W prěnimaj tydźenjomaj noweho šulskeho lěta su štyri spěšnosć měrjace nastroje Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada hłownje před šulemi zasadźene. Gotthard Gaertner je tele dny před Běłowodźanskej Zakładnej šulu Bratra a sotry Scholl spěšnosć měrił. Mjez 572 kontrolowanymi jězdźidłami bě při dowolenych 30 km/h dohromady 145 šoferow přespěšnych. Foto: Joachim Rjela

Za chódnik njejsu pjenjezy

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Rakečanska wohnjowa wobora dóstanje nowe dychanske nastroje

Rakecy (JK/SN). Z dróhotwarskim pro­jektom puć mjez Rakecami a Nowej Wsu ponowić je so Rakečanska gmejnska rada zawčerawšim na swojim prěnim po­sedźenju po lětnjej přestawce zaběrała. ­Na wupisanje twarskich dźěłow běchu jenož tři firmy reagowali a swój poskitk předpołožili. Rozsudźili su so radźićeljo za Ćisowsku firmu ETD, kotraž ma za ­dobre 16 000 eurow dróhu a pa­ralelnje wjeducu kolesowansku šćežku ponowić. Předewzaće je w Rakečanskej gmejnje ­hižo na druhich městnach derje dźěłało.

Wobornicy jara profesionelnje skutkowali

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Kubšicy (CS/SN). Wohnjowoborne naležnosće běchu jedna z temow na srjedownym posedźenju Kubšiskeje gmejnskeje rady. Wobydler so tam prašeše, kak gmejna na to reaguje, zo je ekstremneje suchoty dla w hašenskich hatach jednotliwych wsow dźeń a mjenje wody. K tomu wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) rjekny, zo dósta gmejna dowolnosć, wodu z hydrantow wužiwać, štož hewak generelnje móžno njeje. Nimo toho bychu w chutnym padźe wjace wohnjowych woborow alarmowali, hač hewak, zo bychu dosć tankowych hašenskich jězdźi­dłow k dispoziciji měli. Po słowach wjesnjanosty skutkowachu wobornicy dotal jara profesionelnje, kaž 22. julija při žehlacym wohenju w Krakečanskim sportowym centrumje. Tam móžachu sčasom zadźěwać, zo so płomjenja rozpřestrěja, tež dokelž bě wobydler kur spěšnje pytnył. Nětko čakaja hišće na sobudźěłaćerja zawěsćernje, kiž ma škodu posudźować.

Krótkopowěsće (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Wobšudnicy we wokrjesomaj

Zhorjelc. Policija warnuje wosebje se­nio­row we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc před trikowymi wobšudnikami. Kaž Zhorjel­ska direkcija zdźěla, su jej w běhu toho tydźenja 15 pospytow jebanstwa w regionje přizjewili. Přeco zaso so sku­ćićelam radźi, wudawacym so při tele­fonje jako policija abo wnučk, ludźom zdźěla wulke sumy pjenjez rubić.

Strach wohenjow dale wulki

Podstupim. Warnowanski schodźenk k zadźěwanju lěsnych wohenjow wostanje w pjeć braniborskich wokrjesach na najwyšim stopnju 5. Mjez druhim płaći to tež za region Hornje Błóta-Łužica. Byr­njež­ wšitke naprawy wučerpali, liča při­wšěm z tym, zo cyłkowne mnóstwo wohenjow lětsa ličbu 400 překroči. To rje­kny zamołwity za škit před lěsnymi wohenjemi Raimund Engel powěsćerni dpa.

Aretha Franklin njeboha

Policija (17.08.18)

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:

Na S 100 přespěšni byli

Prěčecy. Tež mnozy Serbja wužiwaja statnu dróhu S 100, zo bychu so na přikład do Budyšina na dźěło dóstali, a jědu přez Prěčecy. Tam je policija zawčerawšim dopołdnja spěšnosć měriła. W dobrych třoch hodźinach je něhdźe 400 awtow nimo kontrolneho městna jěło. Z nich bě 24 přespěšnych. Wosebje nuzne měješe wodźer Opela z Kamjenskim čisłom. Při dowolenych 50 kilometrach na hodźinu lepichu jeho ze 84 km/h.

Za kolesowanje so přizjewić

pjatk, 17. awgusta 2018 spisane wot:
Wojerecy. Na organizowanu kolesowansku jězbu 26. awgusta přeprošatej Wojerowski Łužiski center a Křesćansko-socialny kubłanski skutk . Wobdźělnicy zetkaja so we 8.30 hodź. na Łužiskim naměsće. W 9 hodź. wotjědu woni na 42 kilometrow dołhu čaru po měrnych pućach a derje wutwarjenych kolesowanskich šćežkach. Jězba powjedźe mjez druhim k Bjezdowskemu jězorej, do Krabatoweho młyna, hdźež budźe snědań, dale do Brětnje a Němcow hač na Wojerowsku dźěćacu a młodźinsku farmu. Tam wulosuja mjez wobdźělnikami rjane myta. Zo móhli organizatorojo snědań lěpje planować, měli so zajimcy hač do 22. awgusta we Łužiskim centeru pod telefonowym čisłom 03571/ 42 370 přizjewić.

Na dwórnišću samo žurla była

W druhej połojcy 19. lětstotka za čas industrializacije twarjachu tež w Hornjej Łužicy železniske čary. Runočasnje nastachu dwórnišća, stražniske chěžki a wuhibkarnje. W lětnjej seriji so rozhladujemy, kak trěbne wone něhdy běchu a što je so z nimi stało. (16/kónc)

Wšitke dwórnišća a zastanišća, hdźež so we wobłuku serije rozhladowachmy, běchu w nětčišim Budyskim wulkowokrjesu. Překročiš-li wokrjesnu hranicu se­wjerowuchodnje, přińdźeš do Mikowa w Zhorjelskim wokrjesu. Na tam w lěće 1874 natwarjene dwórnišćo dopo- mi­naja jenož hišće stare pohladnicy. 148 kilometrow dołhu železnisku čaru w te­hdyšej Pruskej, kotraž wjedźeše wot Falkenberga wuchodnje Torgauwa přez ­Wojerecy, Łaz, Delni Wujězd a Mikow do Węglinieca – tehdy Kohlfurt – w dźens­nišej Pólskej, natwarichu lěta 1874. Wot toho časa móžachu Mikowčenjo wšědnje dwójce z ćahom do Wojerec a wróćo jězdźić. Za twar běchu šěsć milionow to­lerjow zaplanowali, te pak cyle njedo­sahachu.

Wjes njesmě kupa być

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:

Wobydlerjo žadaja sej asfaltowu dróhu z Drěwcow do Złyčina

Drěwcy (AK/SN). Wot decembra maja na železniskej čarje mjez Wojerecami a pólskej hranicu wšědnje nakładne a wosobowe ćahi nimo Drěwcow jězdźić. Železniski přechod na Tranjowskej dróze je jenički kruty přijězd do wsy. Dyrbjeli-li dróhu nadobo zaraćić, by wjes izolowana była. „Drěwcy njesmědźa žana wobchadna kupa być“, rěkaše zawčerawšim na woby­dlerskej zhromadźiznje. Wjace hač 40 wobydlerjow kaž tež zastupjerjo gmejny, wokrjesa, kraja, biosferoweho rezerwata a Němskeje železnicy běchu do hosćenca přišli.

Zajimawostki zbližił

štwórtk, 16. awgusta 2018 spisane wot:
Zo mějachu w Hózku něhdy dwórnišćo, bě mi nowe. Zajimawe, kak tele twarjenja, kotrež mějachu něhdy za infrastrukturu Hornjeje Łužicy wažnu funkciju, dźensa wužiwaja, kaž na přikład w Blunju abo we Wulkej Dubrawje. Někotre zastanišća su so dospołnje zminyli, kaž w Chasowje, hdźež je samo Marja Kubašec z ćahom sobu jěła. To a wjele dalšeho zhonichmy w našej lětnjej seriji na lokalnej stronje. W 16 přinoškach je naš awtor Alfons Handrik za tym slědźił, kak su dwórnišća, wuhibkarnje a zastanišća nastali, kotre změny běchu z nimi zwjazane a što je so z twarjenjemi pozdźišo stało. Na te wašnje je nam dźěl regionalnych stawiznow zbližił, wo kotrychž hewak na tak komprimowane wašnje lědma něšto zhoniš. Tež hdyž so za železnicu snano přejara njezajimuješ, je derje wědźeć, kak wuznamna bě něhdy ta abo tamna čara, kotrejež kolije mjeztym dawno wjace njewobsteja. Marian Wjeńka

Wuslědźić paduchow kolesow słuša takrjec k wšědnemu dźěłu policije. Skutkowna pomoc, swojeho groćaneho konika zaso ­namakać, je jón koděrować dać. Z wosebitym čisłom hodźi so koleso wobsedźerjej jasnje přirjadować. Ina Wehner a Martin ­Ritscher z Němskeho kolesowanskeho kluba staj tónle serwis njedawno w Budyšinje poskićiłoj. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

nowostki LND