Wubědźowanje přesunjene

srjeda, 27. meje 2020 spisane wot:

Drježdźany (SN/BŠe). Cyłozwjazkowe wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ přesunu koronapandemije dla na lěto 2023. Zašłe wurisanje bě delnjołužiska wjes Dešno dobyła. Zwjazkowa ministerka za ratarstwo a zežiwjenje Julia Klöckner (CDU) je zastupnikam wsy w januaru wopismo, medalju a mytowy pjenjez přepodała. Za přichodne wubědźowanje smědźa so zajimcy dale přizjewić, wšako su organizatorojo přizjewjenski čas wotpowědnje podlěšili.

Tež 11. sakske krajne wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“, kotrež stajnje do zwjazkoweho přewjeduja, budźe hakle w lěće 2022. Přizjewić smědźa so za nje sydlišća, kotrež maja wjace hač 3 000 wobydlerjow. Přewjesć smědźa hižo wjesne dźěłarnički, wěstotne naprawy infekciskeho škita maja pak so dodźeržeć. Dźěłarnički zmóžnjeja lěpšu komunikaciju a su bytostne za wuwiće zhromadneho projekta, zdźěli wčera sakski statny minister za regionalne wuwiće Thomas Schmidt (CDU). „Runje nětko sej ludźo we wjesnych kónčinach wuwědomjeja, kak wažna zhromadnosć je“, minister Schmidt wuzběhny.

Policija racije nachwatała

srjeda, 27. meje 2020 spisane wot:

Lipsk (dpa/SN). Zwjazkowa policija je dźensa rano w sydom zwjazkowych krajach wjace hač dźesać racijow nachwatała, kotrež dyrbjachu minjene tydźenje koronawirusa dla přestorčić. Policisća přepytachu tež tři bydlenja w Sakskej. Při tym dźěše wo podhlad pašowanja ludźi, wo organizowane fiktiwne mandźelstwa, wo falšowane wupokazy a wo internetne wobšudnistwo.

USA hroža ze sankcijemi

Berlin (dpa/SN). USA wojuja dale přećiwo dotwarej němsko-ruskeho płunowoda w Baltiskim morju Nord Stream 2. Rozžohnowacy so wulkopósłanc USA w Němskej Richard Grenell připowědźa w dźensnišim wudaću nowiny Handelsblatt dalše sankcije přećiwo Němskej. Zdobom wón zwjazkowe knježerstwo namołwja, politiku napřećo Ruskej zasadnje změnić. Němska dyrbi přestać „bestiju dale picować“, město toho zo dosć za NATO njepłaći. Nord Stream 2 AG hro­ženja jako „njezakonsku diskriminaciju europskich předewzaćow“ wotpokazuje.

Z awtom do hosćenca zrazył

Čestnohamtscy wuchowarjo sornjatkow maja tele dny wjele dźěła. Tele štyri do pjeć dnjow stare hojo běchu pomocnicy minjenu nóc njedaloko delnjosakskeho Seesena z pomocu truty namakali a móžachu je rano wuchować. Po trochowanju fachowcow kóžde lěto dźesaćitysacy tajkich młodźatow syčawow dla zahinu. Foto: dpa/Swen Pförtner

Politikarjo: Mjezu spěšnje wotewrěć

srjeda, 27. meje 2020 spisane wot:

Rosow/Rosówek (RD/SN). Politikarjo z Braniborskeje, Mecklenburgsko-Předpomorskeje a Pólskeje sej zhromadnje žadaja, wotewrěć němsko-pólsku mjezu za tak mjenowany mały přezmjezny wobchad hišće do 12. junija. Za to su so społnomócnjena Braniborskeje pola Zwjazka, Jutta Jahns-Böhm, jeje Schwerinski kolega Patrick Dahlemann kaž tež maršal Zapadopomorskeho wojewódstwa Olgierd Geblewicz póndźelu na zawrjenym namjeznym přechodźe Rosow/Rosówek na sewjerozapadźe Braniborskeje zetkali. W krótkich narěčach na woběmaj stronomaj přechoda žadachu sej woni wotewrjenje mjezy. Nimo toho wobroćichu so z listom na knježerstwo we Waršawje.

Pólska, kiž bě mjezu w měrcu jednostronsce zawrěła, chce dalše wolóženje wobmjezowanjow koronawirusa dla najzašo po 12. juniju zmóžnić.

Wulke nadźije

srjeda, 27. meje 2020 spisane wot:
Brüssel (dpa/SN). Prezident Europskeho parlamenta David Sassoli ma wulke wočakowanja na čas němskeho prezidentstwa Europskeje rady, zastupnistwa wšitkich 27 čłonskich statow EU. W srjedźišću steji bjezdwěla nowonatwar po koronakrizy, rjekny Sassoli wčera po widejowej konferency ze zwjazkowej kanclerku Angelu Merkel (CDU). „Smy přeswědčeni, zo je to prawy wokomik, našu uniju zesylnić“, Sassoli potwjerdźi. Zdobom apelowaše wón na čłonow EU, zamołwiće jednać. Němska přewozmje 1. julija šěsć měsacow předsydstwo krajow EU. Merkel chcyše dźensa tež rozšěrjene nawodnistwo parlamenta EU a frakciskich šefow wo swojich planach informować.

Berlin (dpa/SN). Ludźo w Němskej dyrbja so koronapandemije dla nastupajo zetkanja pod hołym njebjom znajmjeńša hač dosrjedź lěta dale wobmjezować. Tuchwilu płaćiwe rjadowanja chcedźa hač do 29. junija podlěšić. Na to su so Zwjazk a zwjazkowe kraje wčera wječor dojednali. Zdobom maja zwjazkowe kraje składnosć, hižo wot 6. junija wšelakim wolóženjam přizwolić. Tak móhło potom móžno być, zo smědźa so hač do dźesać wosobow abo čłonojo dweju domjacnosćow w zjawnosći zetkać.

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je dźensa z ministerskimi prezidentami wuchodoněmskich krajow wuradźowała. Na widejowej konferency dźěše mjez druhim wo hospodarske sćěhi koronapandemije dla kaž tež wo to, sylnić slědźenske a wědomostne struk­tury na wuchodźe.

Nastupajo zběhnjenje wobmjezowanjow koronapandemije dla je Durinska signalizowała, zo chcyła po swójskich pućach kročić a so wukazow wirusa dla w dalokej měrje wzdać.

Hdy budźe lěpje ...?

srjeda, 27. meje 2020 spisane wot:
Štó z nas poprawom hišće přewidźi, kotre wobmjezowanja korony dla runje płaća? Předwčerawšim, póndźelu, smy pisali, zo chce Sakska wobmjezowanja w dalokej měrje zběhnyć. Dźensa zhonimy, zo maja wšě móžne naprawy samo hač do kónca junija płaćić. Z kelko ludźimi směmy so nětko w zjawnosći zetkawać? Z pjećomi, dźesaćomi abo hišće wjace? Kelko přećelow směm sej swjatki na piwo přeprosyć? Móžu so jenož nadźijeć, zo zamołwići tež w Drježdźanach spóznaja, zo njeje sćerpnosć ludźi bjezkónčna. Přilubjene wolóženja dyrbjeli skónčnje přesadźić, wšako smy so dawno na to zwučili, wěstotny wotstawk k druhim wosobam dodźeržeć a we wobchodach sej hubu a nós z wonym grawoćiwym zakryćom škitać. Wšě­dnje nowe postajenja njeměr mjez ludźimi skerje šěrja. To drje budźe hišće wjace ludźi přećiwo naprawam a přećiwo „korona-diktaturje“ politikarjow demonstro­- wać. Marko Wjeńka

Pokuta korony dla njepłaćiwa

srjeda, 27. meje 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Berlinske wustawowe sudnistwo je katalog pjenježnych pokutow ranjenja předpisow koronawirusa dla zdźěla zběhnyło. Potrjechena je pokuta za njedodźerženje wěstotneho wotstawka a wukaza, fyziske socialne kontakty na trěbny minimum redukować. Tutej formulaciji stej přenjejasnej, rěka we wčera wozjewjenym wusudźe najwyšeho Berlinskeho sudnistwa. Ludźo njemóža tak jasnje spóznać, što je zakazane a što nic. To móhło runje zakonjam swěrnych wobydlerjow pohnuć so w swojich zakładnych prawach hišće dale wobmjezować, hač je trěbne, zo njetrjebali sej ranjenje zakonjow wumjetować dać.

Při ranjenju mjenowaneju dweju wukazow njesmědźa wotnětka ludźom hižo pokutu napołožić. Tamne pokuty, kaž za ranjenje hygieniskich wukazow abo hornjeje hranicy wobdźělnikow na zhromadźiznach, su dale płaćiwe.

Katalog pokutow w zwisku z wukazami kraja přećiwo koronawirusej předwidźi sankcije hač do 25 000 eurow při ranjenju wobmjezowanjow. Při njedodźerženju połdrameterskeho wotstawka k cuzym žadaja sej dotal 500 eurow.

To a tamne (27.05.20)

srjeda, 27. meje 2020 spisane wot:

Dorostowemu wowčerjej je dźěl jemu dowěrjeneho stadła twochnył a na awtodróhu A 3 pola Nürnberga běžał. Poprawom chcyše njenazhonity wowčer sta­dło přeměstnić, jako so dźěl wowcow wotsali. Hakle wobsadce policajskeju ­awtow a wjacori pomocnicy awtodróhoweje słužby skoćata zaso popadnychu. A 3 dyrbjachu za to dwě hodźinje zawrěć.

Psyče salony, kotrež smědźa w thailandskej stolicy Bangkoku po dlěšim zawrjenju korony dla zaso dźěłać, dožiwjeja nětko hoberski nawal. „Wjetšina wužiwarjow našich posłužbow njeje hišće nihdy swojeho psa sama myła“, rozprawja wobsedźer tajkeho salona. „Tak su stajnje zas na mnje zazwonili, jako bě wobchod ­začinjeny.“ Tójšto psam pobrachowachu tež wosebity płuwanski basenk salona a móžnosće, sej tam w klimatizowanych rumnosćach hrajkać.

K naćiskej zakonja zwjazkoweho knježerstwa wo kóncu zmilinjenja brunicy a kamjentneho wuhla je wuběrk za hospodarstwo a energiju zwjazkoweho sejma wčera na zjawne słyšenje w Berlinje přeprosył. Tež delnjołužiscy zapósłancy dr. Klaus-Peter Schulze (CDU), Ulrich Freese (SPD) a prof. dr. Martin Neumann (FDP) mějachu prašenja.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND