Potrjeba za sparom so měnja

pjatk, 20. nowembera 2015 spisane wot:

Zo čłowjek měrnje spi, njeje samozrozumliwe. Mnozy maja z tym wulke ćeže. Měrćin Weclich je so wo tym z Ralbičanskim lěkarjom Gerdom Jahnyjom rozmołwjał.

Maja mnozy ludźo problem, zo njemóža prawje spać?

Dipl.-med. G. Jahny: Wobhladawši sej ličbu pacientow w swojej praksy, ma ně- hdźe dwaceći procentow z nich problem, zo hubjenje spja. Tole su w rěčnej hodźinje wospjet tež narěčeli. To rěka, zo njemóža nóc prawje přespać, zo překrótko spja, zo njemóža sej prawje wusnyć. Njeje to přeco chorosć. Přičiny toho maja so wuslědźić, štož je často hižo w rozmołwje z domjacym lěkarjom móžno. Při tym na přikład zwěsćam, zo su symptomy po zdaću falowaceho spara swojoraznosć ćěła, kotrež praji: „Wjace spara nje- trjebam.“

Što je normalny spar?

Dipl.-med. G. Jahny: Normalny spar – štož dołhodobnje pod tym zrozumiš – je, zo so do łoža lehnješ, zo sy sej po 20 do 30 mjeńšinach wusnył a zo rano zwjetša w samsnym času wotućiš. Wot toho je tójšto wotchilenjow móžnych. Hač su to chorobne přičiny abo nic, hodźi so při přepytowanju často jednorje wujasnić.

Kelko spara čłowjek trjeba?

Bjezdomni z akcijemi na so skedźbnili

póndźela, 16. nowembera 2015 spisane wot:

Berlin. W zwjazkowej stolicy wotmě so minjeny tydźeń třidnjowska akcija pod hesłom „Solidarita město konkurency – rozsudźeni jednać přećiwo bjezdomnosći a chudobje“. Demonstraciju organizowało bě Zwjazkowe dźěłowe zjednoćenstwo pomocy bjezdomnym.

Něhdźe 900 wobdźělnikow z cyłeje Němskeje na zarjadowanje přichwata, zo bychu přednoškam připosłuchali, diskutowali a w dźěłowych skupinach za wupućemi pytali. Bjezdomni steja w towaršnosći zwjetša w pozadku a nimaja žanu lobby. Nětko je problem hišće wjetši, wšako z tysacami ćěkancow jich šansy runjewon njestupaja, přebytk abo bydlenje namakać a tak resocializaciju docpěć. Tohodla bě zarjadowarjam wažne, na to pokazać, zo su z ćěkancami solidarni a nimaja jich za konkurentow.

Ličba bjezdomnych lěto wob lěto spochi přiběra. Fachowcy trochuja, zo budźe w Němskej w lěće 2018 hač do poł miliona ludźi bjezdomnych, loni běchu na 338 000 zličili. Kóždy z nich pak ma prawo na swójske bydlenje, dokelž je to čłowječe prawo.

Dny běchu napjelnjene z wjele informacijemi, nowymi idejemi, předewzaćemi a planami do přichoda.

Wjesnjenjo ćěkancow zeznali

póndźela, 09. nowembera 2015 spisane wot:

Při kofeju wo žiwjenskim dóńće sobuwobydlerjow zhonili

Njeswačidło (LR/SN). Pod hesłom „Chcemy so zeznać“ přeprosy sobotu druhi raz skupina podpěraćelow ćěkancow, kotřiž su w Holešowskim motelu zaměstnjeni, wšitkich zajimcow na zhromadny kofej na Njeswačanskej farje. Katharina Elina hosći jendźelsce a němsce postrowi. Při kofeju rozprawjachu „cuzy“ wo swojim žiwjenju. Powědachu wo tym, po kotrym puću su Němsku docpěli a čehodla su nětko pola nas. ­Njeswačenjo so jara dźiwachu, kak derje někotři hižo němčinu wobknježa. Běše pak tež wusłyšeć, zo maja někotři ćěkancy přeće, po skónčenju wójny so zaso ­domoj wróćić. W Holešowje čuja so wokomiknje jara wosamoćeni. Njedawno bě gmejna ­rumnosće na knježim dworje přewostajiła, zo móhli podpěraćeljo ćěkancow tam nahromadźene drasty a meble wotstajić.

Přetrjeba moderneho wopojneho srědka po cyłej Němskej přiběra

Načasna droga crystal so pašowanja a konsuma dla po cyłej Němskej dźeń a bóle rozšěrja. Dawno hižo njepotrjechi to jenož němsko-pólsku a němsko-čěsku hranicu. Tole podšmórny městopředsyda zwjazkoweho cłownistwoweho a financneho dźěłarnistwa Thomas Liebel na zarjadowanju ze zastupjerjemi politiki, cłownistwa, sudnistwa, komunow a dźěłarnistwow w Běłej Wodźe. „Cłow­nistwu drje je so poradźiło lěta 2013 ně­hdźe 76 kilogramow a loni nimale 73 kilogramow drogi cyłym kraju sćazać. Njewotkryta ličba pak pohibuje so wokoło 10 tonow w čěskich laborach zhotowjeneje drogi, z kotrychž połojcu do Němskeje dowožuja. Předewšěm potrjechene wot toho su Sakska, Bayerska, Sewje­rorynsko-Westfalska a Berlin“, zwěsći Liebel­.

W mnohich fasetach „pisanje widźeć“

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Pisana je nowa wustajeńca wo dźěle z ćěkancami we wokrjesu. Sakska integraciska­ ministerka Petra Köpping (SPD) bě ju minjenu njedźelu zhro­madnje z Budyskim krajnym radu Michaelom­ Harigom (CDU) wotewrěła. W Budyskim NSLDź je pokazka wopytowarjam­ nětko přistupna.­

Přez cyłe mjezwočo so wón směje. Su hody­ a mały hólčec na foće hordźe swój darik wot rumpodicha přijimuje. Za nas zda so to być znate wopisowanje našich hodownych impresijow. Přiwšěm so tónle wobraz wot dalšich rozeznawa. Hólc na nim je ćěkanc a rumpodich čestnohamtski pomocnik.

Mjenowane foto je jenož mały wurězk z noweje wustajeńcy krajnoradneho zarjada a Kamjentneho domu w Budyšinje, kotruž wotewrěchu minjenu njedźelu we wobłuku 6. interkulturneho tydźenja. Pod hesłom „Čestnohamtski angažement za požadarjow azyla a ćěkancow we wokrjesu Budyšin“ móža sej zajimcy nowu wustajeńcu nětko we hłownym domje Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła wobhladać.

Načasna tema ćěkancow nas dźeń a bóle wobdawa. Wšědnje dosćahnu nas nowe powěsće wo namocy a hidźe. Zo pak móžeš z cuzym tež hinak wobchadźeć, dopokazuje młoda Serbowka.

Sće hižo raz chutnje wo tym rozmyslowali cuzemu, bjezdomnemu abo wandrowskemu w swojim domje nóclěh poskićić a so wo njeho wěsty čas starać? Nic? Serbsko-němske bydlenske zhromadźenstwo (WG) w Drježdźanach njeje wo tym­ jenož rozmyslowało, ale je młodeho Syričana přiwzało.

Serbowka, mjenujemy ju Sara*, so w katolskej cyrkwi­ w Drježdźanach čestnohamtsce angažuje. Zhromadnje z rjadniskej sotru poda so wona do lěhwa­ azyl pytacych w Drježdźanach. Po wječornej Božej mši w Dwórskej cyrkwi, na kotrejž so tež wjacori požadarjo azyla wobdźělichu, rozmołwješe so wona z młodym wukrajnikom. Napadnył bě jej róžowc, kotryž měješe wón wokoło šije. A młodźenc běše jej hnydom sym­patiski. Tak zrodźi Sara ideju, jemu swobodnu­ stwu w swojej WG poskićić. Při wječeri so sobuwobydlerjow wopraša, hač nochcyli ćěkanca přiwzać. A woni běchu­ wote­wrjeni pomhać. Swobodna stwa běše tuž za młodeho njeznateho předwidźana.

Wjeselo z hibanja měli

štwórtk, 20. awgusta 2015 spisane wot:
Zo maja najmłódši wobydlerjo azyloweho domu w Kamjencu wjele wjesela při skakanju, bě na wčerawšim sportowym swjedźenju při Kamjenskim lětanišću pytnyć. Nimo staflowych hrow a wubědźowanjow móžachu so azylowi požadarjo na wšelakich sportowych nastrojach wuspytać. Promotion-team sportoweho zwjazka Budyskeho wokrjesa podpěruje hižo wjacore lěta integraciski swjedźeń. Tež w mjezykulturnym tydźenju w septembrje budu tam znowa. Foto: L. Bauer

Wojerowčanomaj Manuelej Vogelej (33) a Andreji Rickhoff (35) je so lětsa w aprylu sedme dźěćo narodźiło. W tym padźe zwjazkowy prezident Joachim Gauck awtomatisce čestnohamtske kmótřistwo přewozmje. Dokelž njeje Gauck do Hornjeje Łužicy přijěł, je Wojerowski­ wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) swójbje čestne wopismo a pjenježny dar přepodał. Foto: Ulrike Herzger

Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny poskića zajimcam prawidłowne kubłanja k najwšelakorišim temam. Nimo ryzy medicinskich pokiwow su to tež informacije k hygienje a dowolej.

Wojerecy (SN/mwe). Dosć derje wopytane su we Wojerowskim klinikumje łužiskeje jězoriny informowanske akciske dny pacientow a wopytowarjow. Pod hesłom „30 sekundow, kotrež rozsudźeja – prawa technika je wažna“ wěnowachu so w chorowni minjeny pjatk ručnej hygienje. Po aktualnych studijach so 80 procentow wšěch bacilow přez ruku přenošuje. Hižo 30 sekundow dosaha, zo móžeš so skutkownje přećiwo infekcijam škitać. Čim lěpša desinfekcija je, ćim lěpje su tež pacienća a sobudźěłaćerjo chorownjow před problemowymi bacilemi škitani.

Horcoty dla wjace pacientow

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Předewšěm starši ludźo maja ćeže z wutrobu a wobtokom kreje

Budyšin/Wojerecy (SN/mwe). Byrnjež so po ćežkim njewjedrje dźensa w nocy tež w Hornjej Łužicy tróšku wochłódniło, ma so lěćo dale ze swojeje najlěpšeje strony a z temperaturami hač do 30 stopnjow celsija pokazać. Wosebje tužnota mnohim ćeže načinja. Tak stej nuzowej přijimarni w Budyskej a Biskopičanskej chorowni minjene horce dny wšědnje pjeć do šěsć pacientow registrowałoj. Kónc tydźenja ličba pacientow zwjetša hišće přiběra.

nawěšk

nowostki LND