Krótkopowěsće (14.06.16)

wutora, 14. junija 2016 spisane wot:

Přichodnje wučer w Bórkowach

Borkowy. Uwe Gutšmidt budźe wot noweho šulskeho lěta na Bórkowskej zakładnej a wyšej šuli „Mina Witkojc“ skutkować. Jako wučer za Witaj-wučbu zawěsći wón sobu serbskorěčne kubłanje na šuli, w kotrejž mjeztym dźesać lět bilingualnu wučbu po koncepće WITAJ poskićuja. Dotal bě Gutšmidt na Tšupčanskej zakładnej šuli wučił.

„Słowjanska epopeja“ do Azije

Praha. Znatu přehladku wulkoformatnych wobrazow Alfonsa Muchi, zwobraznjacu wuznamne wokomiki słowjanskich stawiznow, wupožča dlěšodobnje do wukraja. Klětu budźe w Japanskej a Chinje wustajena; pozdźišo snano tež w Južnej Koreji a USA. China zapłaći za wupožčenje 100 000 eurow a zaruna kóšty transporta a zawěsćenja.

Za zhromadne spěchowanje

Podstupim. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) zasadźuje so za zhromadne dźěło ze Sakskej při hospodarskim spěchowanju Łužicy. Tole je wažne wuměnjenje zesylnjenja regiona, rjekny Woidke wčera po zetkanju z nowym jednaćelom Inowaciskeho regiona Łužica tzwr, Hansom Rüdigerom Langu w statnej kencliji.

Krótkopowěsće (13.06.16)

póndźela, 13. junija 2016 spisane wot:

Rjemjeslnicy wuradźowali

Drježdźany. Woteběraca ličba rjemjeslniskich zawodow w Sakskej demografiskeje změny dla bě hłowna tema dźensnišeho zjězda Zwjazka rjemjeslnikow Sakskeje w Drježdźanach. Na njej chcychu wo wupućach wuradźować. Nimo toho zaběrachu so z konjunkturnym wuwićom. Zwjazk reprezentuje 58 500 firmow z wjace hač 320 000 sobudźěłaćerjemi.

Planuja etat 2017 a 2018

Mišno. Sakske krajne knježerstwo je dźensa a jutře w klawsurnym wuradźowanju. W Mišnje planuja mjez druhim etat za lěće 2017 a 2018, statna kenclija zdźěli. Prěnje wuslědki chcedźa jutře předstajić. Hladajo na přiběrace dawkowe dochody liča z dochodami a wudawkami hač do 18 miliardow eurow. Wo rozdźělenju pjenjez chcedźa so dojednać. Zběrka Herberta Nowaka wušła

Budyšin. K 100. posmjertnym narodninam Herberta Nowaka je wušła w Ludowym nakładnistwje Domowina zběrka jeho tekstow. Wubrała a zestajała je knihu pod titlom „Pisaŕ běch wót młodych lět. Wšake z tśiběrtyl stolěśa“ šeflektorka LND Janka Pěčkojc de Lévano. Předsłowo spisała je Herberta Nowakowa dźowka dr. Madlena Norbergowa.

Krótkopowěsće (10.06.16)

pjatk, 10. junija 2016 spisane wot:

W literarnej bróžni byli

Horni Hajnk. Šulerjo 1. lětnika Chróšćanskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ su wčera spisowaćela Bena Budarja w Hornim Hajnku wopytali. Wón powědaše dźěćom ze swojeho žiwjenja, čitaše jim wurězki z knihi „Cowboy Tom“ a přednjese swójske basnje. Šulerjo mějachu tójšto zajimawych prašenjow na serbskeho spisowaćela a wuspytachu so samo w basnjenju.

Tilich před přiwisnikami Pegidy

Drježdźany. Najebać werbalne nadpady přiwisnikow Pegidy a prawicarskoradikalnu polemiku žada sej sakski premier Stanisław Tilich (CDU) wjace demokratiskeho sobuskutkowanja wobydlerjow. Na wobydlerskim forumje w Drježdźanskej Křižnej cyrkwi je wón wčera zdobom zakładne prawo na azyl zakitował, žnějo za to tež wosobinske ataki.

Wjace nadpadow na politikarjow

Krótkopowěsće (09.06.16)

štwórtk, 09. junija 2016 spisane wot:

1,3 miliony za projekty

Drježdźany. Kulturna załožba Sakskeje spěchuje hač do kónca lěta dalše projekty, za čož nałoži 1,3 miliony eurow. Za 159 předewzaćow je spěchowanje přilubjene, tak na přikład za hudźbne festiwale, čitanja, dźiwadła a wustajeńcy, kaž załožba dźensa w Drježdźanach zdźěli. Mjez druhim spěchuje wona tež Krabatowe hry w Čornym Chołmcu.

Lěk za konje popularny

Praha. Njewočakowane nazhonjenja ma dźeń a wjace čěskich lěkarjow. Pacienća ze zahorjenjom zhibadłow, musklow, a suchich žiłow wužiwaja rady bjez recepta přistupny srědk Alavis, wuwity za konje. Weterinarojo pak njejsu dotal kmani rjec, hač so mjenowany lěk za čłowjeka scyła hodźi abo hač móhł nawopak samo škódny być.

Lewandowski njeboh

Bochum. Bywši trenar zwjazkoweje koparskeje ligi Sascha Lewandowski je njeboh. 44lětneho su wčera popołdnju w jeho Bochumskim bydlenju namakali. Přičina smjerće njeje dotal znata. Lewandowski bě hač do februara 2016 Berlinske mustwo 1. FC Union trenował. W měrcu je zrěčenje z klubom rozpušćił, po tym zo bě na burnout schorjeł.

Olympisku normu zhubiłoj

Krótkopowěsće (08.06.16)

srjeda, 08. junija 2016 spisane wot:

Zasadźeja wjace policistow

Zhorjelc. Po wjacorych bijeńcach ze zranjenymi minjeny kónc tydźenja w Zhorjelcu je policija swoju prezencu w měsće zesylniła. Nimo toho chcedźa informaciske dźěło w přebywarnjach ćěkancow zesylnić, zdźěli wyši měšćanosta Siegfried Deinege (njestronjan) medijam. Pjatk a sobotu bě tam k namócnosćam mjez Němcami, Polakami a ćěkancami dóšło.

Za wojersku misiju zwučowali

Praha/Ulan Bator. Přihotujo so na wojerske zasadźenje w afriskim Maliju je połsta čěskich wojakow wjacore tydźenje w mongolskich stepach zwučowało. Pod ekstremnymi klimatiskimi wuměnje­njemi dyrbjachu improwizowany wućek natwarić­, wodu namakać a w přirodźe za cyrobiznami pytać. Nazhonjenja móhli w Maliju jara wužitne być.

Nakładne awto njeborzdźiło

Krótkopowěsće (07.06.16)

wutora, 07. junija 2016 spisane wot:

Wjace přenocowanjow w Sakskej

Drježdźany. Po nachwilnej stagnaciji je sakska turistiska branša zaso na dobrym puću. W prěnich třoch měsacach zličichu hotele a pensije 1,35 milionow přenocowanjow, kaž Sakski turistiski zwjazk dźensa zdźěli. To je porno lońšemu rozrost jědnaće procentow. Najwjetši rozrost přenocowanjow mějachu w Sakskej Šwicy z 33 procentami.

Wjele próstwow wo azyl w meji

Berlin. W zwjazkowym zarjedźe za migraciju a ćěkancow je w meji 55 259 próstwow wo azyl dóšło. To je rozrost 113 procentow porno meji 2015, ministerstwo informuje. Doskónčnje rozsudźili so w meji wo 36 465 próstwach, štož je rozrost 117 procentow porno aprylej. Najwjace próstwow zapodachu Syričenjo, Afghaničenjo­, Irakčenjo a Iranjenjo.

Planuja wodźenja za dźěći

Krótkopowěsće (06.06.16)

póndźela, 06. junija 2016 spisane wot:

Gauck hižo njekandiduje

Berlin. Zwjazkowy prezident Joachim Gauck njeje za dalšu wólbnu dobu hižo k dispoziciji. To je 76lětny dźensa w Berlinskim hrodźe Bellevue připowědźił. Hłowna přičina je jeho staroba, štož wjedźe k pobrachowacej energiji a witaliće, Gauck rozłoži. Noweho zwjazkoweho prezidenta wuzwola w februaru 2017. Gauck je wot lěta 2012 w zastojnstwje.

Ćežko městna wobsadźić

Lipsk. Sakska ma wulke ćeže, planowanych 1 200 nowych wučerskich městnow wobsadźić. W kultusowym ministerstwje je drje 1 700 požadanjow dóšło, tola jenož dwě třećinje z nich su studowani wučerjo, zdźěli rěčnik ministerstwa Dirk Reelfs. 70 procentow zajimcow chcyło do Drježdźan abo Lipska. Nimo toho maja mnozy mjeztym lěpše poskitku w druhich zwjazkowych krajach.

Olympiada na šuli

Krótkopowěsće (03.06.16)

pjatk, 03. junija 2016 spisane wot:

Pola čěskeho arcybiskopa byłoj

Praha. Předsyda Towarstwa Cyrila a Metoda Jurij Špitank a referent Domowiny Clemens Škoda staj wčera přeprošenje čěskeho arcybiskopa, kardinala Dominika Duki, na konferencu na Praskim hrodźe sćěhowałoj. Tam wuradźowachu wo zarjadowanjach k róčnicy 1 100 lět po skutkowanju swj. Ludmile, na kotrychž chcedźa so tež Serbja wobdźělić.

Sudetski tabu přełamać

Frýdlant. Lětdźesatki skerje zamjelčane wotsunjenja sudetskich Němcow z namjeznych kónčin Čěskeje spytaja w sewjeročěskim Frýdlanće reflektować. We wobłuku projekta tamnišeje šule su 80 zapusćenych němskich rowow ponowili a samo někotrych potomnikow pochowanych wuslědźili. Tež přirunowanska wustajeńca historiskich a tučasnych fotow města budźi wulki zajim.

Rekordny wobrot nadźěłali

Krótkopowěsće (02.06.16)

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Z Irana so nawróćili

Drježdźany. Zastupnicy Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje a Mecklenburgsko-Předpomorskeje su swoju hospodarsku jězbu w Iranje zakónčili. Delegacije, kotrež w islam­skej republice zhromadnje wustupowachu, su so dźensa do domizny wróćili. Saksku delegaciju nawjedowaše hospodarski minister Martin Dulig (SPD), kiž je z wuslědkom jězby jara spokojom.

Wjace digitalneho kubłanja

Berlin. Na šulach Němskeje dyrbjeli so winowatostne hodźiny za digitalne kubłanje a informatiku zawjesć. Tole žada sej zwjazk 30 wědomostnych institucijow Němskeje, rěčo wo trěbnej „kulturnej změnje“. Tež wukubłanje wučerjow měło so reformować. „Mnozy z nich digitalne medije we wučbje njezasadźeja, dokelž njejsu to nihdy nawuknyli.“

Pola hońtwjerjow mamutow

Krótkopowěsće (01.06.16)

srjeda, 01. junija 2016 spisane wot:

Na wšě 37 próstwow dóšło

Podstupim. W braniborskim ministerstwje za wědomosć a kulturu je hač do wčerawšeho 37 próstwow wo přisłušnosć k serbskemu sydlenskemu rumej dóšło. Wo tym informowaše dźensa zamołwity krajneho knježerstwa za naležnosće Serbow, statny sekretar Martin Gorholt. Próstwy zapodali běchu komuny a serbska rada Braniborskeje.

Žadaja sej „łužiski plan“

Podstupim. Opoziciska CDU w Braniborskim krajnym sejmje žada sej „łužiski plan“ za strukturnu změnu w regionje. Kraj měł zhromadnje ze zamołwitymi na městnje kaž tež ze susodnej Sakskej wuwiće we Łužicy podpěrać, rjekny frakciski předsyda CDU Ingo Senftleben wčera w Podstupimje. W etaće kraja měli so srědki za to zaplanować.

Čara zaso wužiwajomna

Schmilka. Prjedy hač wočakowane je w Sakskej Šwicy dwukolijowa železniska čara mjez Schöna a Bad Schandauwom zaso do wobeju směrow zaso wužiwajomna, po tym zo bě zwisk po wčerawšim njewjedrje zasypany. Zamołwići Němskeje železnicy dźensa rano tež druhe kolije přepodachu, rozprawja powěsćernja dpa. Wšitke ćahi jězdźa zaso po planje.

nawěšk

nowostki LND