Škotowarjo so zetkaja

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

Chrósćicy. Po dlěšej přestawce korony dla budźe wutoru, 28. julija, w 14 hodź. w Chróšćanskim Krawčikec hosćencu přichodny škotowy turněr serbskich seniorow. Tam su tež nowačcy lubje witani. Kaž organizator Měrćin Nowak zdźěli, chcedźa sej škotowarjo wutoru, 8. septembra, wulećeć. Wuprawa powjedźe do Drježdźan, hdźež pojědu z parnikom a wobhladaja sej galeriju starych mištrow kaž tež cyrkej Našeje knjenje a swětoznaty ćah wjerchow. ­Zajimcy njech ­přizjewja so pola Alojsa Langi w Ko­njecach (tel. 035792/ 50 126) abo pola Měrćina Nowaka w Lubiju (tel. 03585/ 402 420).

Prózdniny w młynje

Přewjedu medijowy labor

štwórtk, 23. julija 2020 spisane wot:

Budyšin. Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal přewjedźe w swojej Budyskej wotnožce na Mukowej wot 27. julija hač do 7. awgusta medijowy labor. Wobdźělnicy budu na přikład swójske ideje z 3D-ćišćakom zwoprawdźić móc a dóstanu fachowu pomoc wot planowanja hač k zwoprawdźenju. Dźěło wukonjeja w małych skupinach a w separatnych rumnosćach. Zajimcy hač do dwanaće lět njech přizjewja so pod .

Dale jeno z terminom

Wojerecy. Zo móhli we wobłuku přizjewjernje Wojerowskeho měšćanskeho zarjadnistwa wotstawkowe rjadowanja dodźeržeć, móža tam wobydlerjo swoje naležnosće jenož potom zrjadować, hdyž maja termin dorěčany. Město poskići tuž móžnosć, sej termin na swojej internetnej stronje pod www.hoyerswerda.de online dorěčeć. Štóž tajku móžnosć nima, njech sej termin tež pod telefonowym čisłom 03571/ 456 456 wučini. Kaž z měšćanskeho zarjadnistwa rěka, běchu tónle system w aprylu 2020 zawjedli. Wón je so jako dobry wopokazał, dokelž dlěšim čakanskim časam zadźěwa.

Radźićeljo so zetkaja

srjeda, 22. julija 2020 spisane wot:
Ralbicy. Přichodne zjawne posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wotměje so jutře, štwórtk, we 18 hodź. w sydarni Ralbičanskeje šule. Mjez druhim předstaja tam planowanski staw nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje a přetwara tuchwilneje pěstowarnje na hort. Dale póńdźe wo dodawanje a montažu woknow za Nowosličanski kulturny dom a wo koncept, kak wodźi­zny druheho rjadu w gmejnje wobhospodarjeć.

B 96 w Budyšinje zawrjena

póndźela, 20. julija 2020 spisane wot:
Budyšin. Dźěl zwjazkoweje dróhi B 96 w Budyšinje je wot dźensnišeho zawrjeny. Kaž Sakski krajny zarjad za dróhotwar a wobchad zdźěla, do směra na Wojerecy na cyłkownje 850 metrach wot wotbóčki k zawodej Kranlogistik njedaloko přijězda na awtodróhu A 4 hač k wotbočce do Ćichońcy jězdnju ponowjeja a nowy kanal za dešćowu wodu twarja. Dróha je tam dospołnje zawrjena. Wobjězdka wjedźe wot Chelnjanskeho kružneho wobchada na S 106 hač do Třoch hwězdow a wottam zaso do Budyšina na B 96. Twarske dźěła maja hač do oktobra trać.

Magacin wo Łužicy

pjatk, 17. julija 2020 spisane wot:

Budyšin. Pućowanski magacin telewi­zijneho sćelaka Sat.1 „Grenzenlos – Die Welt entdecken“, wěnuje so jutře, 18. ju­lija, w 19 hodź. w swojim wusyłanju Łu­žicy jako jednej z najrjeńšich dowo­lowych regionow Němskeje. Moderator Florian Simbeck je wopytał hornjołužisku hatnu krajinu, tajny swět Turisede Einsiedel, měsće Budyšin a Zhorjelc kaž tež Žitawsku kónčinu, hdźež su sej w ćahu z parnej lokomotiwu njewšědnu ­krajinu, mjez druhim horu Oybin wotkryli. Projekt podpěrała je Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska.

Nowačkow přizjewić

Swjedźeń njebudźe, wiki budu

srjeda, 15. julija 2020 spisane wot:

Sulšecy/Njeswačidło. Lětuši wjesny swjedźeń w Sulšecach pola Kulowa dyrbja organizatorojo korony dla wotprajić. Wo tym su zarjadowarjo informowali. Swjećić chcychu poprawom wot 17. do 19. julija. Rjemjeslniske wiki 18. a 19. julija w Njeswačidle porno tomu budu. Plakaty na mnohich sćežorach we wsy a wokolinje za nje wabja.

Prěnje online-zetkanje šoferow

Budyšin. Dotal na wotpočnišću Hornja Łužica při awtodróze A 4 wotměwace so zetkanje jězdźerjow za daloke čary nětko prěni króć online přewjedu. Hłowny policajski komisar z Wysokeje šule za saksku policiju chce aktualnje informować wo wobmjezowanjach šoferam za daloke čary korony dla. Dźensa wot 18 hodź. móža so zajimcy pod https://www.polizei.sachsen.de/de/72966.htm na poskitku wobdźělić.

Chcedźa z młodostnymi rěčeć

Gymnaziasća wustajeja

wutora, 14. julija 2020 spisane wot:
Budyšin. „Korona-impresije“ rěka wustajeńca Budyskich serbskich gymnaziastow. Šulerjo wuměłskeho kursa su so minjene měsacy na wšelakore wašnje temje korona bližili. Wupłody jich kreatiwneho tworjenja budu nětko w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji widźeć. Wustajeńcu wotewru jutře, 15. julija, w 15 hodź. w přizemju Budyskeho Serbskeho domu na Póstowym naměsće. Dalše informacije pod ski.sorben.com

Spěwy z brunicowych kónčin

póndźela, 13. julija 2020 spisane wot:

Slepo. Walburga Wałdźic předstaji z projektowym žónskim chórom sep nowowobdźěłanych spěwow z brunicowych kónčin. Pólska huslerka Izabela Kałduńska wokalne zynki na huslach přewodźa. Koncert budźe sobotu, 18. julija, w 19.30 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju a njedźelu, 19. julija, w 17 hodź. w Złokomorowskej Serbskej cyrkwi. Projekt spěchuja z fondsa „Čiń sobu!“.

W prózdninach na farmu

Wojerecy. Na Wojerowskej dźěćacej ­a młodźinskej farmje přihotuja za zajimcow zabawny prózdninski program. Zarjadnišćo budźe potom wo póndźele do pjatka wot 9 do 12 hodź. a wot 14 do 17 hodź. wotewrjene. Maksimalnje 40 dźěći a młodostnych, kiž dyrbja so do toho přizjewić, móže tam přebywać. Přizjewjenje je dwaj dnjej do toho trěbne, a to telefo­nisce pod čisłom 03571/ 426339 abo ­e-mejlnje pod . Mjez druhim chcedźa tam pokład pytać, zmysły sej wotkryć, wuměłstwowe ­wudźěłki z přirodnych materialijow tworić a so zabawjeć. Hlej tež pod www.csb-miltitz.de.

Prózdninska zabawa za dźěći

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:

Lückendorf. Dekanatne dušepastyrstwo za dźěći přeproša šulerki a šulerjow 5. do 8. lětnika wot póndźele, 17. awgusta, do štwórtka, 20. awgusta, na prózdninsku zabawu do Lückendorfa w Žitawskich horinach. Lětuše hesło rěka „Prózdniny, pućowanje, Boža stwórba, dyrdomdej.“ Swójski přinošk wučinja 80 eurow. Při­zjewjenja su hač do pjatka, 17. julija, ­pod tel. čo. 035796/ 88707 a z mejlku na móžne.

Tworić w Mnišej rozwalinje

Budyšin. Serbska wuměłča Borbora Wiesnerec chce zajimcow na lětušej lětnjej akademiji Budyskeho wuměłstwoweho towarstwa z.t. ke kreatiwnemu tworjenju pohonjeć. Wot 20. do 25. junija budźe dźěłarnička w rozwalinje Budyskeje Mnišeje cyrkwje. Štóž chce pódla być, trjeba wosebje dźěłansku drastu a wotpowědne nawoči. Wšako zaběraja so wobdźěleni z rězbarjenjom. Dalši wuměłcy, kotřiž sobu skutkuja, su Gabi Kell (molowanje), Edith Böhme (molowanje freskow) a Hans Kutschke (rysowanje).

Z hribami a rostlinami barbić

Dźeń pomnikow wotprajeny

štwórtk, 09. julija 2020 spisane wot:

Budyšin. Město Budyšin je so dołho dlijiło, hač dźeń wotewrjeneho pomnika wotměje abo nic. Nětko pak je zarjadowanje koronapandemije dla wotprajene, dokelž njeje wěstota organizatorow ­runje tak kaž wšitkich wobdźělnikow zaručena. Měšćanostka za twarske naležnosće Julia Naumann rozsud wobkrući a hlada optimistisce na klětuši dźeń wotewrjeneho pomnika, kotryž chcedźa ­hižo nalěto planować započeć. Dźeń ma so potom po cyłej Němskej njedźelu, 12. septembra, wotměć.

Pisomnu próstwu stajić

Budyšin. Přijimarjo podpěry po socialnym zakoniku II (SGB II) dyrbja znowa pisomnje wo nju prosyć. Potrjechene su wšitke přizwolenja, kotrež so 31. awgusta abo pozdźišo kónča. Kaž Budyski krajnoradny zarjad informuje, wotpadnje wosebite rjadowanje, zo móža potrjecheni bjez próstwy podpěru dale dóstać. Nowe požadanja dyrbja woni dypkownje jobcenterej zapodać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND