Policija (16.02.16)

wutora, 16. februara 2016 spisane wot:

Ćežke njezbožo pola Brunowa

Kamjenc. Dźensa rano dóńdźe na statnej dróze S 100 mjez Kamjencom a Brunowom k ćežkemu wobchadnemu njezbožu. Z dotal njeznateje přičiny zrazy tam Suzuki Swift do štoma. Wotmacha zražki dla so awto po jězdni suwaše a wosta na tamnej stronje puća stejo. Šofer so při tym ćežko zrani, wuchowanska słužba jeho do chorownje dowjeze. Dróha bě ně- hdźe hodźinu dospołnje zawrjena.

Paduši přez nóc přišli

Budyšin. W nocy na njedźelu běchu so paduši w Budyšinje na Drjewowych wikach do hosćenca zadobyli. W lokalu nałamachu wjacore hrajne awtomaty a spakosćichu z nich pjenjezy. Tež w tejce za- twarjeny trezor woni ze zakótwjenja wutorhnychu a ćeknychu z nim. Cyłkownje zawostajenu škodu trochuje mějićel hosćenca na 10 000 eurow. Skućićeljo načinichu tež wulku wěcna škodu. Kriminalna policija pad přepytuje a prosy swědkow wo informacije.

Policija (15.02.16)

póndźela, 15. februara 2016 spisane wot:

Jězbny stoł pokradnyli

Budyšin. Sobotu popołdnju je so na Dr. Pětra Jordanowej w Budyšinje elektriski jězbny stoł zhubił. 3 500 eurow hódny módry Scooter Auriga docpěwa spěšnosć hač do šěsć kilometrow na hodźinu.

Do lawbow so zadobyli

Halštrow. Njeznaći zadobychu so kónc tydźenja při Halštrowskim kěrchowje do dweju zahrodkoweju lawbow. Najebać to, zo běchu grat a zahrodniske nastroje w hódnoće něhdźe 1 500 eurow pokradnyli, načinichu skućićeljo wěcnu škodu něhdźe 300 eurow.

Mortweho wjelka našli

Bórkhamor. Sobotu popołdnju wołachu wobydlerjo policiju do Bórkhamora, dokelž ležeše tam mortwy wjelk na dróze. Spěšnje bě tež sobudźěłaćerka Rěčičanskeho wjelčeho běrowa na městnje. Wona zwěsći, zo njebě nichtó zwěrjo ilegalnje morił. Po zdaću bě wjelk chory a z teje přičiny zahinył. Fachowcy chcedźa kadawer dokładnje přepytować.

Policija (12.02.16)

pjatk, 12. februara 2016 spisane wot:

Touareg stłóči Porsche na Q7

Zhorjelc. Wobchadne njezbožo z tójšto wěcnej škodu je so wčera popołdnju w Zhorjelcu stało. Tam je 38lětny wodźer VW Touarega wotzady na čakacy Por­sche Cayenne zrazył. Sylneje zražki dla bu Porsche na to do před nim čakaceho ­Audija Q7 stłóčeny. Mjeztym zo so wodźerjej VWja a Audija njezraništaj, dyrbjachu třećeho wobdźěleneho šofera ambulantnje lěkarsce zastarać. Cyłkownu wěcnu škodu na třoch jězdźidłach trochuja na 50 000 eurow. Dokelž bě jedne z awtow z płunom ćěrjene, dyrbjachu pruwować, hač płun wustupowaše. Tomu pak na zbožo tak njebě.

Policija (11.02.16)

štwórtk, 11. februara 2016 spisane wot:

Znjezbožił a so zminył

Rakecy. Na zwjazkowej dróze B 96 bě za- wčerawšim wodźer Audija po puću, kiž krótko po 20 hodź. blisko Rakec w prawej křiwicy kontrolu nad jězdźidłom zhubi a na lěwy bok jězdnje zajědźe. Při tym prasny wón do milinoweho kašćika a načini tak něhdźe 3 000 eurow škody. Přiwołanym policistam napadny, zo w awće za alkoholom smjerdźeše, šofer pak bě so najprjedy raz zminył. Krótko na to 23lětneho tola dosahnychu a naměrichu pola njeho 0,6 promilow alkohola w kreji. Wón dyrbješe zastojnikow k wotedaću kreje přewodźeć a přichodny čas hižo z awtom jěć njesmě.

Njeskutka bě jemu žel

Radeberg. Sebje samoho pola policije přizjewił je zawčerawšim 31lětny muž w Radebergu. Wón chcyše w kupnicy pakćik mloka kupić, njeměješe pak dosć pjenjez. Tuž předawarce namjetowaše, dźěl zapłaći a zbytk přichodny raz. Na to kupnicu wopušći. 32lětny sobudźěłaćer chcyše jeho wróćo dirigować, kupc pak dyri jemu z pjasću mjezwoči a so zminy. Byrnjež tole pozdźišo wobžarował, změje so muž za to zamołwić.

Policija (10.02.16)

srjeda, 10. februara 2016 spisane wot:

Rentnarjej znjezbožiłoj

Čorny Chołmc. Ćežke wobchadne nje­zbožo stało je so wčera na zwjazkowej dróze B 96 blisko Čorneho Chołmca. Krótko po 19 hodź. bě tam 86lětny wodźer wosoboweho awta typa Renault Clio po puću. W prawej křiwicy zajědźe wón z dotal njeznateje přičiny na lěwy bok jězdnje a zrazy tam do štoma. Wón a 79lětna sobujěduca so ćežko zraništaj. Wobeju dowjezechu do Wojerowskeje chorownje. Na awće nasta něhdźe 6 000 eurow škody. Awtowa zamkarnja dyrbješe je wotwlec.

Policija (09.02.16)

wutora, 09. februara 2016 spisane wot:

Wuskutki hejsowanja

Kulow. Zo so póstniske hejsowanje z wodźenjom awta njeznjese, dyrbješe njedźelu rano šoferka VWja w Kulowje spó­znać. Wona bě na žonjacych póstnicach po wšěm zdaću alkoholej derje přirě­čowała, štož pak ju njewotdźerža, so w 3 hodź. do awta sydnyć. Jako ju policisća kontrolowachu, zwěsćichu pola 24lětneje 1,22 promilow alkohola w kreji. Jězbnu dowolnosć młodeje žony sej zastojnicy tuž hnydom wobchowachu.

Policija (08.02.16)

póndźela, 08. februara 2016 spisane wot:

Ćěkanca atakowali

Budyšin. K domej požadarjow azyla na Budyskej Flincowej su sobotu wječor policiju wołali. 32lětny wobydler domu zastojnikam rozprawješe, zo běchu jemu młoda žona a młodaj mužej krótko po 21 hodź. tak mjenowany popjerjowy spray mjezwoči pryskali. Škodowany dyrbješe so w chorowni lěkarsce zastarać dać. Pozadki rozestajenja su dotal njejasne. Po wuprajenju požadarja azyla běchu skućićeljo něhdźe 25 lět stari. Jedyn z muži měješe swětłe cholowy a swětłu košlu. Wo tamnymaj žane informacije njepředleža. Policija pyta nětko swědkow, kotřiž su zawčerawšim něhdźe w 21 hodź. na Flincowej snano něšto wobkedźbowali. Pokiwy přijimuje Zhorjelska policajska direkcija tež telefonisce pod čisłom 03581/ 468 100 abo kóždy druhi policajski běrow.

Policija (05.02.16)

pjatk, 05. februara 2016 spisane wot:

Dwójny wuspěch na awtodróze

Budyšin. Hnydom dweju paduchow awtow je policija wčera rano na awtodróze A 4 lepiła. Najprjedy zadźeržachu Renault při wotbóčce Nieder Seifersdorf. Klučik 39lětneho šofera so k jězdźidłu njehodźeše. Kaž so wukopa, bě wón awto krótko do toho w Drježdźanach pokradnył. Wobsedźerka to ani hišće pytnyła njebě. Krótko na to zadźeržachu při wotbóčce Budyšin-wuchod awto typa Mazda. Tež tu při přepruwowanju zwěsćichu, zo bě 25lětna wodźerka jězdźidło samsnu nóc w Lipsku pokradnyła.

Policija (04.02.16)

štwórtk, 04. februara 2016 spisane wot:

Trik na zbožo zwrěšćił

Brězowka. Bjezmała wjele pjenjez zhubiła by zawčerawšim rentnarka w Brězowce w Dźěwinskej gmejnje. 84lětnu zazwoni njeznaty muž a wudawaše so jako wnučk. Powědaše jej wo nuznej inwes­ticiji a prošeše wo 15 000 eurow. Rentnarka tule sumu pjenjez najprjedy tež wobstara, porěča pak wo tym tohoruna z woprawdźitej wnučku. Jako njeznaty znowa zazwoni, so spěšnje wukopa, zo chcyše wón Brězowčanku zjebać. K přepodaću pjenjez tuž dóšło njeje. Žona informowaše na to policiju, kotraž pad nětko přepytuje.

Policija (03.02.16)

srjeda, 03. februara 2016 spisane wot:

Wšitke kolesa fuk

Nowa Wjes. Štož drje je za kóždeho wobsedźerja awta trašacy són, sta so wčera rano za młodeho muža w Nowej Wsy pola Rakec struchła woprawdźitosć. W nocy do toho běchu so njeznaći z jeho Audijom, kotryž steješe na Kaponicowej wonka na parkowanišću, „bliže zaběrali“. Jako chcyše 26lětny krótko do 5 hodź. na dźěło wotjěć, nochcyše swojimaj wočomaj wěrić. Njeznaći běchu awtu wšitke štyri kolesa wotšrubowali a jězdźidło na kamjenje wotstajili, byrnjež aluminijowe zwjena ze zymskimi wobručemi z wosebitym zamkom zawěsćene byli. Cyłkowna škoda wučinja něhdźe 1 600 eurow. Policija za paduchami pyta.

nawěšk

nowostki LND