Policija (22.09.15)

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:

Wojerecy. Hakle z pokiwom swědka zhoni­ policija wo wobchadnym njezbožu, kotrež bě so zawčerawšim nawječor na Wojerowskim­ křižowanišću Kolpingowa/Berlinska dróha stało. Njewobkedźbowanja předjězby dla běštej tam wosobowej awće do so zrazyłoj, při čimž so tohorunja nadróžna tafla skóncowa. Na njezbožu wobdźěleni dorosćeni pak njemějachu trjeba, policiju abo wuchowanske mocy informować, byrnjež so pjećlětna holca a lěto stary hólčk při zražce zraniłoj. Mać jeju sama do Wojerowskeje chorownje dowjeze. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 12 000 eurow.

Policija (21.09.15)

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:

Žuricy. Kak strašny móže drobny split na puću być, dyrbješe zawčerawšim připoł­dnju młodostna w Žuricach nazhonić. Wona bě tam krótko po 11 hodź. ze swojim mopedom na Wjesnej dróze po puću, jako so w lěwej křiwicy po wšěm zdaću­ splita dla wobsuny a padny. Młodostna při tym ćežko zrani, tak zo dyrbjachu ju z wuchowanskim awtom do chorownje dowjezć. Wěcna škoda wu­činja něhdźe sto eurow.

Policija (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Zhorjelc. Dźakowano spěšnemu pokiwej wobydlerja móžeše policija w Zhorjelcu wčera paducha lepić. Wobydlerjej bě podhladne, zo młodostny, jako jeho w rańšich hodźinach na puću wuhlada, swoje koleso pušći a ćekny. Swědk prawje reagowaše a informowaše policiju. Wobsadka policajskeho awta na to w bliskosći 18lětneho wuhlada a nachwilnje zaja. Jako­ jeho přepytowachu, namakachu nimo­ wšelakeho gratu k zadobywanju tohorunja nóž a powětrowu trašawku. Kaž so wukopa, steješe młody muž tež hišće pod wliwom drogow. Wón změje so nětko padustwa z brónjemi dla zamołwić. Zhorjelčanej pak so policija za jeho spěšny pokiw, z kotrehož pomocu mó­žachu młodostneho paducha lepić, wuraznje dźakuje.

Policija (17.09.15)

štwórtk, 17. septembera 2015 spisane wot:

Bošecy/Lětoń. Hnydom dwójce su paduši tele dny wuchodnje Budyšina twarske ma­šiny a grat kradnyli. Tak zadobychu so w Bošecach do bróžnje, z kotrejež su nimo wšelkeho gratu tež koleso spakosćili. W Lětonju wočinichu na transporteru gratowy kašćik a wzachu z njeho betonowy zhusćak, dwě pile, niwelěrowanski nastroj a akušrubowak. Hódnotu rubi­zny powobličichu škodowani na dohromady něhdźe 8 400 eurow, wěcna škoda wučinja porno tomu jeno snadny dźěl toho, mjenujcy dźesać eurow za skóncowany zamk. Policija je zawčerawšim rano wo tym zhoniła a nětko za móžnymi skućićelemi slědźi.

Policija (16.09.15)

srjeda, 16. septembera 2015 spisane wot:

Kamjenc. Na njewšědne wašnje pomhali su wčera Kamjenscy wobornicy. Dwa­naćelětna holca bě při Pobrjóžnej hasy na skału­ zalězła a so we wysokosći šěsć metrow posydnyła. Dele pak sej hižo nje­zwěri a wołaše tuž wo pomoc. Alarmowani wobornicy krosnowarku z pomocu wjerćiteho rěbla z jeje połoženja wuswobodźichu. Na zemi so po tym wo nju lěkarsce starachu. Zraniła so na zbožo njeje, snadny šok pak přiwšěm poćerpje.

Policija (15.09.15)

wutora, 15. septembera 2015 spisane wot:

Łuty. Paducham po wšěm zdaću hižo ničo swjate njeje. We Łutach dyrbješe farar tamnišeje ewangelskeje cyrkwje zawčerawšim zwěsćić, zo běchu so njeznaći ­minjeny čas do Božeho domu při Wjesnej dróze zadobyli. Pokradnyli su z njeho něhdźe 350 lět staru cynowu dupu ze železnym wobhrodźenjom. Hódnotu ­sa­- kralneje drohoćinki duchowny hišće dokładnje zwěsćić njemóžeše, maličkosć pak to runjewon njeje.

Policija (14.09.15)

póndźela, 14. septembera 2015 spisane wot:

Dobruša-Huska. Tragiske wobchadne njezbožo je so wčera dopołdnja na statnej dróze S 119 pola Hnašec w gmejnje Dobruša-Huska stało. Tam jědźeše 77lětny wodźer wosoboweho awta typa VW Passat do směra na Budyšin, jako so mjez wotbóčkomaj do Hnašec a Ćemjerc nadobo rozsudźi so zawróćić. Po wšěm zdaću­ rentnar wobkedźbował njebě, zo wotzady motorske přijědźe. Jeho 46lětny wodźer njemóžeše hižo borzdźić a zrazy wotboka do Passata. Wuchowanscy sa­nitetarjo drje hišće spytachu motorskeho reaniměrować, zražka pak bě tak ćežka, zo wón hišće na městnje njezb­oža zemrě.­ Wodźer Passata a třo sobujě­­du­cy w jeho awće so njezranichu. Wěc­nu­ škodu trochuje policija na něhdźe 10 000 eurow.

Policija (11.09.15)

pjatk, 11. septembera 2015 spisane wot:

Hodźij. Njewšědne njezbožo je so wčera připołdnju w Hodźiju stało. Tam par­kuja transportery Fährmannec pjekarnje zwjetša na zadnim boku zawoda, zwotkelž wužiwaja Praskowski puć, zo bychu twory do předawarnjow wozyli. Wčera pak njewotboči šofer transportera na puć, ale jón z dotal njeznateje přičiny přeprěči, přełama płót a suny so po skłoninje na dwaj metraj hłubšo ležace sportnišćo. Awto jědźeše na to runjewon přez hrajnišćo a přełama na jeho tamnej kromje wobhrodźenje. Při tym sej šofer wolijowu wanju jězdźidła roztorha. Tołsta smuha wolija ćehnješe so na to dale přez susodne hrajkanišćo hač k štomam před Hodźijskim spjatym jězorom. Wodźer awta jědźeše nimo sportoweho domu wróćo do wsy, při pěstowarni pak wone zapraji. Wobornicy z Hodźija, Spytec a Brězy dyrbjachu wolij zrumować. Wo přičinach­ njemóžeše šofer ničo rjec.

Policija (10.09.15)

štwórtk, 10. septembera 2015 spisane wot:

Slepo. Zo njeznaći awtowe čisła kradnu a je za njeskutki wužiwaja, so často stawa. Zo pak wobkradnjeny swójske čisła zaso namaka, porno tomu lědma. Stało je so to zawčerawšim w Slepom. Na parkowanišću kupnicy wuhlada žona wo­sobowe awto z čisłomaj, kotrejž bě jej něchtó před něšto dnjemi pokradnył. Přiwołana wobsadka policajskeho awta sej BMW 318i bliže wobhlada a zwěsći, zo bě jón něchtó 23. awgusta w Běłej Wodźe na Liebknechtowej pokradnył. Móžni skućićeljo pak po wšěm zdaću w bliskosći njeběchu. Kriminalna policija nětko za nimi slědźi.

Policija (09.09.15)

srjeda, 09. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Dokelž bě jeho zawčerawšim na awtodróze A 4 pola Budyšina do směra na Zhorjelc wosobowe awto typa Audi A 6 z rozbitym nabóčnym woknom přesćahnyło, je kedźbliwy šofer policiju za­zwonił, měnjo, zo staj mužej w Audiju jězdźidło pokradnyłoj. Jako policija wo­pisane awto na přichodnym parkowanišću kontrolowaše, so wukopa, zo wone tole pokradnjene njebě. Pólskaj mužej w starobje 41 a 18 lět běštaj na dompuću ze Španiskeje, hdźež staj so samaj z woporom paduchow stałoj, kotřiž běchu so do Audija zadobyli.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND