Wuslědki (13.06.19)

štwórtk, 13. junija 2019 spisane wot:

Kopańca

wokrjesna klasa, stafla 1

Bukecy II – Wjernarjecy II/Wjazońca II 

5:0 (4:0)

1. Módro-běli Minakał 16 55  :13 43

2. ST Budyšin II 16 55  :19 41

3. ST Wjelećin II 16 46  :28 31

4. ST Mały Wjelkow 16 54  :41 23

5. ST Budissa Budyšink 16 24  :30 22

6. Zeleno-běli Bukecy II 16 32  :36 21

7. ST Bart II 16 24  :40 21

8. ST Horni kraj-Sprj. III 16 19  :36 14

9. Wjern. II/Wjazońca II 16 17 : 56 10

10. W. Dubrawa/Radwor II 16 19 : 46 4

koparske hry wokrjesneje klasy, stafle 1

15.06. 13:00 ST Bart II –  HZ Wjernarjecy II/Wjazońca II

15.06. 13:00 ST Horni kraj-Sprjewja III – ST Zeleno-běli Bukecy II

15.06. 15:00 ST Budissa 08 Budyšink – ST Wjelećin II

16.06. 11:00 ST Mały Wjelkow – Módro-běli Minakał

16.06. 13:00 HZ Wulka Dubrawa II/Ra­dwor II – ST Budyšin II

Tež serbscy atleća wuspěšni byli

srjeda, 12. junija 2019 spisane wot:

Rekordne wobdźělenje na lětušim běhu po Krakečanskich hórkach

Srjedu, 29. meje, wotmě so 32. raz běh po Krakečanskich hórkach. Na šěsć rozdźělnych distancach wubědźowachu so běharjo wot bambinijow hač k 85lětnymaj wuměnkarjomaj, a to po wotpowědnych kołokursach. Bambinije star­towa­chu na 350 metrow, starše dźěći a młódši šulerjo na 0,7 km, starši šulerjo na 2 km, młodostni a dorosćeni wšěch starobnych klasow na distancomaj 5,1 a 10,2 km. Na 5,1 km su tež lubowarjo walkinga mocy měrili. Cyłkownje je 520 atletow do cila doběžało, mjez nimi 29 wobdźělnikow walkinga, štož běše zaso nowy rekord.­ Lońši je so tak wo 52 atletow polěp­šił! Starterojo běchu z cyłeje Hornjeje kaž ze srjedźneje Łužicy a jednotliwcy tež z Delnjeje Łužicy, z Drježdźan a wokoliny, Neustadta, Radeburga, Mišna a Pirny. We wšěch běhach su serbscy starterojo wuspěšnje wojowali.

Koncentracija w běhu hry popušćiła

srjeda, 12. junija 2019 spisane wot:

ST Wulka Dubrawa

– SJ Chrósćicy II 3:0 (0:0)

Zestawa hosći: Hejduška – Donat, Kl. Mark, H. Zynda, Lešawa (90.+ 3 Ki. Mark), J. Zynda, Špitank, Wowčer, Šiman, Šmit, Liznar (80. Matješk)

Mjetarski beach-cup přewjedli

srjeda, 12. junija 2019 spisane wot:
Swjatki sobotu je so we Wojerecach wjace hač 160 dźěći w starobnych klasach D, C a B w dohromady 15 mustwach na 4. łužiskim mjetarskim beach-cupje wobdźěliło. Sportowcy běchu z Wojerec, Riesy, Choćebuza, Bernstadta, Wótranja (Ortrand), Lauchhammera, Krušwicy a Budyšina. W starobnej klasy młodźina D doby cyłk LHV Wojerecy, pola młodźiny C mustwo Łužiskeje sportoweje šule Choćebuz a w starobnej skupinje B zastupnistwo OHC Bernstadt. Foto: Werner Müller

Zakitowar titula swjatkowny turněr w Pěskecach dobył

„Wjesnjan bě nam 50litersku fasku piwa za dobyće přilubił“, rěkaše mjez druhim póndźelu po zakitowanju titula Pěskečanskich wjesnych koparjow. „Tuž je wjeselo hišće wjetše, wšako móžemy nětko hišće dlěje swjećić.“

Znowa běchu Pěskečanki a Pěskečenjo rjany swjatkowny sportowy kónc tydźenja zarjadowali a wuhotowali. Hižo sobotu bě so dźesać mustwow prěni raz we wulkim XXL-kickeru z woprawdźitymi koparkami a koparjemi wubědźowało. Woni běchu při wulkich žerdźach z wlečicami fiksěrowani a móžachu so jenož we wobmjezowanym pasmje hibać. Zajimawe tež bě, zo sedźeše sudnik na hońtwjerskim rěblu, zo by wot horjeka akcije lěpje widźał a zakročić móhł. Chróšćenjo su premjeru w Pěskecach před cyłkom tamnišeje młodźiny dobyli. Třeće městno wobsadźichu Pěskečanske legendy.

Kopica šansow njewužiwana

srjeda, 12. junija 2019 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– ST Porchow 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Schöne – Matka, Bjeńš, Schultz, Budar (76. Kobalc), Bejmak (82. Materna), Gloxyn, Šołta, Rawš, Korjeńk, Domaška (78. Kurjat)

Radworčenjo pokal zakitowali

wutora, 11. junija 2019 spisane wot:

Wólnočasni wolejbulisća z Radworja su 10. turněr wo pokal spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w sportowni tamnišeho šulskeho a zetkawanskeho centruma mjez šěsć wobdźělenymi cyłka­mi dobyli.

Předposlednja stacija turněrow serije „top-šěsć“ při wysokim saku skónči so w Budyšinje z dalšim wuspěchom najmłódšeho mustwa. Wólnočasni wolejbulisća ST 1922 Radworja dobychu wšitke partije wo pokal spěchowanskeho towarstwa SGB a zakitowachu tak lońše prěnje městno. Dramatiski bě wukónc final­neje hry, w kotrejž so Radworčenjo přećiwo wólnočasnemu mustwu Viktorije Worklecy z 18:16 snadnje přesadźichu.

Wjesne koparske mustwo z Pěskec je wčera swój swjatkowny koparski turněr dobyło a titul zakitowało. Hosćićel přesadźi so w kónčnej hrě w třělenju jědnatkow ze 4:2 přećiwo Njebjelčanam. Hru wo třeće městno doby Nowa Wjeska 1:0 přećiwo Serbskim­ Pazlicam. Hižo sobotu běchu Pěskečenjo prěni raz kickerowy turněr z woprawdźitymi koparjemi přewjedli. Jako najlěp­ši wopo­kazachu so wjesni koparjo z Chrósćic. Foto: Jan Hrjehor

Wostanu we wobwodnej lize

wutora, 11. junija 2019 spisane wot:

Kónčna tabulka wobwodneje ligi žonow

1. CVJM Zhorjelc  16 46 : 16 41

2. MB Wojerecy 16 44 : 21 37

3. TSV Kundraćicy  16 35 : 25 30

4. ST Kupoj-Nowa Łuka  16 34 : 31 26

5. JTVG Koblicy  16 27 : 34 22

6. Ochranowske wolejf. 16 27 : 35 20

7. HZ Pančicy-Worklecy  16 28 : 36 18

8. OSC Lubij 16 25 : 36 17

9. VV Žitawa 09 II 16 15 : 47 5


Powěsć, zo wostanu wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy wěsće we wobwodnej lize­, jara zwjesela.

Na kóncu sezony 2018/2019 pak nasta hišće wosebity rozsud, z kotrymž so serbske mustwo hišće raz wo jedne městno w tabulce polěpši. Posledni staw mjenujcy bě, zo je so w tabulce posledni hrajny dźeń spočatk apryla ze šěsnaće dypkami na wosmej poziciji zaměstniło. Pančičanki-Worklečanki drje běchu napjatu hru w Žitawje z 2:3 přěhrali, při­wšěm wuwojowachu sej dypk. Před nimi na sedmym městnje stejachu Lubijčanki ze 17 dypkami. Naposledk pak tola hišće jasne njebě, hač dyrbi jedne abo samo dwě mustwje zestupić.

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„You will never walk alone“­, drje je mjeztym swětoznata hymna fanow FC Liverpoola. Wosebje sylnje znošowaše so spěw sobotu tydźenja w Madridźe po dobyću finala přećiwo mustwu Tottenham Hotspur. Dwójce ryzy jendźelski duel na europskej runinje w kopańcy. To drje něšto rěka a kóždy móže sej w tym nastupanju swójske měnjenje tworić. ,,Ty ženje njepóńdźeš sam“, je wuprajenje z tajkim hłubokim zmysłom – a to nic jenož w sporće! Wjeselo a radosć, přesłapjenje a zrudoba móža sej tak bliske być. Hač dźiwadźelnik w hnujacej, zaho­rjacej róli, hač spěwar na wulkim festi­walu ze snano skepsanym wustupom, hač šuler po přeskočenej wysokosći w mjezyšulskim wubědźowanju – nichtó njebudźe w tajkich wokomikach sam, wšojedne w kotrej situaciji.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND