Policija (27.08.19)

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Z kuchnje do jastwa

Zhorjelc. Dokelž bě 30lětny muž w Zhorjelcu w nocy na póndźelu na kachlach jědź přismudźić dał a w jeho bydlenju so mócnje kurješe, wočini wón nimo woknow tež bydlenske durje, zo móhł kur wotćahnyć. Tamni wobydlerjo wšak sej myslachu, zo so něhdźe pali, a wołachu policiju. Byrnjež žana škoda njenastała, njeje 30lětny hižo wróćo do swojeje kuchnje a bydlenja směł. Přećiwo njemu předležeše mjenujcy přikaz zajeća, dokelž njebě pokutu zapłaćił. Tak dowjezechu jeho hnydom do jastwa.

Policija (26.08.19)

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Připowěšak pokradnyli

Kubšicy. Poměrnje drohi připowěšak, z kotrymž hodźa so jězdźidła transportować, bě sobotu cil dotal njeznatych paduchow w Kubšicach. Něhdźe 9 000 eurow drohi připowěšak pokradnychu skući­ćeljo z terena firmy.

Policija (23.08.19)

pjatk, 23. awgusta 2019 spisane wot:

Stajnje wjace pjenjez chcył

Budyšin. Hnydom wjacore razy je so 76lětna žona z Budyskeho wokrjesa minjeny měsac z woporom wobšudnika stała. Při telefonje bě jej cuzy napowědał, zo je 145 000 eurow dobyła, zo pak dyrbi za to 5 000 eurow na wěste konto přepokazać, štož wona sčini. Něšto dnjow pozdźišo žadaše sej njeznaty dalše 15 000 eurow a po wospjetnych telefonatach hišće raz 21 000 eurow – a dósta je tež. Cuzemu to přeco hišće dosć njebě, tak zo žona swojej bance nadawk da dalše 42 000 eurow přepokazać. Dokelž jednaše so wo firmowe pjenjezy, trjebaše banka přizwolenje syna 76lětneje. Tón wobšudnistwo spózna a informowaše policiju.

Policija (22.08.19)

štwórtk, 22. awgusta 2019 spisane wot:

Muža z Nysy wućahnyli

Krušwica. Policiju a wohnjowu woboru wołachu předwčerawšim k namjeznemu mostej w Krušwicy. Tam dyrbjachu wochłódnjeneho muža bjez wědomja z Nysy wućahnyć. Sanitetarjo dowjezechu jeho­ do chorownje. Na pólskej stronje rěki­ namakachu policisća drastu muža, ale žane dokumenty wo jeho identiće. W cho­rowni so pozdźišo wukopa, zo jedna so při wuchowanym wo 85lětneho pól­skeho staćana, za kotrymž policija hižo­ pytaše.

Policija (21.08.19)

srjeda, 21. awgusta 2019 spisane wot:

Wotpadki zapalił

Budyšin. Wotpadkowe sudobjo je so předwčerawšim dopołdnja na Budyskej Jordanowej paliło. Wjacorym wobydlerjam so poradźi płomjenja zhašeć, prjedy hač wohnjowi wobornicy přijědźechu. Cyle w bliskosći spalenych zbytkow wuhladachu pasanća poł hodźiny pozdźišo muža, kiž drje chcyše runje spěrawe wotpadki zapalić. Přiwołani policisća na to 32lětneho identifikowachu. We wobłuku přepytowanja dyrbi kriminalna policija nětko zwěsćić, hač bě muž tež wotpad­kowe sudobjo zapalił.

Policija (20.08.19)

wutora, 20. awgusta 2019 spisane wot:

Rentnarka zmužita była

Wojerecy. 81lětnej žonje je předwčerawšim młody muž we Wojerecach tobołku z kolesa pokradnył. Jako so rentnarka na puć k policiji poda, wona skućićela wuhlada a narěča. Tón pak dyri jej mjezwoči a so zminy. Swědk, kiž bě to wobkedź­bował, smaleše z kolesom za paduchom a zazwoni runočasnje policiju. Zastojnicy 21lětneho skónčnje dosahnychu a jeho nachwilnje zajachu.

Policija (19.08.19)

póndźela, 19. awgusta 2019 spisane wot:

Črije kradnyć chcyła

Budyšin. Chětro rabiatnje zadźeržała je so 21lětna žona minjeny pjatk nawječor w črijacym wobchodźe na Budyskej Stieberowej. Jako chcyše wot črija zawěstku wotstronić, ju sobudźěłaćerka narěča. Při rozestajenju jej 21lětna do ruki kusny. Po wšěm zdaću njebě to jeje prěnje padustwo, přetož w nachribjetniku měješe hižo­ pokradnjeny por črijow w hódnoće 80 eurow. Nimo toho běchu žonu hakle hodźinu­ do toho podobneho delikta dla na samsnej hasy lepili.

Policija (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

W Kulturnej fabrice pobyli

Wojerecy. Sobudźěłaćerjo Wojerowskeje Kulturneje fabriki na Piwarskej hasy dyrbjachu předwčerawšim rano zwěsćić, zo bě­chu so tam w nocy njeznaći zadobyli. Wšitke kamory sobudźěłaćerjow běchu­ přepytane. Na jednym z nuznikow namakachu měšenski pult, kotryž běchu zadobywarjo tam ležo wostajili.

Policija (15.08.19)

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

Kaž před 17 lětami

Budyšin. Powołanskich wohnjowych wo­bornikow Budyšina wołachu wčera popołdnju na zapadnu kromu sprjewineho města, a to ke kupnicy Aldi na Drježdźanskej dróze. Hdźež hewak nakładne awta twory dowožuja, paleše so wotpadkowe sudobjo. Dokelž wone direktnje při twarjenju steješe, běchu płomjenja hižo na mały dźěl fasady přeskočili. Sydom kameradow bě z třomi hašenskimi jězdźidłami na městnje a móžeše hór­šemu zadźěwać. Hižo před 17 lětami bě so na podobne wašnje samsna kupnica dospołnje wotpaliła. Tehdy so sobotu wječor tohorunja wotpadkowe sudobjo na samsnym městnje kaž wčera paleše, na čož je woheń kupnicu zničił.

Policija (14.08.19)

srjeda, 14. awgusta 2019 spisane wot:

Z Lkw-jom awto a płót skóncował

Hózk. Njemału škodu načinił je wodźer nakładneho awta zawčerawšim w Hózku. Při wróćostorkanju zajědźe wón do wosoboweho awta a stłóči jón na štom. Jako Lkw zaso doprědka jědźeše, šmórny so wón metaloweho płota a jón tohorunja wobškodźi. Byrnjež něhdźe 8 000 eurow škody načinił, so wodźer Lkw-ja zhubi. Swědcy pak spomjatkowachu sej čisło jězdźidła a informowachu policiju. Šofer změje so nětko ćeknjenja z městna nje­zboža dla zamołwić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND