Policija (07.06.17)

srjeda, 07. junija 2017 spisane wot:

Kolesowarka znjezbožiła

Budyšin. Při wobchadnym njezbožu ­ćežko zraniła je so wčera kolesowarka w Budyšinje. 66lětna jědźeše na Mužakowskej do směra centruma. 25lětny wodźer wulkeho nakładneho awta chcyše tam naprawo na Schäfferowu wotbočić, ­rentnarku je po wšěm zdaću přewidźał a do njeje załoži. Při tym so wona ćežko ­zrani, tak zo dyrbjachu ju k lěkarskemu zastaranju do bliskeje chorownje dowjezć. Wobchadna njezbožowa słužba nětko za dokładnymi přičinami zražki slědźi.

Policija (06.06.17)

wutora, 06. junija 2017 spisane wot:

Motorski smjertnje znjezbožił

Družkecy. Wobchadne njezbožo sta so wčera w Družkecach (Drauschkowitz). 33lětny wodźer Audija chcyše statnu dróhu S 119 runjewon do směra na Słónkecy (Schlungwitz) přeprěčić. Při tym njewobkedźbowaše wón předjězbu motorskeho, kiž do awta zrazy. 47lětny w chorowni na sćěhi zranjenjow zemrě.

Policija (02.06.17)

pjatk, 02. junija 2017 spisane wot:

Hižo připołdnju wopity

Budyšin. Dokelž bě wodźer Audija A 6 zawčerawšim připołdnju w Budyšinje na puć Při Albrechtowce wotbočił, byrnjež to zakazane było, jeho policisća kontrolowachu­. W kreji šofera namě­richu na to 2,26 promilow alkohola.

Policija (01.06.17)

štwórtk, 01. junija 2017 spisane wot:

Pomoc pytaceho hižo pytali

Kamjenc. Njewočakowanu překwapjenku dožiwi 26lětny muž zawčerawšim popołdnju­ na Kamjenskim policajskim rewěrje. Tam so wón přizjewi, dokelž chcyše někajku zwadu rozrisanu měć. Při přepruwowanju jeho personalijow pak so zastojnicy njemało dźiwachu, přetož Budyske hamtske sudnistwo młodeho muža hižo pytaše, a to z přikazom zajeća. Njebě so mjenujcy na sudniskim jednanju bjez zamołwjenja zjewił. Policisća jeho tuž k jatbowemu sudnikej dowjezechu. Tón napołoži 26lětnemu někotre wuměnjenja, na čož smědźeše wón sudnistwo najprjedy zaso wopušćić.

Policija (31.05.17)

srjeda, 31. meje 2017 spisane wot:

Jastwu zadźěwać móhł

Ottendorf-Okrilla. Takrjec z jednej nohu hižo w jastwje stał je wčera rano 45lětny wodźer nakładneho awta na parkowanišću při awtodróze A 4 blisko Ottendorfa-Okrille. Jako policisća jeho a jeho jězdźi­dło kontrolowachu, jim napadny, zo sewjerorynsko-westfalska justica za mužom z přikazom zajeća pyta. Znjewužiwanja awtowych čisłow dla bě jeho sudnistwo k wjacorym stam eurow pokuty zasudźiło. Pjenjezy pak muž dotal přepokazał njebě. Hladajo na hrožace zajeće muž zastojnikam swój dołh nablaku zapłaći a smědźeše tuž z nakładnym awtom dale jěć.

Policija (30.05.17)

wutora, 30. meje 2017 spisane wot:

Bjez dowolnosće jězdźił

Budyšin. Na Drježdźanskej dróze w Bu­dyšinje je policija njedźelu rano woso­bowe awto typa Ford zadźeržała a jeho šofera kontrolowała. Zastojnikam 28lětny muž rjekny, zo žanu jězbnu dowolnosć nima.­ Při nadrobnišim přepytowanju so wukopa, zo njebě muž prěni raz bjez jězbneje dowolnosće z awtom po puću. Tak změje so nětko statne rěčnistwo z tymle padom zaběrać. Policisća sćazachu awtowy klučik a přepodachu jón wobsedźerce Forda. Hač je wona „čornojězdźenje“ dowoliła,­ ma so hišće přepytować.

Policija (29.05.17)

póndźela, 29. meje 2017 spisane wot:

Žiwy płót so palił

Pančicy-Kukow. Jenož krótki puć mějachu dobrowólni wobornicy Pančic-Kukowa, jako jich minjeny pjatk wječor k hašenju wołachu. Na Dróze Ćišinskeho blisko tankownje bě 46lětny wobydler njerodź z pomocu płunoweho palaka wotstronił. Při tym so suche hałzy žiweho płota zapalichu, tak zo so płomjenja po dołhosći jědnaće metrow rozpřestrěchu. Muž a jeho 14lětna dźowka spyta­štaj je podusyć, při čimž so holca snadnje zrani. Wobornicy přijědźechu z třomi jězdźi­dłami a cyłkownje 16 kameradami, kotřiž mějachu woheń spěšnje pod kontrolu. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 3 000 eurow.

Policija (26.05.17)

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:

Předjězbu njewobkedźbował

Rakecy. Ćežko zranił je so zawčerawšim wječor wodźer mopeda w Rakecach. Na křižowanišću­ Lěsna/Hermanečanska njeje 79lětny muž předjězbu wotprawa přijěduceho wosoboweho awta typa VW wobkedźbował. Jeho 38lětny šofer njemóžeše zražce hižo zadźěwać a zrazy do mopeda­ typa S 50. Při tym bu jeho wodźer ćežko zranjeny. Nuzoweho lěkarja dyrbjachu z helikopterom k městnu njezboža dowjezć.

Policija (24.05.17)

srjeda, 24. meje 2017 spisane wot:

Njeluba překwapjenka po dowolu

Wojerecy. Njeje samozrozumliwe, zo je doma wšo w porjadku, hdyž so z dowola nawróćiš. Tole dyrbješe zawčerawšim swójba na Hasy Liselotty Herrmann we Wojerecach nazhonić. Njeznaći běchu so w času wot 7. meje hač do póndźele do bydlenja swójby zadobyli a wšitke stwy přepytali. Mjez druhim pokradnychu laptop, kompjuterowy tablet, hudźbny měšenski pult kaž tež hrajnu konsolu. Hódnotu rubizny trochuje wobsedźer na 2 000 eurow. Nimo toho nasta w by­dlenju něhdźe 1 000 eurow wěcneje škody. Policija pad přepytuje.

Policija (23.05.17)

wutora, 23. meje 2017 spisane wot:

Telewizor a radijo fuk

Torońca. Njeznaći zadobychu so w nocy na njedźelu do zahrodoweje ležownosće w Torońcy (Daranitz) w Kubšiskej gmejnje. Ze zahrodoweho domčka pokradnychu płony telewizor a radijo w cyłkownej hódnoće 500 eurow. Wěcnu škodu trochuje wobsedźer na 100 eurow.

Z awtom do štoma

Bukecy. Z dotal njeznateje přičiny je njedźelu připołdnju 78lětna wodźerka wosoboweho awta na zwjazkowej dróze B 6 na kromje Bukec na prawy bok jězdnje zajěła. Tam zrazy jeje Opel Corsa do štoma a rentnarka so snadnje zrani. Na městnje zasadźeni běchu lěkar, wohnjowi wobornicy a wotwlečenska słužba. Na awće nasta 8 000 eurow škody.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND