Policija (02.02.17)

štwórtk, 02. februara 2017 spisane wot:

Zadobywarja w měsće lepili

Kamjenc. Nowy sněh je w nocy na srjedu policiji w Kamjencu pomhał zadoby­wa­rja lepić. Swědk krótko po 2 hodź. wobkedźbowaše, zo so něchto do hosćenca na Wojerowskej dróze łama, a informowaše policiju. Jako zastojnicy k městnu přijědźechu bě njeznaty hižo ćeknył. Na zasněženym puću pak bě wón zastojnikam derje widźomne slědy zawostajił. Jim slědowachu policisća po měsće hač k domej, na kotrymž bě wuchowanski rěbl přičinjeny. Na nim 27lětneho podhladneho lepichu a nachwilnje zajachu. Drogowy test wunjese, zo steješe wón pod wliwom wopojnych jědow. Kelko škody je młody muž při zadobywanju načinił njeje znate.

Policija (01.02.17)

srjeda, 01. februara 2017 spisane wot:

Hajnikow domoj dowjezłoj

Němske Pazlicy. Zymskeho wichorojteho wjedra dla je zawčerawšim k mnohim padam dóšło, w kotrychž dyrbješe poli­cija ludźom z nuzy pomhać. Tak dyrbjachu něhdźe w 21 hodź. pola Němskich Pazlic hajnikomaj na pomoc chwatać. Awstriski turist bě nuzowe čisło policije zazwonił. Hromadźe ze znatym běštaj hobbyjowej hajnikaj na pólnym puću ze swojim­ awtom w sněhowej wějeńcy tčace wostałoj. Wobsadka Kamjenskeho policajskeho rewěra so k wopisanemu městnu předrě, štož bě na zdźěla zalodźenych pućach wšo druhe hač jednore, ale policistam so ani zhromadnje z haj­nikomaj njeporadźi, Toyota ze sněha wućahnyć. Tuž zastojnikaj hajnikow domoj dowjezeštaj. Wo swoje awto so wonaj nazajtra staraštaj.

Policija (31.01.17)

wutora, 31. januara 2017 spisane wot:

Smjertnej woporaj wohenja

Hunćericy. Při hašenju wohenja w by­dlenskim domje w Hunćericach (Günthersdorf) pola Huskeje su dźensa rano staršeju mandźelskeju mortweju namakali. W 4.40 hodź. alarmowachu swědcy wohnjowu woboru, dokelž so z domu kurješe. Na to přijědźe wjace hač 60 kameradow wšitkich wokolnych woborow kaž tež Budyskeje powołanskeje wobory k hašenju. Při tym namakachu ćěło 86lětneho muža a jeho pjeć lět staršeje mandźelskeje. Za samaj bydlaceju rentnarjow přińdźe kóžda pomoc přepozdźe.

Policija (30.01.17)

póndźela, 30. januara 2017 spisane wot:

Woheń horceho popjeła dla

Hornja Kina. Dokelž bě wobydler w Hornjej Kinje horcy popjeł do plastoweho wotpadkoweho sudobja sypnył, je so w nocy na njedźelu sudobjo palić započało. Wětřika dla přeskočichu płomjenja na staplowane palne drjewo při garaži, na čož so třěcha a zadnja sćěna garaže wobškodźištej. K hašenju přichwata 35 kameradow ze sydom jězdźidłami. Škoda wučinja něhdźe 4 000 eurow.

Policija (27.01.17)

pjatk, 27. januara 2017 spisane wot:

Pytaja swědkow njezboža

Mučow. K wobchadnemu njezbožu za­wčerawšim wječor w Mučowje pyta policija swědkow. 81lětna žona nóžkowaše něhdźe w 17.30 hodź. na kromje wo­krjesneje dróhi, kotraž z Kulowa do wsy wjedźe. Na špatnje wobswětlenym městnje blisko bywšeje šule je z dotal njeznateje přičiny 63lětny wodźer Forda do njeje zajěł a ju ćežko zranił, tak zo dyrbjachu žonu do chorownje dowjezć. Wěcna škoda na awće wučinja něhdźe 1 000 eurow. Zo móhli přičiny zražki přepytować, wobchowachu sej zastojnicy dźěle drasty rentnarki kaž tež awto. W zwisku z wobdźěłanjom nje­zboža pyta policija swědkow, kiž su zražku wobkedźbowali abo kotřiž běchu žonu do toho při dróze widźeli. Nimo toho pytaja pokazki na wašnje jězdźenja Forda. Pokiwy přijimuje awtodróhowy policajski rewěr pod telefonowym čisłom 03591/ 36 70, ale tež kóždy druhi policajski běrow.

Policija (26.01.17)

štwórtk, 26. januara 2017 spisane wot:

Najskerje z woknom padnyła

Kamjenc. Policiju a wuchowansku słužbu su wčera popołdnju ke Kamjenskemu domej za požadarjow azyla na Macherowej wołali. Za twarjenjom ležeše ćežko zranjena młoda wobydlerka. Sobuwobydlerjo běchu ju namakali. 20lětnu Syričanku dowjezechu ze žiwjenjastrašnymi zranjenjemi do chorownje. Što bě so dokładnje stało, spyta policija nětko wuslědźić. Najskerje bě młoda mać jenož něšto měsacow stareho dźěsća z woknom wjaceposchodoweho domu padnyła. Kriminalisća pad přepytuja.

Policija (25.01.17)

srjeda, 25. januara 2017 spisane wot:

Hodowny štom so palił

Połčnica. Mjeztym zo su mnozy swój hodowny štom hižo wotbyli, wón w jednym bydlenju w Połčnicy hač do wčerawšeho přeco hišće z wóskowymi swěčkami wudebjeny steješe. Něhdźe w 17.30 hodź. pak jedna ze swěčkow hałžku zapali, na čož so sekundy pozdźišo cyły štom paleše. 73lětnej wobydlerce so poradźi z přikrywami a wohnjohašakom płomjenja podusyć, prjedy hač alarmowana wohnjowa wobora přijědźe. Zranił so nichtó njeje, škoda wučinja 5 000 eurow.

Policija (24.01.17)

wutora, 24. januara 2017 spisane wot:

Hižo rano dospołnje pjany

Horni Wujězd. Zastojnicy Budyskeho policajskeho­ rewěra su wčera něhdźe w 6.30 hodź. na awtodróze A 4 pola Hornjeho Wujězda dospołnje pjaneho wodźerja awta dosahnyli. Wjacori šoferojo běchu so pola policije přizjewili a wo awće rozprawjeli, kotrež runjewon njejědźe. Nimo toho je jeho wodźer wosrjedź jězby nastajnosći durje awta wočinjał. Policisća wuhladachu w Danskej přizjewjeny Suzuki na kromje awtodróhi stejo. 37lětny šofer móžeše so lědma na nohomaj dźeržeć.­ Alkoholowy test pak dospołnje wopity­ wotpokaza. Zastojnicy tuž přikazachu, zo ma so jemu krej brać, a wzachu muža sobu na rewěr.

Policija (23.01.17)

póndźela, 23. januara 2017 spisane wot:

16lětny z awtom znjezbožił

Chelno. Wobchadne njezbožo ze štyrjomi zranjenymi je so minjeny pjatk wječor pola Chelna stało. 16lětny (!) wodźer VWja bě něhdźe w 22 hodź. po statnej dróze S 106 ze Słoneje Boršće do směra na Chelno po puću. Při kružnym wobchadźe zajědźe wón z dotal njeznateje přičiny do wobhrodźenja a wobchadneho znamjenja. Na to so awto zwróći a wosta na třěše ležo. Šofer kaž tež jeho třo sobujěducy w starobje 15 a 18 lět so snadnje zranichu. Při wobdźěłanju nje­zboža so wukopa, zo 16lětny jeno žanu jězbnu dowolnosć njeměješe, ale awto tež scyła přizjewjene njebě a měješe nimo toho wopačnej čisle přišrubowanej. Policija so nětko z tymle padom dokładnišo zaběra.

Paduši w bydlenju

Kamjenc. W času mjez 16 a 23 hodź. zadobychu so sobotu njeznaći přez terasu do jednoswójbneho domu na Budyskej horje w Kamjencu. Tam pokradnychu štyricyfrowu sumu pjenjez a debjenki. Nimo toho načinichu paduši něhdźe sto eurow wěcneje škody.

Policija (20.01.17)

pjatk, 20. januara 2017 spisane wot:

Cedlu zawostajić njedosaha

Běła Woda. Dokelž bě ze swojim awtom njewotpohladnje do druheho storčił a byrnjež jeno snadnu škodu načinił, ma 18lětny jězbny započatkar nětko mjerzanja z justicu. Wón bě při zaparkowanju na Fröbelowej do cuzeho awta załožił. Zawostajiwši na nim cedlu ze swojej adresu sej młody muž mysleše, zo je swoju winowatosć spjelnił. To pak je so mylił. Policija nětko pruwuje, hač jedna so wo ćeknjenje z městna njezboža. Lěpje by było policiju informować, na nju čakać a so z městna njewotsalić.

nawěšk

nowostki LND