Hłódtradanja přiběraja

pjatk, 09. julija 2021 spisane wot:

London (dpa/SN). Pomocna organizacija Oxfam je před drastisce přiběracym hłódtradanjom na swěće warnowała. Po tym je so ličba ludźi, kotřiž su wot hłódtradanja potrjecheni, wot spočatka pandemije po cyłym swěće wo šěsć króć na nimale 520 000 zwyšiła. Zamołwity za to je předewšěm konflikt wo prowincu Tigray w Etiopiskej. Tam je po podaćach mjezynarodneje datoweje banki IPV wjace hač 400 000 ludźi wot katastrofalnych poměrow nastupajo zastaranje ze žiwi­dłami potrjechene.

Starosćeja so změny zakonja dla

Waršawa (dpa/SN). W Pólskej planowana změna rozhłosoweho zakonja móhła po hódnoćenju Helsinkskeje załožby za čłowjeske prawa nowinarsku swobodu wobmjezować. Bychu-li zapósłancy sejma nowelu schwalili, by to zdobom był „dalši krok k wobmjezowanju mnohotnosće měnjenjow w zjawnej debaće a prawow wobydlerkow a wobydlerjow na informaciju“, rěka we wčera wozjewjenej deklaraciji mjenowaneje załožby.

Twarić tójšto wjace płaći

Lawina z walankow a błóta je wčera wječor wjes Oberwald, gmejna Obergoms, w šwicarskim Hornim Wallisu zanjerodźiła. Wjesnjenjo maja ruce połne dźěła, zo bychu potrjechene ležownosće a dróhi wurjedźili. Trajace sylne spadki minjenych dnjow su w někotrych regionach Šwicarskeje wulke přepławjenja a haćenja wobchada zawinowali. Foto: pa/Dominic Steinmann

Berlin (dpa/SN). Hladajo na popušćacy nawal šćěpjenjow přećiwo koronje w Němskej přihotuja wjacore zwjazkowe kraje nowe, jednoriše poskitki za dotal hišće njerozsudźenych. Planowane su akcije mjez druhim na parkowanišćach, na zarjadowanjach, we wobydlerskich domach, cyrkwjach a mošejach abo w jobcenterach, kaž z přisłušnych ministerstwow krajow rěka.

Woteběracy nawal wopodstatnjeja zarjady ze zahajenej dowolowej sezonu abo dokelž su ludźo hižo šćěpjeni. Na přikład chce braniborske strowotniske ministerstwo po zakónčenju lěćnych prózdnin šćěpjensku kampanju startować, kotraž so wosebje na młodych měri. Chcedźa, zo „šćěpiwo k ludźom přińdźe“.

W Sakskej budu bóle z powabkami dźěłać. Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk (CDU) restrikcije přećiwo přećiwnikam šćěpjenja wotpokazuje. Tučasnje přewjeduja ewaluaciju, kelko šćěpjenskich terminow přiwzate njebu.

To a tamne (09.07.21)

pjatk, 09. julija 2021 spisane wot:

Pjeć ludźi je italska policija zajała, kotřiž běchu so jako posrědnicy Vatikana wudawali a tak swoje wopory wo wysoke pjenježne sumy wobšudźili. Pozdatni skućićeljo běchu škodowanym financne wikowanja k wosebje wunošnym kondicijam poskićili, zdźělichu carabinieri wčera w Romje. Wobšudźerjo zetkawachu swoje wopory wospjetnje w zjawnje ­přistupnych cyrkwinskich zarjadnišćach a žadachu sej posrědniski popłatk w hotowych pjenjezach.

Papagajnik je w badensko-württembergskim Vaihingenje nad rěku Enz zadobywarja zahnał, kiž je w nocy na srjedu přez nachilene wokno w přizemju do swójbneho domu zalězł. Při tym kwětkowc dele padny. Ptačk škrěkaše, paduch ćěkaše. Bjez rubizny pak njebě, na wobkromje wokna ležacu móšeń bě sobu wzał.

EU ma sankcije rozšěrić

štwórtk, 08. julija 2021 spisane wot:

Strasbourg (dpa/SN). Europska unija ma po woli Europskeho parlamenta swoje sankciske móžnosće přećiwo ranjenjam čłowjeskich prawow na korupciske delikty rozšěrić. Chłostanske naprawy njeměli přichodnje jenož ranjerjow čłowjeskich prawow trjechić, ale runje tak na hospodarskich a financnych podpěraćelow wusměrjene być, rěka w přiwzatej deklaraciji. Po njej prócuje so parlament EU tež wo zwjazkarstwo z USA, zo bychu mjez druhim ze sankcijemi přećiwo płokanju pjenjez postupowali, kaž prezidij parlamenta dźensa wozjewi.

„Strašny eksperiment“

London (dpa/SN). W zjawnym lisće kritizuje wjace hač 100 wědomostnikow a medicinarjow wotewrjensku koronapolitiku britiskeho knježerstwa jako „strašny eksperiment bjez skruplow“. Hdyž so wirus dźakowano planowanym wolóženjam, kotrež předwidźa kónc winowatosće nahubnik wužiwać a wotstawk dźeržeć, dale wupřestrěwa, móža so miliony ludźi natyknyć.

Bywši prezident w jastwje

„Wjećba Lukašenka“

štwórtk, 08. julija 2021 spisane wot:

Minsk/Vilnius (dpa/SN). Po stach pušća běłoruski mócnar Aleksander Lukašenko ćěkancow z wójnskich kónčin, kaž ze Syriskeje abo Afghanistana, na zapad. Čini to jako reakciju na sankcije Europskeje unije. Wón nikoho wjac njezadźerži, kiž chce do přijomneje Europy, rjekny 66lětny tele dny na knježerstwowym posedźenju. Chutnje měnjene hroženje Lukašenka pytnje wosebje susodny baltiski europski kraj Litawska. Po 81 ćěkancach cyłe lěto 2020 je jich lětsa po oficialnym zdźělenju hižo wjace hač 1300 do Litawskeje přišło, wosebje z Iraka, Syriskeje a Afghanistana. ­Litawska premierministerka Ingrida Šimonytė Lukašenkej porokuje, zo chce kraj a EU destabilizować.

Tež předsydka komisije EU Ursula von der Leyen a předsyda Rady EU Charles Michel starosćitaj so njeměra na mjezy dla.

Maaßen runje tak kaž Höcke

štwórtk, 08. julija 2021 spisane wot:

Erfurt (dpa/SN). Durinski ministerski prezident Bodo Ramelow widźi paralelu w zadźerženju kandidata CDU za wólby zwjazkoweho sejma Hansa-Georga Maaßena a šefa strony a frakcije AfD w Durinskej Björna Höcki. „Wón prowokuje ze swojimi raznymi wuprajenjemi, wočaknje rozhorjenje, zo by po tym twjerdźić móhł, zo su jeho wopak rozumili“, rjekny Ramelow powěsćerni dpa. „Maaßen wužiwa chětro podobne metody kaž knjez Hö­cke.“ Tajke prowokacije njesměli ludźi slepić, politikar Lěwicy podšmórny.

Maaßen nastupi za CDU jako direktny kandidat we wólbnym kruhu 196 za lětuše wólby zwjazkoweho sejma.

Wjelk tema w sakskim sejmje

štwórtk, 08. julija 2021 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Dźensa chcyše so wuběrk Sakskeho krajneho sejma za energiju, škit klimy, wobswět a ratarstwo znowa z wjacorymi namjetami frakcijow na temu wjelk rozestajeć. Tak so mjez druhim AfD za to wupraja, regulować jeho wobstatk. „Wjelk njeje ani w Europje, ani w Němskej, ani w Sakskej wohroženy“, wopodstatni frakcija swoje žadanje. W Němskej pak njeje žanoho managementa, kotryž regulaciju zmóžnja. AfD knježerstwo namołwja, zhromadnje ze zwjazkowymi krajemi „dźiwino-ekologiski rumowy koncept“ zdźěłać.

Koalicija CDU, Zelenych a SPD prosy wo sylniši management nastupajo wjelči wobstatk. Runočasnje so za to zasadźa, plahowarjow pastwoweho skotu hladajo na wudawki za jeho škit pjenježnje dale podpěrać. „Dotalne pozitiwne wuwiće wobstatka je wuspěch škita wjelkow, zdobom pak plahowarjow skotu wužaduje“, rěka ze stron koalicije. W Sakskej je tučasnje 25 wjelčich črjódow.

„To demokratiju wohrožuje“

štwórtk, 08. julija 2021 spisane wot:

Społnomócnjeny za wuchodne kraje Wanderwitz rozprawu předstajił

Berlin (dpa/SN). Społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za wuchodne zwjazkowe kraje Marco Wanderwitz wobkedźbuje mjez mnohimi wuchodnymi Němcami „pohłubšene zasadne dwěle“ napřećo politice a demokratiji. „To drje je mjeńšina, ale wona je wjetša hač w starych zwjazkowych krajach“, rjekny politikar CDU powěsćerni dpa. „To demokratiju wohrožuje. Dyrbimy docpěć, zo ludźi wo demokratiji a prawniskim staće přeswědčimy. Dyrbjało kónc z tym być, zo při kóždych wólbach jednoho z wuchodoněmskich krajnych sejmow kaž putani na wólbne wuslědki hladamy a dyrkotamy, kelko procentow su ekstremne mocy zaso docpěli.“

To a tamne (08.07.21)

štwórtk, 08. julija 2021 spisane wot:

Twochnjeny kenguru bě wčera w měsće Delmenhorsće po puću. Kaž rěčnik policije zdźěli, słuša skoćo swójbje. Swědka bě wčera rano policiju alarmowała, jako wuhlada kenguruwa při busowym zastanišću. Zastojnicy spytachu jeho popadnyć, štož pak so jim njeporadźi. Su tež přestali dale za nim pytać. Wšako z jich strony rěkaše: „Dokelž žane wohroženje njewobsteji, njejsmy přisłušni.“

Chětro wopity 56lětny je w běłym kitlu, ze zawobalenym łochćom a do ruki kałnjenej kanilu chorownju wopušćił a tak druhi raz na dźeń zasadźenje policije ­zawinił. Muž bě wutoru z 3,5 promilemi alkohola w kreji po durinskim Hildburghausenje kolesował. Zazy do wonkowneho špihela awta, padny a so zrani. Za braće kreje a zawobalenje ranow dowjezechu jeho do chorownje, hdźež pak so jemu po wšěm zdaću njelubješe.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND