdźanski wosušk“ z kwalitnym pruwowanjom sławneho pječwa pokročowali. Pěšcy móža jim w Drježdźanskej galeriji při Starych wikach přihladować. Cyłkownje 150 wosuškow pjekarjow z Drježdźan a wokoliny tam pruwuja.

Zběrki na dobro zbrašenych

Krótkopowěsće (10.11.16)

štwórtk, 10. nowembera 2016 spisane wot:

Sylny sněh w Pólskej

Waršawa. Po sylnym sněhowanju minjenu nóc je na wuchodźe Pólskeje zastaranje z milinu z městnami přetorhnjene. Dźensa rano bě we wojewódstwje Podlaskie něhdźe 8 000 domjacnosćow bjez miliny, kaž zamołwići zdźělichu. Milinowody běchu so mokreho sněha dla tor­hnyli. Po informacijach wjedrarjow nańdźe so hač do 15 centimetrow sněha.

Češa ponowja syriske pomniki

Praha/Damaskus. Čěscy fachowcy chcedźa Syriskej pomhać, přez wójnu wobškodźene historiske pomniki zaso ponowić. Po informacijach direktora Praskeho Narodneho muzeja Michala Lukeša je čěska strona Syričanam wotpowědne srědki a pomoc poskićiła. Někotre předmjety chcedźa w specialnych dźěłarnjach w Čěskej republice ponowić.

Kóždy dźesaty předołženy

Krótkopowěsće (09.11.16)

srjeda, 09. nowembera 2016 spisane wot:

Čestnu Lubinu spožčili

Choćebuz. Na wčerawšim swjatočnym wotewrjenju 26. Choćebuskeho filmoweho festiwala w tamnišim statnym dźiwadle su jednaćelku filmoweho spěchowanja Medienboard Berlin-Brandenburg Kirsten Niehus z čestnej Lubinu wuznamjenili, a to za jeje zasłužby wo wuwiće srjedźo- a wuchodoeuropskeho filma. Niehus je štwórta lawreatka tohole myta.

Gauck pogrom wopominał

Choćebuz. Zwjazkowy prezident Joachim Gauck je dźensa w Choćebuzu wopory nacistiskeho pogroma wopominał. Zhromadnje z braniborskim ministerskim prezidentom Dietmarom Woidku (SPD) wón při wopomnišću na městnje zničeneje synagogi wěnc połoži. 9. nowembra 1938 běchu nacionalsocialisća po wšej Němskej židowske synagogi, wobchody a bydlenja nadběhowali.

Němska wosada w čěskej stolicy

Krótkopowěsće (08.11.16)

wutora, 08. nowembera 2016 spisane wot:

Kozel dale rěčnik Serbow

Budyšin. Hajko Kozel ze Stróže, zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje, wostanje rěčnik Budyskeho wokrjesneho zwjazka strony za serbske naležnosće. Čłonojo zwjazka su jemu na wólbnej zhromadźiznje minjeny kónc tydźenja čestnohamtsku funkciju znowa dowěrili. Tež dotalnu předsydku Marion Junge znowa do zastojnstwa wuzwolichu.

Drohotny pokal namakany

Drježdźany. Drohotny pokal z Drježdźanskeho radniskeho pokłada su po informacijach sćelaka MDR na wikich starožitnosćow w nižozemskim Maastsrichće namakali. Pokal pochadźa ze 17. lětstotka a bě po kóncu Druheje swětoweje wójny zhubjeny. Na wikach poskićachu jón za 230 000 eurow. Město Drježdźany chce sej drohoćinku nětko sudnisce wužadać.

Parkowanskej domaj na horje

Krótkopowěsće (07.11.16)

póndźela, 07. nowembera 2016 spisane wot:

Awtodróha bórze hotowa

Praha. Z awtom spěšnje na hodowne wiki do Prahi? Tole móhli sej lětsa hižo zwoprawdźić. Jeli so „ničo njepředwidźomne njestanje“, budźe dróha 17. decembra dotwarjena. Tole zdźěli čěski wobchadny minister Dan Ťok dźensa w Praze. Prěnich hosći na přepodaće poslednjeho dźěla je „kedźbliwje“ hižo přeprosył. Awtodróhu twarja mjeztym 25 lět.

Paducha w cyrkwi lepili

Drježdźany. Policija je dźensa rano w Drježdźanskej Cyrkwi našeje knjenje paducha zajała. Muž z Madźarskeje bě na wuhladnu platformu ćeknył a so tam za sćežorom chował, jako zastojnicy jeho zajachu. W ruce měješe měšk pjenjez. W cyrkwi bě 26lětny prawdźepodobnje tři jałmožnicy wurubił. Swědk bě policiju informował, zo je so něchtó přez wokno do cyrkwje zadobył.

Z ćahom přećiwo drogam

Krótkopowěsće (04.11.16)

pjatk, 04. nowembera 2016 spisane wot:

Za myto namjetowanaj

Budyšin. Serbski rozhłosownik Roman Nuk a jeho čěski kolega Petr Kumpfa staj za swoje wusyłanje „Mensch, Nachbar“ sćelaka MDR1/Radio Sakska za Němsko-čěske žurnalistiske myto 2016 namjetowanaj. Z nimale sto zapodatych přinoškow bě Němsko-čěska jury po třoch kandidatach z wobeju krajow nominowała. Dobyćerjow počesća kónc januara w Praze.

Hosćo z Wrócławja we Łužicy

Slepo. Zastupjerjo ewangelskeje cyrkwje Wrócławskeje diecezy zetkachu so wčera ze zastupjerjemi ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica w Slepom. Mjez nimi běštaj tež biskop Waldemar Pytel z Wrócławja a generalny superintendent Martin Herche. Hosćo zhonichu tež wo połoženju Serbow we Łužicy. Wosadna fararka Jadwiga Malinkowa swjećeše z nimi trojorěčnu serbsko-pólsko-němsku nutrnosć.

Hotuja so na demonstraciju

Krótkopowěsće (03.11.16)

štwórtk, 03. nowembera 2016 spisane wot:

LND na wikach prěni raz pódla

Drježdźany. Pjaty raz wotměja so 5. a 6. nowembra w sakskej stolicy wiki kołowokoło knihow a čitanja „Schriftgut“. Prěni raz wobdźěli so tam LND. Wjac hač 2000 kwadratnych metrow wulki „hermank wědy“ lubi hosćom wobšěrnu zaběru kołowokoło knihi. Štóž w Drježdźanach bydli abo chce sej tam dojěć, namaka wustajenišćo LND w hali 3, čo. c 11.

Uniwersita na dwórnišću?

Děčín. Prózdnje stejace dwórnišćo Děčín-wuchod móhli tola hišće wuchować. Děčínska wotnožka Čěskeje techniskeje uniwersity so za nje zajimuje. Objekt běchu w 19. lětstotku jako namjeznu staciju železniskeje čary mjez Wienom a Berlinom natwarili. Dźensa je kulturny pomnik njewužiwany a zanjechany. Wulki zadźěwk wšak je płaćizna: Čěska žele­znica žada sej milion eurow.

Rjemjeslnicy zwjetša spokojom

Drježdźany. Nalada mjez wuchodosakskimi rjemjeslnikami je tak dobra kaž dołho nic. Kaž z dźensa wozjewjeneho přepytowanja Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory wuchadźa, je 60 procentow wšěch woprašanych předewzaćow z tuchwilnym połoženjom kaž tež z wuhladami do přichoda spokojom.

Krótkopowěsće (02.11.16)

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:

Problemy z nowym jězorom

Choćebuz. Na wčerawšim rozjimanskim jednanju k powodźenju něhdyšeje brunicoweje jamy Choćebuz-sewjer jako nowy Wuchodny jězor wujewichu so bytostne problemy. Krajny zarjad za přirodu je připowědźił, zo njemóže tuchwilnym planowanjam přihłosować, kaž předsyda Zeleneje ligi Renej Šuster w zdźělence piše. Wjacori wobydlerjo připowědźichu skóržby přećiwo jězorej.

Dale mjenje bjezdźěłnych

Budyšin. W oktobrje bě we wuchodnej Sakskej 21 461 bjezdźěłnych, 448 mjenje hač w septembrje a 3 580 mjenje hač loni w tymle času. Kwota bjezdźěłnosće w Hornjej Łužicy je so w běhu lěta wot 8,6 na nětko 7,5 procentow znižiła. Šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt ma to za „wulku, takle njewočakowanu dimensiju“.

Dalše sudniske jednanja

Krótkopowěsće (01.11.16)

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:

Wědomostnica wuznamjenjena

Würzburg/Choćebuz. Wědomostnica Braniborskeje techniskeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow na polu twarstwa, prof. dr.-ing. Angelika Mettke, je jedna z lawreatkow Němskeho wobswětoweho myta Zwjazkoweje załožby za přirodu. Wona přija myto z rukow zwjazkoweho prezidenta Joachima Gau­cka zawčerawšim we Würzburgu. Mettke wuznamjenichu za jeje koncept, recyclingowy beton efektiwnišo znowa zasadźeć.

Žada sej wjace policije

Drježdźany. Nutřkowny politikar Zelenych Valentin Lippmann stražnych policistow jako dołhodobne rozrisanje problemow sakskeje policije wotpokazuje. Tole rjekny wón powěsćerni dpa, reagujo na interview sakskeho nutřkowneho ministra Markusa Ulbiga (CDU) w Lipšćanskich nowinach. Tam bě so Ulbig za to wuprajił, stražnych policistow spěšnišo do słužby přewzać.

Prěnje praskotaki sćazane

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND