Wiki rjanych wěcow

pjatk, 06. decembera 2019 spisane wot:

Budyšin. Na wiki wosebiteho razu sće jutře­ sobotu, 7. decembra, wot 15 hodź. do Budyšina přeprošeni. W „Zelenym pysku­“ a w Mikławšskej wěži poskićeja mjenujcy­ „rjane wěcy“. Mjez druhim poskići w Mikławšskej wěži Serbski konsum swoje wudźěłki.

Smolerjec kniharnja wotewrjena

Budyšin. Sobotu, 7. decembra, je Smo­lerjec kniharnja wot 10 do 17 hodź. za wšěch zajimowanych kupcow wotewrjena. Komuž hišće hodowny dar pobra­chuje, njech přińdźe do kniharnje a sej z bohateho poskitka něšto wupyta.

Na adwentničku

Ralbicy. Na swoju lětušu adwentničku su wšitcy serbscy młodostni zajutřišim, njedźelu, 8. decembra, do Ralbic prošeni. Z nyšporom ju w 14 hodź. zahaja, a jón chór 1. serbskeje kulturneje brigady wob­rubi. Na „Radlubinje“ přizamknje so zhromadna swačina ze zabawu.

Sobudźěłaćerjo koncertuja

Kulow. Na wosebity adwentny koncert přeprošeja sobudźěłaćerjo a sobudźě­łaćerki katolskeje cyrkwje a dźě­ći horta Kulowskeho Jakubetzoweho skutka. Z adwentnymi pěsnjemi zawjeselić a k sobuspěwanju pohnuć chcedźa was njedźelu, 8. decembra, wot 16 hodź. w Kulowskej katolskej cyrkwi.

Sprjewine město trjeba pomoc

wutora, 03. decembera 2019 spisane wot:

Budyšin. Jutře, srjedu, 4. decembra, budźe wusyłanje Sachsenspiegel telewizijneho sćelaka MDR we wobłuku lětušeje tury po adwentnych wikach z hosćom w Budyšinje. Hosćićelske města maja při tym stajnje nadawk spjelnić. Sprjewine město dósta slědowacy: „Pokazajće na je­wišću ptači kwas a namakajće znajmjeńša dźesać Budyskich porikow, kiž su so loni woženili a kotrež w swojim originalnym kwasnym outfiće na adwentne wiki přińdu.“ Město Budyšin prosy tuž wšitke pory­ z Budyšina, kotrež su so w lěće 2018 zmandźelili, wo pomoc. „Pory, kotrež chcedźa dźěl tejele romantiskeje inscenacije być a samo hišće dobyć, njech přizjewja so hač do jutřišeho w 12 hodź. z e-mailku w zarjedźe za nowinarske dźěło­ a měšćanski marketing. Adresa je . Přińdźe-li potom dosć porow na wiki, wulosuja mjez nimi pjeć króć dwaj zastupnej lisćikaj za adwentny koncert Drježdźanskeho křižneho chóra w tamnišim Rudolfa Harbigowym­ stadionje.

Wo wobrazowych albumach

Za kurs serbšćiny so přizjewić

póndźela, 02. decembera 2019 spisane wot:

Budyšin. Šulerjam 2. hač do 5. lětnika, kotřiž nimaja składnosć, so na wučbje serbšćiny wobdźělić, skići Rěčny centrum WITAJ w jutrownych prózdninach wot 14. do 17. apryla ferialny kurs serbšćiny. Šulerjo zeznaja serbski alfabet a zwučuja­ serbsce čitać a pisać. Po wučbje dožiwja zajimawe serbskorěčne poskitki. Přizjewjenja přijimuja hač do 20. januara 2020 pod telefonowym čisłom 03591 550 414 a pod .

Spěwaja za dobry skutk

Jaseńca. Sobotu, 7. decembra, přepro­sytaj Florian Rynč a muski kwartet PoŠtyrjoch na mjeztym 9. dohodowny beneficny koncert do Rynčec bróžnje w Jaseńcy. Wopytowarjo smědźa so znowa na wotměnjawy program wjeselić. Lětsa budźe Drježdźanski muski kwartet „Die Hormonischen“ z hosćom. Zaklinčeć maja­ adwentne kaž tež zabawne spěwy skupiny PoŠtyrjoch. Wunošk ze zběrki a z předanje napojow a přikuska darja znowa za dobry skutk. Započatk je w 19.30 hodź. Koncertej přizamknje so zabawa.

Kónclětne zarjadowanje

pjatk, 29. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin. Předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin přeproša na swoje kónclětne zarjadowanje štwórtk, 5. decembra, w 16 hodź. na žurlu Budyskeho Serbskeho domu. Trudla Malinkowa přednošuje tam wo 400lětnym wobstaću Budyskeje Michałskeje wosady. Při šalce kofeja a wosušku přizamknje so zhromadne spěwanje dohodownych pěsnjow. Čłonojo župnych skupin a towarstwow a wšitcy dalši zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Župa prosy so hač do 3. decembra w Budyskim regionalnym běrowje pod 03591/55 02 11 přizjewić.

Kniha wo Geraće Pawliku

Nowosólc-Hródk. W Serbach znata sopranistka a hudźbna wědomostnica Romy Petrick je na zakładźe awtobiografije Gerata Pawlika (1896–1966) knihu wo žiwjenskich dopomnjenkach tohole Drježdźanskeho Serba, organista a komponista wudała. Knižna premjera budźe jutře, sobotu, w 16 hodź. na swjedźenskej žurli radnicy w Nowosólcu-Hródku.

Wočakuja 600. dźěćo

štwórtk, 28. nowembera 2019 spisane wot:

Wojerecy (SN). Porodna stacija Wojerowskeho klinikuma łužiskeje jězoriny zhladuje wćipnje na kónc lěta. Chibazo narodźi so tam hižo wokoło hód 600. dźěćo? Hižo srjedź oktobra móžachu baby a dźěćacy lěkarjo 500. porod w chorowni registrować. „Póńdźe-li tak dale, móhło tu 600. dźěćko hišće do hód na swět přińć“, wjeseli so nawjedowaca baba w klinice Sabine Waschulewski.

1 800 projektow w regionje

Budyšin (SN). Podźěl 18lětnych w Sakskej, tež w Hornjej Łužicy, kotřiž su wot chudoby wohroženi, wučinja něhdźe 15,4 procenty. Podźěl 18- do 25lětnych je samo na 31,5 procentow rozrostł. To je za wobdźělnikow akcije „genialsocial-lokalne“ z přičinu jim pomhać. Wšako su sej předewzali, nimo mjezynarodneje podpěry w Africe abo Srjedźnej Americe tež tudyšim potrěbnym pod pažu přimać. Tuž chcedźa 30 procentow z cyłkownych dochodow lětušeje akcije za něhdźe 1 800 w regionje projektow wužiwać.

Nowe ławki nastajeli

srjeda, 27. nowembera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Při zachodźe do Budyskeje tachantskeje cyrkwje stejitej nowej ławce, kotrejž so we wuhotowanju derje do historiskeho ambienta hodźitej a na kotrymajž přijomnje sedźiš. Tež na derje wopytanych Žitnych wikach je město nowej ławce stajić dało. Cyłkownje je za to zamołwita wobdźělenska a wobhospodarjenska towaršnosć lětsa dwanaće ławkow a šěsć wotpadkowych sudobjow na wše­lakich městnosćach města připrawiła.

Wólnje zastup płaćić

Wojerecy (SN). Pod hesłom „móžeš płaćić, štož chcež“ móža wopytowarjo Wojerowskeho zwěrjenca w adwentnym času wot 1. do 20. decembra při zachodźe telko pjenjez dać, kaž chcedźa. Z pomocu akcije chce Wojerowska coologiska zahroda pokazać, zo hodźi so tež w zymnym počasu wjele wuslědźić. Kaž tam mjedwjedźowej bratraj Björn a Bengt w zymje rady zaskakujetej, činja to tež tiger,­ lamy a dalša zwěrina.

Rasowe nukle fuk

Nowe předsydstwo

póndźela, 25. nowembera 2019 spisane wot:

Kamjenc. Na swojim njedawnym wurjadnym posedźenju je Kamjenske towarstwo „Měšćanska dźěłarnja-woby­dlerska łuka“ nowe předsydstwo wuzwoliło. Předsydka je Simone Kirschke. Zaměr 25 čłonow wopřijaceho towarstwa je, „Kamjenčanow hromadu a Kamjenc doprědka wjesć.“ Lětsa bě cyłk wjace hač 90 zarjadowanjow organizował. K tomu słušeja koncerty, čitanja, politiske diskusijne zarjadowanja, paslenske popołdnja kaž tež prózdninska zaběra za dźěći.

Ćahi jako modele

Połčnica. We Wuchodosakskej wuměłstwowej hali Połčnica budu wot 29. nowembra do 1. decembra modele železnicow a wšitko, štož k tomu słuša, widźeć. Połčničanscy přećeljo modelowych železnicow předstaja 12 čarow, mjez nimi Tharandtsku rampu. Dwanaće kilometrow dołhi wotrězk mjez Tharandtskim dwórnišćom a Klingenbergom-Colmnitzom we woprawdźitosći hižo 157 lět eksistuje a je přeco hišće najnahliši postup normalneje železniskeje čary w Němskej. Přistupna je wustajeńca pjatk, 29. nowembra, wot 15 do 19 hodź., nazajtra wot 10 do 19 hodź. a njedźelu, 1. decembra, wot 10 do 18 hodź.

Kuliški škitać

„Kolebka“ wotewrjena

štwórtk, 21. nowembera 2019 spisane wot:
Swinjarnja. Dźeń wotewrjenych duri přewjedu jutře, wot 15 do 18 hodź., w nowej­ Swinjarčanskej praksy babow „Kolebka“. Tři serbske baby informuja tam wo swojim dźěle a před­staja zajimcam swoju nowu praksu.

Do praksy babow pohladać

wutora, 19. nowembera 2019 spisane wot:
Swinjarnja. Dźeń wotewrjenych duri přewjedu pjatk, 22. nowembra, Christina Smolina, Tereza Wokowa a Hanka Pawlikec w swojej nowej Swinjarčanskej praksy babow „Kolebka“ na Kołowej 13a. Jako nowe baby chcedźa so mějićelki praksy předstajić, ze zajimcami so rozmołwjeć, jim na prašenja wotmołwić a pokazać, kak hotowe rumnosće wupadaja. Nimo toho informuja serbske baby wo swojim dźěle, mjez druhim na polu akupunktury a homeopatije kaž tež wo kursach za přihot na porod. Přeprošeni su pjatk zajimcy kóždeje generacije a staroby, a to wot 15 do 18 hodź.

Zapósłancej na rěčne hodźiny

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

Kamjenc. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Alojs Mikławšk změje póndźelu, 18. nowembra, přichodne rěčne hodźiny w swojim Kamjenskim běrowje. Zajimcy móža w času wot 13 do 15.30 hodź. swoje naležnosće, próstwy a prašenja serb­skemu zapósłancej direktnje přednjesć. Rady wón wšitkich poradźuje. Zapósłanc prosy so do toho přizjewić pak telefo­nisce pod 03578/305383 pak e-mailnje pod .

Kak přichodnje wuknyć?

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND