Nimo klasikarjow nowosće

póndźela, 10. decembera 2018 spisane wot:

Serbski spěwny wječork za projekt w Ruskej wotměli

Jaseńca (RL/SN). Zhromadnosć mjez Serbami a hudźba stej młodostnu Judith Pjetašec z Pančic-Kukowa runje tak kaž wjace hač sto dalšich ludźi na spěwny wječork sobotu, 8. decembra, do Jaseńcy wabiłoj. Skupina PoŠtyrjoch bě mjeztym wosme lěto pospochi na beneficny koncert do bróžnje Floriana Rynča přeprosyła. Tónraz je hosćićel, kiž so wo wšu logistiku stara, zdobom sam jako hudźbnik w programje sobu skutkował, a to z dujerskej kapału Tuten und Blasen.

Zběrali su na koncerće za projekt biskopa Clemensa Pickela w ruskim Saratowje. Tam hižo wot 1990tych lět swójby mjez druhim z tym podpěruja, zo jim kruwu jako žiwjenski zakład přewostajeja. Moderator Jan Rjeda rozłoži, zo płaći jedna něhdźe 500 eurow. Wunošk wje­čora wučinja tysac eurow – takrjec dwě kruwje za swójbje w Ruskej.

Za čłowjeskosć a tolerancu

póndźela, 26. nowembera 2018 spisane wot:

Wobydlerski zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ wobsteji pjeć lět

Wojerecy (AK/SN). Čestnohamtsce dźěłacy wobydlerski zwjazk „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ k integraciji ćěkancow bytostnje přinošuje. Tole podšmórny społnomócnjena za wukrajnikow Budyskeho wokrjesa Anna Piętak-Malinowska tele dny na małym swjedźenju k pjećlětnemu wobstaću zwjazka w měsće nad Čornym Halštrowom. „Wy sće najlěpši přikład za sobučłowjeskosć, dokelž z wutrobu připosłuchaće.“

Wobydlerski zwjazk nasta 2013, hišće prjedy hač su prěni dom za požadarjow azyla we Wojerecach wotewrěli. W nim zwjazachu so wjacori partnerojo, kaž skupina Pro azyl, město, cyrkwje a regionalny běrow za dźěło, demokratiju a žiwjenske perspektiwy (RAA). Něhdźe 80 angažowanych ludźi bě tehdy w zwjazku zjednoćenych. Aktiwne žro wopřijima dźensa połsta wobydlerjow. Wot lěta 2016 ma zwjazk koordinowanski běrow. „Wjeselimy so, zo ćěkancy w dalokej měrje sami zetkawansku kofejownju organizuja“, praji koordinatorka Birgit Radeck. Tuchwilu podpěruja ćěkancow přede­wšěm při zarjadniskich naležnosćach.

Prěni dźěl darow je po puću

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:
Wulka mjerwjeńca knježeše wčera před Smjerdźečanskim kulturnym domom. Tam je tójšto ludźi pomhało wulke awto z pakćikami, łožemi, rolatorami, kolesami, woknami a wjele dalšim nakładować. Dary je Towarstwo swj. Filomeny za potrěbnych w Dolnim Podluží, w Jiřetínje a w bołharskim měsće Razgradźe zběrało. Jutře, pjatk, wot 16 hodź. chcedźa w Smjerdźacej dalše awto nakładować, za čož prosy předsyda towarstwa Gerat Róbl znowa wo dosć pomocnikow. Foto: Feliks Haza

Dary do Pólskeje nakładowali

wutora, 13. nowembera 2018 spisane wot:
W Zejicach su pomocnicy minjenu sobotu dary katolskich Serbow nakładowali. Wone su za dom samostejacych žonow z dźěćimi w Ełku w sewjernej Pólskej předwidźane. Wotewzał je tute direktor Carity tamnišeje diecezy, farar Dariusz Kruczyński. Podlěšeny transporter bě kopaty połny. Towarstwo Cyrila a Metoda (TCM) ze swojej akciju „Łužica pomha“ bě wo dary prosyło. Pjenježne dary za cyrkwinski projekt za dźěći a młodźinu w ukrainskim měsće Perwomajsku TCM dale hač do spočatka noweho lěta hromadźi. Wone su za wudźeržowanje sobotnišeje šule a za nuznje trěbne ponowjenje­ jeje rumnosćow postajene. Foto: Rafael Ledźbor

Z pakćikami dźěći zawjeselić

póndźela, 12. nowembera 2018 spisane wot:

Smjerdźaca (aha/SN). W lěće 2001 załožene Towarstwo swj. Filomeny z tuchwilu dźewjeć čłonami a swojim agilnym předsydu Geratom Róblom njeje jeno znate z dotal cyłkownje 13 razow we Łazku wuhotowanych beneficnych koncertow. Mjeztym je z dobrej tradiciju, zo přewjeduje w adwentnym času za nuzu ćerpjacych pakćikowu akciju.

Před někotrymi lětami zezna Gerat Róbl připadnje Bołharku dr. Milenu Walewu,­ docentku na uniwersitomaj Niederrhein a Nürnberg. Wona přeprosy jeho do Razgrada, města z 33 000 woby­dlerjemi blisko rumunskeje hranicy. Tam je so Gerat Róbl wo nuzu tradacych swójbach, wo chudych dźěći w syrotownjach a wo njeznjesliwych poměrach tež w starownjach přeswědčił. A spon­tanje so Smjerdźečan rozsudźi, po swojich móžnosćach pomhać.

W Běłowodźanskej chorowni su wčera nowu paliatiwnu staciju zajimcam předstajili. Jeje šeflěkar Cyril Hančik z Radworja (nalěwo) witaše tam mjez druhim nawodu Ochranowskeho stacionarneho hospica Renéja Rixratha a nawodnicu tamnišeje hladanskeje słužby Kathrin Dwornikiewicz (wotprawa), kotrajž přepodaštaj jemu Ochranowsku hwězdu. Foto: Joachim Rjela

Poskićeja meble za snadny fenk

srjeda, 07. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Meblowy wobchod Budyskeho wokrjesneho zwjazka Carity ma swój nowy domicil nětko na Naměsće přećelstwa ludow w Budyskej Strowotnej studni njedaloko kupnicy Kaufland. Do toho bě wón zaměstnjeny w Löblein-centeru na južnej kromje města. Tam pak bě wobchod prosće přewotležany, rozłožuje jednaćel Budyskeje Carity Andreas Ošika. Wosrjedź Strowotneje studnje móhło wjace ludźi do njeho załožić.

W němskim mjenje „Ritas Möbel“ chowa so mjeno Caritas. Kuchnje, kamory, křesła, elektriske nastroje a wjele dalšeho je myslene za ludźi ze snadnymi dochodami, potajkim za přijimarjow Hartza IV a Baföga abo za seniorow ze skromnej rentu. Z wotpowědnymi po­dłožkami dóstanu woni kartku, z kotrejž móža sej meble za symbolisku mału płaćiznu kupić. Wone pochadźeja wot wobydlerjow, kotřiž je hižo njetrjebaja a je Caritas darmotnje přewostajeja. Sobudźěłaćerjo mebloweho wobchoda je pola darićela wotewzaja a pozdźišo tež kupcej dowjezu.

Dohromady maja we wobchodźe šěsć sobudźěłaćerjow, kotřiž za swoje dźěło wotrunanje 1,30 eurow na hodźinu dóstawaja.

Sobu najlěpša chorownja kraja

wutora, 30. oktobera 2018 spisane wot:

Klinikum łužiskeje jězoriny 120. jubilej wobstaća swjećił

Wojerecy (SiR/SN). Dlěje hač 120 lět maja we Wojerecach mjeztym chorownju. W oktobru 1898 započachu w dźensnišim bydlenskim a wikowanskim domje mjez Frenclowej a Liebknechtowej medicinske zastaranje centralizować. Tehdy započachu tam z dwaceći łožemi, operaciskej žurlu, lěkarjom, dwěmaj hladarjomaj a wulkim problemom. Hladajo na ličbu wobydlerjow bě chorownja wot wšeho spočatka přemała, zo móhli lěkarske zastaranje za wšitkich pacientow dołhodobnje zaručić. 1964 połožichu tuž zakładny kamjeń za dźensniši Klinikum łužiskeje jězoriny na Hasy dr. Marje Grólmusec 10, kotryž 1968 jako tajki wote­wrěchu.

Dźensa ma stacionarny wobłuk klinikuma w nošerstwje Sana AG 650 łožow, hdźež kóžde lěto wjace hač 64 000 pacientow lěkarsce zastaruja. Něhdźe 800 sobudźěłaćerjow stara so w 14 wotrjadach a třoch institutach wo profesionalne a moderne hladanje.

Z chorownju jubilej swjećić

štwórtk, 25. oktobera 2018 spisane wot:

Składnostnje 120lětneho wobstaća Woje­rowskeje chorownje poskićeja pacientam a personalej domu kaž tež zajimcam z města a wokoliny we wobłuku swjedźenskeho tydźenja přednoški.

Wojerecy (SN/mwe). Hač do jutřišeho pjatka móža so zajimcy přeco popołdnju na wjacorych přednoškach we Wojerowskej klinice łužiskeje jězoriny wobdźělić. Kaž nowinski rěčnik chorownje Gernot Schweitzer Serbskim Nowinam zdźěli, běchu dotalne zarjadowanja wo modernej diagnostice, wo neurologiji. wo črjewje a božej ručce derje wopytane. „Přeco něhdźe 30 zajimcow je přewšo zajimawe a informatiwne wyšich a šeflěkarjow sćěhowało“, Schweitzer wuzběhny. Tak budu zajimcow bjezdwěla tež jutřiše přednoški wo schorjenju kože, na temu „mužaca medicina – tež mužojo bywaja starši“ a wo operaciji wucha putać.

Hančik nawoda

srjeda, 24. oktobera 2018 spisane wot:
Běła Woda (SN/MiR). Radworčan Cyril Hančik nawjeduje nowu paliatiwnu me­dicin­sku staciju w Běłowodźanskej wo­krjesnej chorowni. Serbski šeflěkar w tym­le lěkowanišću mjeztym hižo wjacore lěta skutkuje. Byrnjež paliatiwna stacija z wosom derje wućeženymi łožemi hižo něšto časa wobstała, chcedźa ju dźensa oficialnje wotewrěć. Nawodnistwu je zhromadne dźěło mjez domjacymi lěkarjemi, hladarnjemi a hospicami wažny zakład lěkarskeho a čłowjeskeho zasta­ranja na runinje česćownosće a lubosće. Swětłe rumnosće, swójbna a přijomna atmosfera kaž tež team wukubłanych a wysoko specializowanych hladarjow poskitk skulojćeja. Na dźensnišim wotewrjenju zetkachu so domjacy a lěkarjo chorownje z teamom stacije.

nawěšk

nowostki LND