Policija (15.09.17)

pjatk, 15. septembera 2017 spisane wot:

Paducha kolesow lepili

Budyšin. Swójske koleso, kotrež běchu jej dźeń do toho na Šulskej pokradnyli, je 32lětna žona na Budyskej Róžowej wuhladała a policiju informowała. Zastojnicy tam chwilu łakachu a překwapichu skónčnje młodostneju w starobje 15 a 16 lět, kotrajž chcyštaj koleso wzać. Kaž młódši z njeju přizna, bě wón tele a dalšej kolesy pokradnył. Tež tamnej dwě 15lětny policiji přewostaji.

Policija (14.09.17)

štwórtk, 14. septembera 2017 spisane wot:

Zastojnika do ruki kusnył

Čerwjene Noslicy. 27lětny muž je so wčera namócnje přećiwo zajeću wobarał. Policiju běchu wołali, dokelž wón na­stajnosći po statnej dróze S 111 nóžkowaše. Jako zastojnicy přijědźechu, chcyše wón najprjedy ćeknyć, woni pak jeho dosahnychu. Na to so muž mócnje woba­raše, wućahny samo nóž a jednoho zastojnika do ruki kusny. Štyri wobsadki policajskich awtow běchu trěbne, zo bychu pólskeho staćana pod kontrolu dóstali. Wón steješe po wšěm zdaću pod wliwom drogow.

Policija (13.09.17)

srjeda, 13. septembera 2017 spisane wot:

Připowěšak so zesamostatnił

Wojerecy. Njewšědne wobchadne nje­zbožo sta so zawčerawšim we Wojerecach. Tam bě 69lětny ze swojim wosobowym awtom typa Mitsubishi a z připowěšakom po puću. Na Weinertowej pak so připowěšak nadobo wot awta pušći a zrazy do sćežora nadróžneho wobswětlenja. Na zbožo so nichtó zranił njeje, škoda pak wučinja 250 eurow.

Policija (12.09.17)

wutora, 12. septembera 2017 spisane wot:

Zražka na křižowanišću

Bošecy. Wobchadne njezbožo stało je so wčera popołdnju na statnej dróze S 111 při wotbóčce do Bošec. Nakładne awto chcyše tam hłownu dróhu přeprěčić, šofer pak njewobkedźbowaše předjězbu wosoboweho awta typa Fiat. Jeho wodźerka njemóžeše hižo sčasom borzdźić a zrazy do nakładneho awta. Žonu dyrbjachu z wuchowanskim awtom do chorownje dowjezć.

Policija (11.09.17)

póndźela, 11. septembera 2017 spisane wot:

Z městna njezboža pěši ćeknyła

Minakał. 34lětna žona bě we wčerawšich rańšich hodźinach mjez Minakałom a Lipičom po puću, jako ze swojim Suzukijom z jězdnje zajědźe a do štoma prasny. Zraniła drje so šoferka njeje, na awće pak nasta­ něhdźe 10 000 eurow škody. Žona městno njezboža na to pěši wopušći a nóžkowaše domoj. Tam ju policija pozdźišo wuslědźi. Při kontroli zastojnicy zwěsćichu, zo wšak měješe wona 1,84 promilow alkohola w kreji.

Policija (08.09.17)

pjatk, 08. septembera 2017 spisane wot:

Dobroćiwosć žony znjewužiwał

Wojerecy. Kaž policija hakle nětko zhoni, je njeznaty minjenu sobotu dobroćiwosć 84lětneje žony we Wojerecach znjewu­žiwał. Wón bě pola rentnarki klinkał a ju wo pomoc prosył. Žona pušći jeho do bydlenja a krótki wokomik njekedźbowaše. W tym času hrabny sej cuzy z dweju móšnjow dwucyfrowu sumu pjenjez a twochny.­

Policija (07.09.17)

štwórtk, 07. septembera 2017 spisane wot:

Radšo kradnyć šli hač do šule

Budyšin. Mjeztym zo druzy w šuli sedźa a wuknu, su třo młodostni w Budyšinje zawčerawšim dopołdnja kradnyć šli. Swědk lepi padušnu trójku w starobje 14 do 17 lět, jako woni z podlěšenskim kablom a z grilowanskim wuhlom přez płót zahrodnišća při Nowoměšćanskej dróze zalězechu. Muž zawoła policiju, kotraž młodostnych w bliskosći dosahny. Po tym zo běchu zastojnicy jich perso­nalije zwěsćili, přepodachu hólcow staršim. Kotre konsekwency to doma měješe, bohužel­ znate njeje. Policija pad dale přepytuje.

Policija (06.09.17)

srjeda, 06. septembera 2017 spisane wot:

Pjenjezy namakała a wotedała

Słona Boršć. To drje je sej najskerje kóždy hižo raz přał, njejapcy wulku sumu pjenjez namakać. Što pak z njej činiš? A što je z tym, kiž je pjenjezy zhubił? To je so zawěsće tež sprawna sobudźěła­ćerka awtodróhoweho wotpočnišća Hornja Łužica-sewjer zawčerawšim wječor prašała. Wona informowaše policiju wo tym, zo je kabat z wupokazami a 2 000 eurami namakała. Zastojnicy awtodróhoweho policajskeho rewěra dokumenty přepruwowachu a wobsedźerja wuslědźichu. Muž bě wulce zbožowny a so wjeseleše, zo je žona tak sprawna była. Swoje wobsydstwo smě sej nětko na policajskim rewěrje wotewzać.

Policija (05.09.17)

wutora, 05. septembera 2017 spisane wot:

Motorske do busa zrazyło

Kamjenc. Na Połčničanskej dróze w Kamjencu je wčera wječor k wobchadnemu njezbožu mjez busom a motorskim dóšło. Hdźež dróha na Böhnischowym naměsće nahle naprawo wotboča, zajědźe motorski na lěwy bok jězdnje a zrazy frontalnje do napřećo přijěduceho busa. Dwě wuchowanskej awće a nuzowy lěkar so wo zranjeneho wodźerja motorskeho starachu. Na městnje njezboža je jenož 30 km/h dowolenych. Połčničanska dróha je jedna z wažnych hasow Lessingoweho města z tójšto wobchadom.

Policija (04.09.17)

póndźela, 04. septembera 2017 spisane wot:

Po ćežkej zražce zemrěła

Rakecy. Při ćežkim wobchadnym njezbožu na zwjazkowej dróze B 96 je 52lětna wodźerka Opela wčera dopołdnja na kromje Rakec žiwjenje přisadźiła. Z Kamjeneje přijěducy bě žona ze swojim awtom z dotal njeznateje přičiny na prawy bok dróhi a tam frontalnje do štoma zajěła.

nawěšk

nowostki LND