Cyrkej njewotwisna

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Kijew (B/SN). Katolscy biskopja Ukrainy witachu załoženje wot Moskwy nje­wot­wisneje „prawosławneje cyrkwje Ukrainy“. Předsyda romsko-katolskeje bi­skopskeje konferency, biskop Bronisław Bernacki, gratulowaše nawodźe noweje cyrkwje, metropolitej Epiphaniusej: „Nadźijam so płódneho zhromadneho skutkowanja.“ Měnjenja europskich zastu­pjerjow cyrkwjow a politikarjow su rozdźělne – wot witanja hač k wotpokazanju statusa njewotwisneje ortodoksneje Ukrainy. Ně­hdźe 70 procentow wot 45 mi­lio­now wobydlerjow Ukrainy so k prawosławnej cyrkwi wuznawa.

Zwada wo swjate woprawjenje

Mnichow (B/SN). Předsyda katolskeje Němskeje biskopskeje konferency kar­di­nal Reinhard Marx mjenuje zwadu wo dowolnosć ewangelskim mandźelskim, swjate woprawjenje přijeć, „fiasko“. Mnozy ludźo su kritisce reagowali „na tajke dźiwadło, kotrež su biskopja hrali“, Reinhard Marx měni. Nětko maja biskopja jednotliwje rozsudźeć, hač ewangelskim mandźelskim dowola, k swjatemu woprawjenju hić.

„Cyrkej ma tež ćěmne strony“

Dźak ministerki Domowinje

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Podstupim (SN/at). Składnostnje wčerawšeje 70. róčnicy oficialneho přizwo­lenja skutkowanja Domowiny w Braniborskej je tamniša kulturna ministerka Martina Münch (SPD) angažement třěšneho zwjazka za serbske naležnosće hódnoćiła. „Dźakuju so Domowinje a jeje čłonam za jich wulki a wjelelětny angažement, zastupować zajimy serbskeho ludu“, rěka w minjeny pjatk wozjewjenej zdźělence ministerki. Domowina by­tost­nje k tomu přinošuje rěč, kulturu a tra­di­cije zachować, znate činić a so wo to starać, zo jich zajimy w Braniborskej a Sakskej słyša. Ministerka skedźbni při tej składnosći na loni zawjedźenu hłowno­hamtskosć społnomócnjenych za serbske naležnosće w třoch wokrjesach a w bjez­wokrjesnym měsće Choćebuzu, kotraž je wot 1. januara płaćiwa. „Za Braniborsku je serbska kultura wurjadna boha­tosć, kotruž chcemy dale wobchować“, Martina Münch piše.

20. januara 1949, hišće do załoženja Němskeje demokratiskeje republiki, bě Domowina wot tehdyšeho braniborskeho krajneho knježerstwa oficialne při­zwolenje w Braniborskej dóstała.

Z Kretschmerom

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Drježdźany (SN/at). Ministerski prezident Michael Kretschmer je načolny kandi­data sakskeje CDU za wólby kraj­neho sejma 1. septembra. Wobdźělnicy zhromadźizny zastupjerjow sakskeje unije­ su jeho sobotu w Drježdźanach ze 96,3 procentami na městno 1 krajneje lisćiny wuzwolili.

Na prěnich 16 městnach su mužojo a žony paritetisce zaměstnjeni. Mjez nimi je z Budyskeho wokrjesneho zwjazka Patricia Wissel na městnje 10. Budyšan Marko Šiman docpě lisćinowe městno 19, Wojerowčan Frank Hirche 31. Lisćina wopřijima mjena cyłkownje 57 kandidat(k)ow. Mjez nimi staj dale Kulowčan Mathias Kockert (městno 40) a Ralbičanka Halena Jancyna (městno 53).

Do zarjadowanja běchu diskusije, dokelž­ njebě krajne předsydstwo CDU při zestajenju namjeta za krajnu lisćinu prezidenta sakskeho sejma dr. Matthiasa Rößlera wobkedźbowało. Rößler pak je so po přemyslowanju bojowniskeje kandi­datury wzdał, mějo nadźiju, swój Mišnjanski wólbny wokrjes znowa zdobyć móc. Serbski zapósłanc Alojs Mi­kławšk­, kiž w swojim wólbnym wo­krjesu znowa direktnje nastupi, tohorunja na krajnej lisćinje mjenowany njeje.

Tarifowe jednanja zahajene

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Dźěłarnistwa a dźěłodawarjo su dźensa tarifowe jednanja za zjawnu słužbu zwjazkowych krajow zahajili. Runočasnje je so na městnje jednanjow w Berlinje něšto stow čłonow dźěłarnistwow k protestam zhromadźiło. Dźěłarnistwo ver.di a zwjazk zastojnikow žadatej sej šěsć procentow wjace mzdy, znajmjeńša pak 200 eurow měsačnje wjace. Dźěłodawarjo to wotpokazuja. Wot jednanjow su 3,3 miliony přistajenych potrjechene.

May z nowym planom

London (dpa/SN). Britiska premierministerka Theresa May chcyše hišće dźensa nowy plan wustupa kraja z Europskeje unije předpołožić, po tym zo bě parlament mjez Londonom a Brüsselom wujednane zrěčenje minjeny tydźeń z wulkej wjetšinu wotpokazał. Powšitkownje wšak ličachu z tym, zo May žane zasadne nowe namjety nima. Město toho chcyła wona dalše rozmołwy wjesć, zo móhła zapósłancow tola hišće wo swojim planje brexita přeswědčić.

Israelski nadpad w Syriskej

Z něhdźe 170 traktorami na čole je sobotu po informacijach zarjadowarja 35 000 ludźi w Berlinje za wobswětej bóle wotpowědowace ratarstwo a za strowe žiwidła demonstrowało. Pod hesłom „Mamy dosć wot ratarskeje industrije“ ćehnjechu wobdźělnicy składnostnje lětušeho Zeleneho tydźenja z wjacorych směrow k Braniborskim wrotam. Konferency ratarskich ministrow přepodachu protestny spis na dobro tradicionalneho a stroweho ratarstwa. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Statny dokument frizisce

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Nordfriisk Instituut a Schleswigsko-Holsteinska zrěčenje podpisałoj

Kiel/Bredstedt (SN). Prěni króć we wjace hač tysaclětnych stawiznach Sewjernych Frizow su statny dokument w frizišćinje sformulowali. Statny sekretar Dirk Schrödter, nawoda schleswigsko-holsteinskeje statneje kenclije, a Inken Völpel-Krohn, předsydka nošerskeho towarstwa Nordfriisk Instituuta w Bredstedće, staj 11. januara w Kielu friziske wudaće zaměroweho a wukonoweho dojednanja instituta ze Schleswigsko-Holsteinskej pod mjenom „Oufmåågede müülje ån lååstinge 2018-2021“ podpisałoj. Zrěčenje zaruča Nordfriisk Instituutej financnu planowansku wěstotu hač do lěta 2021 a předleži w němskim wudaću hižo wot lěta 2018. Zwjazkowy kraj Schleswigsko-Holsteinska je jedyn z najwjetšich spěchowarjow mjenowaneje slědźenskeje institucije. Dalše připokazanki dóstanje Nordfriisk Instituut wot sewjerofri­ziskeho wokrjesa, města Bredstedta (sewjerofrizisce: Bräist), ze stron třěšneho zwjazka Sydslesvigsk Forening a z přinoškow wjace hač 700 čłonow nošerskeho towarstwa instituta.

To a tamne (21.01.19)

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Z tradicionalnym kupanjom w lódzymnej wodźe je sej w nocy na sobotu w Ruskej wjace hač dwaj milionaj prawosławnych wěriwych symbolisce swoje hrěchi wotmyło. Jeničce w Moskwje zličichu při temperaturje wokoło nule 270 000 wobdźělnikow ceremonije. Po wšěm kraju běchu jich 2,4 miliony. W stolicy mějachu 60 kupanišćow. Z městnami dyrbjachu lód rozbić. Wot duchownych žohnowana woda ma ludźi wučisćić a nakazać. Nałožk je dale a woblubowaniši.

Přećelneho paducha je wobydler jednoswójbneho domu w sewjerorynsko-westfalskim Beckumje zeznał. Skućićel bě so namócnje z woknom do domu zadobył. W rumnosćach pak jeho wobydler lepi. Na to so paduch pola njeho zamołwi a so přez chěžine durje zminy. Njeznaty je po informacijach wobydlerja ně­hdźe 20 lět stary a šwižneje postawy.

Žana žona direktnje njekandiduje

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

Jako dalša strona su Zwjazk 90/Zeleni w Budyskim wokrjesu swojich direktnych kandidatow za wólby Sakskeho krajneho sejma 1. septembra wčera na wólb­nej zhromadźiznje w Kamjencu postajili, mjez nimi tež Serba.

Kamjenc (SN/at). Ze štyrjomi znatymi wosobami a jednym nowym wobličom jako direktnymi kandidatami chcedźa Zwjazk 90/Zeleni w pjeć wólbnych wo­krjesach Budyskeho wokrjesa nastupić. Pjatnaće čłonow je wčera wo persona­lijach rozsudźiło. „To je štwórćina našeho sobustawstwa, sym z wobdźělenjom spoko­jom“, rjekny wokrjesny předsyda Jens Bitzka našemu wječornikej. W štyrjoch regionalnych skupinach Budyšin, Kamjenc, Radeberg a Wojerecy su Zeleni wo kandidatach rozmyslowali. Z wu­slědkom, zo tónraz kaž hižo před pjeć lěta­mi ani jedna žona direktnje njekandiduje.

Managerojo Audi wobskorženi

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

Detroit (dpa/SN). Justicne zarjady USA chcedźa w skandalu manipulowaneho wotpłuna dieselowych awtow dla tež přećiwo zamołwitym awtotwarca Audi postupować. Wčera su na sudnistwje w Detroiće štyrjoch managerow koncerna wobskoržili. Wumjetuja jim zapřisahańcu, z kotrejž su zaměrnje wobswětoškitne zakonje USA ranili a kupcow wobšudźili. W padźe zasudźenja hrozy jim wjelelětne jastwo. Po informacijach medijow pak su wšitcy štyrjo w Němskej, hdźež jim chłostanje njehrozy.

Zwoprawdźeja wólbne lubjenja

Rom (dpa/SN). Nowe italske knježerstwo je wobzamknyło, jedne ze swojich centralnych wólbnych přilubjenjow zwoprawdźić: Wčera wječor schwalichu planowane tak mjenowane wobydlerske dochody a rentowu reformu. „Knježerstwo swoje přilubjenja dodźerži“, rjekny ministerski prezident Giuseppe Conte. Projekt, kotryž płaći wjace hač dźesać miliardow eurow, bě statny deficit Italskeje raznje powjetšił a zwadu z Europskej uniju zawinił. Noworjadowanje ma na dobro milionow Italčanow być. Parlament dyrbi naprawam hišće přihłosować.

„Wěste“ kraje postajene

Zeleny tydźeń w Berlinje – tule Susanne Roch w hali Braniborskeje – je wot dźensni­šeho zjawnosći přistupny. Hač do 27. januara wočakuja w halach pod Škričkowej wěžu 400 000 wopytowarjow. Z 1 750 wustajerjemi z 61 krajow je přehladka tak wulka kaž hišće­ nihdy w swojich 93lětnych stawiznach. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

nawěšk

nowostki LND