Dobre znamjo

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:
Za wólby noweho Budyskeho wokrjesneho sejmika kandiduje po rešeršach našeho wječornika 34 Serbowkow a Serbow. Najwjace z nich je wězo Serbske wolerske zjednoćenstwo nominowało. A to je tež prawje tak. Jeho rozsud, znowa we wšěch wólbnych wokrjesach ze znajmjeńša jednym kandidatom nastupić, wotbłyšćuje woprawdźitosć we wokrjesu, w kotrymž je přewažny dźěl serbskeho sydlenskeho ruma w Sakskej. Budyski wokrjes je dwurěčny. Tohodla słušeja swójske serbske namjety zwonka stron a powšitkownych wolerskich zjednoćenstwow na kóždy hłosowanski lisćik. Zabyć pak njeměli na wólbne namjety w Sakskim krajnym sejmje zastupjenych stron. CDU, Lěwica, Zwjazk 90/Zeleni a FDP maja zdźěla młodych serbskich kandidatow na swojich lisćinach. To je dobre znamjo demokratije. Zo pola AfD žanych požadarjow z našeho ludu njenamakamy, ma zawěsće z tym činić, zo je strona na naležnosće Němcow wusměrjena. Axel Arlt

Woblubowane wuhladnišćo „Zerzawy hózdź“ při Žornowskim (Sorno) kanalu mjez Lejnom a Sedlišćanskim jězorom (Sedlitz) we łužiskej­ jězorinje swjećeše minjeny kónc tydźenja swój zapozdźeny dźesaćlětny jubilej. Problemow při Złokomorowskim jězoru dla běchu swjedźeń přeco zaso přesunyli. Nětko so wěža w najrjeńšich barbach pokazuje. Foto: Gernot Menzel

Kamjenc so tež rady „zelene město“ mjenuje. Tomu wotpowědnje wudawa w běhu lěta wjele pjenjez za to, wudźeržować parki a zelenišća – lětsa něhdźe 695 350 eurow.

Kamjenc (SN/mwe). Za prawidłowne trawusyčenje abo kóždolětne wurězanje štomow je to něhdźe 27 000 eurow. Za dźěła na Pastwinej horje, hladanje parkow a naměstow, hrajkanišćow kaž tež wopomnišćow ma Lessingowe město tónkróć něhdźe 576 350 eurow zaplanowanych. Kóžde lěto sadźeja nalěto a w lěću kwětki a dalše rostliny do sudobjow, za čož nałoža 6 500 eurow a ně­hdźe 6 000 eurow za material.

Kaž Thomas Käppler, referent Kamjenskeho wyšeho měšćanosty Rolanda Dantza (njestronjan), našemu wječor­nikej na naprašowanje zdźěli, maja syčenje trawy, hladanje štomow a kerkow kaž tež jich wobstajnu kontrolu a wurězo­wanje jenož fachowcy na starosći. Kóšty za wudźeržowanje a wozelenjenje při dróhach wučinjeja něhdźe 86 000 eurow.

Na wólby derje přihotowani

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:

Wustawki za čestnohamtskich pomocnikow změnili

Njeswačidło (JK/SN). Wólbni pomocnicy Njeswačanskeje gmejny smědźa so z dobrym swědomjom na njedźelne wólby hotować. Hišće sčasom je tamniša gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła, změnić wustawki wo zarunanju dźěła čestnohamtskich wólbnych pomocnikow w gmejnje. Nětko dóstanu woni w Njeswačidle runje telko zarunanja kaž w susodnymaj gmejnomaj Rakecy a Bóšicy. To moralku pomocnikow zawěsće pozběhnje, wšako maja njedźelu hnydom troje wólby zmištrować. Nastupajo 1 680 wólbokmanych drje budźe wuličenje hłosow w dwěmaj wólbnymaj lokalomaj dobru chwilu trać. Prawe hódnoćenje tajkeho zamołwiteho dźěła je, zo zarunaja jim to nětko z třiceći eurami. Krajnoradny zarjad so podźělnje na tym wobdźěli, wšako budu tež kandidaća za wokrjesny sejmik a Europski parlament woleni.

Wobornicy hrajkanišćo sporjedźeli

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:
Před sydom lětami su wosrjedź Trjebina nowu pěstowarnju „Lutki“ přepodali. K tomu słušeše tež rjane hrajkanišćo. Poněčim pak běchu wšelake nastroje wosebje wjedra dla dodźeržane, a dyrbjachu je sporjedźeć. Tež gmejnscy radźićeljo so problemej wěnowachu, wšako hrajkanišćo hižo předpisam TÜVa njewotpowědowaše. „Dokelž su kasy pola nas prózdne, smy sej my naležnosć k wutrobje wzali“, měni naměstnik nawody wjesneje wohnjoweje wobory Stefan Kowalik. 17 kameradow je tam nětko sydom nastrojow, kaž drjewjanej suwadle, železnicu a čumpjeli, sporjedźało. 1. ju­nija dźě chcedźa wjesne dźěći na hrajkanišću swjećić a so wobornikam zdobom dźakować. Foto: Martina Arlt

Krótkopowěsće (22.05.19)

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:

Wjelki tema w kabineće

Berlin. Po wjele diskusijach předpołoži zwjazkowe knježerstwo skónčnje naćisk wjelčeho zakonja. Tón je kabinet dźensa w Berlinje schwalił. Přichodnje budźe lóšo problematiske wjelki třěleć směć. Přiwšěm budźe stajnje hišće wotpowědna dowolnosć trěbna. Wowčerjo zakoń jara witaja. Wobswětoškitna organizacija BUND plany kritizuje.

Zhladuja na róčnicy

Podstupim/Choćebuz. Serbski zakoń Braniborskeje wobsteji 25 lět, pjeć lět skutkuje knježerstwowa społnomócnjena za naležnosće Serbow w susodnym zwjazkowym kraju. Přiležnosć to minis­terstwu za wědomosć, slědźenje a kulturu wuhotować póndźelu, 27. meje, zarjadowanje z přeprošenymi hosćimi w Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju, zo bychu na wobě róčnicy zhladowali.

Nihdy njezabyć

Policija (22.05.19)

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:

Motorskeho přewidźał

Janecy. Jako chcyše so wodźer Suzukija wčera popołdnju za Haslowom do směra na Słonu Boršć zawróćić, přewidźa wón z pódlanskeje dróhi přijěduceho motorskeho. Tón njezamó hižo spinać, zajědźe do zadnjeho kolesa awta a padny. Jeho dyrbjachu do chorownje dowjezć.

Wólbne plakaty pomórane

Kulow. Na Dwórnišćowej dróze w Kulowje je swědk w nocy na wutoru podhladnej maskěrowanej wosobje wobkedźbował a policiju zawołał. Zastojnicy drje nikoho wot njeho wopisowaneho njewuhladachu, za to pak wosom pomóranych wólbnych plakatow. Pozdatnaj wuměłcaj běštaj z čornej barbu wšelake napisy popryskałoj a na to ćeknyłoj.

Na konju jěchajo do Konjec

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:

Kóžde lěto znowa tež w Šunowje a Konjecach meju mjetaja. 13 porow młodźiny a 13 dźěćacych poda so tuž minjenu njedźelu popołdnju do Šunowa, zo bychu tam wokoło meje rejwali. K tomu hraješe Pětr Měškank na akordeonje, a znaty­ braška Rajmund Čórlich wjedźeše lóštnje po programje. Meja padny, a jako prěni doběža sej Paul Matka­ po mejski wjeršk a wupyta sej Piju Bjeńšec za swoju kralownu. Młodostni k někotrym serbskim štučkam zarejwachu, a tójšto přihladowarjow k tomu mócnje sobu spěwaše. Kralowski porik poda so na konju jěchajo do Konjec. Mejski­ ćah přihladowarjo spěwajo přewodźachu.

Pančicy-Kukow (SN). Čłonojo dźěłoweho kruha „Žiwidła su hódne“ zetkachu so njedawno w zežiwjenskim a zelowym centrumje w Pančicach-Kukowje k swojemu prawidłownemu wuradźowanju. Kruhej přisłušeja zastupjerjo ministerstwow, towarstwow, institucijow a zawodow zežiwjenskeho hospodarstwa Sakskeje. Na spočatku předstajichu jim aktiwity w prěnich štyrjoch měsacach lěta. Tak bě so Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk wuspěšnje na Zelenym tydźenju w Berlinje wobdźělił. Na kóncu wobhladachu sej wustajeńcu „Bjez zbytkow derje jěsć“, kotraž je hač do kónca septembra přistupna.

Městna njedosahaja

Z widom bjez předsudkow

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Byrnjež dotal nazhonjenja na polu komunalneje politiki njeměła, njetrjebaše Jadwiga Ledźborjowa dołho wo tym rozmyslować, so sama z kandidatku za přichodnu gmejnsku radu w Chrósćicach stać. Na naprašowanje tamnišeho wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) so wona zwólniwa wuprajił, na lisćinje Křesćansko-demokratiskeje unije k wólbam nastupić. „Sprěnja chcu z kandidaturu žónsku kwotu w radźe zwyšić. Zdruha je to za mnje jako socialnu pedagogowku logiska konsekwenca, cyłkowno-towaršnostnje so angažować. Jedyn z hłownych nadawkow socialneho dźěła je, prewentiwnje na přikład na socialne deficity skedźbnjeć, poskitki we wobłuku kubłanja kaž tež za wólny čas iniciěrować a na zakładźe politiskeho wobwliwowanja tomu polěkować, wuměnjenja towaršnostnych wobstejnosćow změnić“, 38lětna rodźena Prawočanka rozłožuje. Jeli ju wólbokmani wuzwola, chce so Ledźborjowa „wosebje na socialnym a kulturnym polu angažować. Dokelž sym wjacore lěta zwonka Łužicy powołansce skutkowała, mam wid bjez předsudkow na tudyše poměry.

nawěšk

nowostki LND