Stipendije za kurs čěšćiny

srjeda, 30. januara 2019 spisane wot:

Budyšin. Čěske knježerstwo přewostaja tež lětsa zajimowanym Serbam stipendije za wobdźělenje na intensiwnym rěčnym kursu čěšćiny w Praze wot 26. julija do 23. awgusta abo w Českich Budějovicach wot 18. awgusta do 9. septembra. Stipendije posrědkuje Rěčny centrum WITAJ (tel. 03591/ 550 400, e-mail: ). Zajimcy njech tam hač do 15. měrca swoje podłožki wotedadźa. Nadrobniše informacije a při­zjewjenske formulary nadeńdu w interneće pod www.witaj-sprachzentrum.de.

Štó přewostaji kachle?

Budyšin. Za swoju přichodnu hornjoserbsku inscenaciju „Wopušćeny dom“ pyta Němsko-Serbske ludowe dźiwadło stare elektriske kuchinske kachle ze štyrjomi platami (tež skóncowane). Sobudźěłaćerjo sej kachle darmotnje wote­wzaja. Zajimcy njech přizjewja so pod tele­fonowym čisłom 0 35 91 / 59 84 51 10.

Stajne blido jěcharjow

Kulow. Přichodne Kulowske stajne blido jěcharjow wotměje so pjatk, 1. februara, w 19 hodź. w kofejowni „Schwupp“. Na­dine Schneider porěči wo konjacym treningu, Anke Meyer wěnuje so konjacej terapiji. Wšitcy su wutrobnje witani.

Literarna rozmołwa

wutora, 29. januara 2019 spisane wot:

Budyšin. Z diskusiju wo knize „Doma we wućekach“ z pjera Benedikta Dyrlicha pokročuje Zwjazk serbskich wuměłcow z rjadom swojich wuměłskich rozmołwow pod titulom „tracTare“ jutře, srjedu, we 18 hodź. w hosćencu „Tiroler Stuben“ na Lessingowej 1 w Budyšinje. Zawod do diskusije poda Dietrich Šołta. Na zarjadowanje njejsu jeničce čłonojo ZSW přeprošeni, ale tež dalši zajimcy.

Trochu mjenje ludźi

Kulow (SN). W běhu lěta 2018 je woby­dlerstwo města Kulowa wo 19 ludźi woteběrało. Kaž z ličbow z měšćanskeje radnicy wuchadźa, bydleše w měsće a jemu přisłušacych wsach kónc zašłeho lěta 5 764 ludźi. W Kulowje samym bě jich 3 391, lěto do toho hišće 3 416. Koćina ma nětko něšto mjenje hač 200 wobydlerjow, Klóšterska Nowa Wjes mjenje hač 80. Snadnje rozrostła je porno tomu ličba wobydlerjow w Hózku, Salowje, Brěžkach, Kulowcu a Dubrjenku.

W duchu po Hornjej Łužicy

póndźela, 28. januara 2019 spisane wot:

Budyšin. Hač do nowembra 2019 poskića Budyske staroměšćanske towarstwo rjad zajimawych přednoškow. Jutře, wutoru, su stawiznisce zajimowani na turu „Kołowokoło Hornjeje Łužicy“ přepro­šeni. Pod mjenowanym hesłom přednošuje dr. Gabriele Lang wot 19 hodź. w Budyskej měšćanskej bibliotece. Wona wěnuje so wšelakim kónčinam Hornjeje Łužicy a zaběra so při tym z hornjołužiskim hraničnym wopismom z lěta 1241 runje tak kaž z dźělenjom Łužicy 1815. Zastup je darmotny.

Tójšto namjetow zapodali

Wojerecy. Za tak mjenowany wobydlerski etat města Wojerec 2019 je cyłkownje 180 namjetow do radnicy dóšło, nimale sto z nich z wokolnych wsow. Wot měšćanskeje rady zasadźena wosebita skupina měješe pruwować, kotre ideje předpisanym kriterijam wotpowěduja. Hladajo na mnóstwo namjetow dyrbješe so gremij wjacekróć zetkać. Tohodla móža hakle w februaru měšćanskej radźe li­sćinu předpołožić. Kotre namjety so na kóncu­ přesadźa, rozsudźa wobydlerjo sami.

Za dźěłarničku so přizjewić

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Drježdźany. Dźěłarničku za woblěkanje serbskeje drasty přewjedźe Drježdźanske towarstwo Stup dale zajutřišim, sobotu, wot 10 do 17 hodź. na Fijałkowym puću 38 w Drježdźanach. Zajimcy njech přizjewja so prawje spěšnje pod telefonowym čisłom 0151/ 592 435 46. Wobdźělnikam poskića wobjed.

Wo přirodźe w cuzbje

Michałki. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU přeprosy jutře, pjatk, w 19 hodź. na přichodne zjawne zarjadowanje. W Michałčanskim hosćencu přednošuje Olaf Zinke z Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na temu „Přiroda a turizm na Galapagosowych kupach – wuwiće w dwěmaj lětdźesatkomaj“. Wšitcy zajimcy su witani.

Stelu přeměstnja

Tójšto ćahow jězdźi

srjeda, 23. januara 2019 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Wutwarjena a elektrifikowana železniska čara z Hórnikec hač na pólsku hranicu je mjeztym čile wužiwana. To zdźěli Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Kaž gmejna z lista Němskeje železnicy AG zhoni, liča lětsa wšědnje z něhdźe 80 nakładnymi ćahami. Dale je tam wot póndźele do pjatka 18 wosobowych ćahow předewzaća ODEG po puću, sobotu a njedźelu 16. Kaž železnica dale informuje, zasadźeja dalše składnostne ćahi, wjesnjanosta rozłoži. Při tym jedna so wo krótkodobnje přizjewjene jězby nakładnych ćahow, kotrež kolije potom zwonka plana wužiwaja.

Kursaj pilates w chorowni

Kamjenc. Wot zajutřišeho poskića w Kamjenskej chorowni maltezow swj. Jana nowej kursaj pilates. Wonej wotmějetej so stajnje pjatk wot 12.30 do 13.30 hodź. za samodruhe žony a tohorunja pjatk wot 13.30 do 14.30 hodź. za maćerje po porodźe dźěsća. Kursaj nawjeduje fitnesowy ekonomka a wukubłana pilatesowa trenarka Nancy Römer. Přizjewjenja při­jimuja pod telefonowym čisłom 01520/ 899 25 64.

Wo Wałdowych kěrlušach

wutora, 22. januara 2019 spisane wot:

Budyšin. Přichodne zarjadowanje sekcije hudźba Maćicy Serbskeje wotměje so ­jutře, srjedu, w 19 hodź. w sydarni Budyskeho Serbskeho domu na prěnim poschodźe. Tema wječora rěka „Wałdowe kěrluše – kotre melodije su woprawdźe wot njeho?“. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Štóž ma Wosadnik, njech jón sobu přinjese.

Štó chce sobu spěwać?

Budyšin. K zesylnjenju swojeho chóra za projektaj „Argentinske nocy“ 28. a 29. junija 2019 a „Carmina Burana“ 31. awgusta 2019 pyta Serbski ludowy ansambl spěwarki a spěwarjow. Proby započnu so 7. měrca a wotměja so stajnje štwórtk wot 18 hodź. na žurli SLA. Nazhonjenja w chórowym spěwanju a znajomosće notow su witane. Zajimcy njech přizjewja so hač do 22. februara e-mailnje na adresu .

Přihotuja dróhotwar

póndźela, 21. januara 2019 spisane wot:

Błohašecy. Kónc lěta 2019 chcedźa statnu dróhu S 100 w Błohašecach wob­šěrnje wutwarić. W přihotach na tónle projekt započachu dźensa podłu dróhi dohromady 16 štomow pušćeć. Tele dźěła­ maja hač do kónca tydźenja wotzamknjene być. Při tym dóńdźe sčasami k snadnym poćežowanjam nadróžneho wobchada, zdźěli Budyske měšćanske zarjadnistwo­. Dróhu wutwarjeć drje započnu hakle nazymu, přirodoškitnych přičin dla pak wot měrca hač do sep­tembra žane štomy podrězać njesmědźa. Tohodla dyrbja so wone hižo nětko zminyć. Po dotwarje dróhi maja wobšěrne wurunanske naprawy slědować. Jako narunanje­ za nětko pušćene štomy chcedźa potom na wšelakich płoninach w Błohašecach nowe štomy a kerki na­sadźeć.

Na skupinsku „hłownu“

Wuměłstwo při skale

pjatk, 18. januara 2019 spisane wot:

Miłoćicy. Mjezynarodny dźeń wuměłstwa přewjedźe towarstwo Kamjenjak jutře wot 17 hodź. a njedźelu wot 10 hodź. při Miłočanskej skale. Z hosćom budu tam Krabatowy wuměłc Jörg Tausch, Krabatowy slědźer Hans-Jürgen Schröter, wuměłcy rězbarskeje dźěłarnički a čłonojo towarstwa. Při wohenju, zapyrjenej pjecy a w tepjenych rumnosćach změja zajimcy składnosć k bjesadźe. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

„Ćěkancy a my“

Chrósćicy. Propst Clemens Hrjehor ma wotewrjenu wutrobu za nuzu ćerpjacych. Tak je jako Radworski farar přiwzał swójbu ćěkancow z Bosniskeje, jako wona před wójnu na Balkanje wućek pytaše. Na swojim nowym skutkowanišću w Kamjenicy je farski dom swójbje muslimskich migrantow wotewrěł. Čehodla je to činił? Što je při tym dožiwił a hišće dožiwja, runje w měsće, hdźež je po smjertnej nožowej atace na wobydlerja k protestam přećiwo migrantam dóšło? Wo tym porěči propst Clemens Hrjehor njedźelu, 20. januara, w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Wječor na temu „Ćěkancy a my – nazhonjenja fararja“ započnje so w 19 hodź. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Nowa wóčnolěkarska praksa

srjeda, 16. januara 2019 spisane wot:

Budyšin. W lěkarskim domje Budyskeje chorownje při Měšćanskim nasypje wotewrje dr. Conrad Hoffmann pjatk, 1. februara, nowu wóčnolěkarsku praksu. Kaž chorownja w nowinskim wozjewjenju zdźěli, móža sej pacienća hižo nětko pod telefonowym čisłom 03591/ 37 161 termin dojednać. Wotewrjenske časy praksy budu póndźelu wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 18 hodź., wutoru wot 8 do 12 hodź. a wot 13 do 15 hodź., srjedu wot 8 do 12 hodź. a wot 13 do 18 hodź. kaž tež štwórtk wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 16 hodź.

Wustajeńca k jubilejej

Budyšin. W znamjenju 30. róčnicy měrliweje rewolucije w NDR steji filatelistiska a numismatiska wustajeńca „30 lět bjez hranicow zběrać, slědźić a wuhotować“, kotruž wotewru jutře, štwórtk, w 19.30 hodź. w rumnosćach Budyskeje Ludoweje banki. Tam pokazaja listowe znamki, wosebite kołki, pjenjezy, fota a nowinske rozprawy ze zašłych třiceći lět. Poł hodźiny do wotewrjenja móža sej wopytowarjo wosebity pjenjez ze slěbra razyć dać. Wjacori fachowcy jutře wo wustajenych objektach porěča. Wo ćělne derjeměće budźe postarane.

Za dźěłarničku so přizjewić

Wopominaja fararja Fryca

póndźela, 14. januara 2019 spisane wot:

Gołkojce (SN). Składnostnje 200. po­smjertnin fararja Jana Bjedricha Fryca přeproša dźěłowa skupina Serbska namša jutře, wutoru, na wopomnjensku swjatočnosć do Gołkojc (Kolkwitz) pola Choćebuza, hdźež chcedźa na přełožerja Stareho testamenta do serbšćiny spo­minać. Wot 14.30 hodź. zaklinči w Gołkojskej cyrkwi pišćelowa hudźba. W 15 hodź. započnje so nutrnosć z dušepastyrku Katharinu Köhlerowej, a při rowje Fryca połoža wěnc. Po tym předstaja rodopisne slědźenja wo fararju. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Ćežkochorych přewodźeć

Kamjenc (SN). Nowy přihotowanski kurs za přewod ćežkochorych a mrějacych zahaji so srjedu, 6. februara, w Kamjenskim zetkawanskim domje Carity. Pod hesłom „Přewodźeć nawuknyć“ ma kurs hač do 7. měrca trać – a to kóždu srjedu wot 17 do 21 hodź. kaž tež dwójce sobotu wot 9 do 15 hodź. Přizjewjenja su móžne w domje Carity w Kamjencu pod telefonowym čisłom 0 35 78 / 37 43 12. Tam dóstanu zajimcy dalše informacije wo kursu a jeho wobsahach.

nawěšk

nowostki LND