Dźěći dyrbja moralku dodnić

štwórtk, 11. januara 2018 spisane wot:

Dźěćacy ptači kwas „Kak je hawron ptači­ kwas zaspał“ měješe wčera premjeru w Budyšinje. Milenka Rječcyna je so z dramaturgowku Serbskeho ludoweho ansambla a libretistku krucha Jěwu-Marju Čornakec rozmołwjała.

W lětach 2006 do 2016 je sydom knižkow wo myšce Pip-Pip a jeje přećelach wušło. Wo hawronje, kotryž je ptači kwas zaspał, pak hišće nic. Čehodla wuhladamy tule stawiznu tónkróć najprjedy na jewišću?

J.-M. Čornakec: Na swojich čitanjach sym stajnje zaso słyšała, zo chcedźa dźěći myšku a jeje přećelow na jewišću dožiwić. Spočatnje mějachmy inscenaciju na jewišću, z čehož je so knižka wudała. Zakład­ lětušeho musicala běše powědančko wo jěžiku, kotryž je spać nawu­knył. Wuwich ideju, a ta da so z ptačim kwasom zwjazać. Zdobom chcych wšitke zwěrjata z knižkow zapřijeć. Hač aktualny kruch jako knižka wuńdźe, njewěm. Stawizna pak steji w programowym zešiwku.

Kotry kubłanski koncept so za Wašimi knihami a inscenacijemi chowa?

Dalšich čłonow do SKT zdobyć

srjeda, 10. januara 2018 spisane wot:

2. měrca planuje Towarstwo Serbski kulturny turizm (SKT) swoju hłownu zhromadźiznu. Wo přihotach je so Měrćin­ Weclich z projektowej managerku SKT Ines Kunzendorf rozmołwjał.

Što běchu loni wjerški dźěławosće towarstwa, kotrež ma 19 čłonow?

I. Kunzendorf: Po tym zo dyrbješe Marko Kowar zastojnstwo předsydy SKT druhich nadawkow dla złožić, móžachmy na hłownej a wólbnej zhomadźiznje Manfreda Hermaša za funkciju zdobyć. Zastupjene bě SKT na Drježdźanskich pućo­wanskich wikach, přewjedźechmy lětnu ekskursiju z 25 wobdźělnikami na Lědy a wokolinu a podpěrachmy našu čłonku Corneliju Schnippa, zo by kładźity dom w Lěskej zachować móhła.

Što njeje so zešlachćiło?

I. Kunzendorf: Zwoprawdźić njemóžachmy projekt, woznamjenić pućniki na ko­lesowarskej šćežce Serbske impre­sije z lipowym łopješkom. Bohužel dyrbješe SKT přisłušace Wojerowske pućowanske předewzaće „kraj a ludźo“ insolwencu přizjewić.

Kak bě SKT do wuwića turizma we Łužicy integrowany?

Wiki znowa magnet byli

póndźela, 08. januara 2018 spisane wot:

Na wuspěšne lěto 2017 móže Serbski kulturny centrum (SKC) Slepo zhladować. Wo wjerškach minjenych dwanaće měsacach je so Jost Schmidtchen z nawodnicu SKC Sylwiju Panošinej rozmołwjał.

Knjeni Panošina, kak posudźujeće zajim wopytowarjow w zašłym lěće?

S. Panošina: Moji sobudźěłaćerjo a ja móžemy spokojom być, štož pak njewo­znamjenja, zo smy kónc wuwića docpěli. Nawopak! Ze swojim planom zarjadowanjow 2018 chcemy so prócować, zo ličba wopytowarjow dale rozrosće. Wězo je nam wědome, zo budu jutrowne wiki zawěsće zaso najwjetši magnet.

Kak je so scyła zajim za jutrowne nałožki a jutrowne wiki wuwił?

Čornoběły film barbu nabył

pjatk, 05. januara 2018 spisane wot:
Milenka Rječcyna

Za mnohich njebě přechod do lěta 2018 ničo wosebite, za někotrych wšak nowe začuće – tež za mnje, a to w Budyšinje. Čujach so tu kaž w druhej časowej dobje. Hižo­ do połnocy, wosebje pak po wotbiću dwanateje hodźiny hač do noweho dnja w dwěmaj wotběža před mojimaj wočomaj čornoběły film. W nim wuhladach brónje. Jedna po druhej třěleše swój smjertny wusyw na přećiwnika, při čimž wusyłaše dupe zwuki. A w mojim filmje dźěše dale: Z lětadłow padachu hwizdajo bomby na město, hdźež wšitko rozbichu.

Kak na tajke mysle přińdu? Cyle jednorje: Takle klinčeše w nocy, jako z Budyskich bydlenskich štwórćow rakety k njebju lětachu. A prajach sej, takle móhło klinčeć we wójnje. Za scyła njerozumne mam nowe produkty, kotrež při wutřělenju zwuki wot so dawaja, klinčace kaž melodija spěwa. Poslednju třělwu słyšach Nowe lěto krótko do połnocy. Wobydlerjo města běchu woprawdźe prawo wužiwali, hač do 1. januara w 24.00 hodź. praskać směć.

Z dobrej bilancu do lěta 2018

štwórtk, 04. januara 2018 spisane wot:

Serbske šulske towarstwo je swoju dźěławosć­ loni dale skrućiło. Milenka Rječcyna­ je so z předsydku SŠT Ludmilu Budarjowej rozmołwjała.

Što běchu ćežišća dźěła SŠT w lěće 2017?

L. Budarjowa: W twarskim wobłuku słušatej k tomu wotewrjenje pěstowarnje „Chróšćan kołć“ z nowym konceptom a nowym mjenom a přepodaće ponowjenych rumnosćow horta we Wotrowje. Běžnje přinošowachmy z nowymi idejemi k planowanju nowotwara dnjoweho dźěćaceho přebywanišća w Ralbicach w nadźiji, zo tam bórze trěbne rozsudy tworja. Rěčne prózdninske lěhwo SŠT bě z rekordnym wobdźělenjom 67 dźěći dotal najwuspěšniše. Hižo za lětsa mamy telko přizjewjenjow, zo je kapacita nimale wučerpana.

A što běchu ćežišća w Delnjej Łužicy?

Nowy zakład za financy nańć

srjeda, 03. januara 2018 spisane wot:

Před dobrymaj lětomaj běchu w Rakečanskej gmejnje Swena Nowotneho (CDU) za wjesnjanostu wuzwolili. Heinz Noack je so ze 46lětnym rozmołwjał.

Knježe Nowotny, kak swój dotalny čas jako wjesnjanosta posudźujeće?

S. Nowotny: Čas je so jara spěšnje minył. Po mojim měnjenju smy hromadźe z wobydlerjemi, z radu a ze zarjadnistwom gmejny Rakecy něštožkuli docpěli. Najwažniši zaměr bě a wostanje, naše gmejnske financy hospodarsce konsolidować. W tym nastupanju naš zaměr hišće docpěli njejsmy, smy pak na dobrym puću. Zadołženje je so wot 2,3 milionow eurow kónc lěta 2013 na 1,6 milionow eurow kónc lěta 2017 pomjeńšiło. Tež naša­ likwidita ma zaso solidny zakład, tak zo móžemy z wuwićom zasadnje spokojom być.

Kotre wjetše předewzaća w gmejnje su?

S. Nowotny: Rakečanska gmejnska rada stara so wo dwaj klučowej projektaj. Stej to naša zakładna šula, hdźež smy loni wšitke sanitarne připrawy dospołnje ponowili. Tamny projekt je přemysłowa přestrjeń. Tam smy loni nadróžne wobswětlenje sporjedźeli.

Na serbskosć njezabyć

wutora, 02. januara 2018 spisane wot:

Lěto 2017 je nimo a mnozy su swoju dźěławosć w minjenych dwanaće měsacach bilancowali. Janek Wowčer je so z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom wo skutkowanju třěšneho zwjazka loni kaž tež wo najwažnišich nadawkach za nowe lěto rozmołwjał.

Kak hódnoćiće lońše skutkowanje Domowiny, što bě w tym lěće jeje wjeršk a najwjetši wuspěch?

D. Statnik: 2017 bě lěto mnohich aktiwitow,­ kotrež wužadachu sej tójšto prócy. Bjezdwěla bě hłowna zhromadźi­zna najwažniše zarjadowanje třěšneho zwjazka. Na njej stajichmy sej z dźěłowymi směrnicami nowe měritka. Wólby wunjesechu nowu zestawu zwjazkoweho předsydstwa. Najwjetši wuspěch bě změna šulskeho zakonja. Dyrbjachmy wjele mocy nałožić a rozmołwy wjesć, zo bychmy swoje namjety do zakonja dóstali.

Kak hódnoćiće aktualny staw europskeje wobydlerskeje iniciatiwy Minority SafePack, kotruž Domowina sylnje podpěruje?

Dorost wostanje wažna naležnosć

srjeda, 27. decembera 2017 spisane wot:

Na nachilace so lěto zhladuje jednaćelka Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa Sabine Gotscha-Schock w rozmołwje z Axelom Arltom. Wukubłanska tematika­ ju dale jara jima.

Kajka je bilanca Budyskeho wokrjesneho rjemjeslnistwa w lěće 2017?

S. Gotscha-Schock: Naše rjemjeslniske zawody zhladuja přewažnje pozitiwnje na lěto 2017. Wjetšina z nich wuchadźa z dobreho połoženja nastupajo nadawki, mnohe su derje wućežene. Na čole steja, kaž hižo loni, twarske a wutwarne přemysła a nětko tež wozydłowe rjemjesło.

Ćerpja zawody pod zwyšenymi płaći­znami za surowizny a w nakupje?

S. Gotscha-Schock: Wjace hač połojca rjemjeslniskich zawodow bě wot toho potrjechena. Wone pak su tele zwyšenja jeno zdźěla kupcam nabrěmjenili.

Kak posudźujeće ličbu zawodow?

S. Gotscha-Schock: Wjeselimy so nad přirostom nowych zjednoćenstwowych zawodow. Runje tak njemóžemy woči před faktom zawrěć, zo přiběrajcy starobnych přičin dla zawody dale njewobsteja, dokelž njeje so poradźiło naslědnika namakać. To je lětsa wosebje elektrowobłuk potrjechiło.

Hodowna hra jónu hinak

pjatk, 22. decembera 2017 spisane wot:
Christoph Rummel

Tróšku hinak hač hewak předstaja dźěći lětsa patoržicu w Hodźijskej cyrkwi hodownu stawiznu. Kaž přeco přińdźetaj Marja a Józef do hródźe, w kotrejž so Bože dźěćo narodźi. Tež kralojo sćěhuja po zwučenym wašnju hwězdu a přinjesu dary k žłobikej – złoto, woruch a myru. Po tym pak zo so ći třo zaso na dompuć po­dadźa, přińdźe skupina do hródźe na kromje wsy, wo kotrejž biblija we woprawdźitosći ničo njepowěda. Cwólba rubježnikow, kotraž wokoło Betlehema hrozne njepočinki ćěri, je wo bohatych darach z daliny přichwatanych wopytowarjow zhoniła. A te chcedźa měć. Na najlěpše rubježne wašnje so woni do chuduškeje hródźe zadobudu, zo bychu sej złoto žadali. Marja a Józef pak spěwataj dale kolebawku. Tajke něšto bjezčućiwi kadlojo hišće ženje dožiwili njejsu. Jedyn po druhim hlada do žłobika a wuhlada w nim dźěćo. Jedyn po druhim pytnje, kak so jemu wutroba mjechknje. Jedyn po druhim kolebawku Marje mjelčo sobu spěwa. Na kóncu so samo wjednik cwólby Horificus při tym lepi, kak wón swój spěrawy rubježny tekst hižo dawno na melodiju kolebawki spěwa.

Stare šerjenje njech so zminje

wutora, 19. decembera 2017 spisane wot:
Marian Wjeńka

Čłowjek njeby wěrił, ale najskerje so tola hišće dźiwy stawaja. Tak znajmjeńša začuwach, jako wjesnjanosta Pančic-Kukowa na minjenym posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, zo je gmejna bywši hosćenc při Klóšterskej wodźe wosrjedź Pančic za symboliski euro kupiła, zo móhła jón zwottorhać a ležownosć zrunać dać. Sam hižo nimale 18 lět we wsy bydlu, ale zo tole woprawdźe hišće dožiwju, z tym tak prawje ličił njejsym.

nawěšk

nowostki LND