To a tamne (07.07.20)

wutora, 07. julija 2020 spisane wot:

Dweju rubježnikow wuhnał je 90lětny ze swojimaj walkingowymaj kijomaj. Wobrónjenej běštaj starca, kiž na ławce Duisburgskeho parka sedźeše, wohrozyłoj a sej pjenjezy žadałoj. Tuž jimaj muž z kijomaj hrožeše, na čož ćeknyštaj. Něšto metrow dale chcyštaj 80lětneho wurubić. Tež tam njeběštaj wuspěšnaj – 30lětny starcej pomhaše a rubježnikow wućěri.

Zaměnjenje z bolostnymi sćěhami: Muža z Berlina je na rozžohnowanju nježenjencow w Awstriskej zmijica (Kreuzotter) do jazyka kusnyła. 38lětny bě mału zmijicu na dumpańcy z waku zaměnił. Jako so jeje we wobłuku dopokaza zmužitosće z jazykom dótkny, jeho jědojte zwěrjo kusny. Dokelž na to póžěradło 38lětneho strašnje nabubni, dowjezechu jeho k nuzowemu lěkarjej do něhdźe 60 kilometrow zdaleneje krajneje chorownje we Wienje.

Rasizmej znapřećiwić

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Washington (B/SN). Dźewjeć fakultow za afroameriske studije w USA žada sej wot swojich wysokich šulow konsekwentniše postupowanje přećiwo rasizmej. W zjawnym lisće soli­darizowachu so fakulty z tuchwilnymi zjawnymi protestami přećiwo rasizmej a namocy policije. List podpisali su zjawne wosobiny a nawodźa afroameriskich studijow na University of Notre Dame kaž tež Uniwersitow Georgetown, Fordham a Villanova.

Měšniske seminary njezawrěć

Söder: Nahubnik dale wužiwać

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Mnichow (dpa/SN). Bayerski ministerski prezident Markus Söder (CSU) móžne zběhnjenje winowatosće, wužiwać škitny nahubnik, raznje wotpokazuje. To je wón na dźensnišej widejowej konferency předsydstwa CSU hišće raz potwjerdźił. Nahubnik je jemu jedyn z jara mało instrumentow přećiwo rozšěrjenju koronawirusa, Söder podšmórny. Škit je so mjeztym we wšědnym žiwjenju jako dobry wopokazał. To wotstronić, by „wulki zmylk“ był, bayerski premier rjekny.

CSU: Žana realistiska debata

Berlin (dpa/SN). Namjet społnomócnjeneje zwjazkoweho sejma za Zwjazkowu woboru Evy Högl, wobornu winowatosć zaso wukazać, w rjadach CSU wotpokazuja. „Nawrót k wobornej winowatosći njeje žana realistiska debata“, rjekny šef krajneje skupiny CSU w zwjazkowym sejmje Alexander Dobrindt Augsburgskim nowinarjam. Zmysłapołniše by było dobrowólnu słužbu sylnić. Högl bě hladajo na prawicarske tendency we wójsku nowu wobornu winowatosć namjetowała.

Ćěkancy přińdu do karanteny

Ćežke njewjedra su kónc tydźenja na juhozapadźe Japanskeje wulke škody zawostajili a sej hač do 40 smjertnych woporow žadali. Jědnaće wosobow je hišće zhubjenych. Ćežke zliwki běchu zesuwanja zemje a zapławjenja zawinowali. Dale trajacy dešć je tež dźensa dźěło pomocnikow poćežował, tak njemóžachu žane helikoptery zasadźić. Foto: dpa/Kyodo

Wuchodna Němka nowa sudnica

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Berlin/Frankfurt n. W. (dpa/SN). Wuchodoněmska profesorka za prawo Ines Härtel budźe nowa sudnica na Zwjazkowym wustawowym sudnistwje. Čłonojo Zwjazkoweje rady su ju minjeny pjatk jednohłósnje za naslědnicu Johannesa Masinga do prěnjeho senata najwyšeho němskeho sudnistwa wuzwolili. Doba zastojnstwa Masinga bě so hižo w aprylu po dwanaće lětach skónčiła. Ministerscy prezidenća SPD móža so hakle po dołhej ćahańcy na 48lětnu juristku dojednać. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) žadaše sej w tym zwisku wjace wuchodoněmskich zastupnikow w zamołwitych zastojnstwach.

Čłonow Zwjazkoweho wustawoweho sudnistwa wola po połojcy w zwjazkowym sejmje a po połojcy w Zwjazkowej radźe. W tym padźe mějachu wot SPD nawjedowane zwjazkowe kraje prawo, namjet předpołožić. 48lětna Härtel bě dotal profesorka zu juristiku na Europskej uniwersiće Viadrina w Frankfurće nad Wódru, hdźež nawjedowaše wot njeje załožene slědźenišćo za digitalne prawo. Ines Härtel ma swoje wuzwolenje runje w 30. lěće jednoty Němskeje za „wažny signal“.

Łužičanow aktiwnje zapřijeć

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Za přichod Łužicy wažnej zakonjej wo zakónčenju zmilinjenja brunicy a wo skrućenju struktury we wuhlowych regionach je zwjazkowy sejm minjeny pjatk wobzamknył. Łužiscy zapósłancy so k tomu wuprajeja.

Budyšin (SN/at). „Próca je so wudaniła. Tworimy skónčnje jasnosć za wobhospodarjerjow milinarnjow a jamow kaž tež za jich dźěławych na jednej stronje. Na tamnej wu­znawamy so jasnje k dorěčanym zaměram Pariskeho klimoweho zrěčenja“, zdźěli Thomas Jurk (SPD). Ste­phan Kühn (Zeleni) to hinak widźi: „Zakoń wo wustupje chromi jasnje za kompromisom wuhloweje komisije a njehodźi so z Pariskim klimowym zrěčenjom dojednać.“ Wón sej žada, Łužičanow aktiwnje zapřijeć, zo by so zakoń wo skrućenju struktury zeskutkownił.

Na dobro kulturnikow rejwali

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:
Před Choćebuskej měšćanskej halu su předwčerawšim, sobotu, rejujo demon­strowali. Zarjadowanje k podpěrje kulturnikow regiona bě wolerske zjednoćenstwo Naš Choćebuz organizowało. W popołdnišich hodźinach předstajichu tam hudźbu a cirkusowu artistiku. Nimo toho na to skedźbnjachu, zo je za tón dźeń planowana 3. Choćebuska nóc walčika koronawirusa dla wupadnyła: Najebać to su walčik rejwali, mjez druhim k serbskej hudźbje. Tón zahrachu znata skupina KulaBula a čłonojo Choćebuskeje Zeleneje kapały. Artistiku poskićił je na wysokim niwowje ­Cirkus Festiwal Europa. Foto: Michael Helbig

To a tamne (06.07.20)

póndźela, 06. julija 2020 spisane wot:

Wjacore sta metrow do tunla tramwajkow jěł je muž ze swojim wosobowym awtom w Praze. Pkw wosta hakle stejo, jako běchu wolijowa wanja motora přeražena a airbagaj aktiwowanej. Wotwlečenske wozydło njemóžeše městno docpěć. Wohnjowi wobornicy přiwjazachu awto tuž k tramwajce, kotraž je z tunla wućahny. Test alkohola wunjese pola šofera šwarne tři promile. Dokładne wobstejnosće njezboža w měšćanskim dźělu Barrandov njejsu dotal znate.

75 hotdogow w běhu dźesać mjeńšin zjědł je 36lětny Joey Chestnut w New-Yorkskim parku Coney Island a je tak swój rekord z lěta 2018 wo jednu kołbasku polěpšił. Chestnut je wubědźowanje mjeztym 13. króć dobył. Pola žonow móžeše zakitowarka titula Miki Sudo z 48,5 hotdogami tohorunja nowy rekord nastajić. Koronapandemije dla wotmě so zarjadowanje bjez přihladowarjow.

Knježerstwo wotstupiło

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

Paris (dpa/SN). Francoske knježerstwo je dźensa kompletnje wotstupiło. 49lětny ministerski prezident Édouard Philippe zapoda prezidentej Emmanuelej Macronej demisiju kabineta, kiž je ju přiwzał. Kročel běchu wočakowali, po tym zo bě Macron po ćežkej poražce swojeho lěhwa při komunalnych wólbach připowědźił, zo swoju politiku nowowusměri a wuměni knježerstwo. Prezident chcyše w běhu dnja noweho ministerskeho prezidenta powołać.

Nahubnikow so wzdać?

Drježdźany (dpa/SN). Sakske strowotniske ministerstwo přihotuje tuchwilu nowy škitny wukaz koronawirusa dla, kotryž ma wot 17. julija płaćić. Při tym rozmysluja wo wšelakich změnach, kaž ministerstwo na naprašowanje nowin wobkrući. „Pruwujemy, hač móhli so při nakupowanju nahubnikow wzdać. Přeju pak sej po cyłej Němskej jednotne po­stupowanje“, zdźěli ministerka Petra Köpping (SPD). W busach a železnicach wostanu nahubniki dale winowatostne.

Za tobak njewabić

Z nahubnikom staj dźensa rano zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) a braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) do plenarneje žurle Zwjazkoweje rady w Berlinje přišłoj. Merkel je tam zastupjerjam zwjazkowych krajow ćežišća němskeho prezidentstwa Rady EU rozłožiła – bjez nahubnika. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND