Policija (16.12.15)

srjeda, 16. decembera 2015 spisane wot:

Chelno. Nimale zražku z policajskim awtom zawinił by 32lětny kolesowar, kiž bě zawčerawšim wječor na zwjazkowej dróze B 96 z Chelna do Čorneho Hodlerja po puću, jako nadobo na tamny bok puća zajědźe. Policisća chcychu jeho ně­hdźe w 22.30 hodź. kontrolować, muž pak ćekny na polo. Tam jeho skónčnje tola dosahnychu a naměrichu pola njeho 1,12 promilow alkohola w kreji. Nimo toho bě drogowy test po­zitiwny. Jako chcychu pozdźišo 32lětnemu krej brać, so wón mócnje wobaraše, tak zo změje so nětko přidatnje zamołwić.

Policija (15.12.15)

wutora, 15. decembera 2015 spisane wot:

Wojerecy. Z dotal njeznateje přičiny je wčera popołdnju woheń we Wojerowskim předawanišću za zahrodnu po­trjebu blisko lěsneho pohrjebnišća wudyrił. Při tym rozpřestrěchu so płomjenja tež na wosebitu wustajeńcu, w kotrejž předewšěm adwentne a hodowne debjenki poskićachu. Wjacore wohnjowe wobory mějachu płomjenja spěšnje pod kon­trolu, škoda je přiwšěm poměrnje wulka. Na zbožo pak so nichtó zranił njeje. Kriminalna policija nětko pruwuje, hač ma tónle pad něšto z wohenjomaj minjeny kónc tydźenja we Wojerecach činić. Tam běštej so njedźelu wječor kontejner za staru papjeru kaž tež wosobowe awto paliłoj.

Policija (14.12.15)

póndźela, 14. decembera 2015 spisane wot:

Łomsk. Mało wjesela na swojej rubiznje měješe 28lětny muž, kiž je sobotu rano we Łomsku w Radworskej gmejnje Nissan Primera z garaže pokradnył. Na awtodróze A 4 při Kodersdorfskej wotbóčce jeho policija zadźerža a zaja. Kaž so wukopa, njeměješe paduch jězbnu dowolnosć a steješe pod wliwom drogow.

Policija (11.12.15)

pjatk, 11. decembera 2015 spisane wot:

Rakecy. Wjace hač 300 zakazanych silwesterskich praskotakow je 43lětny Rakečan w swojim bydlenju chował. Kaž policija zdźěla, měješe je pod swojim křesłom schowane, mjez druhim dwě tak mjenowanej kulobombje. Wobstarał bě sej wón wšitko w Čěskej. Wobydler je policiju­ na to skedźbnił.

Policija (10.12.15)

štwórtk, 10. decembera 2015 spisane wot:

Rakecy. Njelubeho lista dla, kotryž bě 50lětna Rakečanka wčera w swojim listowym kašćiku našła, je tam k wulkozasadźenju policije a wohnjoweje wobory dóšło. Dokelž bě w lisće njeznaty běły próšk, alarmowachu specialnu jednotku wobory, zo bychu móžnym stracham zadźěwali.­ W lisće žonje něchtó hrožeše a ju křiwdźeše. Na to su 47lětneho muža, kotremuž běchu njedawno bydlenje wupowědźili, nachwilnje zajeli.

Policija (09.12.15)

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Pěskecy. 18 měsacow stare dźěćo je so wčera w Pěskecach w zahrodowym haćiku zatepiło. Po informacijach policije bě hólčk 33lětnej maćeri twochnył, k susodźicom běžał a tam do hatka padnył. Jako susodka dźěćo wuhlada, přińdźe za hólčka kóždažkuli pomoc přepozdźe. Z helikopterom dowjezechu jeho do chorownje, hdźež zemrě. Kriminalna policija pad nětko přepytuje a za tym slědźi, kak móžeše k tragiskemu njezbožu dóńć.

Policija (08.12.15)

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Wulka Dubrawa. Nimale runočasnje wčera policiji přizjewichu, zo běchu nje­znaći we Wulkej Dubrawje cigaretowy awtomat pokradnyli a zo běchu runje tajki namakali. Joggowar w Budyšinje wuhlada jón w Sprjewi njedaloko kupjele. Wohnjowa wobora nastroj z wody wućahny. Po prěnich přepytowanjach so wukopa, zo běchu njeznaći w nim pyrotechniske wudźěłki rozbuchli, tak zo móžachu sej cigarety kaž tež pjenježnu kasetu přiswojić. Na to nakładowachu skóncowany aparat do jězdźidła a ćisnychu jón w Budyšinje do Sprjewje. Cyłkownje načinjenu škodu trochuja na wjacore tysacy­ eurow. Kriminalna policija pad nětko přepytuje.

Policija (07.12.15)

póndźela, 07. decembera 2015 spisane wot:

Biskopicy. Při ćežkim wobchadnym nje­zbožu je wčera wječor mjez Biskopicami a Póckowami młody muž žiwjenje přisadźił. 28lětny wodźer VWja bě so něhdźe w 23 hodź. z awtom suwać započał a z lěwym bokom jězdźidła do štoma zrazył. Zražka bě tak sylna, zo wón w znjezboženym awće zemrě, hišće prjedy hač wuchowanske mocy přijědźechu. Zasadźene běchu wohnjowe wobory z Póckowow, Smělnje a Biskopic kaž tež skupina spěšneje pomocy z Wjazońcy. Awto bě tak jara­ skóncowane, zo so wuchowarjam hakle po hodźinje poradźi, zemrěteho z njeho wućahnyć. Zo baterija VWja 50 metrow dale ležeše, swědči wo tym, kak mócna zražka bě. Tež swětłomjetak le­žeše wjacore metry zdaleny. Policija nětko­ přepytuje, kak je k njezbožu dóšło.

Policija (04.12.15)

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Chelno. Woči wuwaleli su policisća za­wčerawšim, jako na zwjazkowej dróze B 96 w Chelnje nakładne awto kontrolowachu. Wulke jězdźidło bě mjenujcy pjeć tonow ćeše, hač dowolene. To pak njebě hišće wšo. Wone transportowaše cyłkownje 175 swini. Jednotliwe wotdźěle běchu za 18 skoćatow předwidźane, we woprawdźitosći pak bě w nich dwójce telko. Nimo toho bě přewysoke. A dokelž njeběchu wentile rołow začinjene, móžeše tež hišće jucha na puć běžeć. Jězba 64lětneho wodźerja nakładneho awta bě tak najprjedy raz nimo. Wón změje nětko pokutu płaćić.

Policija (03.12.15)

štwórtk, 03. decembera 2015 spisane wot:

Njeswačidło. Krótki čas njepřitomnosće wobydlerjow su paduši zawčerawšim w Njeswačidle wužiwali a so do jednoswójbneho domu na Hłownej dróze zadobyli. Při tym bě jim po wšěm zdaću samo wšojedne, zo bě to swětły dźeń dopoł­dnja. W domje přepytachu wšitke stwy za hódnotnymi wěcami a namakachu tak pjenježnu kasetu. W njej bě po informacijach wobydlerjow třicyfrowa suma pjenjez, kotraž nětko pobrachuje. Wěcnu škodu na chěžnych durjach trochuja na něhdźe­ 50 eurow. Kriminalna policija pad přepytuje.

nawěšk

nowostki LND