Policija (06.09.19)

pjatk, 06. septembera 2019 spisane wot:

Lepjeny paduch so wobarał

Kamjenc. Cuzy muž bě předwčerawšim w zawodźe w zapadnym dźělu Kamjenca. Wón poda so do přestawkoweje rumnosće a přepyta tam toboły sobudźěłaćerjow. Nimo toho w předrasćerni do wšitkich kamorow pohlada a spakosći tam pakćikaj kofeja a EC-kartu. Při tym jeho sobudźěłaćerjej zawoda lepištaj, na čož chcyše paduch ćeknyć. Přistajenaj pak jeho kruće dźeržeštaj. Byrnjež so muž wobarać spytał, měještaj jeho zmužitaj dźěłaćerjej tak dołho w horšći, doniž policija njepřijědźe a 38lětneho njezaja. Wón změje so nětko rubježneho padustwa dla zamołwić. Kaž w nowinskej zdźělence Zhorjelskeje policajskeje direkcije rěka, so policija sobudźěłaćerjomaj za jeju zmužite zasadźenje dźakuje.

Policija (05.09.19)

štwórtk, 05. septembera 2019 spisane wot:

Awtomaty manipulowane byli

Budyšin. W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu bu policiji spočatk tydźenja dohromady wosom padow manipulowanych pjenježnych awtomatow přizjewjenych, zwjetša w Budyskim regionje. Skućićeljo běchu je tak přetwarili, zo so pjenjezy­ z awtomata najprjedy raz njewusunu, tak zo móža sej je pozdźišo hrabnyć. Na zbožo so jim žadyn znaty pad zešlachćił njebě. Policija prosy, při wotzběhnjenju pjenjez jara kedźbować.

Policija (04.09.19)

srjeda, 04. septembera 2019 spisane wot:

Młodostnych paduchow lepili

Wojerecy. Sydom młodostnym w starobje 15 do 19 lět móžeše Wojerowska policija nětko nimale 30 deliktow dopokazać. Wot lońšeho junija hač do lětušeho januara běchu so woni we Wojerecach do zawodow, pěstowarnjow, praksow a předawanišćow zadobywali a z nich zwjetša pjenjezy, alkohol a cigarety kradnyli. Hódnota rubizny wučinja něhdźe 5 500 eurow, cyłkownje načinjena wěcna škoda pak 30 000 eurow.

Policija (03.09.19)

wutora, 03. septembera 2019 spisane wot:

Pokradnjenu móšnju namakał

Wojerecy. Hižo minjeny pjatk su njeznaći 39lětnej žonje we Wojerowskej lěkarskej praksy móšeń pokradnyli. W njej bě tójšto wosobinskich dokumentow, ale žane pjenjezy. Předwčerawšim zjewi so na Wojerowskim policajskim rewěrje muž, kiž bě móšeń na Budyskej dróze namakał. Na zbožo běchu w njej hišće wšitke dokumenty. Po wšěm zdaću běchu so paduši nadźijeli, zo pjenjezy w móšni namakaja. Dokelž tomu tak njebě, bě zbytk za nich njezajimawy, a tuž su móšnju prosće preč ćisnyli. Wobkradnjenej žonje móžachu jeje wobsydstwo zaso wróćić.

Policija (02.09.19)

póndźela, 02. septembera 2019 spisane wot:

Z městnami njewjedro zachadźało

Dalicy. W někotrych kónčinach Budyskeho wokrjesa je wčera popołdnju njewjedro zachadźało a sej zasadźenje wohnjoweje wobory žadało. W Dalicach (Dahlowitz) pola Chwaćic nawali so błóto z wokolnych polow do wsy. Tak su wobornicy błóto rumowali, ale tež wjacore pincy wuklumpać dyrbjeli. W Małym Wjelkowje njemóžeše dešć na zwjazkowej dróze B 96 spěšnje dosć wotběžeć, tak zo tworjachu so wulke łuže, z kotrymiž mějachu někotři šoferojo problemy. K wjacorym zasadźenjam wołachu tohorunja wobornikow wokoło Biskopic. Tak je so we Weickersdorfje štom powróćił, tež w Počaplicach pola Čerwjenych Noslic dyrbjachu błóto z wjesneje dróhi rumować.

Policija (30.08.19)

pjatk, 30. awgusta 2019 spisane wot:

Pjenjezy kradnyli

Němcy. Do ratarskeho zawoda na Kulowskej dróze w Němcach su so njeznaći w nocy na štwórtk zadobyli. Namócnje wočinichu tam wjacore durje a přepytachu najwšelakoriše kamory. Skónčnje pokradnychu wjace hač tysac eurow. Nimo toho načinichu něhdźe 6 000 eurow wěcneje škody.

Swinjo do awta skočiło

Wojerecy. Na zwjazkowej dróze B 97 bě předwčerawšim wječor 61lětny muž ze swojim Toyotu po puću, jako jemu pola Wojerec blisko noweho kružneho wobchada njejapcy dźiwje swinjo do awta skoči. Šofer so snadnje zrani, je pak so lěkarskeho zastaranja wzdał. Na wosobowym awće nasta něhdźe 8 000 eurow škody.

Policija (29.08.19)

štwórtk, 29. awgusta 2019 spisane wot:

Kontroluja před šulemi

Budyšin. Wot spočatka noweho šulskeho lěta policija přiběrajcy zaso před šulemi kontroluje. Předwčerawšim wupytachu sej Fichtowu zakładnu šulu w Budyšinje. Tam zwěsćichu dwě přeńdźeni. Jedyn ze šoferow­ njebě připasany, dalši bě dźěćace sydło zabył.

Drohe přeńdźenje

Wojerecy. Zo je z trochu wjace alkoholom w kreji hač dowolene z awtom jězdźił, dyrbi 53lětny we Wojerecach droho zapłaćić. Wón bu wutoru z 0,76 promilemi lepjeny. Za to ma nětko 500 eurow pokuty płaćić, dóstanje dwaj dypkaj w Flensburgu a dyrbi měsac nóžkować.

Policija (28.08.19)

srjeda, 28. awgusta 2019 spisane wot:

Cigarety kradnyli

Njeswačidło. Zo je kurjenje škódne, bě minjeny kónc tydźenja njeznatym w Njeswačidle najskerje dospołnje wšojedne. W kupnicy při tankowni dyrbjachu sobudźěłaćerjo póndźelu rano zwěsćić, zo bě so něchtó do twarjenja zadobył a so z tobakoweje polcy posłužował. Kelko cigaretow su paduši sobu wzali, njeje dokładnje znate. Jeničce wěcna škoda pak wučinja ně­hdźe 4 000 eurow.

Policija (27.08.19)

wutora, 27. awgusta 2019 spisane wot:

Z kuchnje do jastwa

Zhorjelc. Dokelž bě 30lětny muž w Zhorjelcu w nocy na póndźelu na kachlach jědź přismudźić dał a w jeho bydlenju so mócnje kurješe, wočini wón nimo woknow tež bydlenske durje, zo móhł kur wotćahnyć. Tamni wobydlerjo wšak sej myslachu, zo so něhdźe pali, a wołachu policiju. Byrnjež žana škoda njenastała, njeje 30lětny hižo wróćo do swojeje kuchnje a bydlenja směł. Přećiwo njemu předležeše mjenujcy přikaz zajeća, dokelž njebě pokutu zapłaćił. Tak dowjezechu jeho hnydom do jastwa.

Policija (26.08.19)

póndźela, 26. awgusta 2019 spisane wot:

Připowěšak pokradnyli

Kubšicy. Poměrnje drohi připowěšak, z kotrymž hodźa so jězdźidła transportować, bě sobotu cil dotal njeznatych paduchow w Kubšicach. Něhdźe 9 000 eurow drohi připowěšak pokradnychu skući­ćeljo z terena firmy.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND