Wšěm tym, kotřiž so ze zapakowanjom a porjeńšenjom hodownych darow tróšku ćežko činja a njejsu w tym wulcy mištrojo – předewšěm wšak mužam – poskićeja we wšelakich Budyskich wobchodach znowa wosebity serwis. Za mały fenk wam fachowče kaž Ina Scholze z „Women´S Line!“ na Hłownym tothošću dary wěcywustojnje zawala. Foto: SN/Maćij Bulank

Etat wujewja pozitiwny wuslědk

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Dźěwin (AK/SN). Gmejna Dźěwin (Groß Düben) je lětsa solidnje a zlutniwje hospodariła. Kónc nachilaceho so lěta wujewja hospodarski plan komuny pozitiwny facit. To podšmórny komornica Carmen Petrick na minjenej gmejnskej radźe, informowaca wo aktualnym stawje etata lěta 2018. Při dochodach docpě komuna dotal 1 398 000 eurow, štož je nimale 156 000 eurow wjac hač w planje wupokazane. „Bjezdwěla pozitiwny to wuslědk. Předewšěm wuwiće dochodow z dawkow je k wjetšim wunoškam přinošowało. Tež z wjac připokazankow Swobodneho stata Sakskeje mamy pozitiwne efekty“, komornica wuswětli.

Přiběrali pak su lětsa tež nałožby. Wone wučinjeja cyłkownje 1 372 000 eurow, něhdźe 24 000 eurow wjac hač planowane. Carmen Petrick skedźbni tohorunja na tuchwilne likwidne srědki Dźěwin­skeje gmejny. Tam maja dotal 523 000 eurow­ k dispoziciji. „Planowali běchmy 362 700 eurow. W podobnym wobjimje so to tež hač do kónca lěta dale wuwije“, wona připowědźi. Zjimajo hodźi so tuž rjec, zo je komuna cyłkownje solidnje, zlutniwje a z disciplinu hospodariła. Masiwnych­ wupadow lětsa njebě.

Projekt „njebjes“ wostanje zajimawy

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Njebjelčanska gmejna zasadźa so dale za strowy wobswět

Njebjelčicy (JK/SN). Zo gmejna Njebjelčicy najwšelakoriše iniciatiwy a akcije nastupajo přirodoškit a strowy wobswět nastorkuje a zwoprawdźa, je powšitkownje znate. Z mnohimi akcijemi w tymle wobłuku bě komuna hižo wuspěšna a sta so z partnerom dalšich gmejnow. W Njebjelčicach wobhonjeja so mnohe zajimowane gmejny wo móžnosćach a nazhonjenjach, zwjazać čiłe wjesne žiwjenje z prócu wo strowy wobswět a intaktnu přirodu. Tež politikarjo su prawidłownje na wsach serbskeje gmejny po puću. Předewšěm zastupjerjo sakskeho ministerstwa za ratarstwo a wobswět časćišo w Njebjelčanskej gmejnje přebywaja. Za klětu je so hižo přizjewił sakski minister za wobswět a ratarstwo Thomas Schmidt (CDU), zo by so w Miłoćicach wobhonił wo stawje tamnišeho gmejnskeho projekta „Njebjes“. Tam ma zdobom hić wo dalše spěchowanje wobswětoškitnych naprawow.

Chorownja swój spektrum diagnostiki rozšěriła

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

We Wojerowskim jězorinowym klinikumje móža nětko z nowej metodu zažneje­ diagnostiki samodruhe žony přepytować a jim sčasom jasnosć wo strowoće jich dźěsća dać.

Wojerecy (SN/JaW). Łužiski jězorinowy klinikum rozšěrja swoje móžnosće diagnostiki w klinice za gynekologiju a porodowu pomoc. To zdźěla nowinski rěčnik klinikuma Gernot Schweitzer w nowinskej zdźělence. To je móžno, dokelž maja tam z dr. Robertom Lachmannom wot oktobra noweho wyšeho lěkarja. Wón poskića w jězorinowym klinikumje wotnětka tež ultrazwukowy screening wot 12. tydźenja samodruhosće. Jednaćel klinikuma Jörg Scharfenberg wopisuje jeho jako „absolutnu koryfeju“. „Dr. Lachmann wuwi ultrazwukowy screening, z kotrymž je něhdźe 90 procentow wšitkich móžnych njenormalnosćow hižo wot 12. tydźenja samodruhosće spóznajomnych. Tak móžemy tajke sčasom wuzamknyć abo je samo wotwobarać. Wjeselu so, zo móžemy tak ze specielnymi rěčnymi hodźinami a intensiwnym poradźowanjom přichodnym maćerjam hižo po 3. měsacu samodruhosće jasnosć wo strowoće jich dźěsća dać“, Scharfenberg wuswětla.

Choćebuskej tafli dary přepodali

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:
Podpěrani wot pilnych pomocnikow koparskeho ligista FC Energija Choćebuz su wčera tafli w delnjołužiskej metropoli dary přepodali. Při tym jednaše so zwjetša wo žiwidła, kotrež su dlěje wužiwajomne, ale tež hrajki běchu pódla. Sćelak Radijo Choćebuz bě w oktobru z podpěru patrona tafle Rolanda Kaisera mjeztym hižo druhi­ króć wobydlerjow namołwjał, dary přinošować. Na to njeběchu so jeno słucharjo sćelaka přizjewili, ale tež předewzaćeljo a fanojo koparskeho kluba, kotryž je akciju wuraznje podpěrał. Nětko trjebachu štyri transportery, zo bychu dary při­wjezli. Kai Noack (naprawo), nawoda Alberta Schweitzeroweho swójbneho skutka, bě jara wjesoły. Foto: Michael Helbig

Krótkopowěsće (13.12.18)

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Nowa CD Serbskeho rozhłosa

Budyšin. „Hej, Łužica“ rěka nowa CD z popularnymi serbskimi pěsnjemi. Projekt je Serbski rozhłós MDR z podpěru Załožby za serbski lud zwoprawdźił a dźensa­ wudał. Słyšeć móžeće tam mjez druhim Theju Čórlichec, Gabriela Mommera a Danielu Hazec. Cejdejka je w Serbskej kulturnej informaciji a w Smolerjec kniharni na předań. Spočatk noweho lěta ma tohorunja w syći přistupna być.

Podpěra tež łužiskim ratarjam

Drježdźany. Zarunansku přiražku 15,7 milionow eurow płaća tele dny něhdźe 2 900 ratarskim zawodam we wróćostajenych kónčinach Sakskeje, mjez druhim w Hornjołužiskej krajinje hole a hatow. Pjenjezy su z europskeho ratarskeho fondsa k wuwiću wjesneho ruma, zhromadneho nadawka „polěpšenje agrarneje struktury a škita přibrjohow“ a z dawkow, kaž přisłušne ministerstwo zdźěla.

Kosmetika z kawiara

Policija (13.12.18)

štwórtk, 13. decembera 2018 spisane wot:

Ćežka zražka na S 101

Jědlica. Ćežke njezbožo sta so wčera popołdnju na S 101 mjez Hornim Wujězdom a Zejicami. Tam stej VW a Ford do so zrazyłoj. Wohnjowa wobora dyrbješe šofera Forda z pomocu hydrawliskich nožicow wuswobodźić. Dwě ćežko zranjenej wosebje dowjezechu do chorownje. Tež helikopter bě na městnje. Dróha bě dlěje hač hodźinu dospołnje zawrjena.

Zjebać so njedali

Radwor. Wobšudnicy su tón tydźeń w Radworju a wokolinje spytali telefo­nisce wobydlerjam pjenjezy wulišćić. Wudawachu so jako přiwuzni, kotřiž pjenjezy­ trjebaja. Zawołani pak njedachu so zjebać a informowachu policiju.

Jedna lipa, jedna gmejna, jedyn zaměr

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Sakskemu krajnemu knježerstwu leži wosebje wuwiće a skrućenje strukturow a bytostnych znamjenjow wjesnych kónčin na wutrobje. Njeje jenož politisce a demokratisce trjeba, žiwjenje na wsach runje tak derje rjadować kaž w městach. Je to skerje wužadanje, zachować kulturne namrěwstwo wjesneho žiwjenja ze wšěmi jeho wosebitosćemi a jónkrótnosćemi.

Dźěći z horta Budyskeje Serbskeje zakładneje šule překwapichu wopytowarjow Budyskich Wjacławskich wikow wčera ze sepju serbskich a němskich adwentnych a hodownych spěwow. K tomu hudźachu na huslach a na trompeće. Tež rumpodicha je program­ zawjeselił, a tak přepoda jim rady małe dary z Krječmarjec kniharnje. Foto: SN/Maćij Bulank

Klětu w meji cyrkej zaróštuja

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Chrósćicy (SN/JaW). Chróšćanska wosada hotuje so na chětro wulku twarsku naprawu. Klětu chcedźa tam mjenujcy třěchu wosadneje cyrkwje ponowić.

Kaž farar Měrćin Deleńk našemu wječornikej na naprašowanje wobkrući, je financny plan twarskeho předewzaća schwaleny. Tak dóstanje wosada za ponowjenje třěchi cyłkownje 148 000 eurow spěchowanja z programa Leader. „Cyrkej steji pod škitom pomnikow, a naša kónčina a z njej Chrósćicy přisłušeja tak mjenowanej Leaderowej kónčinje“, wosadny farar rozłoži. Kaž wón Serbskim Nowinam dale zdźěli, je mjenowana suma tuchwilu najwyša móžna přiražka ze stron Leader. „Hornc za aktualnu spěchowansku dobu wobsahowaše jenož hišće 148 000 eurow. Te su nam přizwolili“, je Měrćin Deleńk zbožowny.

Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo přida twarskemu projektej 192 000 eurow. Zbytk cyłkownych kóštow, kotrež wučinjeja dohromady 650 000 eurow, dyrbi wosada sama zwjesć. Dźěl trěbneje sumy je wona po informacijach Chróšćanskeho wosadneho fararja hižo nazběrała a za swoje hoberske twarske předewzaće składowała. Klětu w meji chcedźa cyrkej zaróštować.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND