Wo Wendlandźe w hospodźe

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Chrósćicy (SN). „Słowjenjo we Wendlandźe“ rěka tema, wo kotrejž porěči serbski rozhłosownik a muzejownik Werner Měškank­ jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Geografiske pomjenowanje „Wendland“ w Delnjej Sakskej wobswědča, zo tež zapadnje Łobja něhdy Słowjenjo sydlachu. Jich rěč mjenuja wědomostnicy „dra­wehnisch“ abo „drawehnopolabisch“. Přirjadowana je rěč bóle obodritskim kmjenam, sydlacym něhdy při Baltiskim morju, w Schleswigskej a zapadnej Mecklenburgskej, dyžli Serbam. Drjewjanšćinje najbliša dźensniša rěč je kašubšćina wokoło Gdańska w Pólskej. W lěće 1756 je wumrěła poslednja žona, kotraž je drjewjanšćinu jako swoju maćeršćinu rěčała. Z kultury wendlandskich Słowjanow zwostachu hač do dźensnišeho swójbne mjena, geografiske pomjenowanja, njewšědne mjena městow a wsow, swojorazna sydlenska forma kulowca, narodna drasta, wšelake nałožki a powěsće kaž tež ludowy spěw „Katü mes Ninka bayt?“ (Štó ma njewjesta być?).

Etat znowa schwalić dyrbjeli

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Formalny zmylk móhł so tež w druhich gmejnach jewić

Hodźij (CK/SN). Hospodarski plan 2019 je Hodźijska gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. To běchu tež hižo na zašłym zetkanju w nowembru 2018 činili. Po wuprajenju komornicy Ines Henichoweje pak je wo­krjesny dohladowanski zarjad při tym formalny zmylk zwěsćił. Dotal dyrbješe naćisk komunalneho etata sydom dźěłowych dnjow wupołoženy być. Na to mějachu woby­dlerjo dalše sydom dźěłowych dnjow chwile znapřećiwjenja zapodać. Po změnje sakskeho gmejnskeho porjada pak je to hižo wot prěnjeho dnja wupołoženja móžno. To w Hodźiju wobkedźbowali njeběchu. A kaž wjesnjanosta Gerald Meyer (njestronjan) rjekny, drje njejsu při tym­ jenička gmejna. Dohladowanski zarjad měješe za trěbne, wobzamknjenje z nowembra cofnyć a etat znowa schwalić. Na tym tež ničo njezměni, zo nichtó z wobydlerjow do naćiska pohladnyć nochcyše a tež nichtó žane znapřeći­wjenja zapodał njeje – ani do prěnjeho wobzamknjenja ani w druhim pospyće.

W zahrodnistwje budu dalše wiki

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Wudwor (SN/MWj.) Lońša akcija Wu­dworskeho Krollec zahrodnistwa, w jednej ze swojich rostlinarnjow čaporowe wiki wuhotować, je mjez wobydlerjemi dobry wothłós žnjała. Nimo toho je Smječkečanska młodźinska wohnjowa wobora z toho profitowała, dóstawši dźěl dobytka. Mjeztym so wjacori naprašowachu, hač drje lětsa pokročowanje slěduje. A dokelž chcyše něchtóžkuli k tomu přinošować a starožitnosće přewostajić, staj so Kerstin Kroll a jeje mandźelski René za dalše čaporowe wiki rozsudźiłoj. Te wotměja so sobotu, 2. februara, wot 8 do 18 hodź. w samsnej rostlinarni, kotruž běchu hižo loni za to wužili.

Krótkopowěsće (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Hišće nic na lód

Zły Komorow. Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjad­nistwa (LMBV) a Sakske zarjadnistwo rěčnych­ zawěrow warnujetej před tym, na zamjerznjene wodźizny hić. Tempe­ratury minjenych dnjow drje běchu pod nulu, lód pak njeje dawno hišće tołsty dosć. Tež staw wody w rěkach a jězorach chabła, tak zo njemóže so kruta lodźana woršta wutworić.

Wo prezency serbstwa rěčeli

Wojerecy. Předsydstwo župy „Handrij Zejler“ Wojerecy je swojich delegatow za hłow­nu zhromadźiznu Domowiny wu­zwoliło a z kulturnopolitiskim poradźowarjom Jurjom Łušćanskim, před­sy­du Maćicy Serbskeje, wo lěpšej pre­zency serbstwa w zjawnosći wuradźo­wało. To zdźěli župan Marcel Brauman po srjedownym posedźenju předsydstwa.

Kandidaća nominowani

Policija (25.01.19)

pjatk, 25. januara 2019 spisane wot:

Paduši w meblowym wobchodźe

Rakecy. Jako sobudźěłaćerka Rakečanskeho mebloweho wobchoda zawčerawšim rano na dźěło přińdźe, dyrbješe zwěsćić, zo su tam paduši pobyli. Kaž policija zdźěli, běchu so njeznaći z woknom do twarjenja na Jitkowskim puću zadobyli. Přepytachu tam wšitke rumnosće, su namócnje kasu wočinili a z njeje pjenjezy wzali. Cyłkownu škodu trochuja na ně­hdźe 500 eurow.

Přeja sej wjace pomocy gmejny

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Łazowske towarstwa wo lětušich terminach wothłosowali

Łaz (AK/SN). Towarstwa na teritoriju Łazowskeje­ gmejny chcedźa přichodnje wušo hromadźe dźěłać. Lětne plany z wažnymi wjerškami dyrbja tuž dale wothłosować, zo njebychu so terminy křižowali. Nimo toho měli so towarstwa w prašenju zawěsćenja, wustawkow a towarstwoweho prawa mjez sobu podpěrać. To bě wuslědk njedawneho stajneho blida we Łazu, na kotrež bě tamniše domizniske a kulturne towarstwo přeprosyło. „Mjez sobu rěčeć je najwažniše. Kóždy měł wědźeć, štó je za koho rozmołwny partner a kotre wjerški su planowane“, podšmórny Łazowski wjesny předstejićer a čłon domizniskeho towarstwa Gerald Tronnier.

„Mamy w domizniskim towarstwje pjeć předawanišćow, pólnu kuchnju, wóz za šminkowanje dźěći a dalše nastroje“, rozłoži předsyda Bernd Hendel. „Tamne towarstwa móža sej je pola nas rady wupožčić.“ Domizniske towarstwo planuje 2. februara camprowanje we Łazu, 8. februara dźěćace póstnicy a nazajtra póstniske reje. Porno tomu přewostaji organizaciju chodojtypalenja nětko młodźinskemu klubej.

Z połnej paru rjemjeslnicy tuchwilu w bywšej Chróšćanskej srjedźnej šuli dźěłaja. Rumnosće na hornim poschodźe tak přetwarja a ponowja, zo móže tam gmejnske zarjadnistwo zaćahnyć. Nastać ma nimo toho wjetša rumnosć za zhromadźizny, kotruž móhli gmejnska rada, towarstwa a skupiny wužiwać. Tež Domowina, Załožba za serbski lud a Serbske šulske towarstwo potom stajnje do jedneje rumnosće zaćahnu. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Hansen nowy předsyda rady

Berlin. W lěće 2019 je Jon Hardon Hansen­, Dana z Južneho Schleswiga, nowy­ předsyda rady štyrjoch awtochtonych na­rodnych mjeńšin a ludowych skupin w Němskej. Kaž mjeńšinowy sekre­tariat w Berlinje zdźěli, naslěduje wón Karla-Petera Schramma w zastojn­stwje. Hansen je danski farar na kupje Sylt a před­syda južnoschleswigskeho towar­stwa Sydslesvigsk Forening.

Ciwilnu towaršnosć zapřijeć

Wjelcej. Čłonce wuhloweje komisije Hannelore Wodtke z łužiskeho a Antje Grohus z porynskeho brunicoweho re­wěra sej žadatej, ciwilnu towaršnosć bóle do procesa strukturneje změny zapřijeć. Dale měło zachowanje wot wotbrago­wanja wohroženych wsow kruty wobstatk kónčneje rozprawy być. W komisiji za­stupujetej Wodtke a Grohus wot wuhlowych jamow po­trje­chenych.

Planuja powjaznicu nad Wołtawu

Policija (24.01.19)

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Dalšej pospytaj znatej

Lubuš. Po tym zo je so póndźelu we Wojerecach rentnarka z woporom telefoniskeho wobšudnistwa stała, buštej nětko dalšej pospytaj znatej. Tak je tohorunja póndźelu cuza wosoba 88lětneho muža w Lubušu zazwoniła, jako wnučka so wudawała a wo pjenjezy prosyła. Samsne sta so tón dźeń we Łutach pola 85lětneje žony. Wobaj pak běštaj kedźbliwaj.

Za dźěłarničku so přizjewić

štwórtk, 24. januara 2019 spisane wot:

Drježdźany. Dźěłarničku za woblěkanje serbskeje drasty přewjedźe Drježdźanske towarstwo Stup dale zajutřišim, sobotu, wot 10 do 17 hodź. na Fijałkowym puću 38 w Drježdźanach. Zajimcy njech přizjewja so prawje spěšnje pod telefonowym čisłom 0151/ 592 435 46. Wobdźělnikam poskića wobjed.

Wo přirodźe w cuzbje

Michałki. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU přeprosy jutře, pjatk, w 19 hodź. na přichodne zjawne zarjadowanje. W Michałčanskim hosćencu přednošuje Olaf Zinke z Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na temu „Přiroda a turizm na Galapagosowych kupach – wuwiće w dwěmaj lětdźesatkomaj“. Wšitcy zajimcy su witani.

Stelu přeměstnja

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND