Pasionska hra w telewizy

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Chrósćicy. Telewizijny sćelak Oberlausitz TV pokaza wot ćicheho pjatka hač do jutrowneje njedźele stajnje w 15 a 21 hodź. nahrawanje Chróšćanskeje pasionskeje hry z lěta 2015. Kaž jednaćel Uwe Tschirner informuje, móže něhdźe 200 000 ludźi přez digitalnu syć Vodafona a PYURa w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu regionalny sćelak přijimać. Nimo toho je jeho program tež jako livestream na stronje www.oberlausitztv.de widźeć. Před pjeć lětami je něhdźe 200 lajkow žiwjenje a ćerpjenje Jězusa w Chrósćicach pod hołym njebjom předstajiło.

Křižowy puć přez livestream

Smochćicy. Na křižowy puć přez livestream přeproša Smochčanski Dom biskopa Bena jutře, pjatk, w 10 hodź. Pobožnosć w bróžnjowej cyrkwi móža zajimcy na internetnej stronje katolskeho kubłanskeho domu pod www.benno-haus.de sćěhować.

Wotpadki njedźělić

srjeda, 08. apryla 2020 spisane wot:

Drježdźany. Priwatne domjacnosće, w kotrychž su z koronawirusom inficěrowane wosoby w karantenje, njeměli swoje wotpadki dźělić. Kaž sakske ministerstwo za wobswět a ratarstwo zdźěli, měli so w tym času tež zapakowanske a biowotpadki w karantenowej domjacnosći do čorneho wotpadkoweho sudobja mjetać, nic pak papjera a škleńca, elektrošrót a baterije. To ma tych ludźi škitać, kotřiž wotpadki wotwožuja, ale tež susodow a domownikow. Dale měli potrjecheni na to dźiwać, zo su jich wotpadki w krutych wotpadkowych titach abo měchach a zo na přikład papjerjane nósniki jednotliwje do wotpadkoweho sudobja njemjetaja.

Poradźuja telefonisce

Budyšin. W času zawrjenych šulow a pěstowarnjow poskića Hornjołužiski zwjazk Carity telefoniske poradźowanje w swójbnych prašenjach. Pod telefonowym čisłom 03591/ 498 220 móža sej zajimcy pomhać dać, trjebaja-li někajku pomoc w kubłanskich naležnosćach, hdyž je w partnerstwje kriza nastała, hdyž su pokiwy za dźěćace zaběry trěbne, abo maja-li pjenježne prašenja.

SAEK ma nowe poskitki

póndźela, 06. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin. Wotnožka Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) w Budyšinje je nowe online-poskitki wuwiła. Kóždu wutoru w aprylu (7., 14., 21. a 28.) přeproša wona stajnje wot 19 hodź na stajne blido medijoweje pedagogiki. Přistup za přizjewjenje wobsteji na internetnej stronje www.saek.de/bautzen. Dalše poskitki tam přihotuja. Krótke wuwučowanske filmy steja na Youtube-kanalu Budyskeho SAEK. Aktualnje je to mały poradnik nastupajo smartfon, webcam, kreatiwne appy, kolaboratiwne dźěłowe srědki a live-videostreaming.

Štó rysuje najlěpši komik

Pytaja sokołsku chorhoj

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

Radwor. Z próstwu wo pomoc so Ra­dworske sportowe towarstwo ST 1922 na zjawnosć wobroći. W přihotach na jubilej „Sto lět sport w Radworju“, kotryž chcedźa za dwě lěće swjećić, pytaja swoju sokołsku chorhoj. W lěće 1988 bě ju Michał Rječka sportowemu towarstwu darił. Wona bě hač do politiskeho přewróta w „Zelenej hałžce“ w tradiciskej witrinje wustajena a je so po přewróće zhubiła. Chorhoj bě za čas nacionalsocializma pola Rječkec w Radworju do křesła zašita a bu na te wašnje wuchowana. Bohužel njeje znate, hdźe chorhoj nětko je. Tohodla pytaja ludźi, kotřiž snano wědźa, hdźe je, abo někoho znaja, kiž móhł to wědźeć.

Dale pytaja historiske wobrazy abo sportowu drastu, kotruž su něhdy w Ra­dworju wužiwali. Štóž móže pomhać, njech zazwoni na Achima Bušu pod telefonowym čisłom 035934/ 77 560.

Łužiske dny so njewotměja

štwórtk, 02. apryla 2020 spisane wot:

Wojerecy. Lětuše Dny łužiskeje jězoriny njebudu, kaž Wojerowski a turistiski zwjazk Łužiska jězorina informujetej. Wotměć mějachu so wone posledni kónc tydźenja w aprylu. Dojednali su so nětko na to, zo budźe hakle w lěće 2022 zaso móžno tónle ­poskitk jako wjeršk turistiskeje sezony dožiwić.

Tež iniciatiwa Ciwilna kuraža je rozsudźiła, Dźeń a nóc za demokratiju a tolerancu we Wojerecach wotprajić. Za­rjadowanje bě za 8. apryl planowane. Přichodny po­dawk budźetej wot 27. septembra do 11. oktobra interkulturnej tydźenjej.

Chodojtypalenje njewěste

Budyšin. Do Budyskeho krajnoradneho zarjada dochadźeja tuchwilu naprašowanja, hač smědźa ludźo lětsa scyła chodojty palić. K tomu krajnoradny zarjad zdźěli, zo njemóža tuchwilu rjec, kotre postajenja budu 30. apryla płaćić. Wočakuja pak, zo so hač do 20. apryla trajace postajenja podlěša. Po nich transport hałzow na hromadu za chodojtypalenje žana přičina njeje, swoju domjacnosć abo ležownosć wopušćić.

Na česć Zejlerja a Kocora

srjeda, 01. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin. Domowina prosy serbske institucije, towarstwa a zwjazki, Lěto Zejlerja a Kocora sobu wuhotować. Pytane su namjety, kak je swjećić. Prěnje ideje hižo předleža, kaž wuhotować po historiskim přikładźe prěnich spěwanskich swjedźenjow zhromadny koncert ze wšěmi chórami Łužicy w Budyskej „Krónje“. Tež na ekumenisku nutrnosć za serbske chóry w Pětrowej cyrkwi je myslene. W lěće 2022 spominamy na 150. posmjertniny Handrija Zejlerja a 200. narodniny Korle Awgusta Kocora.

Najrjeńšu paslenku zhotowić

Chrósćicy. Kamjenska župa „Michał Hórnik“ namołwja swójby, zo bychu zhromadnje paslili. Za wobdźělenje na wubědźowanju wo „Najrjeńšu jutrownu paslenku 2020“ njech sćelu foto swojich wudźěłkow hač do 5. apryla z mjenom, adresu a informaciju, štó je paslenku zhotowił, na mejlowu adresu . Na foće pak smě jeničce paslenka widźeć być.

Dołha nóc kulturow njebudźe

Prosy ludźi wukaz dodźeržeć

póndźela, 30. měrca 2020 spisane wot:

Wojerecy. Wyši měšćanosta Wojerec Stefan Skora (CDU) je na internetnej stronje města widejowe poselstwo wozjewił. W něšto dlěšej hač dwuapołminutowskej powěsći wón wobydlerjow namołwja, po wukazach k škitej před koronawirusom so měć a postajeny wotstawk mjez ludźimi dodźeržeć kaž tež hygieniske pokiwy chutnje brać.

Dale prosy hłowa města Skora wo mjezsobnu solidaritu a pomocliwosć. Jako třeći dypk naspomni komunalny po­litikar, zo měli dźakowni być předewšěm tym, kotřiž runje w tychle ćežkich časach ludźi ze žiwidłami zastaruja abo dalšu słužbu wukonjeja, kaž sobudźěłaćerjo w medicinskim wobłuku, mjez druhim we Wojerowskim klinikumje.

Turněr wotprajeny

Radwor. Za jutře, 31. měrca, planowany serbski škotowy turněr w Radworju dyrbi aktualneje situacije koronawirusa dla wupadnyć. Narunanski termin njeje hišće postajeny.

Přetorhnu zahajeny projekt

pjatk, 27. měrca 2020 spisane wot:

Budyšin. Wobchad w Budyskim nutřkownym měsće ma přichodnje lěpje běžeć. Měšćanske zarjadnistwo je tuž spočatk měrca wobchad wobkedźbować dało. Aktualne połoženje pak dalše postupowanje njezmóžnja, kaž ze zarjadnistwa rěka. Woteběracy wobchad tuchwilu realitu njepokazuje, a tak njejsu žane woprawdźite ličby wočakować. Hdy chcedźa zwěsćowanje datow dale wjesć, dotal jasne njeje. To zwisuje z wuwićom naprawow přećiwo koronawirusej.

Prosy ludźi wukaz sćěhować

Wojerecy. Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) je na internetnej stronje města widejowe poselstwo wozjewił. W něšto dlěšej hač dwuapołminutowskej powěsći namołwja wón Wojerowčanow, so na postajenja nastupajo wotstawk mjez ludźimi dźeržeć a hygieniske pokiwy sćěhować. Dale Skora wo mjezsobnu solidaritu a pomocliwosć prosy. A jako třeći dypk wón naspomni, zo měli dźakowni być tym, kotřiž jako zastaraćeljo ludźi ze žiwidłami a dalši słužbu wokonjeja, a předewšěm sobudźěłaćerjam na medicinskim polu, mjez druhim we Wojerowskim klinikumje.

Turněr wotprajeny

Rjedźenje wotprajene

štwórtk, 26. měrca 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Kedźbu, čłonojo Domowinskeje skupiny Pančicy-Kukow! Za srjedu, 1. apryla, planowane rjedźenje wokoło pomnika Jakuba Barta-Ćišinskeho w Lipju je aktualnych přičin dla wotprajene. Nowy termin budźe sčasom wozjewjeny.

Tydźenske wiki hižo njebudu

Budyšin. Wotnětka hižo móžno njeje so na Budyskich tydźenskich wikach z tworami zastarać. Wukaz płaći najprjedy raz hač do 5. apryla. W nim rěka: „Na tydźenskich wikach njeje wotstawk połdra metra mjez wosobami móžny. Zdobom wosebje starši ludźo tele wiki wužiwaja.“

Telefonować abo pisać

Zły Komorow. Turisća, kotřiž chcedźa so wo wokolinje Złeho Komorowa, Wojerec, Gubina, Baršća, Grodka, Hamora abo wo wopytowarskim centrumje we Wjelcej wobhonić, móža to tuchwilu jenož telefonisce, e-mejlnje abo z póštu činić. Měšćanske informacije dźěłaja w regularnych wotewrjenskich časach.

Wjace poskitkow za dźěći

srjeda, 25. měrca 2020 spisane wot:

Choćebuz. Dźěći, znajmjeńša w Delnjej Łužicy, njemóža swoje rěčne znajomosće tuchwilu wobšěrnje dosć nałožować. Wšako njeje tam wjele maćernorěčnikow. Serbska redakcija rozhłosa RBB je so tuž rozsudźiła, program za dźěći a swójby rozšěrić. Tak chcedźa poskitki za delnjoserbšćinu podpěrać a dźěćom wotměnu zmóžnić, kaž zdźěla swobodna sobudźěłaćerka RBB Marja Elikowska-Winklerowa. Wotnětka wusyłaja wšědny postrow dźěćom z powědančkami, bajkami, hrajnymi scenami, basnjemi a spěwčkami, wot póndźele do pjatka na spočatku wusyłanja w dwanaćich a wječor w sedmich. Tež njedźelu Delnjoserbski rozhłós postrow wusyła. Potom započina so wusyłanje z Choćebuskeho studija RBB w 12.30 hodź. Program słyšiće na UKW-frekwencach Info Radio 93,4 MHz abo MDR 100,4 MHz abo Choćebuski kabl 94,55 MHz. Wjace internetnych poskitkow pod www. rbb-online/Sorbisches Programm

Doma wostać a čitać

nawěšk

nowostki LND