Policija (06.12.17)

srjeda, 06. decembera 2017 spisane wot:

Njezbožo na křižowanišću

Budyšin. Třo zranjeni su wuslědk wobchadneho njezboža dźensa rano w Budyšinje. Wodźer Škody bě něhdźe w 7.30 hodź. z Mukoweje přijěł a chcyše Walsku přeprěčić. Při tym njewobkedźbowaše předjězbu wosoboweho awta typa Volvo a do njeho zrazy. Volvo bu na napřećiwnu jězdnju sunjeny a zrazy tam do Fiata. Do toho zajědźe naposledk hišće Honda, kiž za Fiatom jědźeše.

Policija (05.12.17)

wutora, 05. decembera 2017 spisane wot:

Drohe awto pokradnył

Zhorjelc. Wosobowe awto typa Mercedes w hódnoće něhdźe 100 000 eurow je 26lětny muž zawčerawšim popołdnju w Bochumje pokradnył. Kaž GPS-system awta wobsedźerjej přeradźi, bě jězdźidło wčera dopołdnja do směra na Zhorjelc po puću. Při hraničnym přechodźe dyrbješe Mercedes zastać, štož policija wuži a paducha zaja.

Policija (04.12.17)

póndźela, 04. decembera 2017 spisane wot:

Paducha lepili

Brěžki. Na Brěžkowskim přemysłownišću zwěsćichu w nocy na njedźelu, zo bě tam něchtó kable a metalowe dźěle přihotował, zo by je pokradnył. Bórze na to lepichu 26lětneho muža, kiž započa sej wšo do swojeho awta pakować. Jeho nachwilnje zajachu.

Policija (01.12.17)

pjatk, 01. decembera 2017 spisane wot:

Alfa Romeo najspěšnišo smalił

Šešow. Na zwjazkowej dróze B 96 při wotbóčce do Šešowa je policija tele dny spěšnosć měriła. Z něhdźe 600 kontrolowanych je 18 šoferow dowolenu spěšnosć 70 km/h překročiło. Njesławny rekord docpě Alfa Romeo z Wojerowskim čisłom. Te smaleše tam ze 129 km/h. Wuslědk za jeho wodźerja rěka: 240 eurow pokuty, dwaj dypkaj a měsac nóžkować.

Policija (30.11.17)

štwórtk, 30. nowembera 2017 spisane wot:

Paduši w kinje

Wojerecy. Chětro njepřijomnje skónči so minjenu póndźelu wječor za Wojerowčanku wopyt kina w měsće. Wona bě poslednje předstajenje dnja wopytała a tam swoju móšeń ležo wostajiła. Jako tole hakle­ doma pytny a hnydom do kina zazwoni, pak so tam hižo nichtó njepřizjewi. Tuž so wona nazajtra do kina poda a so najprjedy wjeseleše, zo bě něchtó móšeń namakał­ a personalej wotedał. Pohladnywši pak do njeje žona zwěsći, zo běchu pjenjezy z móšnje pokradnjene. Policija pad přepytuje.

Policija (29.11.17)

srjeda, 29. nowembera 2017 spisane wot:

Technika pomhała

Budyšin. Kak moderna technika w awtach při njezbožach pomha, je so wčera w Budyšinje pokazało. Na křižowanišću Zeppelinowa/Nowosólska chcyše wodźer BMWja w 17.30 hodź. nalěwo do centruma wotbočić. Dokelž ampla hižo žołte pokaza, muž bóle na płun stłóči, zo by z křižowanišća přišoł. Při tym poča so awto na mokrej jězdni suwać a prasny do ample. Dokelž bě BMW 60lětneho wodźerja z nuzowym systemom eCall wuhotowany, tón awtomatisce centralu zazwoni a sposrědkowa wšitke trěbne daty kaž městnosć, ličbu wosobow w awće a ličbu aktiwizowanych airbagow. Dokelž dyrbjachu ze zranjenymi ličić, zasadźichu­ mjez druhim lěkarja a wu­chowanske awto. Zranił drje so nichtó njeje, škoda pak wučinja 21 000 eurow.

Policija (28.11.17)

wutora, 28. nowembera 2017 spisane wot:

Najebać zakaz dale jěła

Słona Boršć. Na wotpočnišću při awtodróze A 4 pola Słoneje Boršće je policija njedźelu popołdnju transporter kontrolowała. Zastojnicy zwěsćichu, zo jězdźi­dło ani přizjewjene ani zawěsćene njebě. 55lětnej wodźerce su tuž dalšu jězbu z awtom zakazali. To pak ju po wšěm zdaću njemyleše. Přetož tři hodźiny pozdźišo su dalši policisća samsnu žonu na parkowanišću blisko Kodersdorfa znowa z transporterom lepili.

Policija (27.11.17)

póndźela, 27. nowembera 2017 spisane wot:

Dom so dospołnje wotpalił

Wojerecy. K hašenju su wobornikow sobotu rano we Wojerecach wołali. Woheń bě w prózdnym a na předań stejacym drjewjanym domje we wulkosći 15 króć dwanaće metrow wudyrił. Wjele hašeć pak kameradojo hižo njemóžachu, dokelž běchu so płomjenja po cyłym twarjenju spěšnje rozpřestrěli. Dyrbjachu dom tuž pod kontrolu wotpalić dać. Zranił so nichtó njeje a tež za susodne domy žadyn strach njewobsteješe. Po wuprajenju wobsedźerja měješe twarjenje hódnotu něhdźe 10 000 eurow. Wohnjowi wobornicy běchu ze 14 jězdźidłami zasadźeni, a to hišće cyłu sobotu, dokelž wětřik płomjenja nastajnosći znowa zamiškori. Kriminalna policija nětko přepytuje, kak je woheń wudyrił a hač so w tymle padźe snano wo zapalerstwo jedna.

Policija (24.11.17)

pjatk, 24. nowembera 2017 spisane wot:

34lětneho wopiteho lepili

Gersdorf. Jako su zastojnicy patrulje Kamjenskeho policajskeho rewěra srjedu krótko do połnocy 34lětneho wodźerja Golfa w Gersdorfje kontrolowali, napadny jim „chorhojčka“ šofera. Tón měješe 1,78 promilow alkohola w kreji.

Z awta lampu pokradnyli

Bódricy. W Bódricach (Baderitz) zadobychu so njeznaći srjedu připołdnju do Opela. Pokradnyli su z njeho kapsnu lampu.

Policija (23.11.17)

štwórtk, 23. nowembera 2017 spisane wot:

27lětna ćežke njezbožo zawiniła

Trjebjeńca. Z Budyšina do směra na Lubij bě wčera popołdnju 27lětna šoferka ze swojim Audijom A4 na B 6 po puću. Krótko za Bukecami přesćahny wona nakładne awto z připowěšakom. Při tym pak napřećo přijěducy Ford S-Max přepozdźe widźeše a zrazy do njeho. Wšitcy sobujěducy Forda, 41lětna wodźerka, 71lětna a dwě dźěsći w starobje dźewjeć a 13 lět, so ćežko zranichu. Wodźerka Audija a 25lětny sobujěducy poćerpještaj lochke zranjenja. Wšitkich na njezbožu wobdźělenych dowjezechu do bliskeje chorownje. Wěcna škoda wučinja něhdźe 23 000 eurow. B 6 bě tři hodźiny dospołnje zawrjena.

nawěšk

nowostki LND