Na spěwny wječor

štwórtk, 08. awgusta 2019 spisane wot:
Pančicy-Kukow. Dekanatne dušepastyrstwo za młodźinu přeproša młodostnych a wšitkich dalšich zajimcow na spěwny wječor, kotryž wotměje so jutře, pjatk, w 19 hodź. na Kukowskim hrodźišću. Wopytowarjo móža so tam z nowym młodźinskim spěwnikom „Na puć z nami“ ze­znajomić a při lěhwowym wohenju spěwać, hudźić a Boha chwalić. Organi­zatorojo wjesela so na bohaty wopyt.

Serbske blido w stolicy

srjeda, 07. awgusta 2019 spisane wot:

Berlin. Přichodne Serbske blido w Ber­linje budźe jutře, štwórtk, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Hosćenc je direktnje pódla bywšeho namjezneho přechoda Check­point Charlie. Štóž ma lóšt a chwile, na měsačnych zetkanjach hajenja maćer­šći­ny w cuzbje so wobdźěleć, je wutrobnje witany. Wjelelětni wobdźělnicy berlinskeho Serbskeho blida su stajnje wćipni na nowych ludźi a jich nowe dobre ideje.

Wustaja twórby Nageloweje

Drježdźany. Wustajeńcu z rysowankami Maje Nageloweje wotewru jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w twarjenju sakskeje krajneje lěkarskeje komory w Drježdźanach, Schützenhöhe 16. Přehladka wosta­nje potom­ hač do 20. žnjenca přistupna. Za­jim­cy su wutrobnje witani. Twarjenje je bjez zadźěwkow přistupne.

Porěča wo zahrodkarjach

póndźela, 05. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin. Pod hesłom „Małozahrodkarjow sylnić – mnohotnosć družin a wobswětoškit spěchować“ wotměje so jutře, 6. awgusta, w 16.30 hodź. diskusijne koło w towarstwowym domje zahrodnišća „Rańše słónco“ na Schreberowym puću 11 (přijězd přez hasu Při Špitałskich łukach). Na zarjadowanje ze sakskim ministrom za wobswět a ratarstwo Thomasom Schmidtom (CDU) přeprošataj kandidat CDU za wólby Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a zastupowacy předsyda teritorialneho zwjazka přećelow zahro­dow Budyskeho wokrjesa Reinhard Kliemann.

Zeleni so zetkaja

Kamjenc. Přichodne stajne blido Zelenych budźe jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej. Z hosćom budźe kandidat Zelenych za wólby Sakskeho krajneho sejma Gerd Kirchhübel.

Žuričan wustaja

pjatk, 02. awgusta 2019 spisane wot:

Łaz. Wot dźensnišeho je we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja widźeć wustajeńca rězbarja Alojsa Šołty. Pod hesłom „Fantazije w drjewje“ pokazuje Žuričan wuběr swojich skulpturow. Přistupna je přehladka póndźelu a štwórtk stajnje wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 17 hodź. We wobłuku wotewrjenja wustajeńcy poswjeća dźensa wot Alojsa Šołty rěz­barjenu ławku před Domom Zejlerja a Smo­lerja. Na njej je serbski napis „Hołbik­ dwě běłej nóžce ma“.

Za blackbird so přizjewić

Hózk. Za lětuše wubědźowanje black­birdrun 8. septembra w Hózku je so dotal 230 wobdźělnikow přizjewiło. Kaž tamniši młodźinski klub jako wuhotowar zdźěla, móža so dalši zajimcy hišće hač do 7. septembra přizjewić, a to internetnje pod http://hoske.net. Na wobdźělnikow čaka šěsć kilometrow dołhi parcours přez błóto a wodu podłu Čorneho Halštrowa z dwanaće znatymi a nowymi zadźěwkami. Čaru maja wobdźělnicy dwójce zmištrować. Blackbird chcedźa mjeztym štwórty raz přewjesć.

Maja dwě přičinje swjećić

Raz archeologa być

wutora, 30. julija 2019 spisane wot:

Kamjenc. Přichodny prózdninski poskitk za dźěći wotměje so w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy štwórtk, 1. awgusta. Tam chcedźa wobdźělnikam rozłožić, kak archeologojo dźěłaja a kak je zemja před něšto tysac lětami wupadała. Při tym póńdźe wo wurywanske dźěła runje tak kaž wo wědomostne wobdźě­łanje namakankow. Zarjadowanje wotměje so wot 14 do 15.30 hodź. Wobdźělenje płaći tři eura na wosobu. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0 35 78 / 78 83 10.

W młynje pokazaja filmy

Čorny Chołmc. Po wjacorych lětach pře­staw­ki zwaža so w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje lětsa prěni raz na filmowe nocy. Te wuhotuja zhro­mad­nje z organizatorami Drježdźanskich fil­mo­wych nocow při Łobju. W Čornym Chołm­­cu pokazaja wot zajutřišeho hač do 1. septembra dohromady 17 filmow. Prěni budźe štwórtk wot 21 hodź. film „Gundermann“ wo znatym spěwytwórcu Gerhardźe Gundermannje. Nazajtra w samsnym času předstaja pask „Aladdin“.

Zanjesu twórby Bacha

Awtorka čita

póndźela, 29. julija 2019 spisane wot:

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so jutře, wutoru, we 18 hodź. w Budyskim hosćencu „Sprjewina pensija“. Tam budźe awtorka Annelies Schulz z hosćom. Wona čita z manuskripta swojeho romana „Holunderzeit“. Hosćo su kaž stajnje lubje witani. Zastup je darmotny.

Na wopyće w měsće

Budyšin. We wobłuku swojeho wólbneho boja chce kandidat SPD za wólby Sakskeho krajneho sejma Harald Baumann-Hasske jutře, wutoru, hromadźe ze zapósłanču Europskeho parlamenta Mariju Noichl Budyšin wopytać. Wot 9.30 do 12.30 hodź. budźetaj wobaj w žónskim centrumje na Karla Marxowej 7. Maria Noichl poda swój wid na aktualne połoženje Europy a wotmołwja tohorunja na prašenja wopytowarjow. Zajimcy su tuž wutrobnje witani. Mjez druhim chcedźa wo tym rěčeć, hač je čłonstwo w EU za ludźi w Hornjej Łužicy scyła wažne abo nic.

Wosebity poskitk zwěrjenca

Za tydźeń wulki jubilej

pjatk, 26. julija 2019 spisane wot:

Sernjany. Hižo wjele měsacow přihotuja w Sernjanach 600. róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy. Za tydźeń wotměje so nětko wulki jubilejny wjesny swjedźeń. Po dźaknej Božej mši wutoru we 18.30 hodź. w Ralbicach započnje so hołk a tołk pjatk z natočenjom piwa a z wu­bědźowanjom wohnjowych woborow. W 21.30 hodź. přeprošuja na swjedźenišću při Klóšterskej wodźe na kinowe předstajenje. Sobotu wot 14 hodź. přewjedu soccerowy turněr a tak mjenowane meli-zetkanje Tři Hwězdy. Wječor budu reje z kapału „nAund“. Po njedźelnym rańšim piwku móža wopytowarjo dožiwić, kak Serbski rozhłós live ze Sernjan wusyła. Mjez druhim zaklinči nowa serbska pop-hudźba. Dalši wjeršk budu wot 14 hodź. historiske wustajeńcy na wjacorych statokach wsy. Wječor wuklinči z diskoteku. Sernjanski wjesny klub wšitkich na wulki jubilej přeprošuje a skedźbnja tohorunja na to, zo budźe wo ćělne derjeměće ze wšěm trěbnym postarane.

Nowa wustajeńca

Swobodne dźěłowe městno

wutora, 23. julija 2019 spisane wot:

Smječkecy. Za hladanje a spěchowanje ludźi ze zbrašenjemi pytaja w Smječkečanskim Domje swjateho Jana fachowu móc w hladanskej słužbje. Městno z dźěłowym časom 30 hodźin wob tydźeń ma so 1. septembra 2019 wobsadźić. Na­drobniše informacije k žadanjam na městno, k dźěłowemu wobłukej a tarifowym postajenjam namakaja zajimcy internetnje na stronje www.christliches-sozialwerk-ggmbh.de.

Poradźuja tež w prózdninach

Budyšin. Powołanski informaciski centrum Budyskeje agentury za dźěło skedźbnja na to, zo tam tež za čas prózdnin wo wukubłanskich a studijnych móžnosćach poradźuja. Wšelake informaciske poskitki móža zajimcy bjez přizjewjenja wužiwać. Najwšelakoriše podłožki, informaciske mapy a filmy posrědkuja dohlad do wukubłanskich a studijnych móžnosćow. Sobudźěłaćerjo rady dale pomhaja. Informaciski centrum na Nowosólskej je přistupny wot póndźele do srjedy stajnje wot 8 do 16 hodź., štwórtk wot 8 do 18 hodź. a pjatk wot 8 do 12 hodź.

Z dypkami molować

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:
Kamjenc. Wosebity prózdninski poskitk maja štwórtk, 25. julija, wot 14 do 15.30 hodź. w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy. Tam maja zajimcy móžnosć, ze­znać wuměłsku techniku dot-painting, dypkowe molowanje. Je to stara wuměłska tradicija, pochadźaca z Awstralskeje. Z wjele jednotliwych dypkow nastanje cyłkowny wobraz. Wobdźělenje płaći tři eura. Dokelž su městna wobmjezowane, njech so zajimcy přizjewja pod telefonowym čisłom 03578/ 788 310.

Połoža zakładny kamjeń

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Kulow. Na sportnišću Kulowskeho sportoweho towarstwa DJK połoža přichodnu wutoru, 23. julija, zakładny kamjeń za nowe socialne twarjenje, kotrež ma dotalne narunać. W starym běchu nuzniki skóncowane, tepjenje často wupadny a cyły dom bě dodźeržany. Nětko stworja porjadne poměry za hrajerjow kaž tež za přihladowarjow, rjekny twarski nawoda Udo Popjela.

Na folklorny festiwal

Hórki. Jánošíkove dny w Terchovje přićahuja kóždolětnje zajimcow słowakskeje a mjezynarodneje folklory. Tež bus ze Serbow pojědźe wot 2. do 4. awgusta na mjezynarodny folklorny festiwal do Słowakskeje. W nocy na pjatk bus wotjědźe. Po puću sej historisku drohoćinku Słowakskeje wobhladaja. Po krótkim přebytku w hotelu w Žilinje pojědu na festiwalnišćo. A tež sobotu chcedźa tam přebywać. Někotre městna w busu su hišće swobodne. Štóž chce sobu jěć, njech přizjewi so pola Šołćicow w Hórkach pod telefonowym čisłom 035796 /95012.

Z kajakom po Sprjewi

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND