Wobornicy hrajkanišćo sporjedźeli

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:
Před sydom lětami su wosrjedź Trjebina nowu pěstowarnju „Lutki“ přepodali. K tomu słušeše tež rjane hrajkanišćo. Poněčim pak běchu wšelake nastroje wosebje wjedra dla dodźeržane, a dyrbjachu je sporjedźeć. Tež gmejnscy radźićeljo so problemej wěnowachu, wšako hrajkanišćo hižo předpisam TÜVa njewotpowědowaše. „Dokelž su kasy pola nas prózdne, smy sej my naležnosć k wutrobje wzali“, měni naměstnik nawody wjesneje wohnjoweje wobory Stefan Kowalik. 17 kameradow je tam nětko sydom nastrojow, kaž drjewjanej suwadle, železnicu a čumpjeli, sporjedźało. 1. ju­nija dźě chcedźa wjesne dźěći na hrajkanišću swjećić a so wobornikam zdobom dźakować. Foto: Martina Arlt

Krótkopowěsće (22.05.19)

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:

Wjelki tema w kabineće

Berlin. Po wjele diskusijach předpołoži zwjazkowe knježerstwo skónčnje naćisk wjelčeho zakonja. Tón je kabinet dźensa w Berlinje schwalił. Přichodnje budźe lóšo problematiske wjelki třěleć směć. Přiwšěm budźe stajnje hišće wotpowědna dowolnosć trěbna. Wowčerjo zakoń jara witaja. Wobswětoškitna organizacija BUND plany kritizuje.

Zhladuja na róčnicy

Podstupim/Choćebuz. Serbski zakoń Braniborskeje wobsteji 25 lět, pjeć lět skutkuje knježerstwowa społnomócnjena za naležnosće Serbow w susodnym zwjazkowym kraju. Přiležnosć to minis­terstwu za wědomosć, slědźenje a kulturu wuhotować póndźelu, 27. meje, zarjadowanje z přeprošenymi hosćimi w Choćebuskim Delnjoserbskim gymnaziju, zo bychu na wobě róčnicy zhladowali.

Nihdy njezabyć

Policija (22.05.19)

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:

Motorskeho přewidźał

Janecy. Jako chcyše so wodźer Suzukija wčera popołdnju za Haslowom do směra na Słonu Boršć zawróćić, přewidźa wón z pódlanskeje dróhi přijěduceho motorskeho. Tón njezamó hižo spinać, zajědźe do zadnjeho kolesa awta a padny. Jeho dyrbjachu do chorownje dowjezć.

Wólbne plakaty pomórane

Kulow. Na Dwórnišćowej dróze w Kulowje je swědk w nocy na wutoru podhladnej maskěrowanej wosobje wobkedźbował a policiju zawołał. Zastojnicy drje nikoho wot njeho wopisowaneho njewuhladachu, za to pak wosom pomóranych wólbnych plakatow. Pozdatnaj wuměłcaj běštaj z čornej barbu wšelake napisy popryskałoj a na to ćeknyłoj.

Na konju jěchajo do Konjec

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:

Kóžde lěto znowa tež w Šunowje a Konjecach meju mjetaja. 13 porow młodźiny a 13 dźěćacych poda so tuž minjenu njedźelu popołdnju do Šunowa, zo bychu tam wokoło meje rejwali. K tomu hraješe Pětr Měškank na akordeonje, a znaty­ braška Rajmund Čórlich wjedźeše lóštnje po programje. Meja padny, a jako prěni doběža sej Paul Matka­ po mejski wjeršk a wupyta sej Piju Bjeńšec za swoju kralownu. Młodostni k někotrym serbskim štučkam zarejwachu, a tójšto přihladowarjow k tomu mócnje sobu spěwaše. Kralowski porik poda so na konju jěchajo do Konjec. Mejski­ ćah přihladowarjo spěwajo přewodźachu.

Pančicy-Kukow (SN). Čłonojo dźěłoweho kruha „Žiwidła su hódne“ zetkachu so njedawno w zežiwjenskim a zelowym centrumje w Pančicach-Kukowje k swojemu prawidłownemu wuradźowanju. Kruhej přisłušeja zastupjerjo ministerstwow, towarstwow, institucijow a zawodow zežiwjenskeho hospodarstwa Sakskeje. Na spočatku předstajichu jim aktiwity w prěnich štyrjoch měsacach lěta. Tak bě so Miłočanski Křesćansko-socialny kubłanski skutk wuspěšnje na Zelenym tydźenju w Berlinje wobdźělił. Na kóncu wobhladachu sej wustajeńcu „Bjez zbytkow derje jěsć“, kotraž je hač do kónca septembra přistupna.

Městna njedosahaja

Z widom bjez předsudkow

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Byrnjež dotal nazhonjenja na polu komunalneje politiki njeměła, njetrjebaše Jadwiga Ledźborjowa dołho wo tym rozmyslować, so sama z kandidatku za přichodnu gmejnsku radu w Chrósćicach stać. Na naprašowanje tamnišeho wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) so wona zwólniwa wuprajił, na lisćinje Křesćansko-demokratiskeje unije k wólbam nastupić. „Sprěnja chcu z kandidaturu žónsku kwotu w radźe zwyšić. Zdruha je to za mnje jako socialnu pedagogowku logiska konsekwenca, cyłkowno-towaršnostnje so angažować. Jedyn z hłownych nadawkow socialneho dźěła je, prewentiwnje na přikład na socialne deficity skedźbnjeć, poskitki we wobłuku kubłanja kaž tež za wólny čas iniciěrować a na zakładźe politiskeho wobwliwowanja tomu polěkować, wuměnjenja towaršnostnych wobstejnosćow změnić“, 38lětna rodźena Prawočanka rozłožuje. Jeli ju wólbokmani wuzwola, chce so Ledźborjowa „wosebje na socialnym a kulturnym polu angažować. Dokelž sym wjacore lěta zwonka Łužicy powołansce skutkowała, mam wid bjez předsudkow na tudyše poměry.

Wjele ludźi dojědźe sej předwčerawšim, njedźelu, do Njeswačidła, hdźež bě 36 hornjołužiskich rjemjeslnikow we wobłuku 15. muzejoweho dnja na torhošću swoje stejnišća natwariło. Młódšich a staršich wopytowarjow zamóchu mjez druhim wob­dźěłar drjewa Chrystof­ Nawka, čłonojo Wětrowskeho oldtimeroweho kluba kaž tež sedłar Handrij Kral zahorić (wotlěwa). Wob­lubowane běchu­ tón dźeń tež kremserowe jězby do bliskeho Łomska, hdźež maja Panachecy jónkrótny ratarski muzej.SN/Maćij Bulank

Družču drastu hotowali

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Dwanaće młodych maćerjow sej prawe woblěkanje pokazać dało

Chrósćicy (SN/mwe). W zetkawanskej rumnosći Chróšćanskeje fary knježeše minjenu sobotu něhdźe w 14 hodź. ćicha, ale tola dosć napjata atmosfera. Dwanaće młodych serbskich maćerjow bě přeprošenje župy „Michał Hórnik“ sćěhowało a sej na dźěłarničku hoto­wanja družčeje drasty dojěło. Mjelčicy a sćerpnje dachu sej tři holcy jehlički na so­ tykać, włosy česać a drastu woblěkać. A wšitke mějachu wjeselo přihladować, kak je jako družku hotuja, što wšo hotowarniči jim a maćerjam při tym powědaštej a pokazowaštej. Po něhdźe dwěmaj hodźinomaj zwučowanja móžachu sej wobdźělnicy tójšto pokiwow a dobrych radow sobu wzać.

Bórze „hojernja bjez papjery“

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:
Wojerowska chorownja dóstanje za digitalny wutwar spěchowanje něhdźe 230 000 eurow. Z pjenjezami chcedźa w jězorinowym klinikumje „elektronisku aktu pacientow“ a „hojernju bjez papjery“ přihotować. Po tym zo je wutwar WLANa nimale zakónčeny,­ dyrbja tam z kubłanjemi pokročować, kaž jednaćel chorownje Jörg Scharfenberg (2. wotprawa) zdźěli. Nad přizwolenjom spěchowanskich srědkow wjesela­ so tohorunja wjednica hladanskeje słužby Diana Witschaß, sakski krajny zapósłanc­ CDU Frank Hirche, medicinski direktor Olaf Altmann a wyši lěkar Ivan Nojarov (wotprawa). Foto: Gernot Schweitzer

Serbske mjena zachować

wutora, 21. meje 2019 spisane wot:

Trjebin (AK/SN). Serbske swójbne a ležownostne mjena su kulturne bohatstwo a herbstwo regiona. Wone su hłuboko w domizniskich stawiznach zakótwjene. „ Chcemy je před zabyćom zachować. Wažne nam je wuslědźić, zwotkel wone pochadźeja a što woznamjenjeja. Chcemy je zjimać a přichodnym generacijam dale dać – hač jako chroniku, wustajeńcu a brošuru, je hišće wotewrjene“, podšmórny Angelika Balccyna, předsydka Trjebinskeje Domowinskeje skupiny minjeny pjatk w Hanza Šusterowym domje. Tema wječorka rěkaše „Na Šusterec kachlowej ławce – Dopomnjenki a stawiznički wo Trjebinskich burach.“ Někotři zajimowani wobydlerjo so tuž w małym kruhu zeńdźechu.

Hižo w nowembru 2017 a aprylu 2018 běchu so w Trjebinje statokowym a swójbnym mjenam wěnowali. Woby­dlerjo móžachu je jako skicu hromadźe znosyć. Na to je Domowinska skupina nětko nawjazała. „Zo dźěl Trjebina wotbagruja, je hladajo na temu wosebje brizantne“, zwurazni dr. Ruth Mróskec z Budy­šina, rodźena Trjebinjanka a Slepjansku narěč wob­knježaca wědoma Serbowka.

nawěšk

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi

nowostki LND