Wjeselo z hibanja měli

štwórtk, 20. awgusta 2015 spisane wot:
Zo maja najmłódši wobydlerjo azyloweho domu w Kamjencu wjele wjesela při skakanju, bě na wčerawšim sportowym swjedźenju při Kamjenskim lětanišću pytnyć. Nimo staflowych hrow a wubědźowanjow móžachu so azylowi požadarjo na wšelakich sportowych nastrojach wuspytać. Promotion-team sportoweho zwjazka Budyskeho wokrjesa podpěruje hižo wjacore lěta integraciski swjedźeń. Tež w mjezykulturnym tydźenju w septembrje budu tam znowa. Foto: L. Bauer

Wojerowčanomaj Manuelej Vogelej (33) a Andreji Rickhoff (35) je so lětsa w aprylu sedme dźěćo narodźiło. W tym padźe zwjazkowy prezident Joachim Gauck awtomatisce čestnohamtske kmótřistwo přewozmje. Dokelž njeje Gauck do Hornjeje Łužicy přijěł, je Wojerowski­ wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) swójbje čestne wopismo a pjenježny dar přepodał. Foto: Ulrike Herzger

Wojerowski klinikum łužiskeje jězoriny poskića zajimcam prawidłowne kubłanja k najwšelakorišim temam. Nimo ryzy medicinskich pokiwow su to tež informacije k hygienje a dowolej.

Wojerecy (SN/mwe). Dosć derje wopytane su we Wojerowskim klinikumje łužiskeje jězoriny informowanske akciske dny pacientow a wopytowarjow. Pod hesłom „30 sekundow, kotrež rozsudźeja – prawa technika je wažna“ wěnowachu so w chorowni minjeny pjatk ručnej hygienje. Po aktualnych studijach so 80 procentow wšěch bacilow přez ruku přenošuje. Hižo 30 sekundow dosaha, zo móžeš so skutkownje přećiwo infekcijam škitać. Čim lěpša desinfekcija je, ćim lěpje su tež pacienća a sobudźěłaćerjo chorownjow před problemowymi bacilemi škitani.

Horcoty dla wjace pacientow

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Předewšěm starši ludźo maja ćeže z wutrobu a wobtokom kreje

Budyšin/Wojerecy (SN/mwe). Byrnjež so po ćežkim njewjedrje dźensa w nocy tež w Hornjej Łužicy tróšku wochłódniło, ma so lěćo dale ze swojeje najlěpšeje strony a z temperaturami hač do 30 stopnjow celsija pokazać. Wosebje tužnota mnohim ćeže načinja. Tak stej nuzowej přijimarni w Budyskej a Biskopičanskej chorowni minjene horce dny wšědnje pjeć do šěsć pacientow registrowałoj. Kónc tydźenja ličba pacientow zwjetša hišće přiběra.

Za dowol sej chwile brać!

pjatk, 03. julija 2015 spisane wot:

Hamburg (dpa/SN). Lětnje prózdniny steja před durjemi a z nimi dołho wočakowany dowol. Dwě třećinje wšěch wobydlerjow Němskeje pak zahajatej jón abruptnje a ze stresom. Častodosć poda­waja so direktnje z běrowa na dowol, bjez toho zo bychu sej znajmjeńša dźeń chwile­ do toho popřeli. To znajmjeńša je wuslědk reprezentatiwneho woprašo­wanja załožby za prašenja přichoda, kotruž­ wčera předstajichu. Po tym dźě­łaja wosebje samostatni a swobodnje skutkowacy hač do­ dnja wotjězda. Předewšěm zastojnicy porno tomu wo wjele měrnišo swój dowol započinaja.

Mnozy dowolnicy swoje prózdninske zbožo na hrački stajeja. „Štóž kófry hakle wječor do wotjězda pakuje a hakle na městnje dowola planuje, móže wo wjele špatnišo wšědny dźeń za sobu wostajić“, měni nawoda załožby prof. Ulrich Reinhardt. To samsne płaći za tych, kotřiž so po­ swojich prózdninach hnydom zaso do dźěła wala. „Tak móže so stać, zo maš hižo po něšto dnjach začuće, zo žno sy zaso zrały za dowol.“

Minjeny pjatk je syć „trägerverBUNT“ (tvBUNT), pod kotrejež třěchu tež zwjazk Budyšin wostanje pisany skutku­je, 10lětne wobstaće swjećił. Za Cor­dulu Ratajczakowu bě to přičiny dosć so z koordinatorom syće Matthiasom Klemmom wo zańdźenej dźěławosći, dotalnym wuwiću a wo přichodźe skutkowanja rozmołwjeć.

Čehodla bu syć scyła załožena?

nawěšk

nowostki LND