Aktualne rěčne temy

póndźela, 28. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin. „Pisany kaleidoskop rěčow“ wočakuje wšitkich zajimcow na zetkanju Budyskich wuchowarjow rěče jutře, wutoru, we 18 hodź. w Budyskej Sprjewinej pensiji. Diskutować chcedźa tam bjez přednoška wo aktualnych rěčnych temach. Hosćo su witani, tónraz přede­wšěm kritikarjo wuchowarjow rěče.

Wopomnjenski koncert SLA

Budyšin. Składnostnje 75. narodnin a prěnich posmjertnin loni w meji ze­mrěteho Detlefa Kobjele wopominatej chór a orchester Serbskeho ludoweho ansambla hudźbutwórca z wosebitym koncertom. Wěnować chcedźa so wuměłcy předewšěm sinfoniskemu two­rjenju Kobjele, kiž bě wot 1990 do 1995 intendant ansambla, kaž tež jeho wuměłskim a chórowym spěwam. Tak zaklinčitej mjez druhim jeho uwertira „Błótowskeje­ operety“ a „Thornberg-Suite“ z baletneje opery „Fantazija na Lubinje“. Koncert wotměje so srjedu, 30. oktobra, w 19.30 hodź. na žurli Budyskeho SLA. Dźeń pozdźišo, štwórtk, 31. oktobra, jón w 16 hodź. na Choćebuskim Komornym jewišću wospjetuja.

Wo mjeńšinach w Europje

pjatk, 25. oktobera 2019 spisane wot:

Smochćicy. „Narod a mjeńšiny w Europje w 19. a 20. lětstotku“ je hesło wustajeńcy, kotruž wotewru wutoru, 29. oktobra, w 19 hodź. w Smochčanskim Domje bisko­pa Bena. Zajimcy su přeprošeni sej přehladku zhromadnje ze społnomócnjenym Swobodneho stata Sakskeje za naležnosće wuhnatych a přesydlencow dr. Jensom Baumannom wobhladać a jeho wuwjedźenja sćěhować.

Literarny dorost so předstaja

Budyšin. Na dźeń wotewrjenych duri su zajimcy jutře, 26. oktobra, wot 13 hodź. do Budyskeje dźěćaceje a młodźinskeje biblioteki přeprošeni. Nimo pokazki na to, kak móža dźěći bjez nowych medijow přežiwić, předstaja tam dorostowi awtorojo swoje prěnje literarne wupłody.

Rozpominanski wječor

Budyšin. Rozpominanski wječor z filmom přewjedu póndźelu, 28. oktobra, w 19 hodź. w Budyskim ekumeniskim tachant­skim wobchodźe. Tón wječor poka­zaja pask „blueprint“. Po tym maja wšitcy składnosć, wo feministiskej dramje so rozmołwjeć.

Na seminar FUEN

Koncertaj na česć Kobjele

štwórtk, 24. oktobera 2019 spisane wot:
Budyšin (SN). Detlef Kobjela, najwu­znamniši našočasny serbski komponist a hudźbny wědomostnik, je loni w meji 74lětny zemrěł. Chór a orchester Serbske­ho ludoweho ansambla chcetej tworjenje Kobjele składnostnje jeho 75. narodnin a prěnich posmjertnin z wopomnjenskimaj koncertomaj česćić. Čas žiwjenja wšak bě so 1944 w Rogoznje (Wilmersdorf) pola Choćebuza rodźeny wo wuwiće profesionelneho serbskeho jewišćoweho wuměłstwa prócował. Tohodla wěnuja so ansamblowcy na koncertomaj 30. oktobra w 19.30 hodź. na žurli Bu­dyskeho SLA a 31. oktobra w 16 hodź. na Choćebuskim Komornym jewišću přede­wšěm sinfoniskemu tworjenju Kobjele kaž tež jeho wuměłskim a chórowym spěwam.

Předstaja gmejnski centrum

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Chrósćicy. Gmejna Chrósćicy přeprosy srjedu, 30. oktobra, na dźeń wotewrjenych duri w tamnišim gmejnskim a kulturnym centrumje. W 15 hodź. zahaja dźeń z po­swjećenjom domu. Po tym předstaja Chróšćanske šulske dźěći kulturny program, a zajimcy móža sej ponowjene rumnosće gmejnskeho a kulturneho centruma wobhladać.

25 lět Horjany

Nowoslicy. Serbska dujerska kapała Ho­rja­ny zhladuje na 25lětne wobstaće. To chcedźa hudźbnicy zhromadnje z lubowarjemi dujerskeje hudźby wo­swjećić. Tuž přeproša njedźelu, 3. nowembra, wot 10.30 hodź. na koncert z wobjedom, kofejom a tykancom do Nowosličanskeje Dinarjec kulturneje bróžnje. Zastupne lisći­ki za 25 eurow móžeće sej telefonisce pod 0151 / 50 74 48 21 abo e-mailnje pod skazać.

Z městow a wsow (21.10.19)

póndźela, 21. oktobera 2019 spisane wot:

Prěnički dorosta

Budyšin. Štóž rady čita, je sobotu, 26. oktobra, w Budyskej Dźěćacej a młodźinskej bibliotece na prawym městnje. Tam přepro­ša wšitkich zajimcow na dźeń wotewrjenych duri. Wopyt wudani so tež za pře­ćelow paslenja a praktiskeho tworjenja. Nimo pokazki, kak móža dźěći dźeń bjez interneta a nowych medijow přežiwić, poskića tam dorostowi awtorojo swoje prěnje literarne wupłody. Biblioteka je wot 13 do 18 hodź. wotewrjena.

Na jubilejnej koncertaj

Choćebuz/Lipsk. Składnostnje swojeho 20lětneho wobstaća wuhotuje zhromadny dźěćacy chór Drježdźansko-Mišnjanskeho a Zhorjelskeho biskopstwa pjatk, 25. oktobra, w 17 hodź w Choćebuskej propstowskej cyrkwi a sobotu, 26. oktobra, w 19.15 hodź. na žurli Lipšćanskeje propstowskeje wosady jubilejnej koncertaj. W spěwnym cyłku je w běhu dweju lět tež tójšto serbskich dźěći sobu spě­wało. Tak wjesela so akterojo wězo na dobre serbske wobdźělenje. Hižo hodźinu do sobotneho koncerta w Lipsku su wšitcy bywši čłonojo na přijeće prošeni.

Spottka a drjewo

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin. Měšćanska biblioteka Budyšin prezentuje swojim wužiwarjam nowu wustajeńcu. Wot dźensnišeho pjatka, 18. oktobra, 17 hodź., hač do kónca februara steja tam w srjedźišću přehladki wuměłc Jürgen Spottka a jeho wuměłstwowe wudźěłki z drjewa.

Kreatiwnej dnjej

Chrósćicy. Holcy a młode žony su přichodnu srjedu a štwórtk, 23. a 24. oktobra, na kreatiwnej dnjej na Chróšćanski gmejnski zarjad přeprošeni. Srjedu chcedźa nazymsku pychu paslić. Pokiwy k tomu­ dawa floristka Diana Mejnowa. Štwórtk steji paslenje filigranych nawušnicow z parličkow, pjelsće, zbytkow płatu a fimo-hliny na programje. Započatk je na woběmaj dnjomaj w 9 hodź. Popłatk wob dźeń a wobdźělnika wučinja dwaj euraj. Přizjewjenja přijimuje socialna dźě­łaćerka RCW Marija Koklina telefonisce pod 01520/727 3806 kaž tež e-mailnje pod

Na nazymski koncert

Poskitk za prózdniny

srjeda, 16. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin (SN). Za šulerjow ma Budyski Serbski muzej w nazymskich prózdninach wosebitej poskitkaj. Jedyn steji pod hesłom „Złota nazyma – rjana pyšerka“. Z łopješkow a z barbami stworja sej zajimcy nazymski wobraz, kołkuja abo pomoluja karty a twarja mobile. Za to měli prasowane lisćowe łopjena sobu přinjesć. Poskitk budźe 17. a 22. oktobra stajnje wot 10 do 11.30 hodź. Přidatne wudawki wučinjeja­ euro. Při dalšim poskitku 24. oktobra wot 10 do 12 hodź. steji serbski street style w srjedźišću. Tak wobhladaja sej wobdźělnicy tuchwilnu wustajeńcu mody ze serbskimi elementami. Přizamknje so mała dźěłarnička, hdźež naćisnu a pasla sami serbsku modernu drastu a debjenki abo kołkuja łužiske mustry. Wuslědki móža sej sobu domoj wzać. Za přidatne wudawki zběraja dwaj euraj. Muzej prosy wo při­zjewjenje pod telefonowym čisłom 03591/ 270 870 11.

Změnjene wotewrjenske časy

Nowy rjad změje premjeru

wutora, 15. oktobera 2019 spisane wot:
Budyšin. „Zynki a linki“ rěka nowy rjad hudźbno-literarnych wječorow w Röhrscheidtowej bašće Serbskeho ludoweho ansambla. Na premjerje srjedu, 16. oktobra, w 19.30 hodź. je serbski dźiwadźelnik Stanisław Brankačk z hosćom, kiž čita wujimki z knihi Jurja Brězana „Stary nan“. Je to jedna z najlubšich knihow Brankačka a tak přednjese wón wujimki, kiž jeho wosebje narěča a jimaja. Roman Jurja Brězana jedna wo starym nanje Tobiašu Hawku a wo poslednich dnjach jeho žiwjenja. Z twórbami Jana Pawoła Nagela a Alfonsa Jancy hudźbnicy SLA wječor hudźbnje wobrubja. Pod nawodom Judith Kubicec wustupi tradicionalny dujerski kwintet jako nowa hudźbna zestawa ansambla. Přichodny wječor w rjedźe „Zynki a linki“ wotměje so 5. decembra. Potom čita dźiwadźelnica Gabriela Marija Šmajdźina basnje Marje Krawcec.

Chcedźa towarstwo załožić

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:
Mały Wjelkow. Zo móhli Małowjelkowsku sotrownju za socialne a kulturne zaměry zachować, chcedźa tam 23. nowembra nowe towarstwo załožić. Wone ma zhromadnje z Bratrowskej wosadu twarski ansambl w małych krokach zawěsćić a saněrować. Štóž chce towarstwo podpěrać abo jemu přistupić, je přeprošeny na přihotowanske zetkanje jutře, sobotu, w 17 hodź. w remisy sotrownje na Zinzendorfskim naměsće 7.

Pytaja hudźbnikow za bigband

štwórtk, 10. oktobera 2019 spisane wot:

Budyšin. Kamjentny dom w Budyšinje přewjedźe w adwenće zaso projekt „Swingin’ Santa“ a pyta hudźbnikow a spěwarjow za hodownu bigband. Wšitcy, kotřiž su dźesać do 18 lět stari a rady spěwaja a hudźa, su namołwjeni so wobdźělić. Proby za koncert budu w nazymskich prózdninach wot 14. do 20. oktobra w Kamjentnym domje. Wo přenocowanje w Budyšinje je tež postarane. Nastać ma něhdźe 90mjeńšinski koncert z němskimi, serbskimi, pólskimi a jendźelskimi spěwami. Prěni kónc tydźenja w decembrje chcedźa program trójce předstajić. Přizjewjenja su móžne w Kamjentnym domje pod telefonowym čisłom 03591/ 531 99 72 abo pod

Přepodadźa kolesowanski puć

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND