Bywši šulerjo so zetkali

wutora, 17. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin. 60 lět po swojej maturje na Budyskej Serbskej wyšej šuli su minjeny pjatk w sprjewinym měsće bywši sobušulerjo rjadowniske zetkanje přewjedli. Jako městnosć wupytachu sej hosćenc „Mniši dwór“ w starym měsće. Tam zetka so třinaće žonow a muži, kotřiž mjeztym we wšěch kónčinach Łužicy a tež zwonka njeje bydla. Mjeztym wšitcy w rentnarskej starobje, dopominachu so wobdźělnicy na swój šulski čas a wuměnichu so wo powołanskim žiwjenju.

Požohnuja motorske

Ralbicy. Popołdnjo z požohnowanjom motorskich wotměje so njedźelu, 22. apryla, w Ralbicach. Započatk budźe w 14 hodź. z nyšporom w cyrkwi. Přizamknje so zhromadny wulět.

Wubědźowanje zahajene

póndźela, 16. apryla 2018 spisane wot:

Miłoćicy (SN). Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) je minjeny štwórtk na Załomskej Gerharda Hauptmannowej wyšej šuli molowanske a rysowanske wubědźowanje zahajił. CSB přewjedźe je składnostnje lětušeho, 17. junija w klóštrje Marijinej hwězdźe wotměwaceho so swjedźenja w Pančicach-Kukowje. Dźěći a młodostni w starobje hač do 14 lět su namołwjeni, wobrazy, rysowanki, kolaže a dalše wuměłske dźěła na temu „Tu sym doma“ zapodać. Njech činja to z podaćom mjena, adresy a staroby pola CSB w Miłoćicach. Posledni termin zapodaća je 25. meja.

Nowa sezona při jězoru

Bjerwałd (SN). Nětko je tež wodosportowa sezona při najwjetšim jězoru Sakskeje zahajena. Wšitke planowane saněrowanske dźěła wokoło přibrjoha su zakónčene. Jenož mosćikowa płuwaca připrawa w Delnim Wujězdźe njehodźi so hišće wužiwać. W informaciskim centrumje Bjerwałdskeho jězora je nětko Regina Nickol nowa přistajena.

Keramiske dźěła widźeć

Žana panika drapy dla

pjatk, 13. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). Drapa (Krätze) njeje chorosć, kotruž maš přizjewić. Najebać to su wo njej minjene tydźenje w medijach a druhdźe wospjet rozprawjeli – ze starownjow, dźěsćownjow, pěstowarnjow, ale tež z domow požadarjow azyla. Kaž Budyski krajnoradny zarjad na naprašowanje našeho wječornika informuje, pak móžeš pady minjeneju lět „na jednej ruce wotličić. W pola nas znatych padach móžachu drapu spěšnje zamjezować. Poprawom su to jenož hygieniske naprawy, kotrež měli přewjesć. Tak kolegojo strowotniskeho zarjada hladanski personal wšelakich zarjadnišćow mjez druhim powučuja. Zdobom hygienowe plany kontroluja a medikamenty wudźěleja. Za­wrěće cyłeho zarjadnišća abo někotrych wotdźělow nam dotal žane znate njeje“, Gernot Schweitzer z nowinskeho běrowa wokrjesa rozprawja.

Dobre nazhonjenja

Započnu kartki předawać

srjeda, 11. apryla 2018 spisane wot:
Budyšin. Z wutřělom z kanony před Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom zahaji so sobotu, 14. apryla, w 11 hodź. předpředań zastupnych lisćikow za lětuše dźiwadłowe lěćo. Krótko do toho dóstanu zajimcy mały dohlad do lětušeho krucha „Olsenowa cwólba wotzběhnje“. Dźiwadło na to skedźbnja, zo tón dźeń jeničce lisćiki předawaja, rezerwowanja abo telefoniske skazanki njepřijimuja. Samsny dźeń wot 20 hodź. hodźa so lisćiki tež internetnje skazać.

Fachowy dźeń w dźiwadle

wutora, 10. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin. Fachowy dźeń „Lubosć k blišemu – policija – towaršnosć“ wotměje so jutře, srjedu, wot 9 do 16 hodź. w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle. Na nje přeprošuje dźěłowe zjednoćenstwo Cyrkej za demokratiju a čłowjeske prawa. Zarjadowanje wotměje so w kooperaciji z mnohimi cyrkwinskimi a towaršnostnymi zarjadnišćemi, mjez druhim ze Smochčanskim Domom biskopa Bena a ze zwjazkom Carity. Dalše informacije nadeńdu zajimcy internetnje pod www.kirche-fuer-demokratie.de. We hłownym přednošku póńdźe wo prašenje, kotre wužadanja ma policija zmištrować w městach, hdźež rozdźělne narodnosće bydla.

Zetkaja so w stolicy

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe štwórtk, 12. apryla, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Štóž ma lóšt a chwile, so na měsačnych zetkanjach wobdźěleć, zo by maćeršćinu w cuzbje hajił, je stajnje lubje witany. Za Serbskim blidom w Berlinje maja zajimcy dobru składnosć, swoje rěčne kmanosće nałožować a skrućeć.

Zběraja za swjedźeń

Socialne poradźowanje

póndźela, 09. apryla 2018 spisane wot:
Budyšin. Jutře, 10. apryla, přeprosy ­zapósłanc krajneho sejma a wokrjesneho sejmika Lěwicy, prawiznik Hajko Kozel, na darmotne socialne poradźowanje do rumnosćow towarstwa Swětłownja ­Majak w Budyšinje. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, móže wón pomhać problemy nastupajo socialne prašenja rozrisać. Poradźowanje wotměje so wot 14 do 17 hodź. w Strowotnej studni na Otta ­Nage­lo­- wej 1. Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0 3591/ 3 18 99 04.

Folklora w „Jednoće“

pjatk, 06. apryla 2018 spisane wot:

Chrósćicy. Rejwarjo, spěwarjo a hudźbnicy Serbskeho ludoweho ansambla předstaja jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“ swój folklorny program „Moja reja“. Pod hesłom „A ženje ja njejsym tak wjesoły był“ chcedźa ze swojimi rozžahłymi poskićenjemi publikumej wjeselo wobradźić. Nimo wobkuzłacych zwukow chóra a orchestra zahorjeja předewšěm temperamentne reje, jedna kaž druha pochadźaca wot bywšeho šefchoreografa SLA Juraja Kubánki. Hižo mjena, kaž „Dwuskokowa“ abo „Třepotata“ pokazuja na intensitu ze spěšnymi kročelemi, mócnymi skokami a harmoniskimi figurami. Wěnc serbskich nałožkow, kombinowany z profesionalnymi poskićenjemi na jewišću, sčini program jónkrótny. Zastupne lisćiki za folklorny program dóstanu zajimcy mjez druhim pola časnikarja Jürgena Njeka w Chrósćicach a při wječornej kasy.

Wo Serbskimaj domomaj

Lětak znowa nakładowany

štwórtk, 05. apryla 2018 spisane wot:

Stróža. Zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty je wob­lubowany a často požadany lětak wo ­Kołopuću mórskeho worjoła předźěłało a znowa nakładowało. Na karće su 88 ­kilometrow dołhi kołopuć kaž tež dalše kolesowanske a pućowanske šćežki bio­sferoweho rezerwata zarysowane. Podłu kołopuća steja na 13 stacijach informa­ciske tafle, na kotrychž wo žiwjenju ­mórskeho worjoła informuja.

Do lětaka zapřijate su dale pokiwy ­wo turistiskich informacijach, busowych čarach, hosćencach a kolesowych zamkarnjach. Zajimcy móža sej lětak skazać pod telefonowym čisłom 035392/ 36 36 abo dóstanu jón w Stróžanskim Domje tysac hatow.

Wustawki njewobzamkli

Dopomnjenki w knize

srjeda, 04. apryla 2018 spisane wot:

Budyšin. „Ducy pó domowni“ rěka kniha Jutty Kaiseroweje, kotruž předstaja jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Štóž je 40 lět za serbski rozhłós dźěłał, je wjele zhonił a dožiwił a móže wjele powědać. Jutta Kaiserowa bě na wsach po puću a je z mnohimi ludźimi rěčała. Wo tym pisa w swojej knize a pokazuje při tym tež na njewšědne dźěło serbskich rozhłosownikow.

Dźiwadło jako hrabnjenčko

Budyšin. Lětušu serbsku inscenaciju Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na Budyskim hłownym jewišću „Paradiz w dobrej stwě“ pokazaja sobotu, 7. apryla, w 19.30 hodź. posledni raz. Wosebitosć budźe, zo dóstanje prěnich sto zajimcow zastupny lisćik jako hrabnjenčko – kartka płaći za nich jeno sydom eurow.

W prózdninach do muzeja

Za běh so přizjewić

srjeda, 28. měrca 2018 spisane wot:

Budyšin. Za lětuši 25. Budyski měšćanski běh móža so zajimcy wotnětka přizjewić, zdźěli Kristin Reck z organizaciskeje skupiny. Wotpowědny formular nadeńdu zajimcy pod adresu www.stadtlaufbautzen.de. Nimo toho proša wšitkich wobdźělnikow zašłych lět, fota a dalše dopomnjenki wo dotalnych 24 běhach za mału wustajeńcu přewo­stajić. Wopisma, medalje, T-shirty a po­dobne móža woni hač do 1. junija sporto­wemu towarstwu MSV na Póstowym naměsće 3 wotedać.

Na slědach zelow

Nowe Město. Na nalětnje pućowanje na slědach zelow móža so zajimcy ćichi pjatk w Nowym Měsće podać. Wot 10 do 12 hodź. wobdźělnicy nazhonja, kotre dźiwje zela nětko rostu, kak je namakaš, kak je najlěpje připrawiš a wužiwaš. Zajimcy zetkaja so na terenje Nowoměšćanskeje předźernje na Sprjejčanskim puću a měli so pod telefonowym čisłom 035727/ 579 341 přizjewić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND