Aromunojo maja mjenje prawow

póndźela, 26. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Na seminarje wo małych ludach bjez swójskeho stata kónc tydźenja w Scuolu, w šwicarskim kantonje Graubünden, zastupowaše Domowinu čłon prezidija zwjazkoweho předsydstwa William Janhoefer. Axel Arlt je z nim rěčał.

Z kotreje přiležnosće so seminar wotmě?

W. Janhoefer: Wobłukowe dojednanje Europskeje rady wo škiće narodnych mjeńšin wobsteji mjeztym 20 lět.

Wo kotrych ludach sće tam něšto zhonił?

W. Janhoefer: Wobdźěleni běchu na přikład Frizojo z Nižozemskeje, Retoromanojo ze Šwicarskeje kaž tež Krimscy Tatarojo. Zajimawe bě zhonić wo Aromunach, małym ludźe ze swójskej rěču, by­dlacym w južnej Bołharskej a sewjernej Grjekskej, ale tež w Makedonskej.

Što sće wo połoženju Serbow rozprawjał?

wozjewjene w: Rozmołwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND