Za zetkanje so přizjewić

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

Worklecy. Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprosy šulerki a šulerjow 3. a 4. lětnika wutoru, 16. oktobra, wot 9 do 15 hodź. do Worklečanskeho Don Boskoweho domu. Tam chcedźa so ze swjedźenjom domchowanki zaběrać, sej zhromadnje a z wjeselom słódny nazymski meni zwarić a sej jón wězo słodźeć dać. Zajimcy njech přizjewja so hač do jutři­šeho pjatka pod tel. čo. 035796/88 707 abo e-mailnje pod worklecy-kise@gmx. de. Za wudawki dnja zběraja wobdźě­lenski přinošk pjeć eurow.

Programěrować wuknyć

Wojerecy. Prózdninski poskitk za dźěći a młodostnych w starobje dźesać do 15 lět ma Wojerowski kompjuterowy muzej ZCOM jutře, pjatk, wot 15.30 do 18 hodź. Tam rozłoža, kak mikrokontrolery, kotrež su w nimale kóždym elektroniskim nastroju zatwarjene, funguja. Wobdźělnicy budu tajke kontrolery sami programěrować móc. Wobdźělenje je darmotne.

Wotewru durje muzeja

wutora, 09. oktobera 2018 spisane wot:

Choćebuz. W minjenymaj lětomaj su Choćebuski Serbski muzej na Młynskej 12 wobšěrnje saněrowali a přetwarili. To je nětko zakónčene. Tohodla přeproša tam jutře, 10. oktobra, wot 17 do 19 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. W 17, w 17.45 a we 18.30 hodź. poskića połhodźinske wodźenje po domje. Wopytowarjo njebudu sej jenož wobhladać móc, što wšo je so w Serbskim muzeju twarsce změniło. Woni tam tohorunja zhonja, kak budźe nowa trajna wustajeńca rozrjadowana.

Chcedźa wjesnjanku počesćić

Čorny Chołmc. W Čornochołmčanskim Krabatowym młynje chcedźa jeho iniciatorku Gertrud Wincarjowu za jeje wurjadny žiwjenski skutk na wosebite wašnje počesćić. Na kromje noweje studnje před Domom Jurja Brězana ma w serbskej drasće žona z wobličom Gertrud Wincarjoweje sedźeć. Kaž jednaćel Krabatoweho młyna Tobias ­Čižik zdźěli, namołwjeja k darowanskej akciji, zo móhli bronzowu plastiku financować. Tohodla je nětko internetna strona www.99funken.de/brunnen-krabat-muehle přistupna, na kotrejž móža zajimcy swój pjenježny přinošk darić.

Z knihi dźěda čitał

póndźela, 08. oktobera 2018 spisane wot:

Zarěč (Łu/SN). Wustajeńcu „Molowana swěca – formowana pjeršć“ z mólbami Petera Ehrlicha a z keramiku Drježdźanskeje wuměłče Rity Goldschmid su tele dny w Zarěčanskej „Konsumowej galeriji“ zakónčili. Na to je sej wobsedźer bywšeho knježeho dwora Stefan Triebs přeprosył archeologu a spisowaćela Thomasa Gerlacha, zo by z knihi wo Krabaće čitał. Dźěd Gerlacha, Drježdźanski wučer a spisowaćel Kurt Gerlach bě 1925 prěni roman wo Krabaće „Krabat – abo mała kuzłarska šula“ napisał. Po čitanju z knihi powědaše Thomas Gerlach wo swojej swójbje. Tak přitomni zhonichu, zo bě mjez jeho prjedownikami tež serbski wučer a spisowaćel Jan Bohuwěr Mučink, kotrehož dźowka bě so na Gerlacha do Drježdźan wudała. Nowy nakład knihi wo „Krabaće“ Kurta Gerlacha je lětsa wušoł. Dokelž pak je hižo rozebrany, budźe spočatk přichodneho lěta dalši nakład, Thomas Gerlach připowědźi.

Nazyma w měsće

pjatk, 05. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na Hłownym torhošću a na Bohatej hasy swjeća zajutřišim, njedźelu, Budyski nazymski swjedźeń. Wot 13 do 18 hodź. su wobchody wočinjene. Nimo toho budźe mała přehladka domjaceho skotu Helmec ratarskeho zawoda z Jitka widźeć. Na Hłownym torhošću móža so dźěći na słomjanych walčkach wucychnować. Tež live-hudźba zaklinči. A na Bohatej budźe 190 metrow dołha kofejowa tafla spřihotowana.

Nowy termin dźěłarnički

Žuricy. Swoju rězbarsku dźěłarničku ­wo serbskich bajach planuje Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu 26. a 27. oktobra pola rězbarja Alojsa ­Šołty w Žuricach. Wobdźělenje płaći pjeć eurow za dźěći a młodostnych, 20 eurow za dorosćenych. Drjewo přewostaji rězbar, trěbny grat njech sej kóždy wobdźělnik sam sobu přinjese. Zajimcy maja so hač do 19. oktobra pod telefonowymaj či­słomaj 03591/ 550 108 (wotmołwjak) abo 0172/ 916 94 55 (Alojs Šołta) abo ­e-mailnje pod přizjewić.

Nazymski koncert z kofejom

Postrow hórnikam zahudźili

wutora, 02. oktobera 2018 spisane wot:

Annaberg-Buchholz (SL/SN). Dujerska kapała Horjany je minjenu sobotu ­na wulkich burskich wikach na torhošću w Annabergu-Buchholzu wopytowarjow z wobšěrnym programom zawjeseliła. Hudźbnicy zapiskachu čěske štučki, naročne morawske pólki, němske ludowe spěwy a šlagry a wězo tež serbske pěsnički. W lóštnej a zabawnej moderaciji předstaji Uwe Macka němsce a serbsce domiznu kapały. Horjenjo wustupichu trójce 90 mjeńšin. Při krasnym nazymskim wjedrje dachu so ludźo, mjez nimi fanojo z Łužicy, wot temperamentneje hudźby zahorić. Jako překwapjenku zahrachu Horjenjo postrow hórnikam „Glück auf“. Jako přihladowarjo stanywši mócnje sobu spěwachu, běchu muzi­kanća jara hnući.

Woraja z traktorami

Kamjenej. Kak z traktorom najlěpje worać, to móža sej zajimcy jutře, srjedu, w Kamjenej pola Radworja wobhladać. Wot 13 hodź. wočakuja tam něhdźe dźesać mjeńšich a pjeć wjetšich traktorow a jich wodźerjow. Jedna z atrakcijow drje budźe tak mjenowany K 700. Wo ćělne derjeměće je postarane.

Budyšanka wustaja akwarele

Na serbski wječor

pjatk, 28. septembera 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Zastupjerki a zastupjerjo Domowiny, Sakskeje serbskeje rady a Załožby za serbski lud přeproša wšitkich zajimcow na zhromadny diskusijny wječor. Wón wotměje so wutoru, 2. oktobra, w 19 hodź. w hosćencu „Karstenowa piwowa stwička“ w Pančicach-Kukowje. Přeprošeni njejsu jenož aktiwni čłonojo najwšelakorišich serbskich towarstwow, ale tež jednotliwcy, serbscy młodostni a starši kaž tež politisce zajimowani. Z nimi chcedźa so wo tym rozmołwjeć, hdźe derje běži, hdźe klaca a kak móhli jich skutkowanje podpěrać. W srjedźišću steja prašenja wopytowarjow. Organizatorojo wjesela so na čiłu diskusiju.

Požohnuja zapřahi

Chrósćicy. Na wosebity nyšpor domchowanki přeproša Towarstwo Cyrila a Metoda njedźelu, 30. septembra, w 14 hodź. na łuku při Chróšćanskich Hatkach. Chróšćanski cyrkwinski chór a wosadni dujerjo nyšpor wuhotuja.

Dlěje do muzeja

Na serbski wječor

štwórtk, 27. septembera 2018 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Zastupjerki a zastupjerjo Domowiny, Sakskeje serbskeje rady a Załožby za serbski lud přeproša wšitkich zajimcow na zhromadny diskusijny wječor. Wón wotměje so wutoru, 2. oktobra, w 19 hodź. w hosćencu „Karstenowa piwowa stwička“ w Pančicach-Kukowje. Přeprošeni njejsu jenož aktiwni čłonojo najwšelakorišich serbskich towarstwow, ale tež jednotliwcy, serbscy młodostni a starši kaž tež politisce zajimowani. Z nimi chcedźa so wo tym rozmołwjeć, hdźe derje běži, hdźe klaca a kak móhli jich skutkowanje podpěrać. W srjedźišću steja prašenja wopytowarjow. Organizatorojo wjesela so na čiłu diskusiju.

Parkowanišćo ponowja

Žane njezboža při kupanju

wutora, 25. septembera 2018 spisane wot:

Bjerwałd (SN). Při najwjetšim jězoru Sakskeje, Bjerwałdskim, su lětušu kupansku sezonu srjedź septembra zakónčili. Kaž hamtski nawoda towarstwa Krajinowy park Bjerwałdski jězor Roman Krautz zdźěli, su so tam w lětušej nimorjadnej sezonje tysacy domoródnych a turistow kupali a wólnočasne poskitki Hamor­skeje gmejny wužiwali. Dźakowano wurjadnemu zasadźenju pomocnikow, kaž wohnjowych wobornikow, kotřiž so wo wěstotu a porjad starachu, njeje minjenu sezonu k žanym wjetšim njezbožam dóšło. Roman Krautz pak na to skedźbnja, zo njeje po zakónčenju sezony kupanje w Bjerwałdskim jězoru we wupisanych wobłukach dowolene. Zjawne nuzniki su tuž zawrjene.

Na „kofej w třoch“

Budyšin (SN). Na zarjadowanju Budyskeho Serbskeho muzeja „kofej w třoch“ přednošuje jeho direktorka Christina Boguszowa jutře, srjedu, 26. septembra, w 15 hodź. wo temje „Žónske wobliča – wubrane podobizny z wuměłskeje zběrki Serbskeho muzeja“.

Předstaja protyku 2019

Bursa dźěćaceje drasty

pjatk, 21. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). W Budyskej Montessoriskej zakładnej šuli wotměwaja so w běhu lěta wjacore bursy dźěćaceje drasty. Tak tež jutře, 22. septembra, wot 14 do 16 hodź. Na něhdźe 40 stejnišćach poskića tam wikowarjo a druzy trjebanu, derje zdźeržanu dźěćacu kaž tež babyjowu ­drastu, hrajki a dalše artikle.

Hladarjam cyle bliscy być

Wojerecy (SN). Wojerowski zwěrjenc drje mnozy hižo znaja, ale jónu wob lěto, na dnju němskeho zwěrjenca, móža tam wosebje dźěći něšto wosebite dožiwić. To hladarjo rewěra kopytačow, rubježnych zwěrjatow a ptakow kaž tež picowanskeje kuchnje holcy a hólcow za ruku bjeru. Tak móža dźěći picowanje zwěrjatow raz cyle blisko dožiwić. Tež w tropiskim domje njeje přeco móžno, hady a druhe reptilije zbliska wobkedźbować. Zajutřišim, njedźelu, wot 14 hodź. su swójby lubje do zwěrjenca witane.

Hišće městna za projekt

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Kaž Alexander Noack ze zarjadniskeho managementa Budyskeho Kamjentneho domu zdźěli, maja w zarjadnišću hišće swobodne městna za bigbandowy projekt „Swingin ,Santa‘“. W druhim tydźenju nazymskich prózdnin, wot 13. do 19. oktobra, chcedźa tam z třiceći młodostnymi swój lětuši hodowny program na jewišćo přinjesć. Zajimcy 10 do 18 lět móža so přizjewić.

Prěni hosćo w zetkanišću

Hamor (SN). Wot spočatka septembra zajimcy Hamorski zetkawanski centrum wužiwaja. Na druhim poschodźe šulskeho domu maja nimo čłonow seniorskeho kluba tež wupožčowarjo medijow w Hamorskej bibliotece swój domicil.

Přidatne prěkuše za Židow

Budyšin (SN). Kaž připowědźene, wukonja Budyske měšćanske zarjadnistwo dalši krok, „zo bychu wobchad w Židowje spomalili“. Na Słonoboršćanskej, Wjel­ko- wskej kaž tež Ćichońskej dróze kładu specielne prěkuše, zo bychu šoferojo spěšnosć jězdźidłow pomjeńšili. Dźěła chcychu dźensa zakónčić.

Nowonarodźene witali

nawěšk

nowostki LND