Trump wobskorženy

pjatk, 05. junija 2020 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Zakitowarjo čłowjeskich prawow w USA su knježerstwo prezidenta Donalda Trumpa kruteho postupowanja policije přećiwo demonstrantam před Běłym domom dla wobskoržili. Při přikazanej akciji běchu sylzopłun a gumijowe kulki přećiwo demonstrantam zasadźili, kotřiž měrnje přećiwo morjenju Afroameričana Georgea Floyda protestowachu, rěka w skóržbje organizacije ­ACLU. Za to měli knježerstwo chłostać.

Morjeneho wopominali

New York (dpa/SN). Na jimacej žaro­wanskej swjatočnosći w New Yorku su na policajskej akciji morjeneho Georgea Floyda wopominali. Jeho młódši bratr Terrence dźakowaše so ludźom „za wulke znamjo sobužarowanja. Dźakuju so Bohu, zo wopokazujeće mojemu bratrej ­napřećo telko lubosće.“ Na swjatočnosć w měšćanskim dźělu Brooklyn běchu wčera wjacore sta ludźi přišli. Na kóncu wšitcy zhromadnje wosom mjeńšin mjelčachu, runje tak dołho, kaž bě běły policist na šiji Afroameričana klečał a jeho tak morił.

Prezentuja wuslědki jednanjow

Koalicionarojo CDU/CSU a SPD njejsu so tele dny w swojich jednanjach za miliardy eurow ćežki nowy konjunkturny paket ­korony dla na wolóženja při kupje awtow ze spalomotorom dojednać móhli. Porno tomu dóstanješ pola jednoho Budyskeho awtowikowarja samo pjenježnu premiju bar na ruku wupłaćenu, hdyž sej pola njeho bencinowe abo dieselowe wozydło kupiš. Štóž chce sej nětko cyle nowe awto kupić, płaći za nje tež jeno 16 procentow nadhódnotoweho dawka. Foto: Křesćan Krawc

Berlin (dpa/SN). Sakski hospodarski minister Martin Dulig (SPD) mjenuje konjunkturny paket, na kotryž bě so wulka koalicija srjedu wječor dojednała, „sylny signal solidarity a rozmacha“. Kraje, komuny, hospodarstwo a swójby změja z toho lěpšiny, wón rjekny. Komuny dóstanu podpěru, zo móhli straty koronakrizy dla wurunać. Swójby profituja z dźěćaceho bonusa 300 eurow. „Chcemy paket nětko wuhódnoćić a naše namjety za swobodny stat předpołožić.“ Tež zastupowacy ministerski prezident Sakskeje Wolfram Gün­ther (Zeleni) ma wuhibki do praweho směra stajene, na přikład při zniženju popłatka za wobnowjomne energije a při spěchowanju klimje přichilenych tech­nologi­jow, kaž wodźikoweje techniki.

Wuskutki wočaknyć

pjatk, 05. junija 2020 spisane wot:
„Sylny signal solidarity a rozmacha“ – tajke a podobne atributy słyšimy po dojednanju Berlinskeje wulkeje koalicije CDU/CSU a SPD na wulki konjunkturny paket, přewinyć sćěhi koronakrizy. Zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) je za to ­samo swoju zasadu minjenych lět raniła, zo njesmě so stat ženje wjace znowa zadołžić. Nětko chce sej samo 130 miliardow eurow požčić, zo by takrjec wšitke škody wurunała, kotrež je wirus zawostajił – w hospodarstwje, komunach, kulturje a šulach. Sym wćipny, hač so naprawy na wobydlerjow woprawdźe wuskutkuja. Kupja sej nětko wšitcy elektroawto? Budźe milina přichodnje woprawdźe mjenje płaćić? Wuskutkuje so zniženje nadhódnotoweho dawka přichodne poł lěta za nas wšitkich při kasy kupnicy? Snano njeje wšitko scyła tak „materielnje“ měnjene, ale ma skerje ­signal być, zo budźe žiwjenje bórze zaso normalne. To wšak žno by tež něšto było ... Marko Wjeńka

To a tamne (05.06.20)

pjatk, 05. junija 2020 spisane wot:

Hnydom štyri ćelata na swět přinjesła je kruwa w Badensko-Württembergskej, štož je přewšo rědko. Mějićelce ratarskeho statoka bě swjatki sobotu njeměrna kruwa napadnyła. Krótko po tym wuhlada wona dwójnikaj w hródźi a je zastara. Na to kruwa hišće raz ćeleše a třeće a štwórte młodźo porodźi, bjez pomocy ratarki a skótneho lěkarja.

Sněženki z kamuškom na awta molujo je sydomlětna holca w Hohensteinje-Ernstthalu hobersku škodu zawostajiła. Pječa je wona lak 37 awtow rozdrapała, a to w běhu jeničkeho tydźenja. Při tym nasta škoda 30 000 eurow. Policija bě holčku po wobšěrnych přepytowanjach jako skućićelku zwěsćiła. Sydomlětna přizna, zo je sněženki molowała. Wona wšak twjerdźi, zo njebě jej wědome, kajku wulku škodu načini. Haj, hdyž žno žane sněženki z mróčelow njepadaja ...?!

„Dowěru a nadźiju budźić“

štwórtk, 04. junija 2020 spisane wot:

Sakske krajne knježerstwo dalše wolóženja w koronakrizy wobzamknyło

Drježdźany (dpa/SN). W Sakskej su dalše wobmjezowanja wšědneho žiwjenja koronakrizy dla zběhnjene. To je krajne knježerstwo na swojim wčerawšim po­sedźenju wobzamknyło. Tak je 6. junija zaso móžno wobydlerjow starownjow a hladarnjow wopytać, byrnjež z wěstotnymi naprawami. Kaž ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) na nowinarskej konferency zdźěli, su wotnětka zaso zarjadowanja, kwasy, narodniny a žarowanske swjatočnosće z hač do połsta wosobami móžne. To samsne płaći za jězby z busom. Tam trjebaja pućowacy dale škit za hubu a nós, prawidła za dodźerženje wotstawka njejsu wukazane. Hotele smědźa swoje wellnessowe oazy hosćom znowa spřistupnić. Hakle wčera běchu busowe předewzaća w Drježdźanach demonstrowali a na swoje komplikowane połoženje pokazali.

W Sakskej su minjene dny lědma hišće nowe pady infekcijow z koronawirusom registrowali. Nětko dźe wo to, „dowěru do přichoda a nadźiju budźić a swójsku zamołwitosć ludźi do srjedźišća stajić“, Michael Kretschmer potwjerdźi.

Mattis kritizuje Trumpa

štwórtk, 04. junija 2020 spisane wot:

Washington (dpa/SN). Bywši zakitowanski minister USA James Mattis je so demonstratiwnje na bok měrniwje protestowacych w kraju stupił, kritizujo prezidenta Donalda Trumpa jako pačerja. Trump je prěni prezident, kotrehož je wón hdy dožiwił, kiž so njeprócuje kraj zjednoćić, ale hižo tři lěta spyta jón pačić, rjekny 69lětny nowinarjam. Podawki ­minjenych dnjow pensionowaneho generala „rozhorjeja a zludaja“.

Mjeza dale zawrjena

Wien (dpa/SN). Awstriska wostaji swoju mjezu k Italskej koronapandemije dla najprjedy raz začinjenu. „Za wotewrjenje je hišće přezahe“, rjekny ministerka za turizm Elisabeth Köstinger nowinarjam. Mjezu k Italskej chcedźa wočinić, „ručež to ličby dowoleja“. Italska bě wčera swoju mjezu wšitkim wobydlerjam EU wote­wrěła. Ministerski prezident Giuseppe Conte kritizowaše zadźerženje Awstriskeje jako „diskriminowacu naprawu“.

Ekstremistow spěšnje pušćić

Koalicija zniži nadhódnotowy dawk

štwórtk, 04. junija 2020 spisane wot:

Berlin (dpa/SN). Wodźacy zastupnicy wulkeje koalicije w Berlinje su so na konjunkturny paket we wobjimje 130 miliardow eurow dojednali, zo bychu hospodarstwo po koronakrizy zaso wožiwili. To je zwjazkowa kanclerka Angela Merkel (CDU) po dwaj dnjej trajacych jednanjach připowědźiła.

Centralny dypk paketa je, znižić nadhódnotowy dawk wot 1. julija hač do 31. decembra wot tuchwilu 19 na 16 procentow. Na premiju za nakup nowych bencinowych a dieselowych awtow njemóžachu so porno tomu dojednać. Město toho chcedźa premije za hybridne a elektroawta jasnje zwyšić. Předewšěm SPD bě so premiji za bencinowe a dieselowe awta spjećowała.

Koalicija pak dojedna so na jónkrótny bonus 300 eurow za kóžde dźěćo. Připłatk, za kotryž ma so dawk płaćić, budźe z dźěćacym pjenjezom přepokazany. ­Nimo toho budu pěstowarnje dale wu­twarjene. Pjenježnje ćežko trjechenym komunam chcedźa zhubjene dochody z přemysłoweho dawka wurunać. Kóšty za to sej Zwjazk a zwjazkowe kraje dźěla.

Wótry wołojnik (04.06.20)

štwórtk, 04. junija 2020 spisane wot:
Serbska BalkoniskaŠNAK

To a tamne (04.06.20)

štwórtk, 04. junija 2020 spisane wot:

Měrneje nocy na policajskej straži dla je so połstalětny muž w Bremerhavenje na jeje teren zadobył. Chětro natutkany zalěze tam přez železny płót. Sobudźěłaćerka straže pak jeho na awtomatiskej kamerje wuhlada. Wulce zadźiwanym policistam muž rozłoži, zo chce skónčnje zaso raz woměrje spać, bjez mylenjow druhich. Zastojnicy pak dyrbjachu jemu přeće wotpokazać, dokelž njebě žaneje přičiny zajeća. Dyrbješe tuž zaso woteńć.

Ryzy lóšt na pućowanje je wosomlětneho pachoła z městačka Flöha pohnuł so z ćahom do Kamjenicy nastajić. Na tamnišim dwórnišću hólčec zastojnikam zwjazkoweje policije napadny, dokelž bě sam po puću. Tym wón rjekny, zo chce so na wulět podać, bjeztoho zo staršej wo tym wěstaj. Něhdźe 15 mjeńšin trajaca wróćojězba bě za njeho ćim zajimawša: W policajskim awće dowjezechu hólca domoj k staršimaj.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND