Policija (13.07.17)

štwórtk, 13. julija 2017 spisane wot:

Paduši pola frizera

Budyšin. Po wšěm zdaću měrja so pa­duši w Budyšinje přiběrajcy na frizerske wobchody. W juniju a juliju dóńdźe dotal k šěsć tajkim zadobywanjam, při kotrychž je zdźěla tójšto wěcneje škody nastało. Najbóle drastiski pad sta so minjeny kónc tydźenja při tachantskej cyrkwi. Z tamnišeho frizerskeho wobchoda pokradnychu njeznaći wjacore nožicy, tabletowy kompjuter marki Asus kaž tež pjenjezy z kasy. Mějićelka wobliči škodu na 2 500 eurow. Nimo toho nasta wěcna škoda na durjach a woknach.

Policija (12.07.17)

srjeda, 12. julija 2017 spisane wot:

Trik tola njefungował

Kamjenc. Na prěni pohlad wušikny trik bě sej zawčerawšim paduch w Kamjencu wumyslił. We wulkej kupnicy na přemysłowej přestrjeni Při wětrniku měrješe so 31lětny zhromadnje ze swojim synom na polcy z narunankami za kolesa a tykny sej wobswětlenski set do nachribjetnika. Zo njebychu jeho při kasy lepili, přepoda wón nachribjetnik z rubiznu přistajenej při informaciskim stejnišću blisko zachoda kupnicy. Na swojim dalšim puću ke kasy wza sej muž jenož hišće­ blešu wody, kotruž tež zapłaći. Po tym­ zo běštaj wobaj kasu wopušćiłoj, pósła nan swojeho syna k informaciji, zo by tam nachribjetnik wotewzał. Kedź­bliwy swědk pak bě wšitko wobkedźbował a přistajenu kupnicy na padustwo skedźbnił. Na to zawołachu policiju, kotraž sej personalije muža zapisa a njeskutk přizjewi.

Policija (11.07.17)

wutora, 11. julija 2017 spisane wot:

Smjertny wopor njezboža

Ćisow. Tragiski wukónc měješe ćežke wobchadne njezbožo wčera rano na zwjazkowej dróze B 97 mjez Njedźichowom a wotbóčku do Ćisowa. Tam bě wodźer­ transportera z dotal njeznateje přičiny na napřećiwnu jězdnju zajěł a frontalnje do nakładneho awta prasnył. Zražka bě tak mócna, zo 62lětny wodźer transportera z awta zleća – najskerje njebě připasany. Muž hišće na městnje nje­zboža zemrě.

Policija (10.07.17)

póndźela, 10. julija 2017 spisane wot:

Hižo popołdnju wopity

Běła Woda. Chětro hłuboko do škleńcy hladał je sobotu muž w Běłej Wodźe. To pak jeho njewotdźerža z awtom jěć. Na parkowanišću před kupnicu Kaufland swědcy wobkedźbowachu, kak wón swoje wosobowe awto typa Mercedes chětro napadnje wodźi a zaparkuje. Jako šofer na to po parkowanišću chabłaše, zawo­łachu swědcy policiju. Wobsadka poli­cajskeho awta muža hišće w bliskosći dosahny. Přewjedźeny test pola 40lětneho wunjese, zo měješe 2,24 promilow alkohola w kreji, a to krótko po 15 hodź. Na to­ přewodźachu jeho k wotebraću kreje. Jeho jězbnu dowolnosć kaž tež klučik­ awta sej zastojnicy hnydom wobchowachu.

Policija (07.07.17)

pjatk, 07. julija 2017 spisane wot:

Rentnarku wobšudźili

Wóspork. Na wjacorych městnach w Hornjej Łužicy su tele dny njeznaći staršich ludźi zazwonili a ze wšelakimi stawizničkami spytali, jim pjenjezy wulišćić. Mjeztym zo to w Zhorjelcu, Drječinje (Dretschen) w gmejnje Dobruša-Huska a we Wojerecach fungowało njeje, běchu­ njeznaći we Wósporku bohužel wuspěšni. Tam bě so pola 67lětneje wobydlerki žona přizjewiła a so jako statna rěčnica wudała. Wona napowěda, zo ma rentnarka 1 000 eurow dołha, dokelž bě so na wupisanju mytow wobdźěliła. Jenož hdyž pjenjezy hnydom zapłaći, móh­ła so wobskóržbje wuwinyć. Wustró­ža­na Wósporčanka sumu z konta wot­zbě­hny a pósła je z listom na adresu w Turkowskej. Hakle nazajtra wona spózna, zo bě to zmylk, a informowaše policiju.

Policija (06.07.17)

štwórtk, 06. julija 2017 spisane wot:

Jedne awto pokradnyli, dwě nic

Budyšin. W nocy na wutoru běchu paduši awtow w Budyskej Strowotnej studni po puću. Z Nageloweje zhubi so slěbrobarbny VW Golf Plus z hamtskim čisłom BZ-MC 277. Hódnotu pjeć lět stareho jězdźidła trochuje jeho wobsedźer na 10 000 eurow. Na Gagarinowej běchu so njeznaći podarmo prócowali VW Golf GTI kaž tež VW Tiguan pokradnyć. Do Golfa drje so woni zadobychu, motor zaswěćić pak so jim njeporadźi. Při tamnym jězdźidle zwrěšćichu skućićeljo hižo na durjach. Přiwšěm nasta na woběmaj wosobowymaj awtomaj cyłkowna wěcna škoda něhdźe 2 000 eurow.

Policija (05.07.17)

srjeda, 05. julija 2017 spisane wot:

Smjertny wopor njezboža

Porchow. Při ćežkim wobchadnym nje­zbožu wčera něhdźe w 13.30 hodź. na awtodróze A 4 mjez wotbóčkomaj Porchow a Horni Wujězd je 28lětny wodźer awta žiwjenje přisadźił. Ze swojim Seatom bě wón na lěwej jězdni do směra na Zhorjelc po puću, jako 53lětny šofer nakładneho awta z praweje jězdnje na lěwu změni a wotboka do Seata załoži.­ Zražka bě tak mócna, zo so prědni dźěl awta dospołnje skóncowa, samo motor bu wutorhnjeny. Młodemu mužej njemóžachu hižo pomhać, nuzowy lěkar móžeše jenož hišće jeho smjerć zwěsćić. Rumowanja a wobdźěłanja njezboža dla bě awtodróha do směra na Zhorjelc wjacore hodźiny zawrjena. Sčasami bě rynk čakacych jězdźidłow hač do pjeć kilometrow dołhi. W tym zwisku policija chwali, zo běchu šoferojo tak mjenowanu wuchowansku hasku přikładnje wutworili, zo móžachu wuchowarjo spěšnje k městnu nje­zboža dojěć.

Policija (04.07.17)

wutora, 04. julija 2017 spisane wot:

Negatiwny rekord nastajił

Nowe Błohašecy. Při kontroli spěšnosće minjenu sobotu na statnej dróze S 111 w Nowych Błohašecach je wodźer wosoboweho awta nowy rekord w Budyskim wo­krjesu nastajił. Jeho lepichu ze 134 km/h při dowolenych 50 km/h. Dotalny rekord 124 km/h bě dalši šofer w měrcu na samsnym městnje nastajił.

Policija (03.07.17)

póndźela, 03. julija 2017 spisane wot:

Wokno awta rozbić dyrbjeli

Wojerecy. Na parkowanišću Wojerowskeje kupnicy je sobotu připołdnju 48lětna žona swojeho pjećlětneho wnučka sama w njezamknjenym awće wostajiła. Hólčec zalěze ze zadnjeho městna doprědka a stłóči njewotpohladnje na knefl za centralny zamk. Tež klučik w awće tčeše, tak zo njemóžeše je wowka wotwonka wočinić. Wšo dobre přirěčowanje njepomhaše, tak zo ničo njezby, hač zadnje wokno awta rozbić.

Policija (30.06.17)

pjatk, 30. junija 2017 spisane wot:

Dwě kolesy přewjele

Kamjenc. Wobydlerka Njeswačanskeje dróhi w Kamjencu zawčerawšim policiji zdźěli, zo bě so něchtó w bydlenskim domje do pincy zadobył. Pokradnył nichtó ničo njeje, za to pak bě něchtó dwě cuzej kolesy wotstajił. Najskerje buštej wonej něhdźe pokradnjenej.

nawěšk

nowostki LND