Radnica dale zawrjena

pjatk, 22. januara 2021 spisane wot:

Budyšin. Měšćanske zarjadnistwo Budyšina wostanje tež dale za publikum za­wrjene. Kaž w nowinskej zdźělence rěka, płaći to tak dołho, doniž lockdown nje­zběhnu, najprjedy raz hač do 14. februara. Zarjadnistwo porno tomu dale re­gularnje dźěła. Wobydlerjo měli so ze swojimi naležnosće prěnjorjadnje telefonisce na jednotliwe wobłuki wobroćić. Dokumenty móža tam z póštu abo ­e-mailnje słać. Wěstotnych přičin dla pak žane word- abo excel-dataje njepřiwo­zmu, pdfki su móžne. We wuwzaćnych nuznych padach hodźa so wosobinske terminy telefonisce dojednać.

Za swjedźeń so přizjewić

Pančicy-Kukow. Najebać tuchwilne połoženje korony dla planuje Křesćansko-socialny kubłanski skutk za 13. junij lětuši klóšterski a swójbny swjedźeń w Pančicach-Kukowje. Za njón móža so wuměłcy, kulturne skupiny a towarstwa hač do kónca februara přizjewić. Swjedźeń na klóšterskim dworje a w klóšterskej zahrodźe ma stać pod hesłom ,,Regionalnosć ma hódnotu“. Přizjewjenja su móžne na internetnych stronach gmejny, klóštra a Budyskeho wokrjesa.

Chcedźa wobchody wožiwić

Radźićeljo so schadźuja

srjeda, 20. januara 2021 spisane wot:

Ralbicy. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant je jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w sportowni Ralbičanskeje šule. Na dnjowym porjedźe stejitej mjez druhim předstajenje a wobzamknjenje kubłanskeho koncepta nošerja Ralbičanskeje pěstowarnje „Dr. Jurij Młynk“, Serbskeho šulskeho towarstwa. Dale zaběraja so radźićeljo z dodatnymi wustawkami za „Konjecy-sewjer“.

Chrósćicy. Tohorunja jutře, ale w 19 hodź. schadźuja so Chróšćanscy gmejnscy radźićeljo , a to we wjacezaměrowej rumnosći „Jednoty“. Nimo twarskich naležnosćow póńdźe tam mjez druhim wo wobhospodarjenje wodźiznow na teritoriju gmejny a wo změnjene wěnowanje třoch wjesnych dróhow w Chrósćicach.

Bjez hłowneje zhromadźizny

wutora, 19. januara 2021 spisane wot:

Chrósćicy. Předsydstwo bratstwa swjateho Bosćana přeproša wšitkich na swjedźeń swjateho Bosćana jutře, 20. januara, do Chrósćic. Bože mšě budu w 7 hodź., 9 hodź. a 19 hodź. Swjedźenski nyšpor budźe w 14 hodź., ale bjez procesiona po wsy. Hłowna zhromadźizna čłonow bratstwa tón dźeń njebudźe. Dźensniše zhromadne modlenje na krutym póstnym dnju na wsach aktualnych postajenjow korony dla móžne njeje. Tohodla měli so wšitcy doma modlić. Wěriwi ze wšitkich serbskich wosadow su přeprošeni, do bratstwa swjateho Bosćana zastupić. Štóž chcył so z čłonom bratstwa stać, njech so na Chróšćanskej farje přizjewi, a to pod telefonowym čisłom 035796/ 80 400.

Film wo putnikowanju widźeć

Próstwa wo podpěru

póndźela, 18. januara 2021 spisane wot:

Budyšin. W mjenje Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin prosy Domowina po swojich kanalach wo pomoc woporam zemjerženja w Chor­watskej, hdźež je 9. januara k zemjerženju dóšło. Sydom ludźi je při tym zemrěło, mnozy poćerpjechu zranjenja, wjele ludźi zhubi swoje bydlenje. Pjenježne ­dary přepokazać móžeće na: Pomocna akcija Čěskeje mjeńšiny w Chorwatskej. IBAN: HR 33 2340 0091 1001 1368 9; ­Privredna banka Zagreb. Přijimowar je: Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, prošu ze zapisom: Pomoc — zemětřesení SMŽ, SWIFT: PBZGHR2X. Dalši konto je ­pomocna akcija Serbskeje narodneje ­rady w Chorwatskej, IBAN: HR52 2360 0001 5015 3033 4; Bank Zagreb. Přijimowar je Srpskonarodnovijeće, Gajeva 7, Zagreb. Prošu přidajće zapis: For Humanitarian action „Banija is our home“ / za humanitarnu akciju „Banija je naša domizna“ SWIFT: ZABAHR2X.

Chcedźa wo wuspěchu rěčeć

Pytamy zymske motiwy

pjatk, 15. januara 2021 spisane wot:

Budyšin. Tuchwilna zymička wabi won do přirody. Wšako su dźěći doma a trjebaja zabawu. Prawy to čas, sej zaběru wonka pytać. Chcemy tuž fota wo wašich dožiwjenjach při zabawje w sněze wozjewić. Snadź je tež bórze móžno na lodźe so smykać abo lodohokej hrać. Sćelće nam swoje wobrazy z mejlku na redaktion@serbske-nowiny. de a přidajće k tomu krótku informaciju, što sće dožiwili. My motiwy rady wozjewimy.

BTU z online-poskitkom

Zły Komorow/Choćebuz. Na Braniborskej techniskej uniwersiće wotmě so wčera dźeń digitalneje orientacije. Wysokošulskemu kubłanišću poboku bě Braniborska syć za studijnu orientaciju. Termin na kubłanišću bě wysokošulskemu dnjej w Sakskej přiměrjeny. Přetož w Złym Komorowje kaž tež w Choćebuzu wobstajnje tež wulka ličba zajimcow ze Sakskeje studuje.

Wubědźowanje so wotměje

štwórtk, 14. januara 2021 spisane wot:

Budyšin. Tež hdyž njemóžemy lětsa jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje dožiwić, to dawno njerěka, zo dyrbja debjerki a debjerjo jutrownych jejkow wostudu pasć. Přetož 68. wubědźowanje wo najrjeńše jutrowne jejko budźe. Do­rosćeni kaž tež młodostni a dźěći su namoł­wjeni/namołwjene, swoje kolekcije zapodać. 19. měrc je termin wotedaća za do­rosćenych, 7. apryl za dźěći a młodostnych. Weronika Suchowa a Eberhard Zobel ze Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu k tomu namołwjataj. Na dobyćerjow wubědźowanja čakaja myta, kotrež wospjet Załožba za serbski lud přewostaji.

Wobnowjeja dróhu přez wjes

Rychwałd. W Hamorskim wjesnym dźělu Rychwałd (Reichwalde) wobnowjeja zwjazkowu dróhu S 131 přez wjes. Prěni twarski wotrězk bu hišće loni do hód zhotowjeny. Tak su nošnu asfaltowu worštu zatwarili. Twarske dźěła wukon­jeja w nadawku Sakskeho krajneho za­rjada za dróhotwar a wobchad. Po zymskej přestawce, ručež budźe wotpowědne wjedro, chcedźa dale twarić.

Koncert na pišćelach

Sebjewědomje zwučować

srjeda, 13. januara 2021 spisane wot:

Wojerecy. Doris Kasper chce ze swojim poskitkom sebjewědomje ludźi skrućić, zo njebychu so w swojej kreatiwiće wobmje­zować dali. To je wobsah jeje skutkowanja jako trenarka, wo kotrymž tež na swojej internetnej stronje www.dieideengeberin.de rozprawja. Studowana ­archeologowka bě wjacore lěta mějićelka dožiwjenskeho statoka w Ćisku. Mjeztym je wona dwě dźěćacej knize wudała, jednu w LND.

Njezapłaćomne wuměnjenja

Zhorjelc. Kwalita žiwjenja, rumy swobody, kreatiwita, angažowani ludźo, zajimawy dźěłowy swět a z njezapłaćomne by­dlenja zwonka wulkoměstow su wobsah internetneho poskitka pod hesłom kraj, kotryž njemóžeš zapłaćić (www.unbezahlbar.land.de). Iniciatiwa Zhorjelskeho wokrjesa předstaja tam mjez druhim předewzaća a přemysłownišća. Tuchwilu zajimuja wužiwarjow předewšěm regionalni poskićerjo a jich wudźěłki.

Nowe rjadowanje za šulu

Pomhaja potrěbnym

wutora, 12. januara 2021 spisane wot:

Kamjenc. Poskitki Kamjenskeje tafle wužiwa tuchwilu něhdźe 30 zhromadźenstwow potrěbnych. Wšědnje wot 14 hodź. móža sej jednotliwcy kaž tež cyłe swójby na Garnizonskim naměsće 4 a zežiwidła a wšědnu potrjebu wobstarać. Čestnohamtscy sobudźěłaćerjo a w jednoeurowym jobje dźěłacy so wo to staraja, zo su wšitke twory za potrěbnych sčasom spřihoto­wane. Wotranja woni tam twory rjaduja a za tym hladaja, zo su wosebje sad a zelenina čerstwe.

Informaciski dźeń

Žitawa/Zhorjelc. Wysoka šula Žitawa/Zhorjelc poskići 14. januara online-zarjadowanje za prašenja nastupajo studij. Zajimcy móža so wot 9 hodź. při domjacym ličaku na wysokošulskim informaciskim dnju wobdźělić a so wo wobšěrnym ­po­- skit­ku studijnych móžnosćow wobhonić. Zdobom informuja jich wo wólnočasnych a dalšich poskitkach w Hornjej Łužicy.

Zachod na kěrchow zrunany

póndźela, 11. januara 2021 spisane wot:

Brězowka. Pilni pomocnicy, wobydlerjo a někotři gmejnscy radźićeljo, su tele dny w Brězowce (Halbendorf) zachod na kěrchow runali. Přijězd je nětko tež za tych bjez problemow móžny, kotřiž su z chorobnym stołom po puću. Zdobom su kěrchowske wrota wobarbili. Wjesnja­nosta Helmut Krautz (SPD) dźakowaše so na posedźenju gmejnskeje rady wšěm na akciji wobdźělenym.

Sobuskutkowacy pytani

Pančicy-Kukow. Klóšter Marijina hwězda tuchwilu planuje lětuši klóšterski a swójbny swjedźeń 13. junija přewjesć. Na njón chcedźa přeprosyć zaso regionalne towarstwa, zwjazki, kulturne skupiny a wuměłcow. Ći móža so na jewišću a towarstwowych wikach předstajić. ­Zdobom chcyli přirodowe wiki z wudźěłkami wikowarjow a rjemjeslnikow ­wuhotować. Zajimcy móža so hač do 28. februara na internetnymaj stronomaj www.csb-miltitz.de abo www.marienstern.de přizjewić.

Podpěruja potrěbnych

Informuja před hrodom

pjatk, 08. januara 2021 spisane wot:

Wojerecy. Wosrjedź časa pandemije, hdyž sej poprawom nichtó nihdźe wulećeć njemóže, je turistiski zwjazk łužiskeje jězoriny blisko Wojerowskeho hrodu nowy informaciski kašćik nastajił. Tam móžeš so wo přenocowanskich móžnosćach, wo gastronomiskich poskitkach a wo zajimawostkach regiona wobhonić. Za infokašćik su něhdźe 15 000 eurow wudali. Spočatnje technika hišće prawje dźěłała njeje. Tak bě pokazka na Čornochołmčanski Krabatowy młyn z wobrazom Wojerowskeho centralneho parka garněrowana. Na wobsahach pak turistiski zwjazk wobstajnje dźěła.

Za transport koronapacientow

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND