„Wjeselu so na nowu hamtsku dobu“

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Přichodnu njedźelu wola Kamjenčenjo noweho wyšeho měšćanostu. Jako jenički kandiduje za wólby njestronjan Roland Dantz, dotalny mějićel zastojnstwa. ­Wo jeho dźěle, přećach a zaměrach w móžnej nowej periodźe jako prěni muž Lessingoweho města je so z nim rozmołwjał Jan Kral.

Maće lóšt a mocy za móžne dalše dźěło na dobro Kamjenca a jeho wobydlerjow?

R. Dantz: Praju haj z połnym přeswědčenjom. Mam lóšt a chcu to rady činić. Mam ze swojeho dźěła wulke wjeselo a dosć lóšta, je dale wukonjeć. Mam tež tójšto podpěry z rjadow wobydlerjow. Wězo je tajke dźěło tež z njelubymi zjawami a druhdy­ njepopularnymi rozsudami zwjazane. Hdyž pak dobre stronki taj­keho zastojnstwa přewažuja, hdyž maš wuspěch a něšto na dobro města wuskutkuješ, je to spokojace a rjane dźěło. Bych zbožowny był, by-li mi přichodnu njedźelu wjetšina Kamjenčanow znowa dowěru wuprajiła.

Optimizm a lóšt, znowa jako prěni muž města skutkować, złožuje so na dobre ­nazhonjenja a wuspěchi minjenych lět. Što maće wosobinsce za to bytostne zašłeje wólbneje doby?

Za drastu w barbomaj města

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). Budyska měšćanska drasta njech je moderniša hač kruta katolska serbska narodna. Wona měła jako dospołna drasta spóznajomna być, módra ze žołtymi akcentami, kajkež stej měšćanskej barbje. „Chodźi-li 20 němskich a serbskich holcow w tej drasće jutry po Bohatej hasy a budu-li ze wšěch stron fotografowane, móhła wěc sama wot so dale běžeć“, rjekny dr. Beata Brězanowa wčera na posedźenju dźěłoweho kruha za serbske naležnosće Budyskeje měšćanskeje rady, do kotrehož je jako wěcywustojna wobydlerka powołana. Zahoriće je wona swój nastork přednjesła, štož sej gremij tež za druhe ideje přeje.

Najwjace ludźi w kraju wostało

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Lětuša dowolowa sezona so tež w Hornjej Łužicy nachila. Ludźo wužiwaja tuchwilne rjane babylěćo tuž předewšěm za kolesowanje. Kónc oktobra chce ADAC konkretne ličby wo dowolowych cilach 2018 předpołožić.

Budyšin (SN/mwe). Falk Forhoff z markeketinga a zjawnostneho dźěła Powšitkowneho němskeho awtomobiloweho kluba (ADAC) Sakskeje na naprašowanje Serbskich Nowin zdźěli, „zo je tež lětsa w lětnich prózdninach najwjace ludźi doma wostało“. To rěka, zo njejsu sobudźěłaćerjo ADAC tež w běrowje na Budyskej Kamjentnej při pućowanskich cilach „hłownych dowolowych pućowanjow“ 2018 žanu změnu trenda zwěsćili. Němska je mjez pućowanskimi krajemi z 31 procentami jasny načolnik. Tuž tež regionalne turistiske cile kaž Małowjelkowski prazwěrjenc abo domjace kupjele na prěnim městnje steja. „Slěduje Španiska z dwanaće před Italskej z dźewjeć procentami“, Forhoff rozłožuje. „Srjedźomórski kraj registruje minus 1,2 procentow, mjeztym zo je Chorwatska lětsa 1,2 procentaj wjace turistow přiwabiła.“

Gmejna dalše puće ponowja

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Rakečenjo móža spěchowanske srědki zaměrnje zasadźeć

Rakecy (JK/SN). Wobšěrny dnjowy porjad mějachu na swojim wčerawšim posedźenju Rakečanscy gmejnscy radźićeljo wotdźěłać. Zwjetša běchu to přijomne wobzamknjenja.

Rakečanska gmejna je jedna ze zbožownych 18 gmejnow Budyskeho wo- krjesa, kotrež dóstanu čujomnu podpěru z wosebiteho spěchowanja nastupajo saněrowanje a ponowjenje šulskich twarjenjow. Budyski wokrjes přewostaji za to cyłkownje 15 milionow eurow. Z toho dóstanu Rakecy 74 000 eurow, za kotrež tepjenje w zakładnej šuli wobnowja. Gmejna sama přida hišće nimale 48 000 eurow, pochadźace tohorunja ze spěchowanja, z programa za zesylnjenje a podpěru wjesneho ruma.

Žehliwe hnězda w lěsu dale hašeja

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:
Při hašenju wohenja w Kinsporskej holi blisko Sepic ma nětko specialna technika pomhać. Kaž zasadźenski nawoda René Wagner zdźěli, chcychu specielne tryskowe hadźicy zasadźeć, zo bychu žehliwe hnězda wosebje při puću lěpje zhašeć móhli. Na městnje je tuchwilu minimalne mustwo kameradow. Po dlěje hač tydźeń trajacym stajnym zasadźenju su wohnjowi wobornicy wučerpani. Nimo toho akcija dźěłodawarjow poćežuje. Předwidźane tuž je mocy krok po kroku wuměnjeć. Dale rěka, zo steji tankowe hašenske jězdźidło Sepičanskeje wobory po komplikowanym hašenju skóncowane w dźěłarni. Foto: Christian Essler

Po wulkim boju dypkowu hru zasłužbnje dobyli

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

ST Marijina hwězda – HZ Łaz/Běły Chołmc 2:1 (1:1)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Pesch­mann, Škoda, Rab, Cyž (69. Lipič), Pjetaš, Kuring, O. Hawš, R. Hawš, Eldor (83. Bělk), Pakoßnick (77. P. Schmidt)

Při přijomnych wonkownych wuměnjenjach nastupištej w Pančicach prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Marijina hwězda a cyłk Hrajneho zjednoćenstwa Łaz/Běły Chołmc přećiwo sebi. Hosćićeljo móžachu partiju na wysokim niwowje, w kotrejž nasta tójšto rjanych dwubojow, z 2:1 dobyć. Woboje wrota třěli Jakob Pakoßnick. Porjadny natwar hry pak na woběmaj stronomaj spočatnje móžny njebě, dokelž w srjedźnym polu wo kóždy bul wojowachu. Z wobhladanjahódnymi wrotami hosćo po 16 mjeńšinach nawjedowachu, štož pak Pančičanow njezatraši. Hnydom přewzachu woni režiju na hrajnišću. Wosebje kapitan Pakoßnick torhaše přeco zaso na rjećazach. W 21. min. so jemu hišće njeporadźi wurunać, w 39. min. pak to lěpje sčini. Foulowany bě sej Pakoßnick kulowatu kožu sam za wólny kop na trawnik połožił a ju ze zdalenosće 21 metrow do šibjeńcy třělił. Z remisom dźěše do přestawki.

Wuspěch w sakskim derbyju žnjeli

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

FSV Budissa Budyšin – VfB Auerbach 1906 1:0 (0:0)

Zestawa domjacych: Ebersbach – Mack, Patka, Hoßmang, Kral (76. Krawčik), Ciapa (46. Langr), Weiß (85. Wockatz), Treu, Schmidt T., Merkel, Bönisch

Prěnju móžnosć na stronje Budissy Budyšin měješe pilny Tony Schmidt, kiž pak bul z kónčkojteho kuta snadnje nimo přećiwniskich wrotow třěli (2.). Při kopje Amera Kadrića na tamnym boku bě Maik Ebersbach na městnje a dźeržeše (10.). Wotnětka naby Auerbach na sylnosći a nadźěła sej wjacore šansy. Jedna z nich bě třělwa Marca-Philippa Zimmermanna do łaty (21.).

Slědowachu dalšej móžnosći za Thomasa Stocka (28.), Zimmermanna (38.), ale tež amplowa karta za Marcina Siebera po dalšim foulu (41.). Nětko bě Budissa z mužom wjace na kopanišću. Přiwšěm rěčeše trenar Torsten Gütschow wo najšpatnišim połčasu swojeho mustwa w aktualnej sezonje. Narěč w połčasu pomhaše.

Krótkopowěsće (20.09.18)

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Kniha z digitalnej komponentu

Budyšin. Druhi nakład w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłeje knihi Madleny Nasticcyneje „Što tam łazy, běha, lěta“ budźe bórze na předań. Tele wudaće je prěnje kompatibelne z digitalnym słuchopisakom BOOKiijom nakładnistwa Tessloff. To rěka, wužiwar móže nimo zwučeneho wašnja předčitanja z knihi sej tež zwuki a rymy naposkać.

8. oktobra nowy termin

Budyšin. Wotprajene 21. posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika z minjeneje póndźele z wurjadnym posedźenjom 8. oktobra nachwataja. Za to za 29. oktober planowane zeńdźenje wo­krjesneho parlamenta njebudźe. Wo tym informowaše wčera Budyski krajnoradny zarjad. Njekorektneho wozjewjenja zjawneho přeprošenja dla bě zarjadnistwo 21. posedźenje wotprajiło.

Prapremjera bajkoweho filma

Policija (20.09.18)

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Wobchod zapusćili a tony pomórali

Wojerecy. Něhdźe 10 000 eurow škody načinichu wandalojo, kotřiž běchu blisko Wojerowskeho lěsneho kěrchowa w nocy na wutoru wobchod zapusćili. Policija na to tuka, zo jedna so wo samsnych chaotow, kotřiž su na Kinajchtskej a na Hasy dr. Marje Grólmusec wotpadkowe tony, latarnju, nadróžne znamješka a busowu čakarnju z hokatymi křižemi a ze wšela­kimi­ parolemi pomórali.

Hišće městna za projekt

štwórtk, 20. septembera 2018 spisane wot:

Budyšin (SN). Kaž Alexander Noack ze zarjadniskeho managementa Budyskeho Kamjentneho domu zdźěli, maja w zarjadnišću hišće swobodne městna za bigbandowy projekt „Swingin ,Santa‘“. W druhim tydźenju nazymskich prózdnin, wot 13. do 19. oktobra, chcedźa tam z třiceći młodostnymi swój lětuši hodowny program na jewišćo přinjesć. Zajimcy 10 do 18 lět móža so přizjewić.

Prěni hosćo w zetkanišću

Hamor (SN). Wot spočatka septembra zajimcy Hamorski zetkawanski centrum wužiwaja. Na druhim poschodźe šulskeho domu maja nimo čłonow seniorskeho kluba tež wupožčowarjo medijow w Hamorskej bibliotece swój domicil.

Přidatne prěkuše za Židow

Budyšin (SN). Kaž připowědźene, wukonja Budyske měšćanske zarjadnistwo dalši krok, „zo bychu wobchad w Židowje spomalili“. Na Słonoboršćanskej, Wjel­ko- wskej kaž tež Ćichońskej dróze kładu specielne prěkuše, zo bychu šoferojo spěšnosć jězdźidłow pomjeńšili. Dźěła chcychu dźensa zakónčić.

Nowonarodźene witali

nawěšk

nowostki LND