Połoženje zaso měrne

srjeda, 08. julija 2020 spisane wot:
Běłohród (dpa/SN). W serbiskej stolicy Běłohrodźe je so połoženje po namócnosćach minjeneje nocy nowych wobmjezowanjow koronawirusa dla zaso změrowało. W rańšich hodźinach móžeše policija demonstrantow z wokoliny parlamenta wutłóčić, statna powěsćernja Tanjug informuje. Wčera wječor běchu wěstotne mocy sylzopłun zasadźili, po tym zo bě so skupina sto namócnych demonstrantow nachwilnje do twarjenja parlamenta zadobyła. Tysacy ludźi su před parlamentom přećiwo připowědźenym nowym wobmjezowanjam koronawirusa dla protestowali. Knježerstwo bě připowědźiło, zo njesmědźa wobydlerjo wot pjatka wječora hač do póndźele ranja domy wopušćić, dokelž su ličby nowych infekcijow minjene dny zaso přiběrali. Chorownje su přećežene.

Warnuje před poł- nymi stadionami

srjeda, 08. julija 2020 spisane wot:

Drježdźany (dpa/SN). Strowotniski fachowc SPD Karl Lauterbach je koronapandemije dla před tym warnował, fanow přezahe zaso do koparskich stadionow pušćić. „Koparske hry zwjazkoweje ligi z přihladowarjemi mam za njezamołwite“, rjekny Lauterbach nowinarjam. „Tež pola druhich wulkozarjadowanjow bjez wobmjezowanja ličby wopytowarjow koncepty hygieny njepomhaja wěstotu před koronawirusom zaručić. Kontakty njehodźa so hladajo na syły ludźi hižo sćěhować. Tajke zarjadowanja móhli „perfektny přihot druheje žołmy infekcijow być“.

Do toho běchu w Sakskej wo tym rozmyslowali, wot 1. septembra přihladowarjow znowa do koparskich stadionow a sportowych halow pušćić. Tak bychu zarjadowanja z wjace hač tysac wobdźělnikami zaso móžne byli, wězo jeno z dodźerženjom prawidłow hygieny a ze sćěhowanjom kontaktow, kaž strowotniska ministerka Petra Köpping (SPD) wčera w Drježdźanach zdźěli. Połne stadiony přiwšěm móžne njebudu. Knježerstwo chcyło mustwam pomhać, kotrež nuznje dochody trjebaja.

Ministerka za Łužicu so zajimowała

srjeda, 08. julija 2020 spisane wot:
Sakska statna ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU, prědku 1. naprawo) je předwčerawšim hornjołužiski region wopytała. Ze zastupnikami Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska, z wjesnjanostami wokolnych gmejnow a dalšimi politikarjemi přebywaše wona w Kumwałdźe. Na Čornoboze rěčachu wobdźělnicy wo turizmje w kónčinje. Wuwiće Hornjeje Łužicy steješe při tym w srjedźišću, štož ministerku jara zajimowaše. Dale poby Barbara Klepsch tež w Habrachćicach-Nowych Jěžercach (Ebersbach-Neugersdorf) a w Ochranowje. Foto: MGO/Christin Illner

Weterinarojo wobskorženi

srjeda, 08. julija 2020 spisane wot:

Podstupim (dpa/SN). Organizacija za škit zwěriny „Vier Pfoten“ je wjacore weterinarne zarjady w Braniborskej podhlada čwělowanja skotu dla wobskoržiła. Statne rěčnistwo w Podstupimje je wobkrućiło, zo su skóržby dóšli. Te nětko pruwuja, rěčnica statneho rěčnistwa zdźěli. To pak móhło wjacore tydźenje trać.

Po informacijach rozhłosa RBB su cyłkownje wosom weterinarnych zarjadow w Braniborskej, Delnjej Sakskej, Sewjerorynsko-Westfalskej a Sakskej wobskoržili. Zarjady běchu transporty žiweho skotu mjez druhim do Georgiskeje, Kazachstana, Irana, Algeriskeje, Marokka a Libanona dowolili. „Hižo wjele lět na to skedźbnjamy, zo njeje na mjenowanych čarach dosć zastaranskich stacijow“, fachowča organizacije Ina Müller-Arnke kritizuje.

To a tamne (08.07.20)

srjeda, 08. julija 2020 spisane wot:

Smjertne wutřěle z policajskeje pistole na howjado zaběraja nětko Nürnbergske krajne sudnistwo. Loni w meji bě młoda kruwa po puću do rězarnje ćeknyła. Mandźelska wobsedźerja wołaše na to policiju. Jedyn ze zastojnikow wućahny mašinsku pistolu a skoćo zatřěli. Na to je sej wobsedźer 3 000 eurow wot Bayerskeje žadał, argumentujo, zo bě policist přespěšnje reagował. Dwě mjeńšinje pozdźišo dźě běchu skótny lěkar, rěznik a hajnik na městnje, kotřiž móhli kruwu družinje wotpowědnje morić.

Dwanaćelětnu su ze zamknjeneho kašćika Ingelheimskeho dwórnišća wuswobodźić dyrbjeli. Holca bě tam sobotu wječor sama nutř zalězła. Přećel na to do duri storči, pječa mylnje, kaž twjerdźeše. Durje so zamknychu a njehodźachu so wjace wočinić. Wohnjowi wobornicy holcu njezranjenu wuswobodźichu.

Wulkoměsto zaso zawrjene

wutora, 07. julija 2020 spisane wot:

Melbourne (dpa/SN). Druhe najwjetše město Awstralskeje Melbourne dyrbja drastisce přiběraceje ličby koronainfekcijow dla znowa šěsć tydźenjow zawrěć. Po tym zo běchu w pjeć milionow wobydlerjow wopřijacej stolicy zwjazkoweho stata Victoria hospodarstwo zaso wožiwili, płaća wot jutřišeho zaso razne wobmjezowanja wšědneho žiwjenja. Tak njesmědźa ludźo domy abo město hižo wopušćić. Wójsko je mobilizowane, zo by policiju při kontrolach podpěrało.

Chce nowy zakoń přesadźić

Hongkong (dpa/SN). Ministerska prezidentka Hongkonga Carrie Lam je „rigorozne“ přesadźenje chinskeho „wěstotneho zakonja“ w Hongkongu připowědźiła a w padźe ranjenja před „jara chutnymi konsekwencami“ warnowała. Na zakładźe zakonja su tam hižo wjacore wosoby za­jeli a „terorizma“ dla wobskoržili. Zakoń Pekingskemu knježerstwu zmóžnja přećiwo aktiwitam w Hongkongu postupować, kotrež ma za subwersiwne, separatistiske abo teroristiske.

Korčmy wospjet zawrjene

Zapósłanc Zelenych w Němskim zwjazkowym sejmje Stephan Kühn (srjedźa) je dźensa wjacore serbske institucije w Budyšinje wopytał. Dopołdnja poby wón w Ludowym nakładnistwje Domowiny a wobhoni so w redakciji Serbskich Nowin, kak serbski wječornik nastawa, štož jemu šefredaktor Janek Wowčer rozłoži. Po rozmołwje poda so Kühn ze swojimi sobudźěłaćerjemi ­na wopyt do Serbskeho domu, hdźež zetka so mjez druhim z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom. Foto: SN/Hanka Šěnec

Njezrozumjenje za „ně“ ministra

wutora, 07. julija 2020 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Zwjazk kriminalnych zastojnikow Němskeje (BDK) je „ně“ zwjazkoweho nutřkowneho ministra Horsta Seehofera (CSU) k přepytowanju rasistiskich policajskich kontrolow kritizował. „Mam wopodstatnjenje za trochu fatalne, dokelž wone njepřeswědča a škodźi nimo toho wěstotnym institucijam“, rjekny předsyda BDK Sebastian Fiedler wčera w telewizijnym sćelaku ARD. Fiedler wupraja so za to, tajke přepytowanje přewjesć, dokelž nima policija ničo zatajić. Zwjazkowa justicna ministerka Christine Lambrecht (SPD) bě studiju k tak mjenowanemu „racial profilingej“ namjetowała. Wo tajkim je rěč, hdyž policisća ludźi barby kože abo druhich wonkownosćow dla bjez konkretneje přičiny kontroluja. Seehofer bě mjez druhim na to skedźbnił, zo je racial profiling w policajskej praksy zakazany a zo jedna so wo absolutnje wuwzaćne pady.

Dalši pospyt

wutora, 07. julija 2020 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Nutřkowni ministrojo EU su dźensa na ćišć zwjazkoweho nutřkowneho ministra Horsta Seehofera wo wuchowanju ćěkancow z mórskeje nuzy wuradźowali. Politikar CSU bě tamne staty EU do widejoweje konferency namołwił so bóle za přiwzaće ćěkancow zasadźeć. Minjene měsacy bě stajnje zaso k zwadźe dóšło, dokelž jenož jara mało krajow ćěkancow přiwozmje. Kraje EU w tym nastupanju hižo lěta dołho žane skutkowne rozrisanje njenamakaja. Seehofer je dźensnišu konferencu nawjedował, dokelž ma Němska tuchwilu předsydstwo w Radźe EU. Wo wuslědkach wuradźowanja chcychu wječor informować.

Brüssel (dpa/SN). Komisija EU wočakuje, zo Němska zmilinjenje brunicy ručišo skónči, hač dotal planuje. „2038 je tónle datum, móžemy pak z toho wuchadźeć, zo so změna spěšnišo wotměje“, rjekny wiceprezident Frans Timmermans. Europa so po jeho słowach definitiwnje z wuhlom rozžohnuje.

W někotrych krajach budźe změna wobćežna, Timmermans připowědźi. Za to planuje EU wotpowědnu pomoc. Jasne pak tež je, zo dramatisce woteběrace kóšty za wobnowjomne energije kaž słónco a wětřik wudobywanje miliny z wuhla spěšnišo z wikow wutłóča, hač běchu sej to před lětami hišće předstajili.

Tež tradicionalne wuhlowe kraje maja wulke šansy. Tak wuwiwa so Pólska na jedyn z najwjetšich producentow miliny z wětrnikami na morju. Tójšto domjacnosćow chce sej solarne připrawy kupić.

Frans Timmermans rěčeše wčera na online-zarjadowanju organizacije BloombergNEF. Tam předstajichu wuslědk přepytowanja, po kotrymž by so w Pólskej, Čěskej, Bołharskej a Rumunskej přestajenje na ekomilinu pjenježnje wudaniło.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND