Policija (04.11.16)

pjatk, 04. nowembera 2016 spisane wot:

Swěcu kontrolowali

Budyšin. Při něhdźe 1 300 jězdźidłach je policija w oktobru w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu kontrolowała, hač je z jich swěcowej připrawu wšo w porjadku. W kóždym wosmym padźe zwěsćichu zastojnicy njedostatki. 144 wodźerjow dyrbi swoje awto porjedźeć dać a znowa předstajić. Runje w ćmowym počasu policija radźi časćišo hladać, hač je swěca awta w porjadku.

Policija (03.11.16)

štwórtk, 03. nowembera 2016 spisane wot:

Pytaja swědkow

Chrósćicy. Jako bě minjeny pjatk něhdźe w 20.15 hodź. 14lětna młodostna z Chrósćic do směra na Prawoćicy po puću, šmórny so jeje nimojěducy transporter z wonkownym špihelom. Wodźer jězdźi­dła zasta, z holcu skrótka porěča a na to wotjědźe. 14lětnu dyrbjachu pozdźišo w chorowni ambulantnje zastarać. Nětko přepytuje policija tónle pad jako wotsalenje z městna njezboža a pyta k tomu swědkow. Štóž je situaciju pjatk wječor wobkedźbował abo štóž móže pokiwy k awtu resp. k jeho wodźerjej dać, njech přizjewi so na Kamjenskim policajskim rewěrje (tel. 03578/ 35 20).

Policija (02.11.16)

srjeda, 02. nowembera 2016 spisane wot:

Po njezbožu zemrěł

Wóspork. Na statnej dróze S 112 mjez Kotecami a Malećicami blisko Wósporka je zawčerawšim připołdnju wodźer motorskeho znjezbožił a so žiwjenjastrašnje zranił. Na poslednim dnju lětušeje sezony motorskich zajědźe 35lětny w křiwicy na prawy bok jězdnje a zrazy do štoma. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje, hdźež je wón něšto hodźin pozdźišo zemrěł.

Policija (01.11.16)

wutora, 01. nowembera 2016 spisane wot:

Tukanja rozjasnjene

Budyšin. Wot wčerawšeho w interneće a w socialnych syćach kursěrowace tukanja, zo chcedźa požadarjo azyla přichodne dny w Budyšinje njeměr naškarać, su rozjasnjene. Kaž je decernat za statny škit kriminalneje policije wuslědźił, bě tukanje nastało rěčneho njedorozumjenja dla. Nawodnica domu za požadarjow azyla je 17lětneho Syričana po wšěm zdaću wopak zrozumiła.

Policija (28.10.16)

pjatk, 28. oktobera 2016 spisane wot:

Klawny w Hornjej Łužicy

Kamjenc. Informacije wo agresiwnych wosobach w kostimach klawna so tež w Hornjej Łužicy kopja. Zawčerawšim wołachu policiju do skaterskeho parka na Kamjenskej Goethowej. Tam běštaj hnydom dwaj tak mjenowanaj horor-klawnaj po puću, kotrejuž dla so štyrjo młodostni chětro nastróžichu a ćeknychu. Po jich wuprajenjach klawnaj za nimi spěchaštaj, při čimž měješe jedyn z njeju wjetši hamor w ruce. Na zbožo so ćěkacym­ młodostnym poradźi hač ­domoj doběžeć. Policajscy zastojnicy w bliskosći za klawnomaj pytachu, ­njemóžachu pak nikoho podhladneho lepić. Přiwšěm w tymle padźe ­dale přepytuja, kaž Zhorjelska policajska direk­cija informuje.

Policija (27.10.16)

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:

Z wopačnym busom sobu jěł

Kamjenc. Jako pomocnik we wšitkich žiwjenskich połoženjach wopokazachu so wčera rano policisća w Kamjencu. Wołał bě jich wodźer busa měšćanskeje linije, dokelž sedźeše w jeho jězdźidle dźěćo, kotrež bě po wšěm zdaću do wopačneho busa zalězło. Wobsadka policajskeho awta informowaše mać sydomlětneho a dowjeze hólčeca na to do jeho zakładneje šule. Wón bě čisło busa zaměnił a tak do wopačneho směra jěł. Při tym zhubi orientaciju w měsće. Kak je so wón čuł, jako z policajskim awtom do šule přijědźe, bohužel znate njeje.

Policija (26.10.16)

srjeda, 26. oktobera 2016 spisane wot:

Awto radšo zamkać

Kamjenc. Po tym zo bě nakupowała, połoži 79lětna žona zawčerawšim w Kamjencu swoju ručnu tobołku do awta. Jězdźidło pak wona njezamkny, dokelž chcyše jenož nakupowanski wozyčk wotstajić.­ Tule lochkomyslnosć rentnarki bě po­ wšěm zdaću paduch wobkedźbował. Přetož jako so wona wokomiki pozdźišo k awtu wróći, bě ručna tobołka fuk. Na te wašnje zhubi žona tež swoje wupokazy, wosobinske papjery a něšto stow eurow. Policija tuž radźi swoje awto radšo stajnje zamkać, wšojedne hač steji wone­ na priwatnej ležownosći, na puću před domom abo na parkowanišću.

Policija (25.10.16)

wutora, 25. oktobera 2016 spisane wot:

W hribach so zabłudźił

Běła Woda. Pytanje za 59lětnym mužom je so zawčerawšim pola Běłeje Wody ­zbožownje skónčiło. Wón bě sobotu swoju bydlensku skupinu w hladarni wopušćił a chcyše w lěsu wokoło Brusnika ­hriby pytać, při čimž so zabłudźi. Dohromady bě 18 wuchowanskich psow a wjace hač 50 policistow zasadźenych.

Policija (24.10.16)

póndźela, 24. oktobera 2016 spisane wot:

Parkowanje wjele pjenjez płaćiło

Wojerecy. Tójšto škody načini sobotu připołdnju 80lětna wodźerka Hyundaija, jako­ chcyše na Wojerowskej Stormowej parkowanišćo wopušćić. Dokelž po wšěm zdaću přejara na płun stłóči, zajědźe jeje awto přez łuku a zasta hakle při sćěnje bydlenskeho domu, hdźež prasny do balkona. Škoda na jězdźidle, na sćěnje kaž tež na balkonje wučinja něhdźe 10 000 eurow. Šoferka so na zbožo njezrani.

Policija (21.10.16)

pjatk, 21. oktobera 2016 spisane wot:

Štrus jenož kołp był

Ćisk. K njewšědnemu zasadźenju wołachu policiju wčera rano w Ćisku. Tam přizjewichu so sobudźěłaćerjo zawoda na Industrijnej hasy a měnjachu, zo běchu tam štrusa wuhladali. Jako wobsadka policajskeho awta přijědźe, wukopa so po­zdatny afriski ptak jako młody kołp, kiž bě tam po wšěm zdaću mylnje přizemił. Někajki strach znajmjeńša z tohole ptaka njewuchadźeše.

nawěšk

nowostki LND