Serbski gymnazij wučerki –

Serbski gymnazij maturantki 0:2

Mjeztym 15. jubilejny duel při wysokim saku mjez wučerkami a maturantkami Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) skónči so srjedź junija z wuspěchom 2:0 za młódšu generaciju.

Prěnja tajka wolejbulowa hra wotmě so póndźelu, 20. junija 2005, w małej sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin. Tehdy dobychu abiturientki wokoło Christiny Rachelic z 3:0. Po štyrjoch sportowych duelach sćěhowachu přetorhnjenja wot 2009 do 2012 a dźakowano zahoritym wučerkam za tutu bulosportowu družinu po­radźi so jim lěto pozdźišo zaso jedne mustwo­ na nohi stajić, kotrež po sylnym boju dwanatkarkam 0:2 podleža. Tež w dalšich dźesać wolejbulowych hrow juskachu technisce a atletisce lěpše šulerki.

Rezultaty na hrajnišću njejsu pak rozsudne, ale dobra nalada a wjeselo při hraću. Tak běchu tučasne pedagogowki w jubilejnym duelu z wuslědkom 17:25 a 15:25 spokojom a sej předewzachu, w přichodnym šulskim lěće husćišo zhromadnje trenować.

Widźał, słyšał, napisał (03.07.23)

póndźela, 03. julija 2023 spisane wot:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Wulki jubilej woswjeći kónc tydźenja Sokoł Ralbicy/Hórki. Tamniše sportowe towarstwo wobsteji nětko hižo 100 lět. Wužadanja za sportowe jednotki budu w přichodźe mjenujcy dale wulke a wobšěrne. Čim wažniše je a budźe čestnohamtske dźěło. Jubilejny swjedźeń a program w Ralbicach bě tuž dopokaz za dobre zhromadne dźěło w tamnišim towarstwje. Dale tak!

Jedyn z programowych dypkow bě hra mjez młodźinu D Sokoła a serbskej koparskej wubranku młodźiny D. Pjatk popoł­dnju dožiwichu přihladowarjo spěšnu a wotměnjacu hru w, kotrejž so chowancy Reneja Zyndy z 4:2 přesadźichu. Mustwo wudoby sebi w tutej hrajnej doby tež mišterstwo we wokrjesnej krajnej lize a postupi tuž do wokrjesneje wyšeje ligi. Budźe to nowe wužadanje za serbski cyłk, kotryž nastupi potom přećiwo mustwam kaž Biskopicy, Wojerecy abo Połčnica.

Sport (30.06.23)

pjatk, 30. junija 2023 spisane wot:

Wohnjowoborny sport

Kameradki a kameradojo dobrowólnych a dalšich wohnjowych woborow z cyłeje Sakskeje wubědźuja so 1. julija w Trjebinje wo Sakski cup. Zarjadowar budźe Krajny woborny zwjazk Sakskeje, wuhotowar Trjebinska dobrowólna wohnjowa wobora. Dorost, žony a mužojo wubědźuja so wot 10 hodź. na sportowym arealu w hašenju, skupinska stafeta, łaženje po rěblu a běh přez zadźěwki.

Dźensa jubilejny turněr

W Ralbicach swjeći sportowe towarstwo Sokoł Ralbicy/Hórki wot dźensnišeho do 2. julija „100 lět sport w Delanach“. Dźensa wot 18 hodź. kopa stara garda Sokoła Ralbicy/Hórki, ST Marijineje hwězdy, ST Radwor a SJ Njebjelčicy. Mjenowane cyłki su so za jubilejny 25. turněr starych knjezow wo pokal Serbskeho Sokoła přizjewili. Sobotu a njedźelu w Ralbicach potom přez cyły dźeń sportuja.

Dynamo w měsće

Prěnje koparske mustwo Dynama Drježdźany hraje jutře, sobotu na Budyskej Młynkec łuce přećiwo prěnjemu koparskemu zastupnistwu Budissy Budyšin. Sudnik přihotowanskeje partije, kotraž započnje so w 16 hodź., budźe serbski referee Michał Neter z Njeswačidła.

Ministrantska kopańca

štwórtk, 29. junija 2023 spisane wot:
Wjace hač sto ministrantkow a ministrantow z nimale wšitkich serbskich wosadow je so sobotu na swjedźenju swjateho Jana křćenika w Pěskecach na lětušej ministrantskej kopańcy wobdźěliło. Po Božej mši, kotruž swjećeše w Pěskečanskej kapałce Kulowski farar Gabriš Nawka, hrajachu holcy a hólcy třećich do wosmych lětnikow dwaj koparskej turněraj. Wubědźowanje staršich ministrantow doby měšany cyłk Ralbicy/Róžant a wurisanje młódšich ministrantow hrajne zjednoćenstwo Pančicy-Kukow/Wotrow. Foto: Konstantin Hrjehor

Z hosćom we Wulkej Dubrawje

štwórtk, 29. junija 2023 spisane wot:

Minjeny kónc tydźenja bě tak daloko, zastupjerjo z Pólskeje partnerskeje gmejny Nowogrodziec wopytachu gmejnu Wulku Dubrawu we wobłuku sportoweho swjedźenja, ale tež 25lětne partnerstwo swjećachu.

Delegacija z Nowogrodziec bě pjatk popołdnju přijěła. Cyłkownje štyri awta dojědźechu sej na swjedźenski teren Sportoweho towarstwa Wulka Dubrawa. Wjesnjanosta Robert Relich z mandźelskej je konwoj nawjedował

Prěni wjeršk za hosći bě wobdźělenje na koparskim turněrje starych knjezow. Robert Relich kaž tež wjesnjanosta Hardy Glausch běštaj mjez aktiwnymi hrajerjemi. Po tym zo wuhrachu wšitke hry jara přećelske, je wjesnjanosta dobyćerjow mytował. Tołmačer je wšitko přełožił, tak zo tež hosćo wšitke informacije dóstachu. Při stejnišćach ze zastaranjom witachmy hosći z pólskimi a němskimi družinami jědźe a napojemi, tak zo wječor přijomnje wuklinča. Hosćo so jara derje přiwzate čujachu. Na kóncu wječora podaštej so dwě awće zaso do domi­zny, wosom hosći přebywaše přez nóc we Wulkej Dubrawje.

Wuslědki (29.06.23)

štwórtk, 29. junija 2023 spisane wot:

Kopańca, krajna liga

Drježdź. Strěžin – Radebeul 0:2 (0:2)

Pirna-Copitz – Marienberg 5:3 (2:2)

FC Lößnitz – FSV Wódrjeńca  0:6 (0:6)

Rapid Kamjenica – SG Taucha  0:1 (0:1)

Drježdź. Laubeg. – Markranstädt 0:0 (0:0)

1. SSV Markranstädt 30 64 : 16 66

2. Großenhainski FV 30 56 : 21 65

3. SG Taucha  30 69 : 25 64

4. FSV Motor Marienberg 30 67 : 45 58

5. VfB Empor Glauchau 30 65 : 37 54

6. SG Rjemj. Rabenstein 30 59 : 43 49

7. VfB Fortuna Kamjenica 30 64 : 49 49

8. Radebeulski BC  30 54 : 59 46

9. Drježdźany Laubegast 30 61 : 45 45

10. Radefelder SV  30 49 : 60 36

11. FC Lößnitz 30 49 : 54 35

12. VfL Pirna-Copitz  30 36 : 66 29

13. BSC Rapid Kamjenica 30 38 : 67 27

14. FSV Wódrjeńca  30 54 : 88 27

15. FC Módro-běli Lipsk 30 23 : 74 20

16. SZ Drježdźany Strěžin 30 27 : 86 7

Satkula bičwolejbulowa tura

srjeda, 28. junija 2023 spisane wot:
Tež we Worklecach za sportowej halu přewjedu lětsa wospjet jednu z dohromady sydom stacijow mjeztym tradicionalneje bičwolejbuloweje tury Radija Satkule. Worklecy tworja zdobom zazběh. Wulke finale budźe znowa w Bobkec jěchanskej hali w Miłoćicach. Lětuše terminy su: 10. julija Worklecy, 17. julija Jaseńca, 24. julija Njebjelčicy, 31. julija Kulow, 7. awgusta Konjecy, 14. awgusta Nuknica, 21. awgusta Pančicy-Kukow, 28. awgusta finale Miłoćicy. Foto: Konstantin Hrjehor

Skupina šulerjow Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Worklecy je so na wubědźowanju „Młodźina trenuje za olympiju“ w Kinsporku wobdźěliła. Hólcy 3. a 4. lětnika pod nawodom trenarja Tadeja Cyža docpěchu w regionalnym finalu jara dobre 3. městno. Cyłkownje wosom šulow je so na turněrje wobdźěliło. Mustwo z Worklec zestaji so z wrotarjom a 7 pólnych hrajerjow.

W předkole nastupichu Worklečenjo přećiwo šulam z Großnaundorfa, Wachauwa a Ottendorfa-Okrille. Přesadźichu so jasnje z dźewjeć dypkami a wrotowym poměrom 8:0 a so za połfinale kwalifikowachu.

W połfinalu bě zakładna šula Radeberg-juh wočakowany sylny kontrahent. Worklečenjo běchu wot započatka sem trochu hektiscy a tuž so šulerjo z Radeberga w optisce wurunanej hrě na kóncu jasnje z 4:1 přesadźichu. Po krótkim přesłapjenju pak so serbscy koparjo zaso na hru wo 3. městno koncentrowachu, wšako chcychu sebi na kóždy pad bronzowu medalju wudobyć.

Jeničke wrota finale rozsudźili

wutora, 27. junija 2023 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki –

Biskopičanske KT II 0:1 (0:0)

Zestawa domjacych: Chr. Gloxyn – An. Wałda, Al. Wałda, Schultz, M. Matka, Šewc, D. Gloxyn, D. Šołta, Rachela (89. Kř. Matka), Korjeńk (78. Šiman), Domaška (78. Bejmak)

Najlěpše wuměnjenja wočakowachu koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki a druheho zastupnistwa z Biskopic sobotu nawječor w Rakecach, jako wojowachu tam w finalu wo wokrjesny pokal. Zo njebudźe to lochka naležnosć, bě wšitkim jasne, wšako běchu Biskopičenjo do hry faworit na titul. Trenar Tomaš Henčl njebě přitomny, dokelž bě hižo dołho lěćny dowol planował. Za njeho přewza kotrenar Matijas Šnajder při liniji.

Radworčenjo pokal zakitowali

wutora, 27. junija 2023 spisane wot:

Třeći wolejbulowy turněr serbskich wólnočasnych mustwow w tutym lěće skónči so w sportowni SŠZC Budyšin z dobyćom cyłka ST Radwor 1922 před pedagogami tamnišeho Serbskeho gymnazija.

Třeća stacija wólnočasnych wolejbulowych turněrow serije „top-šěsć“ lěta 2023 wotměwa so spočatk junija w sportowni Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma (SŠZC) Budyšin, hdźež hrajachu sydom cyłkow 11. raz wo pokal Spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB). Mustwje z Kulowa a Worklec sčasom wotprajištej a tak zaskočichu wučerjo z Ralbic a dwanatkarjo SGB.

nowostki LND