Aromunojo maja mjenje prawow

póndźela, 26. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Na seminarje wo małych ludach bjez swójskeho stata kónc tydźenja w Scuolu, w šwicarskim kantonje Graubünden, zastupowaše Domowinu čłon prezidija zwjazkoweho předsydstwa William Janhoefer. Axel Arlt je z nim rěčał.

Z kotreje přiležnosće so seminar wotmě?

W. Janhoefer: Wobłukowe dojednanje Europskeje rady wo škiće narodnych mjeńšin wobsteji mjeztym 20 lět.

Wo kotrych ludach sće tam něšto zhonił?

W. Janhoefer: Wobdźěleni běchu na přikład Frizojo z Nižozemskeje, Retoromanojo ze Šwicarskeje kaž tež Krimscy Tatarojo. Zajimawe bě zhonić wo Aromunach, małym ludźe ze swójskej rěču, by­dlacym w južnej Bołharskej a sewjernej Grjekskej, ale tež w Makedonskej.

Što sće wo połoženju Serbow rozprawjał?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND