Wurubjeja wobchody a zapaleja awta

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:
Baltimore (dpa/SN/K). Byrnjež w Baltimoru po ćežkich krawalach ze zapalenjom mnohich awtow a twarjenjow nócny wuchod zakazany był, je w ameriskim měsće druhu nóc za sobu k njeměram dochadźało. Njedźiwajcy přitomnosće něhdźe 1 000 narodnych gardistow demonstrowachu znowa wjacore sta ludźi přećiwo rasistiskemu počinanju běłych policistow a zamordowanju wjacorych čornuškich młodostnych. Wobchody wurubje­ć a přećiwo policistam namóc nałožować po słowach prezidenta USA Baracka Obamy njeje wodajomne. Takle njewustupuja demonstranća, ale horstka wosobow, z kotrymiž dyrbja kaž z kri­minelnymi wobchadźeć.

Teamy z 15 krajow pomhaja

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:
Kathmandu (dpa/SN/K). Dale a hubjeńšeje situacije zastaranja dla po ćežkim zemjerže­nju hroža mjez přežiwjenymi boje wo rozdźělenje cyrobiznow. Na wšelkich městnach je hižo k wadźeńcam wo pitnu wodu dochadźało, rozprawja běrow UNO za pomoc w katastrofach. Dotal podpěruja teamy z 15 krajow nepalskich pomocnikow při přewinjenju najwjetšich ćežow. W Kathmanduskim měšćanskim dźělu Gongabu su 82 hodźin po zemjerženju muža žiweho z rozwalinow wućahnyli. Dźesać hodźin běchu za nim ryli. Jeničke lětanišćo kraja w stolicy je tak přećežene, zo dyrbjachu so mnohe lětadła z po­mocnymi srěd­kami a pomocnikami zaso zawróćić.

Černobyltrjeba pjenjezy

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:
London (dpa/SN/K). Fonds za pokryće lěta 1986 rozbuchnjeneje atomoweje milinarnje w Černobylu pyta w Londonje pjenjezydawarjow za nowy kryw nad twarjenjom. 650 milionow eurow pobrachuje za dozhotowjenje něhdźe 100 metrow wysokeho konstrukta hač do kónca 2017. Na konferency dawaćelow, wuhotowanej wot Europskeje banki za znowanatwar a wuwiće, wobdźělataj so mj. dr. ukrainski wonkowny minister Ihor Šewčenko a statny sekretar Jochen Flasbarth jako zastupnik Němskeje, kiž tuchwilu G 7 předsyduje. Dnja 26. apryla 1986 bě štwórty reaktor Černobylskeje atomo­weje milinarnje rozbuchnył. Swój čas chwatnje natwarjeny „sarkofag“ nad reaktorom je dospołnje dodźeržany.

Horce debaty wo etaće kraja

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Sakski krajny sejm wuradźuje wo financach za lěće 2015/2016

Drježdźany (SN/MkWj). Kaž njebě hinak wočakować, je wčera w Sakskim krajnym sejmje k raznym debatam wo etaće swobodneho stata za lěće 2015/2016 dóšło. Při tym sej tež wótrje wumjetowachu.

Na spočatku debaty je sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) inwesticije zakitował. Po wuspěšnym nowonatwarje kraja dźe nětko wo to, dale „nachwatować“. Kaž Tilich rjekny, je hladaj­o na to, zo wučinja produktiwita w Sakskej runje 74 procentow zapadoněmskeho přerězka, hišće tójšto dźěła. Wotstawk chcedźa z hišće wyšej inwesticiskej kwotu 17 procentow pomjeńšić.

Łódźi pomhatej při wuchowanju

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:
Berlin (dpa/SN). Němska fregata „Hessen“ a zastaranska łódź „Berlin“ stej wot dźensnišeho po puću ze somaliskeho pobrjoha ke kupje Kreta w Srjedźnym morju. Tam maja so na wuchowanje ćěkancow přihotować, kaž medije rozprawjeja. Po informacijach zakitowanskeho ministerstwa chcedźa najwjetši dźěl wobsadki wuměnić, dokelž je hižo tydźenje dołho zasadźena. Nimo toho matej so wobě łódźi z wotpowědnej wuchowanskej techniku wuhotować. Wurjadny wjeršk EU minjeny štwórtk bě wobzamknył rozšěrić wuchowaske akcije a wojować přećiwo pašowarjam ludźi, po tym zo běchu so sta ćěkancow w morju zatepili.

Špatna powěsć złóstnikam

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Praha/Drježdźany (dpa/SN). Němska a Čěska chcetej w boju přećiwo kriminelnym wusko hromadźe dźěłać. „Tele policajske zrěčenje je jedne z najmodernišich w Europje. Špatna powěsć to złóstnikam“, rjekny zwjazkowy nutřkowny minister Thomas de Maizière (CDU) wčera při podpisanju zrěčenja w Praze swojemu čěskemu koleze Milanej Chovanecej. Při zhromadnych patruljach maja policisća wobeju krajow přichodnje na woběmaj bokomaj mjezy rozšěrjene prawa. Tak smědźa woni wosoby kontrolować, awta přepytać a podhladnych nachwilnje zajeć. Dotalne dojednanje mjez krajomaj pochadźa hišće z časa do přistupa Čěskeje k EU a k Schengenskemu rumej.

Nowosć je kooperacija při snadnych přeńdźenjach kaž wobchadnych deliktach abo wobsydstwa snadnych mnóstwow drogow. Tole ma wažna kročel w boju přećiwo droze crystal być, kotruž z Čě­skeje do Němskeje woža. Při tym no­­chcedźa so jenož na pašowanje małych mnóstwow koncentrować, ale přede­wšěm wulkowikowarjow přesćěhać.

To a tamne (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Nimale 300 000 cigaretow, schowane w blidowych platach, su cłownicy njedaloko Drježdźan w małotransporteru našli. 37lětny šofer bě při kontroli na parkowanišću při awtodróze A 4 jenož 200 cigaretow a wosobinske wěcy pokazał. Při přeswětlenju awta pak napadnychu zastojnikam spodźiwnosće w 23 składowanych drjewjanych platach. Po dokładnym přepytowanju nańdźechu w nich 271 000 ilegalnych cigaretow.

Hoberskeho nawala dla su planowanu hromakowu party w braniborskim Beelitzu wotprajili. Na wšě 20 000 ludźi bě so internetnje za podawk 9. meje přizjewiło. Tak je so měšćanosta na policiju wobroćił, ličo z wobchadnym chaosom. Ta jemu radźeše, najebać hižo předatych 2 500 zastupnych lisćikow, swjedźeń wotprajić. Zarjadowarjo liča přiwšěm z ně­hdźe 10 000 wopytowarjemi.

Łužica (29.04.15)

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Nachwilne postajenje prawniske

Choćebuz (dpa/SN/ch). Po akciji přiwjazanja z rjećazom při wuhlowej jamje Wjelcej-juh su wobswětowi aktiwisća nachwilne postajenje přećiwo sebi skónčnje akceptowali. Na jednanju na Wyšim krajnym sudnistwje Berlin-Braniborska (OLG) woni powołanje přećiwo wusudej Choćebuskeho krajneho sudnistwa wčera­ cofnychu, kaž rěčnik OLG informuje. Nazymu 2013 bě so dźewjeć aktiwistow z rjećazom na kolije přiwjazało a nimale cyły dźeń dźěło w brunicowej jamje blisko Choćebuza haćiło, prote­stujo tak přećiwo planowanemu rozšěrjenju jamy. Wobsadźenje kolijow bě „wotpohladany a njezakonski zasah“ do prawa koncerna, kaž Vattenfall zdźěla.

Pjenjezy za braniborsku kulturu

Marx wostanje prezident

wutora, 28. apryla 2015 spisane wot:

Brüssel (B/SN). Kardinal Reinhard Marx wostanje dalše tři lěta prezident biskopskeje komisije Europskeje unije Comece. Arcybiskop Mnichowa-Freisinga je zdobom předsyda Němskeje biskopskeje konferency a europski sobustaw ko­misije kardinalow za reformu romskeje kurije.

IS zamołwita za genocid

Genf (B/SN). Teroristiska milica Islamski stat (IS) je po rešeršach UNO zamołwita za ludomordarstwo a za wójnske złóst­nistwa. Systematiske nadpady na nabožinsku mjeńšinu jezidow hodźi so zastopnjować jako genocid. IS měješe wotpohlad, jezidow jako skupinu zničić, kaž w rozprawje UNO rěka.

Kritika Obamy na křesćanach

Rada załožby ma noweho předsydu

wutora, 28. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Nowy předsyda rady Załožby za serbski lud je Jan Budar. Gremij je jeho na dźensnišim posedźenju w Budyšinje wuzwolił. Budar naslěduje Lejnu Theurichowu, kotraž je zamołwite zastojnstwo wot lěta 2007 wukonjała. Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) je dale městopředsyda rady.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND