Skupinarjo w Lipsku byli

srjeda, 13. septembera 2017 spisane wot:

Na zašłej hłownej zhromadźiznje našeje Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow běchmy sej Lipsk jako cil swojeje lětušeje wuprawy wupytali. Mnozy město nad Plesnu hižo znajachu, dokelž běchu tam studowali, zwěrjenc wopytali abo w operje byli. A přiwšěm bě minjenu sobotu zajim wulki a bus połnje wobsadźeny.

Lipsk je najwjetše město Swobodneho stata Sakskeje. Jedne z najmarkantnišich twarjenjow je hoberski pomnik Bitwy narodow. Tam wězo pozastachmy. Zo pochadźa mjeno města ze serbšćiny, je wšak powšitkownje znate. Nimo Tomašoweje cyrkwje a katolskeje propstowskeje cyrkwje St. Trinitatis napřećo nowej radnicy maja tež Židźa swoje domy. To a wjele dalšeho zhonichmy na kołojězbje po Lipsku.

Po wobjedźe w domje Srjedźoněmskeho rozhłosa (MDR) wěnowachmy so rozhłosej a telewiziji. Na wodźenju pokazachu nam jednotliwe rumnosće z naj­wšelakorišim wuhotowanjom. Běchmy překwapjeni, kelko sćelakow tu swoje programy produkuje. Wot lěta 1992 wusyłaja tule znate programy MDR.

Na zahrodniskej wustajeńcy byli

štwórtk, 07. septembera 2017 spisane wot:

Čłonojo towarstwa Němčanski wětrnik podachu so tele dny na Mjezy­narodnu zahrodnisku wustajeńcu IGA w Berlinje. Bě to dźakna jězba za aktiwne dźěło na lětušim dnju młynow kaž tež za dobrowólne dźěło w młynje a wokoło njeho. W dwěmaj skupinomaj dachmy so po wulkim wustajenišću wodźić. Mjez druhim zhonichmy, kak běchu „zahrody swěta“ nastali a što wone woznamjenjeja.

Wulce spodobała je so nam tohorunja kwětkowa hala. Wjeršk pak bě jězba z powjaznicu. Z wěže na horje mějachmy wulkotny wuhlad na teren zahrodniskeje wustajeńcy a na Berlin. Dokładnišo wobhladachmy sej němsku stolicu pozdźišo na kołojězbje po měsće. Wjetšina z nas hižo dlěši čas tam była njebě a so dźiwaše, što wšo je so změniło. Wo tym tež hišće na zakónčenju w Němčanskim hosćencu bjesadowachmy. Achim Nowak

Jablonec nad Nisou wopytali

štwórtk, 31. awgusta 2017 spisane wot:

Kaž Budyske měšćanske zarjadnistwo wudźeržuje tež Njewotwisny zwjazk seniorow wokrjesa Budyšin hižo lětdźesatki dobre zwiski k senioram partnerskeho města Jablonec nad Nisou. Kóždolětnje so z horstku sobustawow mjez sobu wopytujemy a přežiwjamy zhromadnje rjany dźeń w susodnym kraju.

Njedawno poda so 26 seniorow z Budyšina do Jabloneca, hdźež nas lubje witachu. Přišoł bě tohorunja tamniši wyši měšćanosta Petr Beitl a dari kóždemu z nas němskorěčnu chroniku města. Při tej składnosći wobě stronje hišće raz po­twjerdźištej, zo chcetej přećelske styki a wopyty dale pěstować.

Tři wuznamne wosobiny sej zbližili

srjeda, 30. awgusta 2017 spisane wot:

Na popołdnišim wulěće Domowinskeje skupiny Budyšin-město zeznajomichu so čłonki a čłonojo njedawno z třomi zasłužbnymi mužemi, kotřiž běchu so w blišej domiznje narodźili a na wšelakore wašnje spomóžnje za swój lud skutkowali. W Hornjej Hórce narodźi so nahladny ryćerkubler a prawiznik a při­wšěm skromnje žiwy Jan Michał Budar. Jeho žiwjenje předstaji wulětnikarjam při jeho ródnym domje Helmut Gros. Na skutkowanišću fararja a přełožowarja Michała Frencla w Budestečanskej cyrkwi zbliži nam dr. Lucija Hajnec dźěło a wuznam tohole sobuzałožerja hornjoserbskeje rěče. Na třećej staciji w Delanach spomni předsydka skupiny Hilža Nukowa na fararja a kěrlušerja Jana Kiliana. Woblubowany kěrlušer je serbskich wupućowarjow do Texasa nawjedował, jim w nowej domiznje w maćeršćinje prědował a jich na ćežkim započatku přewodźał.

Při zabawje a słódnej jědźi w Kubšiskej Čerwjenej korčmje skónči so zajimawa kołojězba při miłym wjedrje po rjanej blišej domiznje. Jurij Łušćanski

Na bjesadźe zhromadnje spěwali

štwórtk, 24. awgusta 2017 spisane wot:

Drježdźanscy Serbja su so minjenu njedźelu zaso raz k bjesadźe zetkali. Wona wšak bě jenož dodawk. Prawidłownje jězdźi farar Gabriš Nawka k nam do sakskeje stolicy, zo móhli serbsku Božu mšu swjećić. Smy jemu jara dźakowni, zo wón słužbu swěrnje pola nas w Drježdźanach wukonja. Tónraz běchmy nimale 50 ludźi, telko kaž hišće ženje. Po kemšach dachmy sej we wosadnicy kofej, samopječeny tykanc a pomazki zesłodźeć. Wězo sej tež zaspěwachmy. Towaršne spěwniki bě farar Nawka sobu přiwjezł. Přichodna serbska Boža mša w Drježdźanach budźe 5. nowembra w 15 hodź. we wosadźe swj. Antoniusa.

Ekumeniski nyšpor ze superintendentom Janom Malinkom swjećimy potom 2. decembra w 15 hodź. w cyrkwi swj. Józefa. Tež tónle nyšpor do prěnjeho adwenta je rjana, wjelelětna a woblubowana tradicija. Jadwiga Nawka

Słowakska serbskich fanow folklory witała

srjeda, 09. awgusta 2017 spisane wot:

Skupina 38 ludźi wokoło organizatorow Volkmara a Britty Šołćic poda so minjeny pjatk rano zahe do směra na Słowaksku. Tam wopytachu folklorny festiwal „Jánošíkove dni“ w Terchovej. Hižo při přijězdźe pokaza so krajina w cyłej swojej rjanosći. Podarmo njerěka, zo su gmejna Terchová w sewjerozapadnym dźělu Słowakskeje zastupne wrota k najkrasnišim blečkam narodneho parka Malá Fatra. Na woběmaj bokomaj puća wuhladachmy wulkotnu krajinu. Prjedy pak hač hotel w Žilinje docpěchmy, wobhladachmy sej hród Orava. Srjedźowěkowski hród steji na nahłej skaliznje 112 metrow nad rěku Orava. Krasny bě wottam wuhlad a wodźenje po nim zajimawe.

Wo wjesnych nowosćach zhonili

srjeda, 26. julija 2017 spisane wot:

Minjeny tydźeń zetkachu so w Němčanskej Grofic „La galeriji“ seniorojo wsy. Při šalce bunjaceho a wólnej rozmołwje informowaše jich wjesny předstejićer Wolfgang Neubert wo nowosćach. Tak woni na přikład zhonichu, zo su hakle njedawno zamołwite sakske instancy přepodali městu Wojerecam přizwolenje 2,4 milionow eurow spěchowanja za wutwar dróhi přez Němcy. Naprawa je hižo dawno připowědźena a poprawom chcychu lětsa twarić započeć. Nětko pak dyrbja projekt po cyłej Europje wupisać. Wuměnkarjo so wězo nadźijeja, zo wutwar dróhi klětu budźe­. Dalša zwjeselaca powěsć bě, zo hrajkanišćo pěstowarnje „Pumpot“ wu­twarja a zo su hižo nastroje za 12 000 eurow skazali.

Herbert Schnabel z biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty přednošowaše Němčanskim senioram wo ptakach, jich škiće­ a přebytku w našej wokolinje. Přede­wšěm zajimowachu so rentnarjo za tuchwilny wobstatk baćonow. Za fachowe wuwjedźenja a wotmołwy na prašenja dźakowaše so Monika Neubertowa referentej z małym darom. Achim Nowak

W Bóščanskej gmejnje mějachmy minjene dny luby wopyt z čěskeje partnerskeje gmejny Srbsko, 35 kilometrow sewjerozapadnje Prahi. Njedźelu we wobłuku folklorneho festiwala běchu naši přećeljo do Chrósćic dojěli. Zhromadnje z nimi wobhladachmy sej swjedźenski ćah a galaprogram kulturnych skupin. Wječor dorosćeni domoj wotjědźechu, dźěći pak wostachu hišće něšto dnjow w swójbach we Łusču, Dobrošicach a Jaseńcy.

Lubin wopytali

pjatk, 23. junija 2017 spisane wot:

Čłonojo Brězowskeje Domowinskeje skupiny a dalši zajimcy su sej tele dny do Lubina wulećeli. Jězbu do městačka mjez hornimi a delnimi Błótami organizował je Wolfgang Kotisek, kiž bě tam swoje dźěćatstwo a čas młodosće přežiwił.

W Lubinje zhoni 40 wulětnikarjow tójšto zajimaweho wo bohatych stawiznach a kulturje města. Wone słušeše lěta 2014 k prěnim braniborskim komunam, kotrež so na zakładźe nowelěrowaneho serbskeho zakonja k serbskemu sydlenskemu rumej wuznachu.

Tak wopytachu Brězowčenjo měšćanski muzej a jeho woponowu žurlu, čołmikowachu po błótowskich groblach a wobjedowachu w hosćencu „Złoty law“, w kotrymž su znate serbske baje zwobraznjene. Na hrodowej kupje wobhladachu sej instalacije „aquamediale“, mjezynarodneho našočasneho wuměłstwoweho festiwala, kotryž wot lěta 2005 w Lubinje přewjeduja. Wolfgang Kotisek

Čěscy hosćo ze seniorami swjećili

pjatk, 16. junija 2017 spisane wot:

Je z rjanej tradiciju, zo přewjeduje Budyski njewotwisny zwjazk seniorow kóžde lěto nalětni swjedźeń na ležownosći swojeho kluba na Löhrowej, lětsa mjeztym 25. raz. Předsydka Judith Mühldorfer z Hodźija wopytowarjow powita, mjez druhim 26čłonsku delegaciju z partnerskeho města Jabloneca nad Nisou.

Z Budyšina a wsow něhdyšeho Budyskeho wokrjesa bě 110 ludźi přišło, bywši předsyda zwjazka Ernst Brunner samo ze Sakskeje Šwicy. Swjedźeń wobrubichu Wulkodubrawscy muzikanća z přewažnje čěskej dujerskej hudźbu. Po wobjedźe, kotryž běchu na grilu spřihotowali, dachu so Češa do rejki. Jako jenički z němskeje/serbskeje strony zmužich so z nimi rejwać. Nadobo teptachu koło wokoło mnje. Jako chcych so do njeho sobu zarjadować, mje dalša žona do rejki přimny. Snano chcychu so mi na te wašnje dźakować, zo sym so jako jenički za jich blido sydnył a z nimi čěsce bjesa­dował.

nawěšk

nowostki LND