Policija (01.10.15)

štwórtk, 01. oktobera 2015 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Dokelž njebě w awće připasany, je wutoru muž policiji w Zejicach napadnył. W Pančicach chcychu jeho na to kontrolować, štož wón najprjedy ignorowaše, skónčnje pak tola zasta. Pytnywši jeho „chorhojčku“ přewjedźechu alkoholowy test, kotryž wunjese 1,64 promilow, a to hižo we 8.40 hodź.

Policija (30.09.15)

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Słona Boršć. Tak mjenowany ABC-alarm su wčera nawječor na wotpočnišću při awtodróze A 4 pola Słoneje Boršće do směra na Zhorjelc wuwołali. Dotal nje­znate jězdźidło bě tam do płunoweje tankoweje připrawy zajěło a ju chětro wobškodźiło, tak zo z njeje płun wu­stupowaše. Tole wuhladawši wołaše jedyn z přista­jenych wohnjowu woboru. Wobornicy z Budyšina, Słoneje Boršće a Wujězda přijědźechu a připrawu kontrolowachu. Mjeztym pak běchu policisća hižo wentil zawjertli, tak zo žadyn płun njewustupi. Po poł hodźinje bě alarm nimo. Policija nětko za nje­znatym zawinowarjom slědźi.

Policija (29.09.15)

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Wostrowc. Njewšědnu rubiznu běchu sej njeznaći na terenje klóštra Marijineho doła we Wostrowcu wupytali. Tam pokradnychu tele dny bronzowu postawu swjateho Franciskusa. Wona bě na zornowcowym kamjenju přišrubowana, z kotrehož ju paduši wutorhnychu. Hódnotu něhdźe 80 centimetrow wulkeje plastiki trochuja na něhdźe 5 000 eurow. Kriminalisća zawěsćichu slědy a nětko za skućićelemi slědźa. Hač su paduši figuru wobškodźili, njeje znate.

Budyšin. We wobłuku swojeje akcije za wjace­ wobchadneje wěstoty „Blitz für Kids“ je policija we wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije w minjenymaj tydźenjomaj na 34 městnach před zakładnymi šulemi spěšnosć měriła. Při tym kontrolowachu zastojnicy 1 249 jězdźi­dłow. Z nich bě 182, potajkim něhdźe kóžde sedme, přespěšne. 69 přeńdźenjow zwěsćichu w prěnim tydźenju, hdyž policisća hromadźe ze šulerjemi šoferam takrjec jeno žołtu kartu pokazachu. Druhi tydźeń lepichu 113 přespěšnych, kotřiž maja nětko płaćić.

Policija (28.09.15)

póndźela, 28. septembera 2015 spisane wot:

Fischbach. Přewšo tragiski wukónc měješe wobchadne njezbožo wčera popoł­dnju na zwjazkowej dróze B 6 pola Fisch­bacha. Z Drježdźan do Biskopic jěducy wodźer BMWja zhubi z dotal njeznateje přičiny kontrolu nad awtom, zrazy do dweju štomow a so wjacekróć zwróći. Štyrilětna dźowka a pjećlětny syn 46lětneho šofera so při tym tak ćežko zrani­štaj, zo hišće na městnje njezboža ze­mrěštaj. Nana dowjezechu do chorownje.

Policija (25.09.15)

pjatk, 25. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Wopačny wopor wupytał bě sej zawčerawšim paduch w Nadźanecach (Nadelwitz). Tam 27lětny wodźer busa swoje jězdźidło runje nutřka rjedźeše, jako pytny njeznatu wosobu, kotraž bě po wšěm zdaću w busu pobyła a jón spěšnje wopušćiła. Šofer skoči ze zadnich duri busa, spěchaše za ćěkacym mužom a jeho skónčnje dosahny. Jako so přiwołani policisća na to trochu bliže ze 37lětnym skućićelom zaběrachu, woni zwěsćichu, zo bě wón móšnju busoweho šofera pokradnył­. Bjez toho zo by z njeje něšto pobrachowało, móžachu móšnju wodźerjej busa zaso wróćić. Přiwšěm změje so skućićel padustwa dla zamołwić.

Policija (24.09.15)

štwórtk, 24. septembera 2015 spisane wot:

Lěska. Njewobkedźbowanje předjězby bě přičina wobchadneho njezboža wčera pola Lěski blisko Wóslinka. 38lětny bě z Toyotu na wokrjesnej dróze do směra na Wóslink po puću. Při statnej dróze S 92 pak njewobkedźbowaše wón předjězbu wotprawa přijěduceho Dacije a zrazy do njeho. Dacia zjědźe na to z dróhi. Jeho 67lětny wodźer bu w awće tak za­tłusnjeny, zo móžachu jeho hakle­ wohnjowi wobornicy z ćežkej techniku wuswobodźić. Ćežko zranjeneho rentnarja dowjezechu do chorownje. Wodźer Toyoty so jeno snadnje zrani. Wobě jězdźidle pak stej dospołnje skóncowanej.

Policija (23.09.15)

srjeda, 23. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Po wšěm zdaću nikomu njesłušacy kófer je so wčera připołdnju na Budyskim dwórnišću wo njeměr postarał. Dokelž móhło so při pódla ławki wotstajenym wačoku wo bombu jednać, dwórnišćo ewakuowachu a železniski wobchad zastajichu. Přeswětliwši kófer jón wočinichu a w nim jeničce drastu, knihi a wosobinske wěcy namakachu. Mjeztym tež wobsedźerja wuslědźichu. Při čakanju na ćah do Choćebuza bě wón kófer prosće zabył.

Policija (22.09.15)

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:

Wojerecy. Hakle z pokiwom swědka zhoni­ policija wo wobchadnym njezbožu, kotrež bě so zawčerawšim nawječor na Wojerowskim­ křižowanišću Kolpingowa/Berlinska dróha stało. Njewobkedźbowanja předjězby dla běštej tam wosobowej awće do so zrazyłoj, při čimž so tohorunja nadróžna tafla skóncowa. Na njezbožu wobdźěleni dorosćeni pak njemějachu trjeba, policiju abo wuchowanske mocy informować, byrnjež so pjećlětna holca a lěto stary hólčk při zražce zraniłoj. Mać jeju sama do Wojerowskeje chorownje dowjeze. Wěcnu škodu trochuja na něhdźe 12 000 eurow.

Policija (21.09.15)

póndźela, 21. septembera 2015 spisane wot:

Žuricy. Kak strašny móže drobny split na puću być, dyrbješe zawčerawšim připoł­dnju młodostna w Žuricach nazhonić. Wona bě tam krótko po 11 hodź. ze swojim mopedom na Wjesnej dróze po puću, jako so w lěwej křiwicy po wšěm zdaću­ splita dla wobsuny a padny. Młodostna při tym ćežko zrani, tak zo dyrbjachu ju z wuchowanskim awtom do chorownje dowjezć. Wěcna škoda wu­činja něhdźe sto eurow.

Policija (18.09.15)

pjatk, 18. septembera 2015 spisane wot:

Zhorjelc. Dźakowano spěšnemu pokiwej wobydlerja móžeše policija w Zhorjelcu wčera paducha lepić. Wobydlerjej bě podhladne, zo młodostny, jako jeho w rańšich hodźinach na puću wuhlada, swoje koleso pušći a ćekny. Swědk prawje reagowaše a informowaše policiju. Wobsadka policajskeho awta na to w bliskosći 18lětneho wuhlada a nachwilnje zaja. Jako­ jeho přepytowachu, namakachu nimo­ wšelakeho gratu k zadobywanju tohorunja nóž a powětrowu trašawku. Kaž so wukopa, steješe młody muž tež hišće pod wliwom drogow. Wón změje so nětko padustwa z brónjemi dla zamołwić. Zhorjelčanej pak so policija za jeho spěšny pokiw, z kotrehož pomocu mó­žachu młodostneho paducha lepić, wuraznje dźakuje.

nawěšk

nowostki LND