Koparske mustwo sportoweho towarstwa Ćisk je w lěćnej přestawce tójšto koparjow zhubiło. Wjacori zranjeni hrajerjo so doskónčnje wotzjewichu, někotři dalši změnichu k druhim cyłkam. Najebać to pak stajištaj so Marko Riedel a kotrenar Falk Weichert ćežkemu nadawkej, mustwo do noweje hrajneje doby 2019/2020 wjesć. Na prašenja Wernera Müllera je w prěnim dźělu kotrenar Falk Weichert wotmołwił a w druhim dźělu trenar Marko Riedel.­

Kak je minjena sezona běžała, što bě pozitiwne, što negatiwne a čehodla?

F. Weichert: Z tójšto zbožom smy na kóncu w krajnej klasy wostali. Za to smy dołho wojowali. Někotrym akteram je so hakle chětro pozdźe wuwědomiło, zo dźe tu wo zachowanje klasy. Po wotchadźe trenarja Stefana Hoßmanga su wšitcy za jedyn­ postronk ćahnyli a pod rěžiju dweju hrajerjow trenowali. Mustwowa rada je tehdy kapitanej Tonyjej Bachej a Rostamej Gesej dowěru wuprajiła. Nichtó njeje so hóršił, wšitcy su tutón puć sobu šli.

To sće zawěsće tójšto podpěry trjebali?

W Ralbicach knježi tučasnje dobra nalada

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Wjelelětny wrotar Sokoła Ralbicy/Hórki Chrystof Gloxyn ma swoju prěnju hrajnu dobu jako trenar za sobu. 29lětny rodźeny Ralbičan, kiž bydli w Bretnigu-Hauswalde, měješe do sezony wulki respekt před swojim nowym nadawkom jako nazwučowar, je pak jón wulkotnje zmištrował. Jurij Bjeńš je so z młodym trenarjom rozmołwjał, minjenu­ sezonu wuhódnoćił a z nim do přichoda pokuknył.

Swoju prěnju sezonu jako trenar Sokoła sy na 6. městnje zakónčił. Kak spokojom sy z tutym zaměstnjenjom.

Ch. Gloxyn: Šeste městno je cyle w porjadku. Byrnjež sej z mustwom do sezony wulki cil stajili, so pod prěnimi třomi zaměstnić, njeběchmy na kóncu wulce zrudni. Wokrjesna wyša liga je ekstremnje wurunana a z jeničkim dypkom wjace bychmy na štwórtym městnje stali.

Kak spokojom sy powšitkownje z wukonom mustwa?

Ch. Gloxyn: Najprjedy raz móžu rjec, zo je nastajenje w nimale kóždej hrě trjechiło.­ Na bojowniskim polu smy tak a tak přeco hižo jara dobri byli. Hrajersce a taktisce ma kóžde mustwo zawěsće hišće rezerwy, tola w 90 procentach wšěch hrow běch z mustwom tež na tutym polu spokojom.

Prěnja testowa hra Chróšćanow

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

ST Porchow – SJ Chrósćicy 2:3 (0:2)

Za hosći zasadźeni: Klimant – Püschel, F. Cyž, Sentiwan, L. Zahrodnik, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henzel, Bina, Zynda, Bogusz, Špitank, Matješk

Po tym zo běchu Chróšćanscy koparjo tydźenja do noweje hrajneje doby startowali, podachu so zašły pjatk k prěnjemu testej do Porchowa. Byrnjež trenarjej Detlefej Panicej hišće někotři hrajerjo dowola dla pobrachowachu, spytachu koparjo SJC wot spočatka hru kontrolować.

Nurjenje we Łužicy woblubowane

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:
Hórčanska skała přiwabja runje nětko w lětnich prózdninach tójšto lubowarjow nurjenja z cyłeje Němskeje a zdźěla samo z wukraja. Předewšěm na kóncach tydźenjow widźiš mnohich zajimcow nurić. Předewšěm je wodźizna swojeje hłubokosće kaž tež swojeje čisteje wody dla woblubowana. Tak móža nurjacy pod wodu chětro daloko hladać. Hórčan Rüdiger Žur poskića ze swojej nurjenskej šulu „Wódny muž“ zajimcam tež kursy nurjenja. Tež wón chwali sej čistu wodu Hórčanskeje skały. Samo handy, kotryž bě raz do njeje padnył, su při nurjenju zaso namakali. Dobra adresa to tuž wšěm, kiž so za nurjenje horja. Foto: SN/Maćij Bulank

Zhromadny trening přewjedli

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:
Tež mjetarjo LHV Wojerecy su do přihotow na nowu hrajnu dobu startowali a we wobłuku tutych přećiwo koparjam ST Ćisk kopańcu hrali. Mjetarjo drje njeruny duel z 2:9 přěhrachu, dóstachu pak móžnosć wróćohry. Potom pak hraja w zymskej přestawce w hali mjetańcu. Foto: Werner Müller

Mustwo „Mumpic“ so přesadźiło

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:
Kaž kóždu póndźelu w lětnich prózdninach hraješe so tež wčera wječor bičwolejbul. Tutón tydźeń w Pančicach-Kukowje. Na derje wopytanym turněrje wubědźowachu so na dwěmaj hrajnišćomaj 21 mustwow. Turněr Radija Satkula rozsudźi mustwo „Mumpic“ za sebje. Přichodnu póndźelu pozastanu młodźi redaktorojo w Kulowskej lěsnej kupjeli. Foto: Darius Budar

Wuslědki (23.07.19)

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV)

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 3

1. FSV Bretnig-Hauswalde 9 58 : 20 24

2. SC Großröhrsdorf II 9 46 : 22 21

3. Biskopičanske KT 08 II 9 44 : 26 21

4. ST Porchow E1 9 61 : 33 18

5. Bretnig-Hauswalde II 9 38 : 35 15

6. HZ Frankenthal/Postup Großharthau/

ST Seeligstadt 9 35 : 42 12

7. Arnsdorfske KT  9 12 : 22 10

8. Arnsdorfske KT II  9 24 : 50 6

9. ST Demicy-Thumicy 9 15 : 63 4

10. ST Porchow E2 9 25 : 45 2

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 4

1. SC 1911 Großröhrsdorf 10 108 : 23 24

2. ST Haselbachtal 10 69 : 19 24

3. Liegau-Augustusbad II 10 60 : 23 23

4.  HZ Liegau-Augustusbad III/

Jednota Radeberg 10 69 : 40 22

5. ST Lomnitz 10 48 : 24 22

6. SZ Großnaundorf 10 33 : 51 12

7. Hermsdorfske ST 10 39 : 38 11

8. TSV Wachau II 10 30 : 64 9

9. TSV Wachau 10 30 : 70 9

10. Ottendorf-Okrilla 05 II 10 29 : 65 3

11. Zeleno-běli Sepicy 10 24 : 122 3

Trofeja steji nětko na lěto w Delanach

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:

W Njebjelčicach turněr ze štyrjomi serbskimi cyłkami wuhrali

SJ Njebjelčicy: Hahn, Matješk – Kral, Šołta, Haška, Hanuza, F. Domš, Plaettner, Korjeńk, Čornak, Mikławšk, Hrjehor, Göding, Ričel, O. Domš

ST Marijina Hwězda: Hejduška, Matik – Ch. Cyž, Selnak, Melnyk, R. Hawš, Šołta, Rab, Eldor, Pakoßnick, Wróbl, Pjetaš, Langer, Bělk, Šmidt, R. Cyž, Pešmann, O. Hawš, Čornak

SJ Chrósćicy: M. Cyž – Zahrodnik, Mark, Zynda, F. Cyž, Runt, B. Cyž, G. Zahrodnik, Špitank, Bogusz, Sentivan, Matješk, Henzl, Bina, M. Zahrodnik, Püschel

Sokoł Ralbicy/Hórki: Schöne – Lešawa, M. Matka, Janca, Kř. Matka, Šewc, Domaška, Wałda, Šołta, Bejmak, Wowčerk, Korjeńk,­ Rawš, Šiman, Kurjat, Kobalc, Budar

Ralbicy-Hórki supercup dobyli

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:
Prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki – tule ze Stanijom Šewcom (nalěwo) w scenje z hry přećiwo ST Marijina hwězda – je wčera wječor w Njebjelčicach 3. serbski supercup dobyło. Koparjo z Delan přesadźichu so w finalu přećiwo prěnjemu mustwu Sportoweje jednotki Njebjelčicy z 2:0. Małe finale doby cyłk Sportoweje jednotki­ Chrósćicy – tohorunja z 2:0 – přećiwo koparjam Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy z Pančic-Kukowa. Wčerawše štyri duele w Njebjelčanskim sportowym­ arealu je něhdźe 400 přihladowarjow widźało. Wjace wo 3. serbskim supercupje­ čitajće we wobłuku sportoweho rozprawnistwa našeho wječornika na 3. stronje. Foto: Jörg Stephan

Awtor dźensa Tomaš Faska

Awto je za toho abo tamneho cyle prosće wobchadny srědk, z kotrymž přińdźeš poměrnje jednorje wot A do B. Mnohim pak je awto tež wosebity objekt, za kotryž so hori. Hač wosebje wupikany outfit abo wurjadna wukonliwosć motora, hač rafinowana elektronika abo njewšědny komfort wo­zy­dła – wšo to a wjace zbudźa mjez přećelemi awtomobila zajim a zahoritosć. A nochcu zaprěć, zo słušam tež hižo wot časa, w kotrymž započach so z awtami zaběrać, k lubowarjam dwu- a štyrikolesatych mašinow a korejtow.

Připad chce, zo směm so w tutej prawidłownej kolumnje runje dźensa jubilejej wěnować, z tutym metjejom wusko zwjazanym. Awtomobilowy sport zhladuje dźensa mjenujcy na 125. róčnicu wobstaća. Za tym chowa so historiski podawk 22. julija 1894 w Francoskej.

Na wonym dnju přewjedźechu prěnje awtomobilowe wujězdźowanje w sta­wi­znach čłowjestwa, a to wot Parisa do Rouena. Pariski žurnalist Pierre Giffard bě, z pomocu nowiny Le Petit Journal, tele­ premjerne wurisanje awtomobilow do žiwjenja zwołał.

nawěšk

nowostki LND