Hižo nětko na lěto 2028 myslić (16)

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźo­wa­nja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ myto­wane? W lětušim serialu Serbskich Nowin­ je předstajamy.

17 hólcow a tři holcy přebywaja wot pón­dźe­le hač do jutřišeho w serbsko­rěčnym koparskim campje Serbskeho Sokoła. Dojěli su sej serbscy šulerjo w starobje dźewjeć do dwanaće lět na přebytk do Janskich Láznjow w čěskich Kyrkonošach. Su to koparjo/koparki Sokoła Ral­bicy/Hórki, Sportoweju jednotkow Chrósćicy a Njebjelčicy, Sportoweju towarstwow Marijina hwězda a 1922 Radwor kaž tež Budissy Budyšin.

Róčnicu hódnje woswjećić

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Wobydlerjo Wulkich Ždźarow (Groß Särchen) namjetuja, na 650lětne wobstaće swojeje wsy z dźěćacym a Krabato­wym swjedźenjom dostojnje spominać.

Łaz (AK/SN) W lěće 1374 bu wjes Wulke Ždźary prěni raz we wopismje naspomnjena. Na to skedźbni Wulko­ždźarowčan a čłon tamnišeho Krabatoweho towarstwa Jörg Mücke na zašłym posedźenju radźićelow gmejny Łaz, kotrejž Wulke Ždźary jako wjesny dźěl přisłušeja. „Njeby da rjenje było, by-li so gmejnski dźěćacy swjedźeń 2024 we Wulkich Ždźarach wotměł? A njeby tež spomóžne było­, bychu-li samsne lěto Krabatowy swjedźeń w našej wsy přewjedli? Wobaj swjedźenjej składnostnje 650. róčnicy prěnjeho pisomneho naspomnjenja wsy“, wón přitomnym namjetowaše. Gmejna, tak jeho rozmyslowanja, móhła so Krabatowe towarstwo naprašować. Podobnje kaž Kulow w lěće 2016 móhli tež Wulkoždźarowčenjo jako hosćićeljo swjedźeń dostojnje wuhotować a srědki za to dóstać. Lěta 2004 běchu Krabatowy swjedźeń hižo raz we wsy swjećili. „Tehdy wuhotowachmy samo ekumeniske ke­mše“, so Jörg Mücke dopominaše.

Ryby za dobry zaměr předawali

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:
Swój tradicionalny rybarski swjedźeń zwjazuja hatarjo w błótowskich Lědach hižo wjele lět z pomocnej akciju na dobro potrěbnych. Lěta 1997 bě wulka regionalna nowi­na dobroćelske towarstwo do žiwjenja zwołała. Na akciji wobdźěla so tež Lubnjowska turistiska informacija. Tydźenja zličichu 1 111 eurow z předanje ryby kaž tež z přinoška turistiskeje informacije a Zjednoćenstwa błótowskich rybarjow z předsydu Siegmundom Lehmannom na čole (hlej wobraz). Rybarjo běchu sumu wotpohladnje wolili, zo móhli sej po tym z błótowskim likerom připić. Dujerska kapa­ła postara so wo dobru naladu mjez mnohimi hosćimi. Foto: Peter Becker

Najkrasniše wobrazy wobradźa nam přiroda tele hišće přewšo rjane poslednje dny lětušeho babylěća. Nimo kurjawy, kotraž rano­ łužiske pola a hona kaž šlewjer zawodźěwa, wobkuzłuje nas nazyma tohorunja z tučnymi barbami a traš tež z poslednimi hrějacymi słónčnymi pruhami. Nazornje pokazuje tule bajkojtu nazymsku krajinu tele foto Jakuba Meškanka, kotrež­ je wón ducy­ po Łužicy rano blisko Ralbic zapopadnył. Foto: Jakub Meškank

Třiceći tonow ryby nažnjeli

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Chrjebja-Nowa Wjes (JoS/SN). Tysacy wopytowarjow je minjenu sobotu wu­łójenje rybow z Čorneje truhi (Schwarze Lache) do Chrjebje-Noweje Wsy (Kreba-Neudorf) wabiło. Tradicionalny rybarski swjedźeń bě hosćom znowa nazymske wočerstwjenje. Rjane wjedro z trochu słóncom, tak so ludźom babylěćo lubi.

Zahajili su Chrjebjanski rybarski swjedźeń hońtwjerscy dujerjo „Mužakowska hola“ zhromadnje z jednaćelom Chrjebjanskeho rybarskeho zawoda Dietmarom Mühlu a nawodu Chrjebjanskeho hatarstwa Rüdigerom Richterom. „Rybowe lěto 2019 bě za naš zawod poměrnje spokojacy“, rjekny Richter.

Tež w Rachlowje swjećili

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:
Runja mnohim druhim wsam w Hornjej Łužicy su minjeny kónc tydźenja tež w Rach­lowje pola Kulowa swój oktoberski swjedźeń wotměli. Na njón přeprosyła bě tamniša młodźina do stana, kotryž běchu do toho na swjedźenskej łuce wosrjedź wsy natwarili. Na pjatkowne natočenje piwa po bayerskim wašnju su tež nimale wšitcy wjesnjenjo přišli. Sobotny wječor bě skerje wusměrjeny na młodostnych, kotřiž­ běchu přeprošenje organizatorow Rachlowskeho oktoberskeho swjedźenja (na wobrazu) sćěhowali. Foto: Gernot Menzel

Wobydlerstwo Wojerec dale woteběra

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Wojerecy (SN/JaW). Ličba wobydlerjow Wojerec je pod 33 000 spadnyła. To zdźěla Wojerowske měšćanske zarjadnistwo w swójskej statistice. Tak bydleše kónc septembra jenož hišće 32 850 ludźi w měsće a jemu přisłušnych wjesnych dźělach. To je 286 mjenje hač loni kónc samsneho měsaca.

Wažne dźěło wujednanja

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy wobsteji 100 lět

Wojerecy (AK/SN). „Ludowy zwjazk staraćelstwa wo němske wójnske rowy wukonja intensiwne wobstajne dźěło za wopominanje, měr a dorozumjenje ludow.“ To wuzběhny Wojerowski wyši měšća­nosta Stefan Skora (CDU) tydźenja na jubilejnym zarjadowanju w tamnišim hrodźe. Na swjatočnosći hódnoćachu stotu róčnicu wobstaća organizacije, kotraž ma mjeztym 20 lět regionalny zwjazk we Wojerecach a w Halštrowskej Holi.

Lěta 2014 běchu we Wojerecach mjezy­narodnu młodźinsku dźěłarničku orga­nizowali, rjekny Stefan Skora k aktiwitam zwjazka. Kóžde lěto wopominaja wopory wójny we Wojerowskim čestnym hajku a na wojerskim pohrjebnišću w Narću. Składnostnje 750. jubileja města Wojerec poskićachu přednoški k stawiznam. Kóžde lěto přewjeduja domowu a nadróžnu zběrku.

Krótkopowěsće (23.10.19)

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Lětsa mjenje mjedu

Podstupim. Braniborscy pčołarjo maja so lětsa ze žnjemi pod přerězkom wot­namakać. Po informacijach Krajneho zwjazka braniborskich pčołarjow su jenož 20 kilogramow mjedu na lud nažnjeli. Hewak je to 30 do 50 kg. Wobćežowała bě pčolace ludy lětsa wosebje w južnej Braniborskej epidemija ameriski hniłc (Faulbrut).

Wobrazy přećahnu na Morawu

Praha/Moravský Krumlov. Swěto­zna­ty cyklus 20 wulkoformatowych wobrazow „Słowjanska epopeja“ molerja Alfonsa Muchi přeměstnja na pjeć lět z Prahi na hród w městačku Moravský Krumlov. Jedna so wo požčonku čěskeje stolicy, kotrejž­ je Mucha wobrazy darił. Praska radnica pak njebě dotal kmana spjelnić jeho próstwu, za „Epopeju“ wosebity wustajenski twar přihotować.

Hórku poražku poćerpjeli

Policija (23.10.19)

srjeda, 23. oktobera 2019 spisane wot:

Paduši w lawbje

Wojerecy. W běhu minjeneho kónca tydźenja běchu so njeznaći we Wojerecach do lawby zadobyli a z njeje telewizor a njebozowu mašinu spakosćili. Hakle póndźelu připołdnju je 67lětny wobsedźer to pytnył a njeskutk přizjewił. Wěcna škoda na lawbje wučinja z 500 eurami wjac hač hódnota rubizny z 350 eurami.

Katalyzator pokradnyli

Budyšin. Chětro njehańbićiwi a přede­wšěm njebojazni paduši běchu tele dny w Budyšinje po puću. Kaž policija zdźěla, su z Mitsubishija, kotryž běše na Drježdźanskej hasy wotstajeny, w nocy na póndźelu cyle woměrje katalyzator wurězali a sobu wzali. Wěcna škoda na awće wučinja něhdźe 300 eurow. Rubizna ma hódnotu 500 eurow. Kriminalna policija so z padom nětko zaběra.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND