Zaručeja pitnu wodu

štwórtk, 15. oktobera 2020 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Hłowny wodowód při bywšej Šibojskej brunicowej jamje podłu wokrjesneje dróhi K 9218 chce gmejna Łaz přepołožić dać. To je předwčerawšim tamniša gmejnska rada wobzamknyła a wotpowědny nadawk twarskej firmje přepodała. Hižo njetrěbnej klumpowej domčkaj při dźensnišim jězoru za to spotorhaja. K tomu słušacy wodowód wobsteji z asbestoweho cementa a móhł so při torhanju domčkow skóncować. Zo pak bychu zastaranje Łazowskeje gmejny z pitnej wodu dale zaručili, chcedźa do toho wodowód přepołožić a jón z nowym narunać.

Kisykał dźěłać kaž něhdy

Tři Žony. Kaž za čas swojich dźědow a wowkow móža zajimcy sobotu, 17. oktobra, w Třižonjanskej kulturnej bróžni kisykał dźěłać. Na to přeprosy tamniše towarstwo Lebensart zajutřišim w času wot 10 do 14 hodź. Štóž chce so tam wobdźělić, ­njech so pod telefonowym čisłom 035724/ 50 915 přizjewi. Wobdźělnicy měli sej wotpowědne hlinjane sudobjo za kał sobu přinjesć.

Party wupadnje

srjeda, 14. oktobera 2020 spisane wot:

Wojerecy. Za 31. oktober planowana halloween-party we Wojerowskim zwěrjencu wupadnje. Swjedźeń, na kotryž su minjene lěta stajnje wjacore tysacy wopytowarjow witali, so při tuchwilu płaćiwych postajenjach hygieny zwoprawdźić njehodźi, zdźěli zamołwita za zjawnostne dźěło Stefanie Jürß.

Radźićeljo so zetkaja

Chrósćicy. Z rozšěrjenjom hladanskeho poskitka w Chróšćanskej pěstowarni zaběraja so čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim posedźenju jutře, štwórtk, w 19 hodź. w gmejnskim a kulturnym centrumje. Dale rozjimaja radźićeljo w dwěmaj dnjowymaj dypkomaj saněrowanje wjacezaměroweje hale „Jednota“. Posedźenje je zjawne, zajimcy su wutrobnje witani.

Dźiwadło wupadnje

wutora, 13. oktobera 2020 spisane wot:

Budyšin. Jutřiše předstajenje młodźinskeho dźiwadła při Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle „Prěki-durich-loborka“ w 10 hodź. na hłownym jewišću schorjenja hrajerja dla wupadanje. Přichodnej předstajeni budźetej 3. nowembra w 10 hodź. a 19.30 hodź. na hłownym jewišću, kaž NSLDź informuje.

Na wodźenje a přednošk

Budyšin. Lubowarjo mólbow Ante Trstenjaka njech njeskomdźa jutře, 14. oktobra, sej do Budyskeho Serbskeho muzeja dóńć. We 18 hodź. poskića tam wosebite wodźenje po tuchwilnej wosebitej wustajeńcy „Barby daliny. Moler Ante Trstenjak a Łužiscy Serbja“. W 19 hodź. přizamknje so přednošk Jurja Łušćanskeho „Moja zaběra z Ante Trstenjakom“ (ze simultanym přełožkom). Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Porěči wo populizmje

Serbski žarowanski kruh

pjatk, 09. oktobera 2020 spisane wot:

Kamjenc. Žarowanskaj přewodźerjej Re­gina Krawcowa ze Smječkec a Tomaš Pěčka ze Sernjan poskićataj znowa serbski­ žarowanski kruh. Zetkanje budźe štwórtk, 5. nowembra, w 17 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Zajimcy měli so pola hospicneje słužby w Kamjencu pod tel. čisłom 0 35 78 / 37 43 12 abo pola Reginy Krawcoweje pod čisłom 01 74 / 7 01 94 87 přizjewić.

W maćeršćinje po fabrice

Hórnikecy. W Hórnikečanskej Energijowej fabrice wotewru 15. oktobra nowu trajnu wustajeńcu. Wopytowarjo budu tam w Budyskim wokrjesu jónkrótny elektroniski přewodnik wužiwać móc, kotryž zmóžnja wobhladanje widejofilmow a słyšenje tekstow a zwukow. K něhdźe 30 městnam w přehladce wjedu serbskich wopytowarjow tež w jich maćer­šćinje. Teksty narěčeli su maćernorěčni Serbja, kaž energijowa fabrika informuje.

Za wulět so přizjewić

Prózdninska zaběra

štwórtk, 08. oktobera 2020 spisane wot:
Horni Hajnk. Tež lětsa přeprošeja šulske socialne dźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ na prózdninske dny do Hornjeho Hajnka. Na ležownosći Jurja Brězana chcedźa w prěnim nazymskim prózdninskim tydźenju wot wutory do pjatka, stajnje wot 8.30 do 13 hodź. z dźěćimi paslić, hry hrać a so w přirodźe hibać. Přizjewić móža so šulerki a šulerjo 3. do 6. lětnika hač do 15. oktobra z mjenom, starobu a kontaktom staršeju pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo z mejlku na .

Krabat we wobrazach

srjeda, 07. oktobera 2020 spisane wot:

Budyšin. Nowu wustajeńcu wotewru jutře, štwórtk, we 18 hodź. w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji. W njej pokazaja mólby, rysowanki a skulptury wuměłca Jörga Tauscha, kiž je za swoje wobrazy Krabata mjez druhim w Chorwatskej slědźił. Na wotewrjenju přehladki předstaji Kulowski genealoga Hans-Jürgen Schröter zajimawostki wo wosobje Janka Šajatovića (Krabata).

Twarja šćežku k jězorej

Wojerecy. Podłu statneje dróhi S 108 wot Wojerec do směra na Łaz su spočatk tydźenja kolesowansku šćežku hač k Šibojskemu jězorej twarić započeli. 460 metrow dołhi wotrězk ma hižo wobstejacy kolesowanski puć z města won a kołopuć wokoło jězora zwjazać. Hač do 15. nowembra maja twarske dźěła wotzamknjene być. Poprawom by krajny zarjad za dróhotwar a wobchad jako nošer statneje dróhi přisłušny był. Zo pak bychu projekt spěšnje zwoprawdźić móhli, je město Wojerecy režiju přewzało, rěka w nowinskej zdźělence.

Dwójny jubilej swjećili

Za Bože mšě so přizjewić

wutora, 06. oktobera 2020 spisane wot:
Smochćicy. Škitnych naprawow korony dla je wopyt njedźelneje Božeje mšě w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena jenož hišće z přizjewjenjom móžny. Kaž kubłanišćo zdźěli, maja so zajimcy stajnje hač do pjatka pod telefonowym čisłom 035935/220 z mjenom, adresu a telefonowym čisłom přizjewić.

Krabat we wobrazach

póndźela, 05. oktobera 2020 spisane wot:

Budyšin. Nowu wustajeńcu wotewru štwórtk, 8. oktobra, we 18 hodź. w Bu­dyskej Serbskej kulturnej informaciji. W njej pokazaja mólby, rysowanki a skulptury wuměłca Jörga Tauscha, kiž je za swoje wobrazy Krabata mjez druhim w Chorwatskej slědźił. Na wotewrjenju přehladki předstaji Kulowski genealoga Hans-Jürgen Schröter zajimawostki wo wosobje Janka Šajatovića (Krabata).

Karty w muzeju widźeć

Budyšin. Delenki, horjenki, krale a dalše historiske hrajne karty steja w srjedźišću noweje kabinetneje wustajeńcy, kotraž je wot předwčerawšeje soboty w Muzeju Budyšin widźeć. Eksponaty pochadźeja hłownje z 18. a 19. lětstotka, najstarše objekty samo ze 16. lětstotka. Wosebitosć přehladki su hrajne karty z prěnjeje połojcy 19. lětstotka, kotrež su w dotal njeznatej ćišćerni hrajnych kartow w Budyšinje nastali. Pokazka wostanje hač do 17. januara přistupna.

Do stwički pohladać

pjatk, 02. oktobera 2020 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Po něhdźe dwěmaj lětomaj přestawki wot jutřišeho zaso hosći do Klóšterskeje stwički w Pančicach-Kukowje witaja. Kaž nowa wotnajerka Milena Vettrainowa zdźěli, budźe hosćenc wot 11 hodź. wočinjeny a zajimcy budu tam po karće wobjedować móc. Dokelž wjedrarjo rjane wjedro wěšća, budźe tež piwowa zahroda wočinjena a tam hosći wočakuje.

Na rybarski swjedźeń

Radwor. Kupowe towarstwo w Radworju zarjaduje na jutřišim swjatym dnju zaso swój tradicionalny rybarski swjedźeń při kupowym haće. Wot 10 hač do 13 hodź. maja wopytowarjo składnosć, sej runje popadnjene karpy kupić. Nimo toho poskićuja sušenu rybu. Štóž chcył na kupje wobjedować, móže tole tohorunja činić. Čłonojo kupoweho towarstwa poskićuja praženu rybu, hrochowu poliwku a rybičkowe całty.

Po hudźbnym swěće Serbow

štwórtk, 01. oktobera 2020 spisane wot:
Budyšin. Koncert wosebiteho razu wotměje so njedźelu, 4. oktobra, w 19.30 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Martin Flade z Berlina (wiola) a Malte Hübner z Rostocka (wiolina) přednjesetaj twórby serbskeje wuměłskeje hudźby a podataj so tak na pućowanje po serbskich hudźbnych stawiznach. Zaklinča twórby klasikarjow Korle Awgusta Kocora a Bjarnata Krawca, dalšich generacijow, zastupjenych přez Jana Rawpa a Detlefa Kobjele, kaž tež najwažnišeju reprezentantow načasneje hudźby Jura Mětška a Jana Cyža. Při Krawcowej twórbje „Serbow jandźel“ Lisa Čornakowa jako rěčnica sobu skutkuje. Dokelž zaklinči tohorunja Rawpowe „Pjeć klawěrnych kruchow za dźěći“ we wobdźěłanju za wiolinu a wiolu, hodźi so koncert tež za serbskich hudźbnych šulerjow.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND