Wuwučowanska dokumentacija

štwórtk, 20. junija 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/bn). Maćica Serbska a Towarstwo za staru serbsku ludowu kul­turu stej na zhromadnje zarjadowanym informaciskim wječoru dokumentaciju wo awtentiskich serbskich rejach předstajiłoj. Wčera w Budyskim Serbskim domje prezentowany, tuchwilu hišće nje­titulowany film je wuslědk wjelelětneho slědźenskeho kaž tež kreatiwneho dźěła předsydy Maćičneje sekcije hudźba Měrka Šołty, bywšeho rejwarja a choreogra­fa Serbskeho ludoweho ansambla Jana Domaški a filmowca Rajnera Nagela. Dohromady dźewjeć zajimcow tworješe facho­wy publikum.

Budyšin (SN/MiR). Jan Lorenc dawa symbolam starych Słowjanow rum na koš­lach, kotrež je za muži wuwił. Z projektom „mój serbski puć“ doby wón 3. myto wubědźowanja SORBIAN STREET STYLE. Łužiska krajina zdawa so na kolekciji Christiany Dögel a Alexandera Gaertnera špihelować. 2. městno je myto za jeju prezentaciju „KATJA“. Lea Kelm přeswědči z nowymi aspektami při wužiwanju hižo trjebanych materialijow, kotrež je do wulkeje palety drasty zapletła. Projekt „choćebuska“, z kotrymž je wubědźo­wa­nje dobyła, dopomina wona na něhdyšu šwalču delnjoserbskeje metropole. Wčera dopołdnja su młodźi designerojo wo myće zhonili. „Šiju tuchwilu wšědnje hač do 18 hodźin na swojich naćiskach. Wša­ko­ su wone tema mojeho bachelorskeho dźěła“, praji Jan Lorenc, student na Wysokej šuli za wuměłstwo Burg Giebichenstein w Halle. „Nas je projekt wot wšeho spočatka zahorił“, rjekny wotrjadnik za komunikaciju z předewzaćemi z Ludoweje banki Drježdźany-Budyšin Andreas Wanitzek.

Wćipni na kartu

srjeda, 19. junija 2019 spisane wot:

Wochozy (AP/SN). Park błudźenkow we Wo­chozach bě cil lětušeho zeńdźenja dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća sekcije ludowěda/muzejownistwo Maćicy Serbskeje.

Nowa wustajeńca we wopytowarskim centrumje wo serbskich stawiznach Wochožanskeje kónčiny njebě jenička přičina póndźelneho zetkanja. Muzejownicy běchu tež wćipni na nowy projekt to­warstwa Serbski kulturny turizm. Wone wuwiwa mjenujcy kartu „Ducy po serbskej Łužicy“, z kotrejž chce „tež za serbske muzeje, rjemjesło a tradicije wabić“, Ines Kunzendorf rozłoži a připowědźi, zo ma karta hišće lětsa wuńć. Přitomni skedźbnichu na wažnosć runohódneho nało­žowanja serbšćiny – tež hladajo na słowjanskich susodow, kiž so přiběrajcy za łu­žisku jězorinu zajimuja –, a zdobom na šansy, kiž z ideje zhromadneho wa­bjenja wurostuja.

Dołha nóc wědomosćow putała

srjeda, 19. junija 2019 spisane wot:

Drježdźany (mla/SN). 17. króć swjećachu w sakskej stolicy a přisłušnych měšćanskich dźělach minjeny pjatk Dołhu nóc wědomosćow. Wjace hač 650 zarjadowanjow na 17 wědomostnych stacijach je sej tež tójšto Serbow z města a zajimcow z Hornjeje Łužicy wobhladało. Wšako chcychu so wo aktualnych slědźenskich wuslědkach, projektach a kubłanskich poskitkach popularnych wědomosćow Drježdźanskeje Science Community wobhonić.

Wšelake fakulty Techniskeje uniwersity Drježdźany předstajichu na přikład najnowše inowatiwne twarske maćizny, alternatiwne móžnosće zmilinjenja a chemijowu fabriku přichoda. Wosebje dźěćom so při najwšelakorišich pospytach w laborje woči błyšćachu a jich starši so njemało dźiwachu, kak móža sej ze sadu a zeleniny sami bateriju twarić. Fachowcy­ Fraunhoferskeho instituta rozłožichu eksperiment, zo móžeš tež z wopłóčkow milinu wudobywać.

Chcedźa Łužiski festiwal rozšěrić

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Wojerecy (SN/bn). We wobłuku zhromadneho kabinetneho posedźenja Sakskeje a Braniborskeje stej so wobě knježerstwje dźens tydźenja we Wojerecach za to wuprajiłoj, kónc měrca prěni raz wuhotowany Łužiski festiwal (Serbske Nowiny rozprawjachu) jako mjezy a sparty pře­sahowacy wjeršk etablěrować. Festiwal hodźał so zhromadnje z akte­rami regiona, kotřiž měli zdobom jeho nošerjo być, dale wuwiwać, rěka w minjeny pjatk wozjewjenej nowinskej zdźě­len­ce braniborskeho ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu (MWFK) a sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo (SMWK).

Korzym (CS/SN/bn). Budyšin, Koporcy, Lubij, Nowe Jěžercy (Neugersdorf), Nowosólc-Hródk­ (Neusalza-Spremberg) a Korzym běchu stacije lětušeje čary wuměłstwoweho busa KunstBus.

Hižo šesty raz zwjazachu busy městnosće Hornjeje Łužicy, hdźež móžachu wopytowarjo minjeny kónc tydźenja hudźbu, dźiwadło a tworjace wuměłstwo na zdźěla njewšědnych městnach dožiwić. Tak koncertowaštaj na přikład spěwarka Jasmin Hoppe z Rostocka a Drježdźanski pianist Sebastian Paul na Koporskim hrodźe. Mjez druhim přednjeseštaj wonaj ariju z twórby Wolfganga Amadeusa Mozarta „Mitridate re di Ponto“ a wujimk z operety Freda Raymonda „Módra maska“. Nimo toho poskićeše etablissement wobsedźacy Sebastian Flämig wodźenja po bywšim ryćerskim kuble kaž tež po hrodowym parku. Při busowym zastanišću w Koporcach witaše resp. rozžohnowaše smyčkowy kwartet Lubijskeje hudźbneje šule při- a wotjěducych hosći.

Luksusowy problem?

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:
Wulki, mjezynarodny festiwal we Łužicy – a lědma štó wo nim wě. Nalěto prezentowany program bu po wšěm zdaću we wulkim chwatku zestajany a – wjetši to problem – tak krótkodobnje připowědźeny, zo – hišće wjetši problem – potencielni wopytowarjo wjele wjace njewědźachu hač to, zo najskerje bórze něhdźežkuli něšto budźe. A byrnjež kónc měrca woprawdźe wuběrni wuměłcy na wysokim niwowje wustupili, pobrachowaše mjenu „Łužiski festiwal“ wotpowědny regionalny raz. Zo organizatorojo nětko z tudyšimi kulturnikami za zhromadnymi konceptami pytaja, je tuž runje tak chwalobne kaž trěbne, zo by so wjeršk tu zakótwił a poněčim wuwiwał. To swój čas traje, wuměnjenja pak su hladajo na dosć šćedriwy budget runjewon luksuriozne. Njech sumu mudrje a předewšěm za wuměłstwo nałoža. Konsekwentniše a „klasiske puće“ wobkedźbowace zjawnostne dźěło pak tež škodźało njeby. Bosćan Nawka

Porjedźenka

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:
We wudaću SN ze 14. junija je w powěsći „Nowej dźěćacej knize wušłoj“ k zmylkej dóšło. Hornjoserbski přełožk je z pjera Diany Šołćineje. Awtor prosy wo wodaće.

Wjeloraka kultura do połnocy

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:

Z lubosćinskej lyriku, jazzom, dźiwadłom a wustajeńcami wabili

Budyšin (SN/bn). Přihotowanym sydłam w druhej najwjetšej rumnosći za wosebite wustajeńcy Budyskeho Serbskeho muzeja dyrbjachu sobudźěłaćerjo njewočakowaneho nawala zajimcow dla přidatne stólcy přistajić, prjedy hač Lipšćanske duwo Mlokawka swój połhodźinski koncert zahaji. Dohromady přednjeseštaj spěwarka Walburga Wałdźic a gitarist Max Löb sydom mjez jazzom a šansonom chabłacych spěwow, skomponowanych na teksty Róže Domašcyneje a Kita Lorenca. „Wšitke tute twórby namakaće tež na naju nowej CDji ‚Poezija lubosće‘, kotruž smój tu dźensa takrjec njeoficialnje předstajiłoj“, Wałdźic po wustupje wabješe.

25 lět SET

wutora, 18. junija 2019 spisane wot:
18. junija 1994 załožichu na cyrkwinskim dnju w Njeswačidle Serbske ewangelske towarstwo (SET). Bywši Hrodźišćanski farar Jan Malink bě trěbnosć tajkeho towarstwa nastorčił. Spočatnje bě jemu 48 ludźi přistupiło. Na internetnej stronje SET rěka, zo njeje dźensniši dźeń lochko­ z ewangelskim Serbom być. Wšako su mjeńšina w němskorěčnych wosadach. Přiwšěm nochcedźa zapomnić swoje namrěwstwo a chcedźa w tradiciji prjedownikow zhromadnje skut­kować. Towarstwo spěchuje ewangelske žiwjenje w najwšelakorišich wobłukach, štož je so jemu minjene 25 lět wuspěšnje radźiło. Tak podpěruje wšelake ewan­gelske swjedźenje w maćeršćinje a lětny Serbski cyrkwinski dźeń. Dale stara so wo namrěwstwo swojich prjedownikow a wo pomniki, kaž je to na přikład wopomnjenski kamjeń za fararja Jana Ki­liana na Kotečanskim kěrchowje. Runje tak zamołwja SET wudawanje měsačnika Pomhaj Bóh, Ochranowske hesła, Serbski lekcionar a dalše publikacije. SET ma zaměr,­ „w najlěpšej tradiciji prjedow­nikow“ dale skutkować. Bianka Šeferowa

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND