Za debjenje so přizjewić

srjeda, 19. februara 2020 spisane wot:

Njebjelčicy. Štóž chce serbske jutrowne jejka debić nawuknyć, móže to 29. februara a 1. měrca stajnje wot 14 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje z Marju Šefrichowej. Za barby, pjerka a wósk zapłaća wobdźělnicy sydom eurow­ (dźěći 3,50 eurow). Wudute jeja měli sej sobu přinjesć. Zajimcy njech přizje­wja so pod telefonowym čisłom 0 35 78 / 30 18 04 (wot 18 hodź.).

Zaso na Žitnych wikach

Budyšin. Techniskich njedostatkow dla wotměwachu minjene tydźenje štwórtkowne měšane wiki na Budyskim Hłownym torhošću. Mjeztym je na Žitnych wikach­ wšitko sporjedźane, tak zo móža wikowarjo wot jutřišeho zaso čerstwe žiwi­dła, domjacnostne wudźěłki a wšitko dalše na naměsće pod Bohatej wěžu poskićeć. Tak mjenowane zelene wiki wutoru a sobotu su dale na Hłownym torhošću před radnicu.

Za kubłanske dny so přizjewić

wutora, 18. februara 2020 spisane wot:

Worklecy. Pod hesłom „Stwórba Boža“ zarjaduje Worklečanske dekanatne dušepastyrstwo młodźiny wot pjatka, 28. februara, we 18.30 hodź. do njedźele, 1. měrca, w 12.30 hodź., kubłanske dny serbskeje młodźiny w Domje Martina Luthera Kinga Schmiedeberg. Městna tam su wobmjezowane. Přizjewjenja přijimu­ja hač do jutřišeje srjedy pod don.boskowy-dom@ t-online.de.

Na Serbske blido

Drježdźany. Prěnja lětuša serbska bjesada w Drježdźanach wotměje so štwórtk, 20. februara, wot 19 hodź. w hospodźe „Kügelgenhaus“ na Hłownej dróze 13. To­warstwo Stup dale wšitkich zajimcow wutrobnje přeproša.

Basnica w srjedźišću wječora

póndźela, 17. februara 2020 spisane wot:
Kamjenc. Basnica Eva Strittmatter by 8. februara 90. narodniny swjećiła. We wobłuku Kamjenskich Lessingowych akcen­tow chcedźa jutře w 19 hodź. w Röhrmeisterowym domje na Lessingowym naměsće na nju dopominać. Li­terar­na wědomostnica Irmtraud Gutsch­ke předstaji tam swoju knihu „Eva Strittmatter. Leib und Leben“. Awtorka je zamołwita redaktorka za literaturu dźenika Neues Deutschland a je za swoju knihu z basnicu dołhe rozmołwy wjedła.

Na hibićiwy projekt

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:
Budyšin. Moda, hudźba a reja w třikrajowym róžku je hesło projekta „Sceniska hudźba: hip. fancy. art“ w Budyskim Kamjentnym domje. Zhromadnje z Kul­turnym centrumom Jelenia Góra kaž tež designerkomaj Andreju Tiebel-Quast a Saruh Gwiszcz přewjedu dźěłarničku. Zaměr je, ideje młodych modutwórcow z Němskeje, Pólskeje a serbskeje kultury 21. februara prezentować. Při tym chcedźa tradicionalnu a načasnu drastu z urbanymi rejwanskimi choreografijemi předstajić. Hudźbu a choreografiju nadźěłaja profesionelni wuměłcy z wobdźělnikami dźěłarnički. Ta wotměje so 17. do 23. februara w Kamjentnym do­mje.­ Zajimcy njech so spěšnje za poskitk přizjewja pod telefonowym čisłom 03591/ 5318075 abo e-mejlnje pod .

Hłowna zhromadźizna TCM

štwórtk, 13. februara 2020 spisane wot:

Wotrow. Čłonojo a zajimcy su přeprošeni na hłownu zhromadźiznu Towarstwa Cyrila a Metoda jutře, pjatk, do Wotrowa. Wona zahaji so z Božej mšu we 18 hodź. w tamnišej cyrkwi a pokročuje potom na farje.

Za wiki so přizjewić

Kamjenc. Přichodne Kamjenske kołbaskowe wiki wotměja so njedźelu, 29. měrca. Minjene lěta su wone z wjele lokalnymi a regionalnymi wikowarjemi kaž tež ze zajimawym programom dobry wothłós žnjeli. Měšćanska iniciatiwa a měšćanski management tež lětsa za­jimowanych wikowarjow, posłužbowarjow, towarstwa a lokalnych akterow přeprošujetej, so na wikach wobdźělić. Wosebje prašane su regionalne produkty z Kamjenca, wokoliny a z Łužicy. Na mjenowanym dnju chcedźa tohorunja mjeztym hižo šeste kołbaskowe wubědźowanje na žurli Kamjenskeje radnicy přewjesć. Zajimcy za wiki njech přizjewja so hač do 15. februara pola měšćanskeje managerki Anne Hasselbach e-mailnje pod: abo pod telefonowym čisłom: 03578/ 312 315.

Warmup za Berlinale

srjeda, 12. februara 2020 spisane wot:

Berlin. Lubowarjo serbskeho filma w Berlinje njech njeskomdźa přichodnu sobotu, 15. februara serbski filmowy wječor w kinje Krokodil na Greifenhagenskej dróze 32. Tam čakaja na wopytowarjow serbske filmy z podtitulemi abo z přełožkom, rozmołwy a zhromadny spěw, štož ma być takrjec serbski warmup za Berlinale. Z hosćom budźe režiser Roman Pernak. Wot 20.45 hodź. pokazaja filmy „Listy“ w spominanju na dr. Marju Grólmusec, „Dźiwja žónska“, „Zymske prózdniny“ a „Zhubić a namakać“. Moderaciju změje Grit Lemke. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Dźěći zestajeja přehladku

Stróža. Nowu wosebitu wustajeńcu „Moje­ dźiwotworne zwěrjo“ wotewru zajutřišim, pjatk, w 15 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow. Cyły tydźeń su so dźěći z přirodu wokoło Hućinjanskich hatow zaběrali a swoje dožiwjenja w tekstach a linolorězbach zapopadnyli. Z nimi prezentuja nětko nowu přehladku.

Serbske blido w stolicy

wutora, 11. februara 2020 spisane wot:

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje budźe zajutřišim, štwórtk, 13. februara, w 16 hodź. w hosćencu EINSTEIN KAFFEE na Friedrichowej 206. Hosćenc je bjezposrědnje pódla bywšeho namjezneho přechoda Checkpoint Charlie. Zajimcy su wutrobnje witani.

Posołow nalěća sej wobhladać

Budyšin. Nic jeno za prózdninske dźěći je myslene zarjadowanje jutře, srjedu, we 18 hodź. w Budyskej hwězdarni. Tam móža sej zajimcy prěnich astronomiskich posołow nalěća wobhladać, kotrež su we hwězdnu lawa poněčim widźeć. Zastup płaći tři eura, swójbny lisćik pjeć.

Plus-busy tež w prózdninach

póndźela, 10. februara 2020 spisane wot:
Budyšin. Po změnje jězbneho plana loni w decembru budu tak mjenowane plus-busy čarow 101, 102, 112 a 305 tež w prózdninach dale jězdźić, zdźěli wobchadny ­zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska. Z Budyšina do Wopakeje ­(Oppach), do Kamjenca a do Wjernarjec (Wehrsdorf) a z Biskopic do Drježdźan budźe tež w přichodnymaj tydźenjomaj woty­dźenja wob dźeń znajmjeńša 15 busow w hodźinskim wotstawku do kóždeho směra zasadźenych. Nowy poskitk je hižo po prěnich tydźenjach derje přiwzaty, zaměrowy zwjazk zdźěli.

Nowačkow přizjewić

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

Budyšin. Přizjewić nowačkow 5., 6., 7. a 10. lětnika za Budyski Serbski gymnazij za šulske lěto 2020/2021 móža starši wot 24. do 28. februara, a to póndźelu, srjedu a štwórtk wot 7.30 do 16 hodź., wutoru wot 7.30 do 18 hodź. a pjatk wot 7.30 do 12 hodź. Trěbne za zapisanje su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

Ralbicy. Tež Serbska wyša šula Ralbicy přijimuje přizjewjenja šulerjow za nowy 5. lětnik wot 24. do 28. februara. Móžno budźe to póndźelu a štwórtk wot 8 do 14 hodź., wutoru wot 10 do 18 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź. a pjatk wot 8 do 11 hodź. Dalše terminy su po dorěčenju pod telefonowym čisłom 035796/ 96 836 móžne.

Budyšin. Přizjewjenja nowačkow do 5. lětnika za přichodne šulske lěto přijimuje tohorunja Serbska wyša šula Budyšin. Starši móža swoje dźěći wot 24. do 27. februara­ přizjewić, a to wot póndźele do srjedy stajnje wot 7.30 do 16 hodź. a štwórtk wot 7.30 do 18 hodź. Wuměnjenje za při­wzaće su předznajomosće serbšćiny. Za zapisanje trěbne su wupjelnjeny přizjewjenski formular, kubłanske poručenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

Pokazuja nowu wustajeńcu

Wotrjady přećahnu

štwórtk, 06. februara 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. W twarjenju zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje wot jutřišeho hač do 14. februara přizjewjernja tam wobydlerjow, stawnistwo, přemysłowy zarjad a kasa do nowych rumnosćow přećahnu. Mjenowane wotrjady budu tuž w tym času zawrjene. Runočasnje móže k techniskim wobmjezowanjam w tamnych wotrjadach dóńć. Wot 18. februara wobydlerjow zaso witaja.

Za kurs so přizjewić

Smochćicy. Floristiski kurs kołowokoło nalěća přewjedźe Smochčanski Dom biskopa Bena sobotu, 14. měrca. Mjez druhim chcedźa w tym wobłuku nalětnje kwětki do wołtarneho wupyšenja tykać. Kurs nawjeduje floristka Silvia Jonas. Zajimcy­ njech přizjewja so hač jutřišeho w Domje biskopa Bena pod telefonowym čisłom 035935/ 22 310.

Na farmje so zabawjeć

nawěšk

nowostki LND