Bukarest (dpa/SN). Najebać wulku kritiku z Brüssela nutřkowneje politiki w kraju dla je Rumunska nowe lěto prezi­denstwo Europskeje rady přewzała. Kaž tamniše knježerstwo zwurazni, chce balkanski kraj funkciju jako neutralny po­srědkowar wukonjeć. Prezident komisije EU Jean-Claude Juncker pak na tym dwěluje, wšako njeje so rumunskemu knježerstwu poradźiło nastupajo rozkoru nutřkowneje politiki korupcije dla do­jednanje nańć. Komisija Europskeje unije postupowanje w kraju hižo dlěje wobkedźbuje. Tak wobsteji strach, zo so tamniša rozkora tež na prezidenstwo rady wuskutkuje.

Na Rumunsku čaka na europskej runinje nětko tójšto nadawkow. Najwjetši budźe zawěsće wustup Wulkeje Britaniskeje z EU, kotryž je za 29. měrc předwidźany.

Derje wotwažować!

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:
Lětsa budźe nas na wjele runinach wólbny bój zaběrać. Hač komunalne, europske abo wólby krajnych sejmow; wšudźe chce AfD swoje mocy zesylnić. Přiwšěm mam brjušebolenje nastupajo nastajenje kan­didatow. Jörg Urban na přikład bě jed­naćel wobswětoweho zwjazka Zelena liga Sakskeje. Škit klimy pak dźensa hižo na jeho­ agendźe njesteji. We Wojerecach su Urba­na z 90 procentami hłosow za předsydu sakskeje AfD wuzwolili, po tym zo bě bywša předsydka Frauke Petry zastojn­stwo złožiła. Byrnjež rjekł, zo za prawi­carske prudy njesteji, wustupowaše wón w Kamjenicy zhromadnje z wjele disku­towanym Björnom Höcku. Tež nawoda hibanja Pegidy Lutz Bachmann bě samo do Wojerec přijěł a Urbanej k zastojnstwu gratulował. Spušćomne a dowěrliwe mi słowa Urbana tuž njejsu. Nadźijam so, zo wo­lerjo lětsa z wotewrjenymaj wušomaj a wočomaj wotwažuja, komu swój hłós dadźa. Bianka Šeferowa

To a tamne (02.01.19)

srjeda, 02. januara 2019 spisane wot:

Wysokeho starobneho přerězka 80 lět dla su silwester w španiskej wsy Villar de Corneja 31. decembra prosće hižo připołdnju w dwanaćich swjećili. Tak zetka so 37 wobydlerjow na hłownym torhošću, hdźež su sej mjez sobu strowe nowe lěto wupřeli. Tuž móžachu wječor sčasom do łoža a njetrjebachu won do zymneje nocy, měnješe wjesnjanostka Carmen Hernández. Hižo wot lěta 2004 tam silwester wodnjo swjeća.

Trjebane awto za 220 eurow kupiłoj staj 15lětnaj młodostnaj w bayerskim Bad Kötztingenje. Awtowej značce za nje staj pokradnyłoj a smaleštaj na to bjez jězbneje dowolnosće a zawěsćenja po kraju. Z cigaretu a awtowym klučikom w ruce pak buštaj skónčnje na busowym zastanišću w 40 km zdalenym Zwieselu lepjenaj. Nimo njeju ma nětko tež 29lětny pře­dawar awta chłostanske jednanje na šiji.

Hroža knježerstwu

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Zastajenja brónjenskich eksportow do Saudi-Arabskeje dla hrozy industrija zwjazkowemu knježerstwu z płaćenjom narunanja škodow. Hłowny jednaćel zwjazkoweho předsydstwa Němskeje wěstotneje a zakitowanskeje industrije Hans Christoph Atzpodien žadaše sej w interviewje z powěsćernju dpa, zo njeměli politiske temy na chribjeće předewzaćow rozrisać.

Chcedźa nuzowy staw wuwołać

Rom (dpa/SN). Po zemjerženju wokoło wulkana Etna na kupje Sicilskej chce italske knježerstwo nuzowy staw za potrjechene kónčiny wuwołać. Zarjady móhli potom spěšnišo na situacije reagować a pomhać, zdźěli dźensa wicepremier­minister Luigi Di Maio. Zawčerawšim bě so zemja južnje wulkana wokoło města Catania třasła. Něhdźe 400 ludźi zhubi nachwilnje swoje doma, ćežko zranił so na zbožo nichtó njeje. Hižo wot 23. decembra je 3 300 metrow wysoki wulkan Etna zaso aktiwny.

Financy přepruwować

W sewjerorynsko-westfalskim Eitorfje mějachu sobudźěłaćerjo předewzaća Weco ruce połne dźěła, zo bychu praskotaki dypkownje k silwestrej zhotowili. Hakle wot dźensnišeho smědźa kupnicy po cyłej Němskej praskotaki předawać. Foto: dpa/Christophe Gateau

Nuznje reforma trěbna

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:
Magdeburg (dpa/SN). Z dawkowej reformu chce ministerski prezident Saksko-Anhaltskeje Reiner Haseloff (CDU) hospodarsku sylnosć zwjazkowych krajow na wuchodźe Němskeje zesylnić. „Wšitke předewzaća, kotrež tu swoje pjenjezy zasłužeja, maja tež tu swoje přemysłowe dawki płaćić“, rjekny Haseloff dźensa nowinje Mitteldeutsche Zeitung. Gmejnam na wuchodźe Zwjazka pobrachuja dawkowe dochody, dokelž je firmy na swojim hłownym sydle na zapadźe Němskeje płaća. Klětu chce zwjazkowy financny minister Olaf Scholz (SPD) dawkowu reformu nastorčić. „Hinak njebudźemy njerunosć přewinyć“, Haseloff wuzběhny. Wón chce so zdobom z wyšimi měšćanostami hłownych stejnišćow koncernow na zapadźe zetkać a na jich moralisku zamołwitosć apelować.

Předpisy nětko předleža

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Nastupajo dodatnu techniku za dieselowe awta je zwjazkowe wobchadne ministerstwo wulki krok dale. Techniske předpisy nětko předleža, dźensa z ministerstwa rěkaše. Z tym definuje Zwjazk wuměnjenja za skutkowne dodatne systemy. „Nětko je industrija na rjedźe tajke wuwić, při čimž měli wšitke měritka a prawidła dodźeržeć“, zdźěli zwjazkowy wobchadny minister Andreas Scheuer (CSU). Doskónčny rozsud wo nowych systemach ma zwjazkowy zarjad za jězdźidła (KBA). Po móžnosći jara spěšnje měli tam dowolnosć wobdźěłać, zo móhła industrija produkować započeć.

Za swobodu medijow

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zasadźenje na dobro swobody nowinarstwa je z wida wudawaćelow časopisow jedne z najwažnišich wužadanjow přitomnosće. „To budźe hoberski nadawk lěta 2019“, rjekny Rudolf Thiemann, prezident zwjazka němskich wudawaćelow časopisow (VDZ) powěsćerni dpa. „Njemóže a njesmě być, zo so 70 lět po schwalenju Zakładneho zakonja jedne z centralnych prawow, zakładne prawo na swobodu měnjenja – samo w Němskej a Europje – do prašenja staja, přez ekstremistow wšěch družin, ale tež přez ekstremnych aktiwistow w parlamentach.“ Zwjazk VDZ bě hižo 2018 na tutym polu aktiwny a stajnje zaso namołwješe, swobodu nowinarstwa zakitować. „VDZ ze swojimi 500 čłonskimi nakładnistwami dawa nowinarskej swobodźe hłós kaž drje žadyn druhi medijowy zwjazk“, tak Thiemann. Zakładny zakoń, wustawu Němskeje, bě parlamentariska rada w meji 1949 schwaliła.

Sćazane wěcy darili

pjatk, 28. decembera 2018 spisane wot:
Stuttgart (dpa/SN). Přewulke bleše mydła, połne škleńcy marmelady abo kapsne nože – pućowacy mějachu tež lětsa zaso cyły rjad wěcow w ručnych wačokach, kotrež sobudźěłaćerjo wěstotnych kontrolow na lětanišćach njeakceptuja. Tójšto z toho pak preč njećisnu. „Štož je zawrjene a čiste, darimy karitatiwnym organizacijam“, zdźěli rěčnica Stuttgartskeho lětanišća. Lětsa su něhdźe 20 000 sćazanych wěcow dale dawali, mjez druhim tafli w Filderstadtće abo diakoniji w Ludwigsburgu, hdźež móža sej je potrěbni za mało pjenjez kupić.

W Choćebuskej Serbskej cyrkwi su prěni dźeń hód 31. raz tradicionalnu serbsku hodownu bohosłužbu swjećili. Ingolf Kšeńka je prědował. Tři młode žony z Delnjoserbskeho seksteta su kěrluše a tradicionalne pěsnje k hodom zanjesli. Stefanie Krawcojc nawjedowaše­ dźěćacu Božu mšu. Po namši zetkachu so kemšerjo na kofejpiće w kofejowni Da Capo na Starym torhošću. Přichodne­ hudźbne kemše w delnjoserbskej rěči budu 6. januara w Žylowskej cyrkwi z chórom Łužyca. Foto: Michael Helbig

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND