Wo Budyskim měrje

štwórtk, 06. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Kotry wuznam měješe Budyski měr z lěta 1018 za Europu? To praša so dr. Matthias Hardt w swojim přednošku zajutřišim, pjatk, w 19 hodź. w Muzeju Budyšin. Při tym wobswětli wón tež čas do a po měrowym zrěčenju a chce při­posłucharjam sposrědkować, kak su zapřijeće měr w srjedźowěku wukładowali. Z přednoškom w Budyšinje dźeń wote­wrjeneho pomnika za­haja. Michael Sapp a Anna Katharina Schumann zarjadowanje hudźbnje wobrubitaj. Zastup je darmotny.

Dźěłarnička w muzeju

Budyšin. „Bohowki do kapsy“ rěka hesło dźěłarnički sobotu, 8. septembra, wot 10 do 17 hodź. w Budyskim Serbskim mu­zeju. Tam móža wobdźělnicy wot 14 lět z tróšku wušiknosću mału škitnu postawu do kapsy zhotowić. Dźěłarnička wotměje so we wobłuku tuchwilneje wu­stajeńcy Reginy Herrmann. Je to dobra móžnosć, wuměłču zeznać a sej mały dar zhotowić. Regina Herrmann poskića někotre figury tež na předań. Přizjewjenja su hišće móžne. Přidatne wudawki nimo zastupa wučinjeja pjeć eurow.

Čita a hudźi w kniharni

srjeda, 05. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Sakska literarna rada a towarstwo Přećeljo Smolerjec kniharnje přeprošatej jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. ­na čitanski a hudźbny wječor do Budyskeje Smolerjec kniharnje. Tam čita Dieter Kalka z Lipska ze swojeho romana „Sudička“. Kniha jedna před tysac lětami wo serbskej holcy, kotraž ma Słowjanow před smjerću wuchować. Nimo toho zaklinči hudźba na dudlawje. Do toho předstaji dr. Sibille Tröml dźesać twórbow sakskeho knižneho kófra.

Wotewru nowe hrajkanišćo

Chrósćicy. Serbske šulske towarstwo a gmejna Chrósćicy přeprošatej na wote- wrjenje noweho hrajkanišća při Chróšćanskej šuli, a to pjatk, 7. septembra, wot 16 do 18 hodź. Runočasnje wotměja tam čaporowe wiki z někotrymi wosebitostkami ze šulskeje łubje. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Wobrazy z přirody

Budyšin. „Přiroda jako přirunowanje“ ­rěka wustajeńca Ansgara Skiby z Düsseldorfa. Ju wotewru zajutřišim, pjatk, w 19 hodź. w Galeriji Budissin na Hrodowskej. W srjedźišću steja wobrazy z přirody.

Dalše kursy čěšćiny

wutora, 04. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Wot přichodneje póndźele, 10. septembra, poskići Rěčny centrum WITAJ zaso wječorne kursy čěšćiny z maćernorěčnym wučerjom. Stajnje póndźelu wot 17 hodź. do 18.30 hodź. wotměje so kurs čěšćiny w Chróšćanskej šuli. W Budyskim Serbskim domje wočakuje wučer Jan Breindl stajnje wutoru wot 16.30 do 18 hodź. pokročenych a srjedu wot 18 hodź. hač do 19.30 hodź. započatkarjow. Přizjewjenja přijimuje Rěčny centrum WITAJ pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo e-mailnje pod .

Radźićeljo so zetkaja

Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow wot­měje so zajutřišim, štwórtk, w 19 hodź. w awli Šule Ćišinskeho. Na dnjowym porjedźe zjawneho dźěla steji zasadne wobzamknjenje k dalšim twarskim wotrězkam saněrowanja zakładneje šule. Samsny dźeń w 19.30 hodź. zetka so Chróšćanska gmejnska rada w Nukničanskej barace. Tam póńdźe mjez druhim wo přihoty přetwara bywšeje srjedźneje šule na kulturne a wjesne srjedźišćo.

W zwěrjencu swjeća

pjatk, 31. awgusta 2018 spisane wot:

Wojerecy. Jedyn z wjerškow lětušich zarja­dowanjow k 750. róčnicy prěnjeho naspomnjenja Wojerec je zajutřišim, njedźe­lu, zwěrjencowy swjedźeń. Tón přewjedu lětsa mjeztym 40. raz. Program skići zabawu za cyłu swójbu. Po wote- wrjenju w 11 hodź. zahudźi Grodkowska dujerska kapała. Wot 13 hodź. porěčitaj nawoda zwěrjenca Eugène Bruins a předsyda zwěrjencoweho towarstwa Karsten Bormann wo nowinkach w coowje. Nimo toho wućehnjetaj wonaj z wulkeje ličby zapodatych namjetow mjena za nowonarodźene kubaske krokodile. Na to wustupitaj šlagrowaj spěwarjej Andreas Holm a Thomas Lück ze swojimi zna­tymi hitami. W 15 hodź. započnje so dźěćacy program z kuzłarjom, dźiwadłowej skupinu ze Złeho Komorowa a z Wojerowskim karnewalowym klubom.

Za wobchadnu wěstotu

Twarja kolesowansku šćežku

wutora, 28. awgusta 2018 spisane wot:

Chwaćicy. Podłu wokrjesneje dróhi z Chwaćic do Wulkeje Dubrawy su wčera kolesowansku šćežku twarić započeli. Wona powjedźe na zapadnym boku dróhi hač k Měrkowskemu pućej we Wulkej Dubrawje a ma w prěnim tydźenju decembra 2018 hotowa być. Wobchad na wokrjesnej dróze budźe lědma po­trjecheny, zdźěli krajnoradny zarjad.

Swjeća jubilejej kupjele

Biskopicy. Hnydom dwójnu přičinu swje­ćić ma lětsa Biskopičanska kupjel. Před 90 lětami běchu ju wotewrěli, a mjeztym je so 20 lět minyło, zo su ju wob­šěrnje ponowili. Woswjećić wšak chcedźa jubilejej w mjeńšim ramiku. Pjatk, 31. awgusta, přeproša bywšich sobu­dźěłaćerjow a akterow, kotřiž běchu so na dobro kupjele zasadźeli abo to hišće dźensa činja. Po připołdnju smědźa so potom tež wopytowarjo kupjele wjeselić. Prěnje 90 dźěći wot 13 hodź. změje darmotny zastup.

Wotewru wustajeńcy

Planuja nowu gratownju

póndźela, 27. awgusta 2018 spisane wot:

Klukš (CS/SN). Wohnjowoborny plan za přichodne pjeć lět je Wulkodubrawska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła. Ćežišćo je nowa wohnjowoborna gratownja, kotruž chcedźa w Klukšu twarić. Dotalna je prosće přemała, tak zo maja problemy wšitke jězdźidła zaměstnić. Hišće lětsa chcedźa planowanske dźěła wupisać a so klětu wo spěchowanske srědki starać.

Twarja parkowanišćo

Wojerecy. 41 nowych parkowanskich městnow nastawa wot dźensnišeho na Wojerowskim Nowym torhošću. Na dwěmaj z nich budu mějićeljo elektroawtow swoje jězdźidło při nabiwanskej staciji z milinu „tankować“ móc. Mjeztym zo parkowanske městna z plesternakami wukładu, chcedźa přijězd asfaltować. ­Nimo toho budu nowe nadróžne wobswětlenje instalować a wjacore štomy ­nasadźeć. Naprawa płaći 235 000 eurow, kaž Wojerowske měšćanske zarjadnistwo zdźěli.

Chór Budyšin spěwa

pjatk, 24. awgusta 2018 spisane wot:

Wuježk. Tež tónle kónc tydźenja wotměja so wjacore zarjadowanja we wobłuku dnja Hornjeje Łužicy. Jedne z nich budźe na Čornoboze. Tam koncertuje njedźelu, 26. awgusta, w 14 hodź. chór Budyšin. Rjana to přiležnosć, na horu pućować a w chłódku štomow na serbske a słowjanske pěsnje słuchać.

Dwaj dnjej klankodźiwadło

Budyšin. „Pod hrodom wosomaštyrceći“ rěka klankodźiwadłowy swjedźeń, kiž wotměje so jutře a njedźelu w Budyšinje na ležownosći ze samsnym mjenom něhdźe 200 metrow wot Stareje wodarnje zdaleneje. Starši a młódši wopytowarjo dožiwja najwšelakoriše klankodźiwadłowe hry. Jich paleta saha wot bajkow Grimmec bratrow přez hornjołužiske powědki hač k italskemu kruchej wo kóčkach. Přeprošene su klankodźiwadłowe skupiny z Lipska, Budyšina, Coswiga a Radebeula, kotrež wotměnjejo hraja. Započatk je wobaj dnjej wot 15 hodź. Sobotu wot 22 hodź. změja na samsnym městnje live-hudźbu z nižozemskej spěwarku Iris Romen.

Pokazaja staru techniku

Poćeženja triatlona dla

štwórtk, 23. awgusta 2018 spisane wot:

Běły Chołmc. Zajutřišim, sobotu, a njedźelu, 26. awgusta, zetkaja so znowa sta triatletow při Třižonjanskim jězoru, hdźež so lětuše wubědźowanje KnappenMan wotměje. Start a cil budźetej při Běłochołmčanskim přibrjoze před tamnišim hosćencom Hipos Beachbar. Po płuwanju jako prěnjej disciplinje powjedźe kolesowanska čara do Bórka a wokoło ­Šibojskeho jězora. Běhać budu wobdźěl­nicy na to po kołopuću wokoło jězora. ­Šoferojo měli wobkedźbować, zo dóńdźe sobotu a njedźelu triatlona dla k poćeženjam wobchada. Zdźěla budźe statna dróha S 108 pola Łaza dospołnje zawrjena.

Poradźować so dać

Kamjenc. Sakska centrala přetrjebarjow poskića wšitkim podružnikam a wobsedźerjam domow neutralne energijowe poradźowanje. Wone budźe póndźelu, 10. septembra, wot 15 do 18 hodź. w Kamjenskej poradźowarni na Pfortenowej 6. Při tym póńdźe wo kóšty za milinu a tepjenje, wo izolaciju twarjenjow, wo techniske prašenja, wo spěchowanje energetiskeho saněrowanja a dalše temy. Zajimcy měli so na kóždy pad přizjewić, a to pod darmotnym telefonowym čisłom 0800/809 802 400.

Informuja wo planowanju

srjeda, 22. awgusta 2018 spisane wot:

Budyšin. Po tym zo je Jordanowa rěčka w juniju po zliwku na zjawnych městnach a priwatnych ležownosćach Budyšina škody načiniła, planuje měšćanske zarjadnistwo w tym wobłuku škit před wulkej wodu. Dźěło pak je čas rubjace a zaběra wjacore zarjady. Tohodla chcedźa wobydlerjow jutře, štwórtk, wot 18 hodź. na žurli Budyskeho Kamjentneho domu wo tuchwilnym stawje planowanja informować. Nimo toho porěča wo tym, kotre škody w zjawnym wobłuku su mjeztym wotstronjene.

Wobornicy zaso zwučuja

Biskopicy. Wohnjowe wobory Budy­skeho wokrjesa budu přichodne dny zaso mobilnu wohnjowu zwučowansku připrawu wužiwać móc. Wot jutřišeho hač do 29. awgusta steji wona na terenje Biskopičanskeho wohnjowoborno-techniskeho centruma. W něhdźe 40 kwadratnych metrow wulkim kontejneru móža wohenje w stwě, kuchni, při płu­nowej připrawje a na dalšich městnosćach simulować. Wjace hač 320 wo­bornikow wokrjesa tam přichodne dny zwučuje.

Z kursom kurić přestać

Na knižnu premjeru

wutora, 21. awgusta 2018 spisane wot:
Budyšin. „Doma we wućekach 1 – Ze za­piskow, listow a pojednanjow“ rěka nowa kniha Benedikta Dyrlicha, kotraž změje zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. W prěnjej knize swojeje awtobiografije wěnuje so awtor lětam 1964 do 1989. Z wurězkami z časowych dokumentow rysuje Benedikt Dyrlich swój kamjenjaty žiwjenski puć za čas NDR. Na premjerny wječor su wšitcy zajimcy wutrobnje witani.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND