Policija (13.01.20)

póndźela, 13. januara 2020 spisane wot:

Pkw do transportera zrazył

Njebjelčicy. Pola Njebjelčic stej so sobotu při wobchadnym njezbožu dwě wosobje zraniłoj. Něhdźe w 16.30 hodź. je z Kamjenca-Brěznje jěduce wosobowe awto na S 94 do transportera zrazyło. Wobeju šoferow dowjezechu do Kamjenskeje chorownje. Njebjelčanska wohnjowa wobora je městnosć njezboža zawěsćiła. Dróha bě dwě hodźinje zawrjena.

Policija (10.01.20)

pjatk, 10. januara 2020 spisane wot:

Do towarstwoweju domow so łamali

Holešowska Dubrawka. Hnydom do dweju towarstwoweju objektow su so njeznaći w nocy na srjedu w Holešowskej Dubrawce zadobyli. Kaž policija zdźěli, su so namócnje do domow łamali, tam wjacore spindy a kamory zwočinjeli a je přeryli. Hač su paduši scyła něšto za sebje trěbne namakali, dotal znate njeje, naparali pak su škodu něhdźe 500 eurow.

Rubiznu ležo wostajili

Nowa Łuka. Paduši su srjedu rano z jednoswójbneho domu w Nowej Łuce pola Wojerec laptopaj w hódnoće 200 eurow spakosćili. Kaž policija informuje, pak wobsedźer pozdźišo zdźěli, zo je rubiznu namakał. Paduši běchu ju ležo wostajili.

Policija (09.01.20)

štwórtk, 09. januara 2020 spisane wot:

Z Passatom so přewaliła

Narć. Mjez Wojerecami a Narćom je 28lětna šoferka VWja wčera rano na zwjazkowej dróze B 96 ćežko znjezbožiła. Kaž policija zdźěla, suny so wona z nje­znatych přičin z jězdnje, zrazy do wjacorych štomow kaž tež do wobchadneho znamješka a so přewali. Wohnjowi wobornicy dyrbjachu žonu z awta wurězać. B 96 bě nachwilnje zawrjena. Cyłkowna škoda wučinja wjace hač 30 000 eurow.

Policija (08.01.20)

srjeda, 08. januara 2020 spisane wot:

Nuzowy milinowy agregat spakosćili

Dalicy. Po wšěm zdaću njemějachu paduši w Dalicach (Dahlowitz) hižo žanu milinu. Kónc abo spočatk lěta běchu so tajcy na ležownosć zawoda zadobyli a nuzowy milinowy agregat spakosćili. Dokelž trjebaš za ćěrjenje­ tajkeho nastroja tež ćěriwo, su dwanaće kanistrow diesela – kaž policija zdźěla, wučinja to něhdźe 430 litrow – hnydom sobu wzali. Zwěsćili su njeskutk hakle předwčerawšim. Rubi­zna měješe hódnotu něhdźe 1 300 eurow. Wěcna škoda wučinja 2 000 eurow.

Policija (07.01.20)

wutora, 07. januara 2020 spisane wot:

Wjac hač 8 500 eurow škody

Delni Wujězd. Hładkosće dla je njedźelu rano žona na zwjazkowej dróze B 156 mjez Delnim Wujězdom a Lěskej w Malešanskej gmejnje ze swojim BMWjom znjezbožiła. Kaž policija wčera zdźěli, bě 49lětna po puću do směra na Budyšin, je pak kontrolu nad wodźidłom zhubiła a so z awtom z jězdnje sunyła. Zbožo w njezbožu bě, zo so šoferce ničo njesta. Bolostne pak za nju přiwšěm je, zo dyr­bjachu awto wotwlec, dokelž njemóžeše z nim wjace jěć. Tak drje budźe dyrbjeć hłuboko do móšnje sahnyć, chce-li je sporjedźeć dać. Škodu trochowachu zastoj­nicy mjenujcy na wjac hač 8 500 eurow.

Policija (06.01.20)

póndźela, 06. januara 2020 spisane wot:

Kólnja so wotpaliła

Přiwćicy. Wčera je so Přiwćicach (Preititz) w Malešanskej gmejnje kólnja wotpaliła. Wohnjowu woboru a policiju běchu palaceho so domu dla wołali, štož so na zbožo jako wopačna informacija wukopa. 30 wobornikow móžeše pak tomu zadźěwać, zo płomjenja na domske přeskočichu. Škoda wučinja něhdźe 2 000 eurow.

Policija (03.01.20)

pjatk, 03. januara 2020 spisane wot:

Wandalojo po puću byli

Łuh. Njeznaći su so Nowe lěto na areal wětrnika we Łuze zadobyli. Tam zwočinjachu wšitke durje, kaž policija informuje. Dale wobškodźichu płót a zapusćichu cyłu ležownosć. Policija dale zdźěla, zo po prěnim přehledźe po wšěm zdaću ničo njepobrachuje. Při­wšěm nasta škoda něhdźe 3 500 eurow. Kriminalna policija pad přepytuje.

Prózdnu hródź zapusćili

Kołwaz. Tež w Kołwazu (Kohlwesa) w Bukečanskej gmejnje su wandalojo zachadźeli. Woni zapusćichu prózdnu hródź, hdźež rozbichu 29 woknow. Škoda wučinja něhdźe 300 eurow. Policija prosy swědkow wo pomoc.

Policija (02.01.20)

štwórtk, 02. januara 2020 spisane wot:

Dwójce woheń pyrotechniki dla

Kamjenc/Wojerecy. Njeznaći su silwestersku nóc w Kamjencu tři plastowe kontejnery za škleńcu zapalili. Přičina wohenja je po podaćach policije pyrotechnika. Škoda: 1 500 eurow. Tohorunja pyrotechniki dla je so silwester we Wojerecach awto wotpaliło. Tu pak bě wobsedźer jězdźidła sam wotpalene praskotaki na transportnu płoninu połožił, kotrež so hišće raz zapalichu. Škoda wučinja wjacore tysacy eurow.

Policija (30.12.19)

póndźela, 30. decembera 2019 spisane wot:

Měrny posledni kónc tydźenja lěta

Kinspork/Slepo. Poměrnje měrny běše posledni kónc tydźenja lěta 2019 po informacijach policije w Hornjej Łužicy. Zastojnicy zwěsćichu nimo mjeńšich padustwow cyłkownje 30 wobchadnych nje­zbožow z jednej zranjenej wosobu. Nimo toho lepichu dweju šoferow – w Kinsporku a w Slepom –, kotrajž běštaj pod wliwom alkohola po puću. W Kinsporku bě wčera 77lětny ze swojim Mitsubishijom z křiwicy na polo zjěł a tam tčacy wostał. Policija chcyše pomhać a zwěsći „chorhojčku“. Test wunjese 1,8 promilow alkohola w kreji. W Slepom su zastojnicy wčera rano 21lětneho wodźerja Corsy kontrolowali a 0,6 promilow alkohola w jeho kreji zwěsćili.

Policija (27.12.19)

pjatk, 27. decembera 2019 spisane wot:

Kolesy z pinčneho puklota kradnyli

Wojerecy. Njeznaći skućićeljo su so mjez 18. a 25. decembrom do pinčneho pu­klota wjaceswójbneho domu na Wojerowskej Alberta Einsteinowej zadobyli a z njeho dwě kolesy kradnyli. Nastata škoda wučinja nimale 2 000 eurow. Kriminalna policija je přepytowanje přewzała.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND