Policija (02.01.19)

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Tragiski wukónc njezboža

Rěčicy. Lěto 2019 njebě wčera ani hišće tři hodźiny stare, jako sta so na zwjazkowej dróze B 115 ćežke wobchadne nje­zbožo, při kotrymž młody muž žiwjenje přisadźi. 31lětny bě ze swojim Opelom z Rěčic do Wuskidźe po puću. W lěwej křiwicy zajědźe awto z dotal njeznateje přičiny z puća a zwróći. Muž zleća z wozydła a so tak ćežko zrani, zo hišće na městnje njezboža zemrě. Zwjazkowa dróha bě hač do dopołdnja zawrjena.

Praskotak awto skóncował

Budyšin. Skóncowane wosobowe awto typa Fiat Multipla je wuslědk silwesterskeho praskanja w Budyšinje. Tu su nje­znaći praskotak tak njezbožownje ćisnyli, zo so při rozbuchnjenju zadnje wokno awta rozbi. Škodu trochuja na něhdźe tysac­ eurow.

Policija (28.12.18)

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Smjertnej woporaj po zražce

Lubij. Tragisce skónči so wobchadne njezbožo wčera wječor w Lubiju. Tam bě wodźerka Audija A1 po wšěm zdaću přespěšnje po puću, jako w lěwej křiwicy do masiwnych wrotow industrijoweho zawoda prasny. Při tym so lěwy bok awta takrjec roztorha. Młoda wodźerka móžeše ze snadnymi zranjenjemi sama wulězć, za njej sedźaceho muža dyrbjachu něhdźe hodźinu lěkarsce zastarać. Dalšej mužej, kotrajž prědku a zady naprawo sedźeštaj, so tak ćežko zraništaj, zo hišće na městnje njezboža zemrěštaj.

Policija (27.12.18)

štwórtk, 27. decembera 2018 spisane wot:

Njeluba překwapjenka

Běła Woda. Wšo druhe hač měrliwje a pokojnje započa so patoržica za woby­dlerja wjaceswójbneho domu w Běłej Wodźe. Rano dyrbješe wón w swojej pincy zwěsćić, zo bě něchtó tobołu z napojemi spakosćił. Nimo toho bě pinčny kamor wočinjeny. W nim měješe škodowany swoje hodowne dariki schowane, kotrež běchu njeznaći tohorunja sobu wzali. Běchu to zastupne lisćiki za Drježdźansku Semperowu operu, kniha a škitne poćehnjenja za awto w cyłkownej hódnoće wjace hač 220 eurow.

Wohnjostroj pokradnyli

Policija (21.12.18)

pjatk, 21. decembera 2018 spisane wot:

Z wukazom zajeća pytaneho našli

Hłupońca. Njewšědny wuspěch móžachu sej zastojnicy Kamjenskeho policajskeho rewěra minjenu srjedu zapisać. Při­padnje spóznaštaj policistaj na kontrolnej jězbje přez Hłupońcu (Glaubnitz) muža, kotrehož justica z wukazom zajeća pyta. Wón bě z kolesom we wsy gmej­ny Pan­čicy-Kukow po puću. Zastojnikaj chcyštaj jeho njepłaćeneje zličbowanki cyłkownje 900 eurow dla zajeć a hnydom sobu do jastwa wzać. Tomu pak móžeše 66lětny zadźěwać a je jimaj sumu radšo hnydom zapłaćił.

Policija (20.12.18)

štwórtk, 20. decembera 2018 spisane wot:

Šofer so po njezbožu spalił

Trjebjeńca. Na zwjazkowej dróze B 6 je wčera wokoło 6.30 hodź. k tragiskemu njezbožu dóšło. Z dotal njeznateje přičiny je Alfa Romeo mjez Kubšicami a Bukecami njedaloko wotbóčki do Trjebjeńcy (Steindörfel) frontalnje do nakład­neho awta zrazył. Kaž policija zdźěla, so wosobowe awto na to hnydom zapali a płomjenja rozpřestrěchu so chětro spěšnje tež na nakładne awto. 46lětny wodźer Lkw-ja móžeše so lochce zranjeny wuchować, jeho dowjezechu do chorownje. Šofer Pkw-ja – zastojnicy mjeztym wuslědźichu, zo jedna so wo 30lětneho muža – pak njemóžeše so hižo z awta wuswobodźić a so w jězdźidle spali. Zasadźene wohnjowe wobory z wokolnych wsow móžachu jenož hišće woheń zhašeć a wuchowanskej słužbje pomhać městno njezboža zrumować. Zwjazkowa dróha bě hač do popołdnja zawrjena. Policija njezbožo přepytuje a pyta za swědkami. Pokiwy přijimujetej wobchadonjezbožowa słužba a policajska direkcija w Budyšinje.

Wopity znjezbožił

Policija (19.12.18)

srjeda, 19. decembera 2018 spisane wot:

Ze swojim do dalšeju awtow zrazyła

Biskopicy. Wodźerka VWja bě wčera popołdnju w Biskopicach na S 111 do Peugeota zajěła a storči jón tak do dalšeho před nim stejaceho VWja. Šoferka so zrani a dyrbjachu ju do chorownje dowjezć. Dźěsćomaj, kotrejž w jeje awće sedźeštej, a dalšemu šoferej so ničo njesta. VW žony a Peugeot dyrbjachu dospołnje wobškodźenej wottransportować. Zawrjeneje dróhi dla dóńdźe k haćenjam.

Dźiwja jězba po polu

Huska. Po polu agrarneho zawoda w Husce su njeznaći z awtami dźiwje wokoło jězdźili. Na něhdźe 150 króć 400 metrow wulkim zahonu nasta tak škoda něhdźe 3 000 eurow. Wobsedźer pola je so na kriminalnu policiju wobroćił, kotraž pad nětko přepytuje.

Policija (18.12.18)

wutora, 18. decembera 2018 spisane wot:

Alarm w baterijowym centrumje

Kamjenc. W Kamjenskim baterijowym slědźenskim centrumje započa wčera wokoło 21.15 hodź. w składowanskej hali alarmowa připrawa wuć. Zawołani kameradojo měšćanskeje wohnjoweje wobory objekt dokładnje přepytachu, zo bychu přičinu wuslědźili. Po jednej hodźinje pak njejsu ničo namakali. Prawdźepo­dobnje jednaše so wo wopačny alarm.

Při njezbožu so ćežko zraniłoj

Šěrachow. Wodźer Suzukija na Sauerowej dróze w Šěrachowje je wčera popoł­dnju frontalnje do jemu napřećo přijě­duceho ma­łotransportera zrazył. Wobaj šoferaj so ćežko zraništaj, awće běštej jara­ wobškodźenej. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu z awtow wuběžacu kapalinu wotstronić. Zawrjeneje dróhi dla dóńdźe w Šěrachowje k wobchadnemu chaosej.

Policija (17.12.18)

póndźela, 17. decembera 2018 spisane wot:

Šofer sej drěmnył a znjezbožił

Budyšin. 24lětny wodźer Renaulta bě sej, kaž sam praji, dźensa w nocy na awtodróze pola Budyšina drěmnył. Tak zajědźe nalěwo do srjedźneje a naprawo do praweje planki a zaso na dróhu, hdźež stejo wosta. Nichtó ze štyrjoch sobujěducych so na zbožo njezrani. Cyłkowna škoda na awće wučinja něhdźe 3 000 eurow.

Pokradnjeny kwad namakali

Budyšin. W nocy wot 13. na 14. december w Lubiju pokradnjeny kwad su zastojnicy Budyskeho policajskeho rewěra na Budyskej Krakečanskej dróze namakali. Při jězdźidle zetkachu 31lětnu a 29lětneho, kotrajž běštaj z nim po zdaću jěłoj. Šofer steješe pod wliwom drogow a njeměješe žanu jězbnu dowolnosć.

Policija (14.12.18)

pjatk, 14. decembera 2018 spisane wot:

Tři njezboža zawinił a ćeknył

Nowa Wjes. W běhu krótkeho časa zawini šofer srjedu popołdnju w Nowej Wsy (Naundorf), w gmejnje Dobruša-Huska, tři njezboža. Na kóncu pak je awto stejo wostajił a přez pola ćeknył. Kaž policija zdźěli, njeměješe 31lětny ani jězbnu dowolnosć. Njezadźiwa tuž, zo bě na hładkej dróze wjacore razy kontrolu nad wodźidłom zhubił. Najprjedy šmórny so murje a płotu, po tym bě jemu schodowe wobłoženje domu na puću a skónčnje zajědźe do milinoweho sćežora.

Policija (13.12.18)

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Ćežka zražka na S 101

Jědlica. Ćežke njezbožo sta so wčera popołdnju na S 101 mjez Hornim Wujězdom a Zejicami. Tam stej VW a Ford do so zrazyłoj. Wohnjowa wobora dyrbješe šofera Forda z pomocu hydrawliskich nožicow wuswobodźić. Dwě ćežko zranjenej wosebje dowjezechu do chorownje. Tež helikopter bě na městnje. Dróha bě dlěje hač hodźinu dospołnje zawrjena.

Zjebać so njedali

Radwor. Wobšudnicy su tón tydźeń w Radworju a wokolinje spytali telefo­nisce wobydlerjam pjenjezy wulišćić. Wudawachu so jako přiwuzni, kotřiž pjenjezy­ trjebaja. Zawołani pak njedachu so zjebać a informowachu policiju.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND