Krótkopowěsće (04.07.17)

wutora, 04. julija 2017 spisane wot:

Mólby Lohsy wupožčili

Budyšin. Muzej Budyšin je ze swójskeje wustajency nimale wšitke twórby molerja Carla Lohsy (1895–1965) Hamburgskemu Ernsta Barlachowemu domej za wosebitu přehladku wupožčił. Galeriju mólbow w Budyskim muzeju su tohodla přetworili, kaž wottam rěka. Na městnje mólbow Lohsy wisaja nětko wobrazy Horsta Bachmanna (1927–2007).

Dalše miliony přepokazane

Drježdźany. Sakska dyrbi za swoju bywšu krajnu banku dalše pjenjezy nałožić. W druhim kwartalu lěta je swobodny stat ze swojeho garantijoweho fondsa 18,6 milionow eurow Badensko-württembergskej krajnej bance jako nowej wobsedźerce přepokazał, zdźěla financne ministerstwo. Krajnu banku běchu 2007 předali, rukujo z 2,75 miliardami eurow za rizika.

Wopominaja wopory komunizma

Praha. Na fasadach štyrjoch domow čěskeje stolicy připrawichu njedawno wopominanske taflički. Na nich steja mjena kaž tež wosobinske daty za čas komunizma wotprawjenych wosobow. „Na kopolaki“ podobny dopomnjenski projekt „Poslednja adresa“, załoženy přez organizaciju Memorial w Ruskej, so tak tež w Čěskej republice rozšěrja.

Krótkopowěsće (03.07.17)

póndźela, 03. julija 2017 spisane wot:

Marwu El-Sherbimi wopominali

Drježdźany. Wosom lět po morjenju Marwy El-Sherbini w Drježdźanach su Egyptowčanku sobotu wopominali. Rada wukrajnikow a přihotowanski kruh wopominanja běštej, kaž minjene lěta, wobydlerjow namołwałoj před krajnym sudnistwom běłe róže połožić. W twarjenju bě skućićel 1. julija 2009 młodu žonu z hidy na wukrajnikow zakłół.

Pěskowcowy blok wotstronili

Hřensko. Nawodnistwo narodneho parka Čěska Šwica je 60 tonow ćežki a třiceći kubiknych metrow wulki pěskowcowy blok wotstronić dało. Kamjeń hrožeše na sylnje wužiwanu turistisku šćežku pola skalneho mosta Pravčická brána padnyć. Tajki zasah do njemylenych přirodnych wobstejnosćow narodneho parka je skerje wuwzaće, bě pak trěbny.

Mjenje howjadow, wjace swini

Kamjenc. W Sakskej je tak mało howjadow kaž dołho nic. Z něhdźe 487 500 skoćatami je wobstatk na najnišim stawje po lěće 2008, zdźěla krajny statistiski zarjad w Kamjencu. Najbóle woteběrała je ličba dejkow, tuchwilu je jich w swobodnym staće hišće 183 000. Porno tomu je so ličba swini wo 0,2 procentaj na nětko 654 600 skoćatow zwyšiła.

Krótkopowěsće (30.06.17)

pjatk, 30. junija 2017 spisane wot:

Smědźa hort powjetšić

Worklecy. Sakski krajny młodźinski zarjad je Worklečanskej gmejnje dowolił, zo smě wot šulskeho lěta 2017/ 2018 swój hort wo 15 na cyłkownje 95 městnow powjetšić. Kaž wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) zdźěli, pak to woznamjenja, zo dyrbja w šuli dalšu rumnosć za hort woprować. Byrnjež připrajenje dotal jenož ertne było, móža rumnosć hižo nětko přihotować.

Lěhwo dyrbi wupadnyć

Choćebuz. Delnjoserbske młodźinske lěhwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa wupadnje, kaž delnjoserbski rozhłós rozprawja. Jeničce třo zajimcy běchu so přizjewili, poskićił bě RCW dwaceći městnow. Přizjewjeni zajimcy móža so na Witaj-campje wobdźělić, kotryž budźe wot 6. do 11. awgusta w Jarješku. Přizjewjenja za njón su hač do 16. julija móžne.

Dźěłowe wiki dale pozitiwne

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je wuwiće na dźěłowych wikach dale pozitiwne, rjekny dźensa Ilona Winge-Paul z Budyskeje agentury za dźěło. Kónc junija bě 20 505 ludźi bjez dźěła, 2 740 mjenje hač před lětom. Kwota bjezdźěłnosće wučinja 7,2 procentaj. Budyska agentura móže něhdźe 4 500 swobodnych dźěłowych městnow posrědkować.

Krótkopowěsće (29.06.17)

štwórtk, 29. junija 2017 spisane wot:

Kniha Meškanka wušła

Budyšin. W Praskim nakładnistwje Milan Hodek je wušła kniha Tima Meškanka „Bjez wčerawšeho dnja njeje jutřišeho“. W nim wěnuje so priwatny docent w třoch wobšěrnišich přinoškach powójnskim stawiznam serbskeho šulstwa, Domowinje jako zastupjerce zajimnow SED a měrliwej rewoluciji w Serbach. W přiwisku wozjewjene su dokumenty wo prawniskim rozestajenju mjez nim a Dyrlichec mandźelskimaj.

Najšpatniše wišnjowe lěto

Podstupim. Po zmjerzkach w aprylu liča lětsa w Braniborskej z najšpatnišimi wišnjowymi žnjemi po přewróće. Po trochowanjach změja runje 230 tonow słódkich a 400 tonow kisałych wišnjow. Tak su žně wo 96 procentow snadniše hač w dotal najlěpšim lěće 1992, zdźěla sta­tis­tiski zarjad w Podstupimje. Tež w Sakskej drje budu „podpřerězne“ žně.

Mormonojo matrikle kopěruja

Krótkopowěsće (28.06.17)

srjeda, 28. junija 2017 spisane wot:

Wočakuja nowy koncept

Berlin. Z napjatosću zhladuja sobudźěłaćerjo wagonotwarca Bombardier na jutřiše posedźenje dohladowanskeje rady koncerna w Berlinje. Kontrolny gremij wočakuje namjety managementa, kak swoje zawody noworjadować a wottwarić dźěłowe městna. Hižo před měsacami bě Bombardier připowědźił, tež tworni w Zhorjelcu a Budyšinje přerjadować.

Něhdyši měšćanosta njeboh

Wojerecy. Něhdyši Wojerowski měšćanosta Horst-Dieter Brähmig (Lěwica) je njeboh. Wón zemrě wčera 78lětny na sćěhi raka. Farar Friedhart Vogel je informaciju potwjerdźił. Žarowanska swjatočnosć budźe přichodnu póndźelu w Janskej cyrkwi. Brähmig bě wot lěta 1994 do 2006 z wyšim měšćanostu a bě serbskim naležnosćam stajnje přistupny.

Nasdala mandat złožił

Krótkopowěsće (27.06.17)

wutora, 27. junija 2017 spisane wot:

Prapremjera Jana Cyža zaklinči

Mönchengladbach. W koncertnym rjedźe „Gladbachske koncerty“ w sewjerorynsko-westfalskim Mönchengladbachu budźe twórba Budyskeho komponista Jana Cyža prapředstajena. We wobłuku 2. koncerta na dźěłarničce „Zynki kolesa!“ zaklinči w tamnišej radnicy 30. junija Cyžowa kompozicija „B(e)(a)rt – ok!, ok?“ za wiolinu, violoncello a akordeon.

CDU a Lěwica přidobyłoj

Berlin. Nahladnosć SPD na wuchodźe Němskeje dale woteběra. Wot meje je přichilnosć wolerjow wot 20 na nětko 15 procentow spadnyła, kaž institut Insa w nadawku časopisa Super Illu zwěsća. CDU a Lěwica móžeštej po šěsć procentach přidobyć: Křesćanscy demokraća bychu 34 a Lěwica 25 procentow měli, bychu-li njedźelu wólby byli.

Skorža padustwow dla

Lipsk. Mašiny, material abo cyłe wobhrodźenja – wulke twarske zawody w Sakskej a Saksko-Anhaltskej skorža dale mnohich padustwow na twarnišćach dla. Ličba tajkich padow drje woteběra, načinjena škoda pak je ćim wjetša, zdźěli zwjazk twarskeje industrije w Lipsku. Wosebje boja so dźeń a wjace cwólbow, kotrež cyłe twarnišća wurumuja.

Krótkopowěsće (26.06.17)

póndźela, 26. junija 2017 spisane wot:

Změna we wjednistwje

Radwor/Worklecy. Angela Rynčowa budźe wot noweho šulskeho lěta 2017/2018 Radworsku zakładnu šulu „Dr. Marja Grólmusec“ nawjedować. Wona přewozmje zastojnstwo wot Brigity Grundmannoweje. We Worklečanskej zakładnej šuli njeje naslědnistwo bywšeje nawodnicy Lucije Kuškec hišće zrjadowane. Kaž kubłanska agentura Budyšin zdźěli, njeje proces hišće cyle dokónčeny.

Nowy wuměłstwowy nawoda

Njebjelčicy. Chrystof Mikławšk je nowy wuměłstwowy nawoda Njebjelčanskeho cyrkwinskeho chóra. To bu wčera na dopołdnišich kemšach w Njebjelčicach wozjewjene. Serbskopazličan, kiž je zdobom organist wosady, přewza zastojnstwo wot Gabriela Vaceka, kiž bě ćěleso 30 lět dirigował. Vacek wostanje chórej dale jako basowy spěwar swěrny.

Wěčne sluby złožiła

Krótkopowěsće (23.06.17)

pjatk, 23. junija 2017 spisane wot:

Zaso tydźeń demokratije

Budyšin. Loni prěni króć přewjedźeny „Budyski tydźeń demokratije“ ma so znowa přewjesć. Ćežišćo budźe direktna komunikacija z wobydlerjemi, kaž zamołwići zdźěleja. Wot 25. do 29. septembra chcedźa komunalni politikarjo, měšćanscy radźićeljo a zarjadnicy z busom po bydlenskich­ štwórćach jězdźić, zo móhli z ludźimi zwisk nawjazać.

Wjace hajnikow w Němskej

Rostock. Ličba ludźi, kotřiž maja dowolnosć k hońtwjerjenju, dale přiběra. Kaž Němski hońtwjerski zwjazk na zwjazkowym zjězdźe hajnikow w Rostocku-Warnemündźe dźensa informowaše, měješe w hońtwjerskim lěće 2015/2016 nimale 382 000 ludźi hońtwjerski wupokaz. Před 20 lětami bě jich 340 000. Podźěl žonow wučinja mjeztym sydom procentow.

Wobhnadźenje poćežić?

Praha. Njedawne wobhnadźenje zasudźeneho mordarja Jiříja Kájíneka přez čěskeho prezidenta Miloša Zemana zbudźa kontrowersne diskusije. Jurisća a politikarjo rozmysluja wo móžnosći, tradicionalne prawo statneho prezidenta na wobhnadźenje komplikowaniše sčinić. Po namjetach dyrbjał hišće dalši předstejićel stata akt miłosće podpisać.

Krótkopowěsće (22.06.17)

štwórtk, 22. junija 2017 spisane wot:

Strach njewjedrow přiběra

Berlin. Riziko njewjedrow dla w běhu wječora tež we Łužicy dale přiběra. Njewjedra traja zdźěla hač do nocy, dokelž nižina Pawoł wot zapada na wuchod přez Němsku ćehnje. Němska wjedrowa słužba warnuje tuž před njewjedrami ze sylnym wichorom, z městnami ze spěšnosću wjace hač 120 km/h. Móžne su krupy z wulkosću hač do třoch centimetrow kaž tež mócne zliwki.

Wusud wozjewjeny

Zhorjelc. W procesu wo rozbuchnjenju w jednym ze Zhorjelskich wjaceswójbnych domow z mortwym dźěsćom a wjacorymi zranjenymi je Zhorjelske krajne sudnistwo zawinowarja dźensa na lěto a šěsć měsacow jastwa zasudźiło. Chłostanje přećiwo 43lětnemu nanej wusadźichu sudnicy na pruwowanski čas.

Archeologow „mobilizowali“

Hradec Králové. Twar awtodróhi pola wuchodočěskeho města Hradec Králové archeologow njewšědnje wužaduje. Woni maja za powostankami wot prawěka hač do rakusko-pruskeje wójny lěta 1866 pytać. Kaž Hradecska uniwersita zdźěli, su nuzneho wurywanja dla samo dwa­ceći wukrajnych archeologow-praktikantow přeprosyli.

Krótkopowěsće (21.06.17)

srjeda, 21. junija 2017 spisane wot:

Woidke přijědźe do Tšupca

Choćebuz. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je čestny hósć lětušeho Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Tšupcu. Politikarja wočakuja 2. julija, kaž ze zdźělenki Spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi wuchadźa. Wopominać chcedźa Tšupčanskeho fararja Albina Mollera, kiž bě 1574 Lutherowy katechizm wudał.

Nowy slědźenski centrum

Pomorcy. Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju dóstanje nowy slědźenski centrum. Zakładny kamjeń za njón su dźensa w Pomorcach w Bukečanskej gmejnje połožili. Dobre 3,8 milionow eurow drohi kompleks ma klětu hotowy być a dotalnu pospytownju narunać, kotraž modernym narokam hižo njewotpowěduje.

Čěska přećiwo EU

Praha. Nutřkowny minister Milan Chovanec je wozjewił, zo chce Čěska republika na Europskim sudnistwje w Luxemburgu přećiwo njedawno wobzamknjenym směrnicam EU nastupajo wužiwanje bróni skoržić. Čěska sej žada, zo maja so směrnicy zběhnyć. Wone po jeje měnjenju wobsedźerjow bróni z raznymi postajenjemi diskriminuja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND