Wobrazy wo Serbach a Huculach poručenje

srjeda, 06. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Dohlady do kultury Serbow a ukrainskeje mjeńšiny Huculow poskića wot wče rawšeho fotowa wustajeńca „Minority report“ w Drježdźanskej Galeriji Neue Osten. Kurator Matthias Schumann poby dźensa mjez druhim z fotografom Dmytrom Petrynu a přełožowarku Viktoriju Komnik (wotl.) na wuprawje we Łužicy. Foto: SN/MB Dohlady do kultury Serbow a ukrainskeje mjeńšiny Huculow poskića wot wče rawšeho fotowa wustajeńca „Minority report“ w Drježdźanskej Galeriji Neue Osten. Kurator Matthias Schumann poby dźensa mjez druhim z fotografom Dmytrom Petrynu a přełožowarku Viktoriju Komnik (wotl.) na wuprawje we Łužicy. Foto: SN/MB

Drježdźany (SN/CoR). Pod hesłom „Mino­rity report – Serbja a Huculojo ze swójs­keho a cuzeho fotografiskeho wida“ su wčera w Drježdźanskej Galeriji Neue Osten wustajeńcu wotewrěli. Mjez druhim pokazuja tam tež wuzwolene wobrazy z projekta fotografa SN Maćija Bulanka wo serbskich drastynošerkach.

„Jako fotograf sym často we Łužicy po pu­ću a dźiwam so, kak mało tule w Drježdźanach wo Serbach wědźa“, rje­kny wčera kurator Matthias Schumann, „chcemy z wustajeńcu dohlady do wšědneho dnja słowjanskeju mjeńšinoweju kulturow podać, kotrejž stej drje 1 000 kilo­metrow wot so zdalenej, přiwšěm w tym zwjazanej, zo spytatej to swoje wobchować.“ Nimo toho dźe wo to, město wobrazow z wójny na Ukrainje normalne žiwjenje karpatskich wsow pokazać. „Na Ukrainje su wšelakore narody žiwe­, kaž w susodstwje Huculow Łem­kojo a Bojkojo, a kóžda je za cyły kraj wažna kaž hałzy za štom. Škoda, zo dźensa globalizacija małe kultury nabok storka. Ćim bóle so wjeselimy, zo móžemy pokazać, kak čiła naša wjesna kultura je“, potwjerdźi fotograf Dmytro Petryna.

wozjewjene w: Kultura
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND