Policija (31.05.17)

srjeda, 31. meje 2017 spisane wot:

Jastwu zadźěwać móhł

Ottendorf-Okrilla. Takrjec z jednej nohu hižo w jastwje stał je wčera rano 45lětny wodźer nakładneho awta na parkowanišću při awtodróze A 4 blisko Ottendorfa-Okrille. Jako policisća jeho a jeho jězdźi­dło kontrolowachu, jim napadny, zo sewjerorynsko-westfalska justica za mužom z přikazom zajeća pyta. Znjewužiwanja awtowych čisłow dla bě jeho sudnistwo k wjacorym stam eurow pokuty zasudźiło. Pjenjezy pak muž dotal přepokazał njebě. Hladajo na hrožace zajeće muž zastojnikam swój dołh nablaku zapłaći a smědźeše tuž z nakładnym awtom dale jěć.

Policija (30.05.17)

wutora, 30. meje 2017 spisane wot:

Bjez dowolnosće jězdźił

Budyšin. Na Drježdźanskej dróze w Bu­dyšinje je policija njedźelu rano woso­bowe awto typa Ford zadźeržała a jeho šofera kontrolowała. Zastojnikam 28lětny muž rjekny, zo žanu jězbnu dowolnosć nima.­ Při nadrobnišim přepytowanju so wukopa, zo njebě muž prěni raz bjez jězbneje dowolnosće z awtom po puću. Tak změje so nětko statne rěčnistwo z tymle padom zaběrać. Policisća sćazachu awtowy klučik a přepodachu jón wobsedźerce Forda. Hač je wona „čornojězdźenje“ dowoliła,­ ma so hišće přepytować.

Policija (29.05.17)

póndźela, 29. meje 2017 spisane wot:

Žiwy płót so palił

Pančicy-Kukow. Jenož krótki puć mějachu dobrowólni wobornicy Pančic-Kukowa, jako jich minjeny pjatk wječor k hašenju wołachu. Na Dróze Ćišinskeho blisko tankownje bě 46lětny wobydler njerodź z pomocu płunoweho palaka wotstronił. Při tym so suche hałzy žiweho płota zapalichu, tak zo so płomjenja po dołhosći jědnaće metrow rozpřestrěchu. Muž a jeho 14lětna dźowka spyta­štaj je podusyć, při čimž so holca snadnje zrani. Wobornicy přijědźechu z třomi jězdźi­dłami a cyłkownje 16 kameradami, kotřiž mějachu woheń spěšnje pod kontrolu. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 3 000 eurow.

Policija (26.05.17)

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:

Předjězbu njewobkedźbował

Rakecy. Ćežko zranił je so zawčerawšim wječor wodźer mopeda w Rakecach. Na křižowanišću­ Lěsna/Hermanečanska njeje 79lětny muž předjězbu wotprawa přijěduceho wosoboweho awta typa VW wobkedźbował. Jeho 38lětny šofer njemóžeše zražce hižo zadźěwać a zrazy do mopeda­ typa S 50. Při tym bu jeho wodźer ćežko zranjeny. Nuzoweho lěkarja dyrbjachu z helikopterom k městnu njezboža dowjezć.

Policija (24.05.17)

srjeda, 24. meje 2017 spisane wot:

Njeluba překwapjenka po dowolu

Wojerecy. Njeje samozrozumliwe, zo je doma wšo w porjadku, hdyž so z dowola nawróćiš. Tole dyrbješe zawčerawšim swójba na Hasy Liselotty Herrmann we Wojerecach nazhonić. Njeznaći běchu so w času wot 7. meje hač do póndźele do bydlenja swójby zadobyli a wšitke stwy přepytali. Mjez druhim pokradnychu laptop, kompjuterowy tablet, hudźbny měšenski pult kaž tež hrajnu konsolu. Hódnotu rubizny trochuje wobsedźer na 2 000 eurow. Nimo toho nasta w by­dlenju něhdźe 1 000 eurow wěcneje škody. Policija pad přepytuje.

Policija (23.05.17)

wutora, 23. meje 2017 spisane wot:

Telewizor a radijo fuk

Torońca. Njeznaći zadobychu so w nocy na njedźelu do zahrodoweje ležownosće w Torońcy (Daranitz) w Kubšiskej gmejnje. Ze zahrodoweho domčka pokradnychu płony telewizor a radijo w cyłkownej hódnoće 500 eurow. Wěcnu škodu trochuje wobsedźer na 100 eurow.

Z awtom do štoma

Bukecy. Z dotal njeznateje přičiny je njedźelu připołdnju 78lětna wodźerka wosoboweho awta na zwjazkowej dróze B 6 na kromje Bukec na prawy bok jězdnje zajěła. Tam zrazy jeje Opel Corsa do štoma a rentnarka so snadnje zrani. Na městnje zasadźeni běchu lěkar, wohnjowi wobornicy a wotwlečenska słužba. Na awće nasta 8 000 eurow škody.

Policija (22.05.17)

póndźela, 22. meje 2017 spisane wot:

Kamele wosrjedź města

Połčnica. Lědma swojim wočam wěrić chcychu wobydlerjo sobotu wječor w Połčnicy. W bydlenskej štwórći wuhladachu woni kamelej, a wonej sej tam woměrje łopjena štoma słodźeć daštej. Kaž so pozdźišo wukopa, běštej skoćeći z cirkusa ćeknyłoj, kotryž měješe w bliskosći swój stan natwarjeny. Sobudźěłaćerjo za štyrinohačomaj­ hižo pytachu a su jej do­sahnyli, prjedy hač přiwołani policajscy zastojnicy přijědźechu.

Policija (19.05.17)

pjatk, 19. meje 2017 spisane wot:

Kontejneraj so paliłoj

Kulow. W nocy na štwórtk běchu njeznaći na Kulowskim Schlossareckowym naměsće kontejneraj za staru papjeru zapalili. Přiwołana wohnjowa wobora móžeše woheń zhašeć. Wěcna škoda wučinja ně­hdźe 100 eurow. Kriminalna policija pyta nětko za skućićelemi.

Holcu z laserpointerom slepili

Běła Woda. 14lětnej holcy su so njeznaći na Budyskej dróze w Běłej Wodźe zawčerawšim wječor z tak mjenowanym laserpointerom wotpohladnje do wočow měrili a ju slepili. Holca na to skoržeše, zo ju woči bolitej. Dyrbjachu ju tuž k lěkarskemu zastaranju do chorownje dowjezć. Policija za njeznatymi slědźi.

Policija (18.05.17)

štwórtk, 18. meje 2017 spisane wot:

Hokate křiže mórali

Njebjelčicy/Němcy. Při busowym zastanišću na Jěžowskej dróze w Njebjelčicach dyrbjachu zawčerawšim zwěsćić, zo bě tam w nocy do toho něchtó hokate křiže namórał. Gmejna so wo to postara, zo so móranja zaso wotstronja. Podobne sta so w Němcach. Tam su njeznaći z barbu wjacore hokate křiže na štomy blisko kapałki pryskali. Mjeztym su wone pře­barbjene. We woběmaj padomaj přepytuje statny škit kriminalneje policije.

Policija (17.05.17)

srjeda, 17. meje 2017 spisane wot:

Tři motorske fuk

Budyšin. Mějićel jězbneje šule na Bu­dyskej Müntzerowej dyrbješe zawčerawšim zwěsćić, zo su njeznaći z jeho předewzaća tři motorske pokradnyli. Stało bě so to po wšěm zdaću minjeny kónc tydźenja, ­jako so paduši do garaže zado­bychu a ju wurumowachu. Policija pyta nětko za motorskimi typa Honda CBF (čorne), Honda CB 500 (běłe) a Honda VJF (čerwjene). Nimo toho su skućićeljo tři ko­žane kapy, tři nahłowniki a tři dešćowe płašće sobu wzali. Hódnotu rubizny trochuje mějićel jězbneje šule na něhdźe 20 000 eurow.

nawěšk

nowostki LND