Krótkopowěsće (25.08.15)

wutora, 25. awgusta 2015 spisane wot:

Nowy intendant SLA pytany

Budyšin. Załožba za serbski lud chce wot spočatka měsaca swobodne městno intendanta Serbskeho ludoweho ansambla znowa wobsadźić. Tole je direktor załožby Marko Suchy dźensa připowědźił. Wo nadrobnosćach wupisanja rozsudźi załožbowa rada. Po wotchadźe dotalneje intendantki Mileny Vettrainoweje Diana Wagnerec SLA nětko nawjeduje.

Twarske ležownosće požadane

Kamjenc. Twarske ležownosće w Sakskej su jara požadane. Loni su cyłkownje 10,5 milionow kwadratnych metrow předali, 13 procentow wjace hač lěto do toho, kaž statistiski zarjad w Kamjencu zdźěla. Cyłkowna hódnota ležownosćow wučinja 480 milionow eurow. Najdróša je twarska płonina w Lipsku z hač do 124 eurami na kwadratny meter, najtuńša z jědnaće eurami w Zhorjelskim wokrjesu.

Na wójnskej łódźi porodźiła

Krótkopowěsće (24.08.15)

póndźela, 24. awgusta 2015 spisane wot:

SLA swjedźenski tydźeń zahajił

Bórkowy. Z koncertom w Bórkowskej ewangelskej cyrkwi je Serbski ludowy ansambl sobotu wječor swjedźenski tydźeń składnostnje 700lětneho wobstaća błótowskeje metropole zahajił. Na nic cyle wupředatym zarjadowanju zaklinčachu nimo „Štyrjoch počasow“ Antonija Vivaldija tež twórby Jurja Pilka, Jana Pawoła Nagela a Bjarnata Krawca.

Protestuja tunjeho mloka dla

Hohenwestedt. Po protestach ratarjow w Francoskej a Belgiskej so nětko tež němscy burja spadowacym płaćiznam mloka wobaraja. W schleswigsko-holsteinskim Hohenwestedće podachu so dźensa z traktorami na staflowu jězbu, kotraž ma so 1. septembra w Mnichowje skónčić. Plahowarjo dejkow žadaja sej 40 centow na liter mloka, tuchwilu dóstawaja runje 26 centow.

Ruska poskitk zaso cofnyła

Krótkopowěsće (21.08.15)

pjatk, 21. awgusta 2015 spisane wot:

Rewiziju připowědźili

Budyšin. Přećiwnicy wuhloweje jamy Wochozy II so njepodadźa. Skorženski cyłk wobroći so nětko z rewiziju na Zwjazkowe zarjadniske sudnistwo w Lipsku. Budyske wyše krajne zarjadniske sudnistwo bě skóržbu w aprylu wotpokazało, měnjo, zo móža jenož zjawne institucije přećiwo brunicowemu planej skoržić. 1 700 ludźi ma so jamy dla přesydlić.

Korjeńk dale zamołwity

Budyšin. Nawoda Worklečanskeje wyšeje šule Krěsćan Korjeńk, kiž je dotal tež Ralbičansku wyšu šulu na starosći měł, změje po informacijach Budyskeje kubłanskeje agentury tutón nadawk tež na spočatku noweho šulskeho lěta. Za wakantne městno w Ralbicach su so štyrjo zajimcy přizjewili. Rozsud w běhu přichodnych měsacow padnje.

Za atraktiwne město

Kamjenc. Njedawno w Kamjencu załožene drustwo Nowe stare město je sej předewzało, Kamjenske nutřkowne město powabliwše sčinić. Hižo jutře chcedźa z tym započeć. K tomu su kupili něhdyši wobchodny dom wikowarja mydłow Niegela na Budyskej dróze. Tón ma być přikład za naslědne projekty.

Zastatk 0:3 nachwatali

Krótkopowěsće (20.08.15)

štwórtk, 20. awgusta 2015 spisane wot:

Kasa derje klinkota

Berlin. Stabilne wuwiće němskeho hospodarstwa zawěsća Zwjazkej a krajam wyše dawkowe dochody. W juliju zličichu financne zarjady z 49,3 miliardami eurami wo 8,6 procentow wyše dawki hač w juniju. Tak měješe fiskus w prěnich sydom měsacach lěta z 349,4 miliardami eurow, 5,9 procentow wjace dochodow z dawkow hač loni w samsnym času.

Egon Bahr zemrěł

Berlin. Politikar strony SPD Egon Bahr je w starobje 93 lět zemrěł. Bahr měješe wulke zasłužby při natwarje poćahow k wuchodnym krajam Europy w času zymneje wójny. Z Moskwu a Waršawu je jednał kaž tež wo zbliženje wobeju němskeju statow so prócował. Wón bě wuski sobuwojowar Willija Brandta a měješě wulki podźěl na politice němskeje SPD.

Registraciske kasy pozdźišo

Praha. Po najnowšich planach so obligatoriske zawjedźenje registraciskich kasow za čěskich předewzaćelow z 15. februara na 1. apryl 2016 přestorči. Tučasne financne ministerstwo wočakuje wot ewidency wobrota přidatnych 400 milionow eurow lětnje. Prawicarska opozicija wuznam a trěbnosć kasow prěje a přihotuje za nazymu bojkot cyłeho plana.

Krótkopowěsće (19.08.15)

srjeda, 19. awgusta 2015 spisane wot:

Wudworčenjo na turneji

Cluj. Serbski folklorny ansambl Wu­dwor přebywa wot dźensnišeho na mjezynarodnym folklornym a rejwanskim festiwalu „17. Szent István“ w rumunskim měsće Cluj Napoca. 23 ansamblowcow budźe hač do njedźele serbsku kulturu předstajić. Cyłk pod nawodom Stanija Handrika přebywa tam mjez druhim na přeprošenje towarstwa Szarkaláb.

Wyši dawk za bjezdźěćnych

Praha. Čěske dźěłowe ministerstwo přihotuje zakonski namjet, po kotrymž měła so při wuličenju socialneho zawěsćenja tež ličba dźěći w swójbje wobkedźbować. Starši z jednym dźěsćom bychu zawěsćenje w tučasnej wysokosći płaćili, ći z wjace potomnikami něšto procentow mjenje. Bjezdźěćni měli procent wjace hač dźensa zapłaćić.

Trabi dale prědku

Zhorjelc. Trabant steji přeco hišće na čole lisćiny w Zhorjelskim wokrjesu přizjewjenych NDRskich awtowych weteranow. Nimale 700 Trabijow su tam hišće registrowane. Z widźomnym wotstawkom slěduje Wartburg (137) a na třećim městnje steji Wolga z 60 eksemplarami. Nimo toho su hišće dźesać Moskwičow a šěsć Saporožecow přizjewjene.

Krótkopowěsće (18.08.15)

wutora, 18. awgusta 2015 spisane wot:

Pad Annelie wujasnjeny?

Drježdźany. Po namakanju žónskeho ćěła njedaloko bydlenja a zajeću dweju podhladneju steji pad 17lětneje Annelie krótko před wujasnjenjom. Wuslědk sudniskomedicinskeho přepytowanja hišće njepředležeše. Po dopóznaćach statneho rěčnistwa a policije pak rěča wobstejnosće za to, zo je so dźowka přede­wzaćela z Mišnja stała z woporom złóstnistwa.

Z młodej mocu dale dźe

Budyšin. Dalši dołholětny sobudźěłaćer je wčera Budysku radnicu na směr wotpočink wopušćił. Michael Böhmer, měšćanosta za hospodarstwo, financy, kubłanje a socialne je po 21 słužbnych lětach swoje zastojnstwo do młódšeju rukow přepodał mjez druhim z poručenjom, tendency rozpušćenja w serbskim sydlenskim rumje zastajić.

Přidatne srědki za ćěkancow

Krótkopowěsće (17.08.15)

póndźela, 17. awgusta 2015 spisane wot:

Wustajeńca wo Husu w Žitawje

Žitawa. Pod hesłom „Jan Hus – Wege der Wahrheit/Cesty pravdy“ su pjatk w Žitawskim Kulturnohistoriskim muzeju klóšter Franciskanow wustajeńcu wo čěskim reformatoru wotewrěli. Historiske rukopisy kaž tež wuměłske twórby, brónje a pjenjezy zwobraznja čas Husitow. Přehladka poskići wosebite zarjadowanja a je hač do 8. nowembra přistupna.

Nachwilne wolóženje

Budyšin. Dešć kónc tydźenja je so postarał wo wodychnjenje po dołhej horcoće a suchoće. Sćěhi suchoty pak njejsu z tym wurunane. Z 21 litrami je so w Schönteichen pola Kmjenca najwjace nadešćowało. W Kubšicach a Wostrowcu su nimale bjez dešća wostali při jenož jednym litrje.

Ekskursija raz hinak

Zhorjelc. Z fachowcami swojeho zarjadnistwa, zastupjerjemi Vattenfalla a Zwjaz­koweje wobory je so Zhorjelski krajny rada Bernd Lange (CDU) podał štwórtk na ekskursiju po wojerskim zwučowanišću Hornja Łužica. Škit přirody a wobswěta a dalše wužiwanje přez Zwjazkowu woboru stejachu w srjedźišću ekskursije.

Termin za turněr kruty

Krótkopowěsće (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015 spisane wot:

Derje hospodarili

Drježdźany. Sakske města, wjesne gmejny a wokrjesy steja na krutym financnym zakładźe. Wone zwoprawdźichu loni cyłkownje 326 milionow eurow nadbytka, potajkim 81 eurow na woby­dlerja. Po cyłej Němskej je jenož Bayerska hišće wjace nahospodariła. Z nadbytkom hodźa so wšelake trěbne inwesticije derje zwoprawdźić.

Karpy za powětrom łója

Chrjebja. Tuchwilna horcota načinja łužiskim karpam widźomne ćeže. Wyšich wodowych temperaturow dla spaduje podźěl kislika we wodźiznach. W mnohich hatach łužiskich rybarjow samo woda pobrachuje. Zo njebychu ryby přidatnemu stresej wustajili, su w Chrjebjanskim rybarskim zawodźe započeli rybam mjenje picy dawać.

Financny zakład steji

Neugersdorf. Sponsorske zrěčenje lutowarnje Hornja Łužica-Delnja Šleska z koparskim mustwom FC Hornja Łužica Neugersdorf je podlěšene. Po postupje mustwa do regionalneje ligi su zdobom nowe kondicije wujednane. Wažny financny zakład za hospodarjenje koparskeho kluba je tuž zawěsćene.

Dynamo nětko načolnik

Krótkopowěsće (13.08.15)

štwórtk, 13. awgusta 2015 spisane wot:

Mjenje zajimcow

Žitawa/Zhorjelc. 3 800 młodostnych je próstwu stajiło za studij na Wysokej šuli Žitawa/Zhorjelc. To je 200 mjenje hač loni. K wosebje prašanym studijnym směram słušeja znowa techniske studije. Přizwolenja za studij su zajimcy mjeztym dóstali. Za studijne směry z numerusom claususom maja so požadarjo hač do­­ 21. awgusta rozsudźić.

Nowa app za Hornju Łužicu

Budyšin. Pomoc za tury po Hornjej Łužicy předleži nětko jako nowa app za smart­phony a tablety. Wudało je ju Marketingowa towaršnoć Hornja Łužica-Delnja Šleska. Darmotna app z interaktiwnej kartu a mnohimi kolesowanskimi a pućowanskimi šćežkami ma tež poskitki­ za wólny čas. App je tohorunja w interneće přistupna.

Klumpaja wodu do Sprjewje

Choćebuz. Hladajo na dołho trajacu suchotu klumpa koncern Vattenfall wšědnje 600 milionow litrow dnowneje wody do Sprjewje. Jeje hładźizna drje pomałšo­ hač w druhich rěkach spaduje, wodu Sprjewje pak koncern trjeba, zo by milinarnje chłódźił.

Z beachvolleyballom dale šło

Krótkopowěsće (12.08.15)

srjeda, 12. awgusta 2015 spisane wot:

Wjace pšeńcy plahowali

Kamjenc. Sakscy ratarjo su lětsa wjace pšeńcy plahowali hač loni. Kaž statistiski zarjad w Kamjencu zdźěli, je so podźěl nalětnjeje pšeńcy wo 28 procentow a nazymskeje wo 0,6 procentow powjetšił. Pšeńcu plahowali su lětsa na cyłkownje 196 800 hektarach. Wona je najwažniša družina žita před ječmjenjom na 119 200 hektarach. Sakscy ratarjo wobdźěłuja lětsa dohromady 709 000 ha role.

Hłodowy stawk

Wojerecy. Hižo třeći dźeń někotři požadowarjo azyla we Wojerecach stawkuja a ničo wjac njejědźa. Chcedźa ćišć na zarjady wukonjeć, zo jich próstwy wo azyl spěšnišo wobdźěłaja. Zamołwići běchu jim rozsud w běhu třoch měsacow připowědźli, mjeztym čakaja hižo dlěje hač lěto. Wokrjesny wukrajny zarjad chcyše dźensa wo próstwje rozsudźić.

Tež w Čěskej na łosy skedźbnjeć

nawěšk

nowostki LND