Posledni nazymski koncert

póndźela, 20. nowembera 2017 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Posledni w lětušim rjedźe nazymskich koncertow wotměje so tradicionalnje wječor do pokutneho dnja w Pančicach-Kukowje. W tamnišej Starej hospodźe zaspěwa jutře, wutoru, w 19.30 hodź. delnjoserbski chór Łužyca. Wšitcy lubowarjo serbskeho chóroweho spěwa su na pisany a zabawny program wutrobnje přeprošeni.

Porěči wo dźiwich pčołkach

Rěčicy. We wobłuku swojich zjawnych zarjadowanjow poskići Rěčičanski Erlichtec dwór jutře, wutoru, w 17 hodź. ­přednošk wo dźiwich pčołkach. Dr. ­Andreas Scholz poda dohlad do mnohotnosće tychle insektow a da pokiwy, kak ­móža zahrodkarjo jim přijomne ži­wjenske wuměnjenja wutworić. Zastup je ­darmotny.

Zjawny přednošk

Muzej přeproša dźěći

pjatk, 17. nowembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Na dźěćace popołdnjo pod hesłom „Abrakadabra“ přeproša Budyski Serbski muzej jutře, sobotu. W 16 hodź. dožiwja tam mali wopytowarjo Smjerdźečanskeho kuzłarja Gerata Róbla. Tomu přizamknje so małe wodźenje po wustajeńcy „KRABAT – Muž – Mytos – Marka“. W 17 hodź. pokazaja serbski trikowy film „Sedmy rapak“. Zastup płaći za dorosćenych pjeć eurow, potuńšene 2,50, swójbny lisćik dźesać eurow.

Na gospelowy oratorij

Budyšin. „Our father in heaven“ rěka gospelowy oratorij, kotryž předstajitej ewangelske kantorstwo swj. Pětra a orchester Serbskeho ludoweho ansambla srjedu, 22. nowembra, a sobotu, 25. nowembra, stajnje w 17 hodź. w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi. Pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Michaela­ Vettera zaklinči sinfoniska twórba, wopřijaca elementy bluesa, swinga a gospela. Wobjednawa so sa­motnosć čłowjeka pod wužiwanjom bibliskich tekstow. Zastup je darmotny, pjenježny­ dar je witany.

Přednošuje wo stawiznopisu

srjeda, 15. nowembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje přeprosy štwórtk, 16. nowembra, w 19.30 hodź. na dalše zarjadowanje do Budyskeho hosćenca „Wjelbik“. Tam přednošuje Alexander Pólk na temu „Wuwiće serbskeho stawiznopisa w NDR-skim času“. Młody serbski stawiznar, bydlacy w Budyšinje, předstaji wuslědki swojeho masterskeho dźěła, kotrež je lětsa­ na Techniskej uniwersiće Drježdźany wotzamknył. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup darmotny.

Zymsku zeleninu wužiwać

Wojerecy. Kak mnohostronsce hodźi so zymska­ zelenina w kuchni wužiwać a spřihotować, budźe tema zarjadowanja jutře, štwórtk, w 10 hodź. na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje. Kaž Křesćansko-socialny kubłanski skutk zdźěli, chcedźa tam recepty předstajić a je z wobdźělnikami zwoprawdźić.

Sadowcy prawje wurězać

Njebjelčicy. Kak maja sadowcy prawje wurězować, nawuknu zajimcy we wosebitym kursu, kotryž wotměje so sobotu, 25. nowembra, wot 9.30 hodź. w Nje­bjelčanskim gmejnskim centrumje. Wobdźělenje płaći na wosobu 15 eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefo­nowymaj čisłomaj 03578/ 301 006 abo 035796/ 946 13.

Do wustajeńcy a na přednošk

póndźela, 13. nowembera 2017 spisane wot:

Budyšin. Wodźenje po wosebitej wustajeńcy „KRABAT – Muž – Mytos – Marka.“ w Budyskim Serbskim muzeju budźe srjedu, 15. nowembra, we 18 hodź. W decembru někotre wustajene historiske dokumenty­ z konserwatoriskich přičin z kopijemi wuměnja. Tohodla budźe zajutřišim jedna z poslednich móžnosćow, sej originale wobhladać. W 19 hodź. přizamknje so přednošk stawiznarja Martina Nowakowskeho z Dobruše w němskej rěči. Wón porěči wo přesćěhanju a spalenju chodojtow w Hornjej Łužicy a wobswětluje tónle kapitl stawiznow 17. lětstotka. Na wopytowarjow čaka zajimawy wječor wo stawiznach regiona.

Dróhu chcedźa ponowić

Porěči wo Malawiju

pjatk, 10. nowembera 2017 spisane wot:

Chrósćicy. Na přednošk wo afriskim Malawiju přeproša Chróšćanske serbske wjesne towarstwo Domizna wutoru, 14. nowembra, w 19.30 hodź. do „Jednoty“. Wo swojim přebywanju w Malawiju přednošuje Christina Smolina ze Swinjarnje. Tež w blogu pod adresu http://christinainmalawi.blogspot.de/ wona wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach rozprawja. Štóž chce jeje dźěło z pjenježnym darom podpěrać, změje k tomu składnosć. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Přednošuje wo stawiznopisu

Budyšin. Stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje přeprosy štwórtk, 16. nowembra, w 19.30 hodź. na dalše zarjadowanje do Budyskeho hosćenca „Wjelbik“. Tam přednošuje Alexander Pólk na temu „Wuwiće serbskeho stawiznopisa w NDR-skim času“. Młody serbski stawiznar, bydlacy w Budyšinje, předstaji wuslědki swojeho masterskeho dźěła, kotrež je lětsa­ na Techniskej uniwersiće Drježdźany wotzamknył. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup darmotny.

Předstaja nowu antologiju

Z kolesom do Moskwy

štwórtk, 09. nowembera 2017 spisane wot:

Ćisk. Wo swojich dožiwjenjach na 20dnjowskej jězbje z kolesom do Mo­skwy rozprawja twarski inženjer Mario Vales z Kóšyny při Złokomorowskim jězoru jutře, pjatk, w 19 hodź. na žurli Ćišćanskeje wohnjowoborneje gratownje. Na zarjadowanje we wobłuku Ćišćanskeho wotewrjeneho wokna přeproša tamniše kulturne towarstwo. Zastup płaći 4,50 eurow, w čimž je zapřijaty darmotny napoj.

Nachribjetniki za Tansaniju

Rakecy. Mjeztym hižo dwanatu dohodownu akciju ewangelsko-lutherskeho cyrkwinskeho wobwoda Budyšin-Kamjenc „Nachribjetniki za Tansaniju“ zahaja jutře, pjatk, w 17 hodź. w Rakečanskej cyrkwi. Na farach kaž tež w někotrych šulach a pěstowarnjach móža zajimcy za dźesać eurow módry nachri­bjetnik kupić a jón po připołoženej li­sćinje za šulskeho nowačka spakować. Zaměr je, 4 000 nowačkow w 44 zakładnych šulach partnerskeho cyrkwinskeho wobwoda Meru ze šulskim nachribjetnikom wuhotować. Wotedać hodźa so wone hač do 3. adwenta na farach jednot­liwych wosadow.

Rozprawja wo jězbach

Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 08. nowembera 2017 spisane wot:

Kašecy. Njewšědnje wobšěrny je dnjowy porjad posedźenja gmejnskeje rady Pančicy-Kukow jutře, štwórtk, w 19 hodź. w Kaščanskim wjacezaměrowym twarjenju. Sobu najzajimawši dypk drje budźe, zo chcedźa radźićeljo planować započeć, kak bywši hosćenc wosrjedź Pančic-Kukowa spotorhać a ležownosć zrunać. Dale maja radźićeljo rozdawać planowanske dźěła za přetwar domu za Pančičanskej pěstowarnju na hort a za saněrowanje wjesneho puća w Kanecach.

Worklecy. Porno tomu runjewon skromny je dnjowy porjad posedźenja Wor­klečanskich radźićelow jutře wječor w samsnym času na tamnišej wyšej šuli. Tam zaběraja so ze zahajenskej bilancu gmejny a z priwatnymaj twarskimaj naležnosćomaj. Wjesnjanosta poda někotre dalše informacije.

Chrósćicy. Zahajenska bilanca budźe tež tema­ na posedźenju Chróšćanskeje gmejnskeje rady jutře w 19.30 hodź. w gmejnskej sydarni. Nimo toho chcedźa tam nadawki za nakup wohnjowobor­neje potrjeby přepodać. W nje­zjawnym dźělu­ zaběraja so radźićeljo z popłatkami za wjacezaměrowu halu „Jednota“.

Terminy zapodać

wutora, 07. nowembera 2017 spisane wot:

Budyšin. W nowym lěće ma zaso nasćěnowa młodźinska protyka wuńć, kotruž wosebje serbskim młodźinskim klubam a dalšim młodźinskim cyłkam wudźěla. Terminy za swjedźenje a zarjadowanja, kotrež su w lěće 2018 předewšěm za młodźinu zajimawe, hodźa so hač do kónc nowembra pod zapodać. Młodźinska protyka je zhromadny projekt socialneho teama Rěčneho centruma WITAJ, kubłanskeje referentki Domowiny a młodźinskeho towarstwa Pawk.

Rozprawja wo wuchowanju

Budyšin. Přichodne stajne blido Budyskeho zwjazka CDU jutře, srjedu, w 19 hodź. w Budyskej piwarni zaběra so z prašenjom, kak móže jednotliwc něšto wuskutkować. K tomu witaja tam Hein­richa Schleppersa, kiž je ze swojim an­gažementom parnu lokomotiwu před dwórnišćom wuchował.

Serbske blido w stolicy

Berlin. W hosćencu Einstein Kaffee na Friedrichowej 206 w Berlinje wotměje so štwórtk, 9. nowembra, w 16 hodź. přichodne Serbske blido.

Stajne blido Zelenych

póndźela, 06. nowembera 2017 spisane wot:

Kamjenc. Přichodne stajne blido Kamjenskeho regionalneho Zwjazka 90/Zelenych wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „La Piazza“ na Zwingerowej. Jako hosća wočakuja předsydu personalneje rady sakskeho statistiskeho zarjada Thila Börnera. Wón porěči mjez druhim wo statistice jako wažnym instrumenće za politiku a towaršnosć.

Wopominaja Hanku Šěrcec

Hórki. Na Hanku Šěrcec, katolsku Serbowku židowskeho pochada, spominaja štwórtk, 9. nowembra, w 17 hodź. z wopomnjenskej nutrnosću w Hórkach při kopolaku-plesternaku. Wšitcy su wu­trobnje přeprošeni.

Přednošuje wo stawiznopisu

Budyšin. Stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje přeproša štwórtk, 16. nowembra, w 19.30 hodź. na dalše zarjadowanje do Budyskeho hosćenca „Wjelbik“. Tam přednošuje Alexander Pólk na temu „Wuwiće serbskeho stawiznopisa w NDR-skim času“. Młody serbski stawiznar, bydlacy w Budyšinje, předstaji wuslědki swojeho masterskeho dźěła, kotrež je lětsa na Techniskej uniwersiće Drježdźany wotzamknył. Přednošk budźe w serbskej rěči, zastup darmotny.

Hońtwjerjo nyšpor swjećili

štwórtk, 02. nowembera 2017 spisane wot:

Kulow. Hubertusowy nyšpor wotmě so minjenu njedźelu w Kulowskej cyrkwi. Na nim wobdźělichu so přewažnje hajnicy-hońtwjerjo. Na nyšporje zahra dujerska skupina z Huskeje. Swjećili su nutrnosć na česć swjateho Hubertusa Kulowski farar­ Gabriš Nawka. Z nyšporom spominachu na swjateho, kotrehož mjeniny jutře swjećimy. Swj. Hubertus běše biskop a je zdobom patron hońtwjerjow. Jeho česća w katolskej runje tak kaž w ewangelskej­ cyrkwi.

Do hornčernje pohladnyć

Bóšicy. Lubowarjo keramiskich wudźěłkow njech njeskomdźa dźeń wotewrjenych duri w Bóščanskej Barchmannec hornčerni. Sobotu a njedźelu, 4. a 5. nowembra, móža sej tam wobaj dnjej wot 9 do 17 hodź. hornčernju wobhladać, při­stajenym při dźěle přez ramjo hladać a sej něšto z wobšěrneho poskitka kupić. Nadrobniše informacije pod adresu www.toepferei-barchmann.de

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND