Policija (20.12.17)

srjeda, 20. decembera 2017 spisane wot:

Widejohry kradnyć chcył

Budyšin. Na hodownu nakup trochu hinašeho razu poda so zawčerawšim młody muž do Budyskeje kupnicy při Delnjokinjanskej dróze. Tam tykny sej widejohry w hódnoće něhdźe 600 eurow do toboły a wopušći kupnicu, bjez toho zo by je zapłaćił. Swědk pak to wobkedźbowaše a zawoła policiju. Zastojnicy wzachu 23lětneho sobu na policajski rewěr. Kaž so tam wukopa, měješe młody muž při swojim njeskutku najskerje pomocnicu. Na kotre wašnje je njeznata w tymle padźe pomhała, njeje znate.

Policija (19.12.17)

wutora, 19. decembera 2017 spisane wot:

Ochranowska hwězda fuk

Kamjenc. Wulku prócu, kotruž mnozy při adwentnym wupyšenju swojeho domu nałožuja, skućićeljo znjewužiwaja a dohodownu pychu prosće kradnu. Zwěsćili su tajki pad w nocy na njedźelu w Kamjencu-Jěžowje. Tam bě něchtó wot prědnjeho boka bydlenskeho domu ně­hdźe 60 centimetrow wulku žołtu Ochranowsku hwězdu spakosćił. Wobsedźer trochuje jeje hódnotu na něhdźe 60 eurow. Policija nětko za paduchom pyta a drje dokładnišo hlada, štó sej tajku hwězdu něhdźe powěsnje.

Policija (18.12.17)

póndźela, 18. decembera 2017 spisane wot:

Paduši w hotelu

Wojerecy. Přenocuješ-li w hotelu, poprawom z toho wuchadźeš, zo sy tam před paduchami wěsty. Sobotu pak dyrbješe hósć we Wojerowskim hotelu to nawopačne zwěsćić. Jako so wón nawječor po połdra hodźinje do swojeje stwy nawróći, wón zwěsći, zo bě so něchtó přez nachilene wokno zadobył a handy kaž tež wosobinske dokumenty pokradnył. Po informacijach policije wučinja hódnota rubizny něhdźe 400 eurow.

Policija (15.12.17)

pjatk, 15. decembera 2017 spisane wot:

Paducha wuslědźili

Budyšin. Po wobšěrnych přepytowanjach su w Budyšinje nětko 26lětneho muža wuslědźili, kiž bě so znajmjeńša trójce do žiwidłoweho wobchoda na Karla Marxowej zadobył a tam mjez druhim palenc pokradnył. Posledni raz bě to w nocy na srjedu, jako jeho instalowana widejokamera filmowaše. Tak móžachu jeho w bliskim bydlenju nachwilnje zajeć. Při tym naměrichu pola njeho dwaj promilej alkohola w kreji. Policistam přepoda wón 16 prózdnych blešow palenca.

Policija (14.12.17)

štwórtk, 14. decembera 2017 spisane wot:

Po njezbožu ćeknył

Budyšin. Na parkowanišću při kupnicy w Budyskej Strowotnej studni je zawčerawšim wodźer Hondy do Seata prasnył a na to prosće dale jěł. Swědkojo to wobkedźbowachu a zdźělichu policiji awtowe čisło. Zastojnicy na to zawinowarja doma we Wulkej Dubrawje wopytachu a zwěsćichu, zo bě 64lětny alkohol pił. To drje wón přizna, alkoholowy test pak wotpokaza. Nětko dyrbja zwěsćić, hač bě muž hižo za čas njezboža natutkany.

Policija (13.12.17)

srjeda, 13. decembera 2017 spisane wot:

„Wubědźowanje“ ze sćěhami

Wóspork. Dypk w Flensburgu a 80 eurow pokuty su wuslědk tak mjenowaneho „elefantoweho wubědźowanja“, kotrež bě policija zawčerawšim na awtodróze A 4 pola Wósporka wobkedźbowała. Přesćahowace nakładne awto trjebaše dlěje hač minutu, zo by po dołhosći jednoho kilometra nimo druheho Lkw-ja jěło. Policisća wodźachu 29lětneho šofera na přichodne parkowanišćo, hdźež jemu tónle zmylk rozłožichu. Wón by mjenujcy jenož přesćahnyć směł, by-li dosć wulku spěšnosć měł. Fachowcy wuchadźeja z toho, zo měło přesćahowace awto znajmjeńša 20 km/h spěšniše być.

Policija (12.12.17)

wutora, 12. decembera 2017 spisane wot:

Přepytuja bijeńcu na „plaće“

Budyšin. K namócnemu rozestajenju dóńdźe minjeny pjatk wječor na Budyskich Žitnych wikach. Tam je alkoholizowany 18lětny młodymaj mužomaj w starobje 17 a 21 lět mjezwoči bił. Tole roznjese so spěšnje po socialnych syćach, hdźež bě rěč wo lěwicarjach a prawicarjach. Kaž policija wuslědźi, steještej sej na „plaće“ skupinje napřećo, kotrejž přisłušatej po wšěm zdaću politisce lěwemu a prawemu spektrumej. Wjacore wosoby běchu alkoholizowane. Policiju přiwo­łachu w 21.30 hodź. Jako pak ta přijědźe, běchu so wšitcy zminyli. Jeničce třoch swědkow a sobudźěłaćerja wěstotneje słužby móžachu zastojnicy zwěsćić. 18lětny podhladny skućićel so pozdźišo na policajskim rewěrje přizjewi. Nětko přepy­tuja, hač ma rozestajenje woprawdźe politiski pozadk. Za to pytaja móžnych swědkow.

Policija (11.12.17)

póndźela, 11. decembera 2017 spisane wot:

Pokradnjene awto so paliło

Lešawa. W nocy wot pjatka na sobotu je so w Lešawje blisko Haslowa BMW palił. Po tym zo bě někajki wubuch słyšała, spěchaše 59lětna k awtu, z kotrehož so hižo sylnje kurješe a kotrež so na to za­pali. Wohnjowi wobornicy płomjenja zhašachu. Žonu dyrbjachu zajědojćenja kura dla do chorownje dowjezć. Po slědźenjach policije so wukopa, zo bě něchtó BMW pjatk w Biskopicach pokradnył.

Třo ćežkozranjeni

Słona Boršć. Jako chcyše wodźer nakładneho awta sobotu dopołdnja pola Słoneje Boršće ze S 106 na awtodróhu wotbočić, wón napřećo přijěducy Renault přewidźa. Dóńdźe k zražce, při kotrejž so třo we wosobowym awće ćežko zranichu.

Policija (08.12.17)

pjatk, 08. decembera 2017 spisane wot:

Dnjowe dochody fuk

Wojerecy. Přez pódlanske durje bě so wčera rano njeznaty do Wojerowskeho hosćenca zadobył. Tam hrabny sej na tejce ležacu móšnju z dnjowymi dochodami a so zaso zhubi. 53lětny mějićel hosćenca trochuje škodu na 760 eurow.

Policija (07.12.17)

štwórtk, 07. decembera 2017 spisane wot:

Wjele škody načinili

Wojerecy. Po wšěm zdaću z prózdnymaj rukomaj woteńdźechu paduši, kotřiž běchu­ so w nocy na srjedu do wobchodneho twarjenja we Wojerecach zadobyli. Tam łamachu so do dweju praksow a kenclije, hdźež wšitke kamory a pisanske blida přepytachu. Do dalšeho běrowa so zadobyć pak so jim njeporadźi. Po prěnjej kontroli drje mějićeljo zwěsćichu, zo njeznaći ničo pokradnyli njejsu, za to pak nasta dohromady něhdźe 10 000 eurow wěcneje škody.

nawěšk

nowostki LND