Pozitiwneje wotmołwy dale njeje

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Njezrozumjenje nastupajo wotpo­ka­zanu próstwu wo přewzaće kóštow za trans­port dwójnikow Wojerowskeje swójby do Serbskeje zakładneje šule Ralbicy je Dawid Statnik, wo­krjesny radźi­ćel CDU a předsyda Domowiny, na posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika minjenu póndźelu zwuraznił.

Wubědźuja so w Sprjewinej kupjeli

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Lětuša bičwolejbulowa tura Radija Sat­kula je so 2. julija zahajiła. Hač do kón­ca awgusta hišće so mustwa na potom dohromady dźewjeć stacijach wubědźuja. W małej seriji­ tu jednotliwe hrajnišća předstajamy.

Budyšin (SN/pdź). W Bobkec jěchanskej hali w Miłoćicach so kóždolětnje finale bičwolejbuloweje tury Radija Satkula wotměwa. Porno tamnym wariabelnym stacijam tury je tež předposlednje wu­bědźowanje stajnje kruće w Budyšinje zapla­nowane. Towarstwo Škit Budyšin je organizuje.

„Před třomi lětami zarjadowachmy prěni raz staciju, tehdy hišće w Budyskim sportowym parku MSV“, rozłožuje Stefan Cuška, čłon Škita Budyšin. „Loni pak so rozsudźichmy, přećahnyć do Sprjewineje kupjele. Tam je hišće lěpša atmosfera, a nimo toho maš tam hnydom tři bičwolejbulnišća pódla sebje.“ Telko hrajnišćow njemóže wothladajo wot jěchanskeje hale žana stacija skićić.

Krótkopowěsće (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Za Hórnikowu knihownju

Drježdźany/Praha. Sakske knježerstwo podpěruje Hórnikowu biblioteku w Praze z 80 000 eurami. Šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk (CDU) chce zdźělenku wo spěchowanju přichodnu wutoru na městnje w čěskej stolicy přepodać. Statna kenclija w Drježdźanach na to skedźbnja, zo so Domowina hižo mnohe lěta za zachowanje a wožiwjenje Hórnikoweje knihownje angažuje.

Dwurěčne nadróžne tafle

Malešecy. Nowe dwurěčne nadróžne tafle připrawi gmejna Malešecy w septembrje w Malešecach, Přiwćicach a Bu­­dy­šinku. Do nadawka date hižo su. Nawoda gmejnskeho hłowneho zarjada Jörg Förster mjenuje to prěnju kročel, za kotruž nałoža 4 000 eurow ze serbskeje ko­mu­nalneje pawšale. Tu Sakska komunam w serbskim sydlenskim rumje přewostaja. Klětu wokoło Hućiny dale póńdźe.

Wjele próstwow dóšło

Policija (16.08.19)

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

W Kulturnej fabrice pobyli

Wojerecy. Sobudźěłaćerjo Wojerowskeje Kulturneje fabriki na Piwarskej hasy dyrbjachu předwčerawšim rano zwěsćić, zo bě­chu so tam w nocy njeznaći zadobyli. Wšitke kamory sobudźěłaćerjow běchu­ přepytane. Na jednym z nuznikow namakachu měšenski pult, kotryž běchu zadobywarjo tam ležo wostajili.

Kedźbu, nowačcy!

pjatk, 16. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin. Přijězd nowačkow do Budyskeho Serbskeho internata budźe njedźelu, 18. awgusta, wot 18 do 21 hodź.

Kołowokoło Łužicy

Hodźij. Póndźelu we 18 hodź. přednošuje dr. Gabriele Lang w Hodźijskim towarstwowym domje na temu „Kołowokoło Hornjeje Łužicy“.

Samoposłužowanje nowosć było

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy naku­powanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjes­njenjo rady k bjesadźe zetkawachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wob­chody dopominamy.

Dźensa: Běły Chołmc (14)

 

Wo stawiznach Běłochołmčanskeje wjesneje předawarnje móže Werner Thomas wjele powědać. Hač do lěta 1992 bě wón nimale štyri lětdźesatki direktor šule w Běłym Chołmcu a je so ze zašłosću wsy wobstajnje zaběrał.

Logopediska praksa Marije Maccyneje w Pančicach-Kukowje wobsteji dźesać lět

Zo maš z wysokodomow abo z cyrkwinych wěžow dobry wuhlad na wokolinu, njeje ničo noweho. Tajki móžeš tež z dwuposchodoweho twarjenja měć, kaž steji wone při amplowym křižowanišću w Pančicach-Kukowje. Tam jenož nje­wi­dźiš, štó z Kamjenskeho směra jědźe, ale tež­ štó po Halštrowskim puću při­chadźa. Tónle wuhlad ma Maria Maccyna na swojim dźěłowym městnje hižo dźesać lět. Tak dołho mjenujcy wobsteji mjeztym jeje logopediska praksa.

Žadanje dale wotewrjene

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

Kulow skorži přećiwo Łazej na zarjadniskim sudnistwje

Kulow (AK/SN). Zo by zalětnjenju ža­daneje zličbowanki zadźěwało, skorži město Kulow přećiwo gmejnje Łaz na Drježdźanskim zarjadniskim sudnistwje. Pozadk skóržby je, zo Łazowska gmejna wot Kulowa žadanu sumu z prěnjeho połlěta 2015 dale wotpokazuje. „Naprašowanja w susodnej komunje wostachu njewotmołwjene. Tohodla dyrbimy puć přez sudniske rozrisanje pytać“, rozłožuje Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU). Dohromady jedna so wo nimale 16 000 eurow. Teje sumy nochce so Kulowska wodočisćernja wzdać, a tak je měšćanska rada na zašłym posedźenju wobzamknyła skóržbu zapodać.

Chcedźa schadźowanku přihotować

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

Budyšin (pdź/SN). Najwjetši projekt zwjazka serbskich studowacych a Domowinskeje župy „Jan Skala“ je, organizować a přewjesć probowe a zetkawanske lěhwo za serbskich studentow. Wone wotměwa so kóžde druhe lěto. Po tym zo bě sej serbske studentstwo před lě­tomaj do pólskeho Namysłowa dojěło, chcedźa lětsa čěskich přećelow Serbow w Praze wopytać.

W narodnej drasće na swjedźenju

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:
We wobłuku Grodkowskeho měšćanskeho swjedźenja stej minjeny kónc tydźenja Petra Koarkowa a Sylke Polencojc-Laubensteinowa (wotlěwa) w narodnej drasće na skutkowanje měšćanskeje Domowinskeje skupiny skedźbnjałoj. Mjez druhim informowaštej wonej wopytowarjow wo wólbach Rady za serbske naležnosće Braniborskeho krajneho sejma a přeprosyštej hižo nětko na Grodkowski nazymski koncert, kotryž budźe 29. septembra na Schweizerowej zahrodźe. Foto: Martina Arlt

nawěšk

nowostki LND