Při kopańcy je trenar wažna wosobina, wšako wón wuspěch abo njewuspěch prěnjorjadnje zamołwja. Nimo praweje zestawy a taktiki měł trenar tež přeco prawe słowa namakać. To pak tak lochko njeje. Wšako ma kóždy hrajer swójski charakter. Tuž je jara wažne, kak ze swojimi chowancami komunikuješ, a to hižo na polu juniorow.

Młode koparske talenty přez wotmě­njawy a na starobu wusměrjeny trening motiwować je po měnjenju Tadeja Cyža, nawody koparjow-juniorow Jednoty Kamjenc, jedyn z najwažnišich nadawkow trenarjow dorosta. Při tym měli sej nazwučowarjo tež přeco prawje přemyslić, kak ze swojimi chowancami rěča. Słowa kaž „Jeli dźensa troje wrota docpěješ, dóstanješ pjeć eurow!“ njejsu po jeho měnjenju jara wunošne za dźěći, znajmjeńša dołhodobnje nic. Koparki a koparjow w prawym wokomiku chwalić a při njewuspěchu zhromadnje za móžnosćemi polěpšenja pytać, to je dobry zakład wuspěcha a wjesela při kopańcy.

Awtorka dźensa Halena Jancyna

Nichtó njeby sej myslił, zo pandemija tak dołho traje. Hižo měsacy tež amaterski sport pod njej chětro ćerpi. Jenož indiwidualny sport je dowoleny. Što je potajkim hišće móžne? Tak zwostawa najprjedy raz jenož wosobinska fitnes doma abo běhanje na čerstwym powě­tře. Prašenje wšak je, kotre sportowe družiny směmy hdy zaso přewjesć a pod kotrymi wuměnjenjemi?

Swobodny stat Sakska je hruby plan wozjewił, kak chce krute postajenja w sporće wolóžić. Hižo nětko je jasne, zo budźe to jenož móžno pod wěstej incidencnej hódnotu a po negatiwnym tesće. Wostanje-li hódnota incidency pjeć dnjow dołho pod 100, potom je sport po dwěmaj wosobomaj hromadźe dowoleny. Tež skupiny móža hromadźe sportować, ale je­nož­ dźěći pod 15 lětami, a jich smě maksimalnje 20 być – wězo jenož wonka. To płaći wot dźensnišeho, tuž mamy hód­notu we wokrjesu wobkedźbować. Dalše wolóženja su wot 22. měrca móžne. Tež tu płaćitej mjenowanej směrnicy: incidencna hódnata a koronatest. Što to za towarstwa dokładnje rěka, přiwšěm jasne njeje.

Sport (05.03.21)

pjatk, 05. měrca 2021 spisane wot:

Zhromadnje so wothłosować

Wuběrk za dorost Zapadołužiskeho kopar­skeho zwjazka (WFV) přeproša na dwě digital­nej rěčnej hodźinje za dorostowe koparske mustwa. Zaměr je, zo so zamołwići na wšelake scenarije dojed­naja, pod kotrymiž móhli po lockdownje zaso trenować a hrać. Wobdźělenje je ­dobrowólne. Daty za konferencu dó­sta­njeće, hdyž napisaće hač do 21. měrca na mejlku. W njej dyrbja mjeno, předmjeno, towarstwo a funkcija w towarstwje po­date być.

24.03. 18:00 hodź. młodźinje D a E

25.03. 18:00 hodź. młodźiny A, B a C

Nimo runje mjenowaneju steja w pro­tyčce WFV hišće štyri dalše terminy, a to posedźenjow jeho prezidija: 8., 15., 23. a 29. měrca

Trójce za sobu w liščej jamje

Łužiske lodohokejowe liški hraja jutře, póndźelu a dźens za tydźeń hnydom trójce za sobu doma. Jutře přijědu Ravensburg Towerstars do Běłeje Wody, na 40. hrajnym dnju Lodowe piraty Crimmitschau a dźens za tydźeń EV Landshut. Wšitke hry 2. němskeje lodohokejoweje ligi pokaza internetowy sćelak sprade.tv.

06.03. 17:00 Łužiske liški –

  Ravensburg Towerstars

08.03. 19:30 Łužiske liški –

  LP Crimmitschau

12.03. 19:30 Łužiske liški –

  EV Landshut

Tři dypki po wulkim třepotanju

štwórtk, 04. měrca 2021 spisane wot:

EC Bad Nauheim – Łužiske liški Běła Woda 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)

Dwaj dnjej po wulkotnym domjacym dobyću 4:3 přećiwo Lawam z Frankfurta nad Mohanom podachu so Běłowodźanscy lodohokejisća do Hessenskeho Bad Nauheima. Tónkróć steješe youngster Tobias Ančička we wrotach Łužičanow a je swój nadawk jara derje zmištrował.

Zaso jónu pak Łužiske Liški chětro špatnje startowachu. Po njeradźenej přihrawce Stephane Döringa steješe hižo po 74 sekundach 1:0 za hosćićela. Dalše wrota w prěnjej třećinje padnyć nochcychu, tež hdyž bě na woběmaj bokomaj dosć šansow.

W srjedźnej třećinje trjebachu hosćo najebać wjacore składnosće wosom mjeńšin, zo bychu skónčnje wurunali. Brad Ross posłuži Rylana Schwartza, a tón trjechi k 1:1. Hornjołužičenjo wukonjachu dale wulki ćišć, a jenož 50 sekundow po jich prěnich wrotach klinkaše druhi raz we wrotach Bad Nauheima. Tónraz bě Luis Rentsch třělc. Hnydom na to dósta­chu domjacy penalty bića z kijom dla. Wurjadny wrotar Ančička pak jón parě­rowaše. Wšitko wupadaše za snadnym předskokom k druhej přestawce, ale 0,8 (!) sekundow do sireny zwyši Andrew Clark na 1:3.

Tomaš Langa šěsćdźesatnik

srjeda, 03. měrca 2021 spisane wot:

Kónc małeho róžka swjećeše Konječan Tomaš Langa šěsćdźesaćiny. Delanske Sokołki a delanscy Sokoljo su drje jemu hižo na narodninskim dnju gratulowali, tule na sportowej stronje Serbskich Nowin pak chcedźa to tež hišće­ raz ­činić.

Jednaćel Sokoła Ralbicy/Hórki Tomaš Langa stara so hižo wjele lět w Ralbicach wo sportowy areal a trawnik, kotryž wužiwaja nimo koparkow a koparjow Sokoła tež wuknjacy tamnišeje zakładneje a wyšeje šule. Dale Langa wopytowarjow pohosća, a to we wobłuku domjacych hrow wokrjesneho wyšeho ligista. Hdyžkuli ma něšto organizowane być, sej ­Langa radu wě a wěcku njekomplikowanje z posměwkom rjaduje.

Wulce spokojom z jeho dźěłom su tež wšitcy ći, kotřiž sportowu halu w běhu lěta wužiwaja. Wona słuša mjenujcy šulskemu nošerjej gmejnje Ralbicy-Róžant. Langa je stajnje na městnje, hdyž wo to dźe halu wotamkać a zamkać, hdyž dźe wo wužiwanje sportownje, wo stólcy a blida za zhromadnu bjesadu po spor­towanju abo wo rjedźenje po tym.

Tabulki (03.03.21)

srjeda, 03. měrca 2021 spisane wot:

Koparski dorost Braniborskeje

młodźina C, wokrjesna liga južna Braniborska, stafla C

1. Módro-běli Lubolce 7 75:  1 21

2. HZ 1. ST Lok Kalawa/ST Kalawa/

ST Stara Darbnja 6 40 : 10 15

3. Zeleno-běli Lubnjow 7 23 : 22 11

4. Gójacske ST 6 25 : 19 10

5. Łukow/TSG Lubnjow II 5 17 : 14 10

6. SG Gießmannsdorf 6 30 : 24 6

7. Empor Dubja/Marka 6 10 : 36 3

8. HZ Lubolce II/Wacker 6 8 : 41 3

9. KST Lutol/Groźišćo 5 6 : 67 0

10. TSG Lubnjow zg. 0 0 : 0 0

młodźina D, wokrjesna liga južna Braniborska

1. HZ Wótrań/Dubrawka/Groß-

kmehlen/Lindenau 6 43 : 8 18

2. VfB Herzberg 68 6 29 : 14 13

3. EST Lok Sokolnica 6 25 : 10 10

4. HZ Groźišćo/Krynica 6 17 : 11 9

5. Zeleno-běli Lubnjow 6 22 : 23 6

6. TSG Lubnjow 63  6 16 : 38 6

7. HZ Šejkow/Annahütte/

Murjow 6 7 : 55 0

młodźina D, wokrjesna klasa južna Braniborska, stafla A

1. Sliwin II/Schönewalde 7 46 : 12 18

2. FC Schradenland 7 45 : 14 16

3. Prusojo Wikow 6 24 : 12 13

4. VfB Lubuš 1912 5 22 : 7 12

5. TST 1878 Sliwin 7 48 : 18 11

6. Módro-běli Möglenz 7 20 : 18 10

7. FC Bad Liebenwerda 7 12 : 41 6

8. EST Lok Sokolnica II 6 10 : 19 5

9. SV Empor Mühlberg 7 18 : 51 4

10. SV Lok Uebigau 7 3 : 56 0

młodźina D, wokrjesna klasa južna Braniborska, stafla B

1. Chemija Carny Gózd 4 51 : 1 12

2. FC Łuchow 6 29 : 12 10

3. FC Łuchow II 5 25 : 16 10

4. HZ Hóznja/Bukow/

Tśikojce/Łuty 4 27 : 8 9

5. Brjazki-Zły Komorow III 5 12 : 18 7

6. Złokomorowski FC 4 8 : 41 3

7. Germania 1910 Rólany 5 9 : 50 3

8. Dubrawka/Lindenau/Großkmehlen/Wótrań/Tettau II 5 10 : 25 1

9. Chem. Carny Gózd II zg. 0 0 : 0 0

Tydźenja su Serbske Nowiny wo tym rozprawjeli, zo je hrajna doba 2020/2021 w sportowej družinje wolejbul dočasnje zakónčena. Hladamy-li na tabulki w jednotliwych ligach Sakskeho wolej­buloweho zwjazka, potom napadnje, zo su někotre cyłki jenož jednu winowatostnu dypkowu hru přewjedli. Zdźěla­ so samo docyła wo dypki wubědźowali njejsu. W prěnim stołpiku steja stajnje absolwowane hry, w druhim sadźbowy poměr a w třećim ličba wuwojowanych dypkow.

1. SV 04 Plauen-Oberlosa 2 6 : 1 6

2. SC Freital 2 6 : 2 6

3. L.E. Volleys II 3 7 : 4 6

4. Volleys Dippoldiswalde 3 6 : 4 6

5. Motor Mickten 3 7 : 6 5

6. Drježdźanski SSV II 4 8 : 9 5

7. USV TU Drježdźany 4 7 : 8 5

8. Shatterhands Radebeul 3 7 : 7 5

9. TSV Lipsk 76 2 4 : 4 3

10. Postup Lichtenstein II 4 5 : 10 3

11. Póst Drježdźany 3 3 : 9 1

12. FSV Reichenbach 0 0 : 0 0

13. VV Žitawa 09 1 1 : 3 0

sakska liga mužojo

1. USV TU Drježdźany II 4 12 : 0 12

2. SV Reudnitz 5 12 : 4 12

3. VV Žitawa 09 5 10 : 8 9

4. GSVE Delitzsch III 5 10 : 9 8

5. Křižna šula Drježdźany 5 9 : 9 7

6. Volleys Markkleeberg 3 4 : 7 3

7. Eintracht Reichenbach 3 4 : 7 3

8. Póst Drježdźany 3 3 : 7 3

9. Motor Mickten 4 4 : 10 3

10. ST Kamjenica-Harthau 3 2 : 9 0

sakska klasa žony-wuchod

1. Drježdźanski SC III 4 12 : 0 12

2. ST Chróstawa 4 10 : 5 9

3. Motor Mickten II 4 7 : 9 5

4. CVJM Zhorjelc 3 5 : 6 4

5. Póst Drježdźany II 3 5 : 7 4

6. Drježdźany-Coschütz 1 3 : 1 3

7. JTVG Koblicy 3 4 : 7 3

8. MSV Budyšin 04 4 5 : 10 3

Nadběhuja při saku na wyšej etaži

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:
Johanna Fieglerec, Constanze Pašcyna, Lydia Pešmanowa a Rejzka Rawšec (wotlěwa)Jörg Stephan (3), Tereza Wićazowa

Wolejbul je tež w Serbach dale a wob­lubowaniša sportowa družina. Nimo wólnočasnych mamy něko­tre aktiwne serbske mustwa, kotrež w dypkowych hrach pilnje­ wo dypki při wysokim saku­ a wo dobre­ zaměstnjenje w tabulce wojuja. Zo by so to poradźiło, spe­cializuja a wukmanjeja so jednotliwi hrajerjo na wěste pozicije. Dźensa předstajamy tule srjedźneho nadběhowarja/blokowarja.

Łužiske liški Běła Woda – Lawy Frankfurt 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)

Kak často su Běłowodźanske lodohokejowe liški w minjenych hrach tajku situaciju dožiwili? Gumijowu tačel při módrej liniji zhubja, přećiwnik wozmje sej puk a prasnje jón samlutki před wrotarjom do saka. Tójšto hrow su woni na te wašnje w zašłych tydźenjach přěhrali, minjeny pjatk pak runje na te wašnje k 4:3 w podlěšenskim času přetworichu a tak skónčnje zaso raz dobychu. Běše to prěnje domjace dobyće po jednym měsacu, jako běchu ze 7:3 přećiwo Bad Nauheimej wyskali.

Wuslědki (02.03.21)

wutora, 02. měrca 2021 spisane wot:

Wuslědki 31. hrajneho dnja Němskeje lodohokejoweje ligi (DEL2)

Bayreuth Tigers – Bietigheim Steelers 7:4

Tölzske lawy – ESV Kaufbeuren 2:7

EV Landshut – LL Drježdźany 8:5

Lawy Frankfurt – EHC Freiburg 4:3

EC Bad Nauheim – Łužiske liški 2:3

EC Kassel Huskies – LP Crimmitschau 6:3

Ravensburg – Sokoły Heilbronn 1:3

Aktualna tabulka DEL2

1. EC Kassel Huskies  35   82

2. Bietigheim Steelers  37   65

3. EHC Freiburg  36   64

4. Lawy Frankfurt  33   59

5. Tölzske lawy  35   58

6. Ravensburg Towerstars  37   56

7. ESV Kaufbeuren  36   54

8. LP Crimmitschau  36   52

9. Bayreuth Tigers  36   44

10. LL Drježdźany  36   44

11. EV Landshut  35   43

12. Łužiske liški  37   43

13. Sokoły Heilbronn   34   40

14. EC Bad Nauheim  33   40

Jurij Bjeńš

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND