Hosćićeljo być

štwórtk, 23. meje 2019 spisane wot:

Budyšin. W septembru dóstanje so Boliwiska do Sakskeje. Towarstwo Amigos de la Cultura je młodostnych z dalokeho kraja na wuměnu přeprosyło a chce tamnišu kulturu a rěč z pomocu młodostnych tudyšim wobydlerjam spřistupnić. Nětko pytaja jeho angažowani čłonojo tež w Budyskim wokrjesu za hóstnymi staršimi. Wotsrjedź septembra hač do spočatka januara 2020 budu hólcy a holcy w starobje 14 do 16 lět, kiž w domiznje němčinu wuknu, w Sakskej přebywać. Zajimcy, kotřiž chcedźa młodostnych njecyłe štyri měsacy pohosćić, móža swójby, pory kaž tež samokubłacy być.

Serbska Lěwica so zetka

Budyšin. Přichodne zetkanje Serbskeje Lěwicy budźe jutře, pjatk, we 18 hodź. we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Budyskej Šulerskej 10. Mjez druhim chcedźa wo lisćinje kandidatow strony za wólby Sakskeho krajneho sejma diskutować.

Pančicy-Kukow (SN). Čłonojo dźěłoweho kruha „Žiwidła su hódne“ zetkachu so njedawno w zežiwjenskim a zelowym centrumje w Pančicach-Kukowje k swojemu prawidłownemu wuradźowanju. Kruhej přisłušeja zastupjerjo ministerstwow, towarstwow, institucijow a zawodow zežiwjenskeho hospodarstwa Sakskeje. Na spočatku předstajichu jim aktiwity w prěnich štyrjoch měsacach lěta. Tak bě so Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk wuspěšnje na Zelenym tydźenju w Berlinje wobdźělił. Na kóncu wobhladachu sej wustajeńcu „Bjez zbytkow derje jěsć“, kotraž je hač do kónca septembra přistupna.

Městna njedosahaja

Na rěčnu hodźinu do „Meje“

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Radwor (SN). Radworski gmejnski zwjazk CDU přeprosy jutře, 22. meje na rěčnu hodźinu wo temje „Je situacija spokojaca?“. Na zarjadowanju póńdźe wo medicinske zastaranje w komunje. Jako hosći su sej bywšu zapósłanču zwjazkoweho sejma a čłonka jeho strowotniskeho wuběrka Marju Michałkowu, społnomócnjenu medicinskeho zastaranskeho centruma Hornja Łužica Kristin Bartke kaž tež domjacu lěkarku, internistku dr. Moniku Liznarjowu, přeprosyli. Rěčna hodźina w Radworskim hosćencu „Meja“ započnje so w 19.30 hodź.

Dźěłarnička „Přichod Krabat“

Muzejowy dźeń

pjatk, 17. meje 2019 spisane wot:

Njeswačidło (SN). W Njeswačidle wotměja njedźelu wot 13 do 18 hodź. muzejowy dźeń, mjeztym hižo pjatnaty. Nimo wosebiteje wustajeńcy kołowokoło płokanja w prjedawšim času su jězby z kremserom do Panachec ratarskeho muzeja we Łomsku planowane. Wětrowske oldtimery tam tež prezentuja, a na dwěmaj statokomaj budu rjemjeslniske wiki.

Kulturne lěćo w bróžni

Slepo (SN). Slepjanska fararka Jadwiga Malinkowa wjeseli so dźensa w 19 hodź. na bohaty wopyt, hdyž wotewrje židowska wuměłča Judith Wetzka z Heidelberga w farskej bróžni wustajeńcu. Na samsnym městnje wita wuměłča jutře wot 10 do 17 hodź. zajimcow na molersku dźěłarničku. Wot 19 hodź. pak móža so wšitcy, kotřiž lubuja swingowu hudźbu, na skupinu Kula-bula wjeselić.

Knižna premjera

Budyšin (SN). „Serbske pomniki“ rěka přewodnik po wopomnišćach, spisany wot awtorki Trudle Malinkoweje. Knižna premjera budźe štwórtk, 23. meje, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni.

Darmotnje parkować

Muski chór koncertuje

srjeda, 15. meje 2019 spisane wot:

Worcyn. Załožba za serbski lud zarjaduje zajutřišim, pjatk, 17. meje, nalětni koncert na žurli Worcynskeho hrodu. Přeprosyli su sej Serbski muski chór Delany, kotryž předstaji pod nawodom Pawoła Šołty- Kulowskeho lubowarjam chóroweje hudźby měšeńcu serbskich ludowych a wuměłstwowych pěsnjow kaž tež wjacorych cyrkwinskich twórbow w serbskej, ruskej a łaćonskej rěči. Tež hudźbny poskitk maja delanscy mužojo předwidźany. Započatk koncerta we Worcynje je w 19.30 hodź.

Gratu so přimać hišće móžno

Budyšin. Sobotu, 1. junija, rozsudźi jury, kotrym młodźinskim projektam a idejam we wobłuku akcije „Přimaj so gratu!“ cyłkownje 1 000 eurow rozdźěli. Sumu přewostaji Partnerstwo za demokratiju z młodźinskeho fondsa. Štóž chcył šansu hišće wužić, njech zapodadźa swoju próstwu hač do 20. meje pod www.my.domowina.de abo młodźinskej socialnej dźěłaćerce RCW Mariji Koklinej.

Přednošuje wo železnicy

póndźela, 13. meje 2019 spisane wot:

Budyšin. Zažne lěta železnicy a jeje wuskutki na Hornju Łužicu budu tema přednoška dr. Andreasa Bednareka jutře, 14. meje, w 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece na Hrodowej. Na wubranych přikładach chce referent předstajić, kotre hospodarske, měšćanskotwarske a techniske změny je železnica ze sobu přinjesła. Zastup je darmotny.

Chcedźa z wobydlerjemi rěčeć

Worklecy. Na rozmołwnej kole z wobydlerjemi přeproša Worklečanski gmejnski zwjazk CDU. Prěnje wotměje so jutře, wutoru, we 18.30 hodź. w Smječkečanskim towarstwowym domje. Tam chcetej młodźinska wohnjowa wobora a młodźinski klub projekt za 48hodźinsku akciju předstajić. Nimo toho póńdźe wo aktiwity wjesneho kluba. Štwórtk, 16. meje, w 19 hodź. su zajimcy přeprošeni k nowemu mosćikej na Worklečansku mału kupu. Tam chcedźa ideje z nowowuhotowanje parka zběrać. Darmotne napoje budu přihotowane.

Wo kolesowanju w měsće

Gratu so přimać hišće móžno

pjatk, 10. meje 2019 spisane wot:

Budyšin. Sobotu, 1. junija, chce jury, wobstejaca z čłonow młodźinskeje přirady rozsudźić, na kotre młodźinske projekty, iniciatiwy a ideje we wobłuku akcije „Přimaj so gratu!“ rozdźěla cyłkownje 1000 eurow dobyćerskich pjenjez. Sumu přewostaji Partnerstwo za demokratiju w ramiku młodźinskeho fondsa. Bohužel njeje so dotal ani jenička młodźinska skupina abo iniciatiwa požadała. Młodostni, kotřiž chcedźa šansu hišće wužić, njech zapodadźa swoju próstwu hač do 20. meje pod www.my.domowina.de abo młodźinskej socialnej dźěłaćerce RCW Mariji Koklinej.

Smědźa muzeje rumować?

Wojerec. Stawizniske a domiznowědne muzeje su wěste městno zachowanja historiskich objektow. Na jednym boku chcedźa wone wjace zachowanjahódnych wěcow přiwzać, na tamnym maja za to dźeń a mjenje pjenjez a personala. Smě muzej potajkim tež raz něšto wurumować a jeli haj, što? Wo tym přednošuje wutoru, 14. meje, w 17 hodź. Marcel Steller w kaminowej stwě Wojerowskeho hrodu. Zastup je darmotny.

Dróha połojčnje zawrjena

Sejmikarjo so schadźuja

štwórtk, 09. meje 2019 spisane wot:

Njebjelčicy. Přichodne zjawne posedźenje Serbskeho sejma wotměje so 11. a 12. meje w Njebjelčicach. Sobotu dopołdnja planuja dźěłarničku, na kotrejž chcedźa sej nadawki a zamołwitosće dorěčeć. Popołdnju wuradźuja jednotliwe wuběrki paralelnje wo swojich temach. Wječor wobhladaja sej sejmikarjo poslednje předstajenje inscenacije NSLDź „Wopušćeny dom“. Přizamknje so diskusija z dźiwadźelnikami a režiserku, na kotrejž móža so tež wšitcy dalši přihladowarjo wobdźělić. Njedźelu dopołdnja chcedźa wuběrki mjez druhim přichodne posedźenje sejma přihotować. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Chór Budyšin koncertuje

Smochćicy. We wobłuku Smochčanskeho jewišća wotměje so zajutřišim, sobotu, w 19.30 hodź. koncert w Domje biskopa Bena. Wječor wuhotuja chór Budyšin a Markkleebergscy wokalisća. Jich wosom čłonow zaběra so předewšěm z naročnej a-cappella-hudźbu. Spěwarjo chóra Budyšin zanjesu mjez druhim twórby Jana Bu­lanka, Bjarnata Krawca a Korle Awgusta Kocora. Zastup je darmotny, organizatorojo­ pak proša wo dar.

Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 08. meje 2019 spisane wot:

Njebjelčicy/Wěteńca. Přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady wotměje so jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. pola Zahonec we Wěteńcy. Wobydlerjow chcedźa tón wječor wo wutwarje šěrokopasmoweje syće w jich wsy informować. Dale póńdźe mjez druhim wo to, podlěšić wotnajenske zrěčenje z Pěskečanskim sportowym towarstwom.

Worklecy. W samsnym času jutře změja Worklečanscy gmejnscy radźićeljo swoje posedźenje, a to na zwučenym městnje we Worklečanskej šuli. W jednym z dnjowych dypkow chcedźa dalše nadawki za nowy hort přepodać. Wobě posedźeni stej zjawnej, a wobydlerjo su wutrobnje přeprošeni.

Wustajeja twórby Kulejoweje

Čitanje wo zasłužbnej žonje

wutora, 07. meje 2019 spisane wot:

Wojerecy. Na čitanje z knihi wo Gertrudźe Wincarjowej přeproša Wojerowska towaršnosć za domiznowědu jutře, srjedu, w 17 hodź. do kaminoweje stwy tamnišeho hrodu. Do knihi zestajała je awtorka Gabriele Kohlmann najwšelakoriše anekdoty a podawki kołowokoło twara Krabatoweho młyna w Čornym Chołmcu. Zastup płaći pjeć eurow.

Z kandidatami so rozmołwjeć

Budyšin. We wobydlerskim běrowje Budyskeje SPD Před Šulerskimi wrotami móža so zajimcy jutře, srjedu, wot 16 do 18 hodź. z kandidatami strony za komunalne wólby rozmołwjeć. Na prašenja a pokiwy wotmołwjeja Andrea Spee-Keller, Fränzi Straßberger, Erika Bulankowa a Eckart Riechmann.

Za dźěłarničku so přizjewić

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ organizuje sobotu, 18. meje, w 14 hodź. na Chróšćanskej farje dźěłarničku drasćenja družki. Serbske hotowarniće wobdźělnikam pokazaja, kak družku woblěkać. Štóž ma móžnosć, njech sej holcu a družču drastu sobu přinjese. Organi­zatorojo proša wo přizjewjenje hač do 15. meje pod telefonowym čisłom 035796/ 96 254 abo e-mailnje pod katharina.jurkowa @domowina.de.

nawěšk

nowostki LND