W Salowje móža nětko twarić

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:

Kulow (AK/SN). Po dokładnym wotwažowanju móža nětko tři swójby na Cyhelskim puću w Salowje jednoswójbny dom twarić. Kulowscy měšćanscy radźićeljo su na swojim zašłym posedźenju twarski plan jednohłósnje wobzamknyli. Do toho běchu so woni ze zapodatymi stejišćemi wjacorych zarjadow, zastaraćelskich firmow a susodnych komunow zaběrali­.

Wosebje dokładnje rozłoži nawoda twarskeho zarjada města Stephen Rachel zapodaća Salowskeho ratarja Alojsa Michałka. Tón bě wo njepřiměrjenych njelěpšinach a wo rozsydlenju krajiny rěčał. „Wšitke předpisane wotstawki mjez nowymi ležownosćemi a ratarskimi płoninami so dodźerža“, Stephen Rachel wuswětli. Tež wšitke móžnosće nowych twarskich płonin we wsy su pruwowali, ale bjez wuspěcha. Zo so město Kulow nětko na wobtwarjenje we wonkownym wobłuku orientuje, ma Alojs Michałk za zasah do jeho wobsydstwa a widźi w tym samo přeń­dźenje přećiwo zakładnemu prawu. Tež tele wumjetowanje­ město wotpokazuje.

Krótkopowěsće (15.02.19)

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:

Prěnjej lawreataj z Ruskeje

Berlin/Choćebuz. We wobłuku filmoweho festiwala Berlinala wuhotowaneho rjadu East European Brunch su organizatorojo Choćebuskeho filmoweho festiwala prěnjeju lětušeju lawreatow swojeho zarjadowanja wozjewili. Wobaj staj z Ruskeje. Spěchowanske myto přiznaja producentce Larisy Gljebowej; myto Global Pitch Award dóstanje loni z „Lubinu“ počesćeny režiser Sergej Dworcewoj.

Klěšćow dla rizikowa kónčina

Drježdźany. Roberta Kochowy institut je wokrjes Saksku Šwicu-wuchodne Rudne horiny jako dalšu rizikowu kónčinu schorjenja na FSME zastopnjował. To zdźěla dźensa sakske ministerstwo za socialne a škit přetrjebarjow. Klěšće su so tež tam tak rozšěrili, zo móža strašne za strowotu­ ludźi być. Dotal su wokrjesy Budyšin, Zwickau, Vogtland a Rudne horiny jako rizikowe kónčiny postajene.

Maćerny dowol kontra karjerje

Policija (15.02.19)

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:

Trik na zbožo njefungował

Radwor. We wjacorych městach a gmejnach we wobłuku Zhorjelskeje policaj­skeje direkcije su njeznaći zawčerawšim dohromady wosom razow spytali, z tak mjenowanym wnučkowym trikom staršim ludźom pjenjezy wulišćić. Njeznaći zazwonichu mjez druhim pola rentnarjow w Radworju, Budyšinje a w Bernstadće pola Zhorjelca. We wšěch padach pak potrjecheni prawje reagowachu, su te­lefonat skónčili a policiju informowali.

Nominuja kandidatow

pjatk, 15. februara 2019 spisane wot:

Pančicy-Kukow. Serbske wolerske zjednoćenstwo přeproša wšitkich zajimcow na zjawnu zhromadźiznu, na kotrejž wuzwola kandidatow na žanu politisku stronu wjazaneho wolerskeho zjednoćenstwa za nowy sejmik Budyskeho wo­krjesa. Za to chcedźa kandidatow za wšitke wólbne wokrjesy nastajić. Tak su na zhromadźiznu tež dalši Serbja prošeni, kiž móžnu kandidaturu njewotpokazuja abo kotřiž chcedźa Serbske wolerske zjednoćenstwo podpěrać. Wólbna zhromadźizna wotměje so wutoru, 19. februara, w 17 hodź. w rumnosći zarjad­niskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje.

Bajowe figury w srjedźišću

Stróža. Na popołdnjo za dźěći a šulerjow přeprošatej towarstwo Radiška a zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty dźens za tydźeń, 22. februara, wot 15 do 17 hodź. do Stróžanskeho Domu tysac hatow. Tam chcedźa so z pisanym swětom bajowych fi­gurow, kaž wódneho muža abo připoł­dnicy, zaběrać. Wšitcy su wutrobnje witani. Zastup­ je darmotny.

Chróšćanow je wčera zawěsće trochu zadźiwało, zo su na tamnišim kěrchowje wjacore brězy podrězali. To běchu přihoty za lětuše­ twarske dźěła na třěše cyrkwje. Přetož po pućiku wot ćěłownje hač k Božemu domej maja kran a nakładne awta z róštami­ a twaršćiznami jězdźić. Kaž wosadny farar Měrćin Deleńk připowědźi, budu wčera pušćene sydom brězow nalěto­ z nowymi štomikami narunane. Foto: Swen Młynk

Zaso na kóšty wobydlerjow

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:

Kaž wšitke druhe sakske komuny ma tež Njeswačanska wot lěta 2021 wobrotowy dawk zawjesć a wobličić. Po tym zo běchu politikarjo tónle dawk hižo za lěto­ 2016 planowali, ale wužadacych zarjadniskich nadawkow w gmejnach dla přestorčili, nabywa wón nětko konkretne­ formy.

Njeswačidło (JK/SN). Gmejnska rada Njeswačidło je so na swojim zašłym posedźenju z wobrotowym dawkom zaběrała, při čimž nasta horca diskusija wo jeho trěbnosći a sćěhach. Bjezdwěla powjedźe to za gmejnu k wjace dźěłu a za wobydlerjow k wjetšim wudawkam. Wšako změja za tójšto posłužbow a zličbowankow wjace płaćić. Gmejna sama z mjenowaneho dawka ničo njezměje, wšako ma jeho dochody­ na financny zarjad wotwjesć. Jeničce­ stat změje swoje lěpšiny. Radźićel Frank Heidan zjima zaměr dawka jasnje do jednoreje sady: „Gmejna funguje w tym padźe jenož jako zběraćel dawkow za stat, a při tym je zaso wobydler tón, kotremuž kóšty nabrěmjenimy.“

Rozsud wo lipach přestorčeny

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:

Wotrow (SN/MWj). Při hłownym puću w delnim dźělu Wotrowa najprjedy raz žane štomy njepušćeja. Jako prěnju naprawu chce je předewzaće Knorre jenož tak wurězać, zo je wěstota za wobydlerjow a nimojěduce awta zaručena. Hakle na­zymu budźe gmejna hromadźe z wjesnjanostami a fachowcami znowa rozmyslować, kak z lipami dale wobchadźeć. To je wuslědk wutorneho zetkanja 30 wobydlerjow z wjesnjanostu Markusom Kreuzom (CDU) a fachowcami na městnje.

Hłownje dźe wo tři lipy při swjatym křižu před Wjenkec blidarnju. Najskerje tež tohodla, dokelž buchu wone w zašłosći zdźěla njefachowje wurězane, njehodźi so zaručić, zo wone wěsće steja. Gmejna měni, zo by najlěpje było je podrězać a tam nowe lipy sadźić. To bychu tež fachowcy faworizowali. Wobydlerjo, kaž Tobias Cyž a dalši, pak chcedźa nahladne štomiska radšo zachować, dokelž prosće do wjesneho wobraza słušeja. Móhli samo z tym žiwi być, zo jedyn z třoch štomow při křižu tak daloko přirězaja, zo wjele wjace hač zdónk njezwostanje. Dalša warianta móhła być jenož jedyn štom podrězać a z nowym narunać. To pak zaso fachowcy wotpokazuja.

Dale we wuskosćach

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:

Bydlenjotwarska towaršnosć njewidźi hišće swěcu na kóncu tunla

Rakecy (JK/SN). Přiwzać namjet Berlinskeje banki DKB za kreditowe zrěčenje zda so wokomiknje być jeničke móžne rozrisanje, financnu mizeru Rakečanskeje bydlenjotwarskeje towaršnosće wotwobroćić. Na wčerawšim posedźenju je gmejnska rada z wjetšinu hłosow wobzamknyła, zo wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) jednaćelskej zhromadźinje towaršnosće namjetuje, přiwzać nowe kreditowe zrěčenje kaž tež dalši saněrowanski koncept banki. Tón předwidźi, zo towaršnosć mjenje danje płaći. Hrožacu insolwencu móžeše gmejna jako hłowny podźělnik předewzaća tak hišće raz wotwobroćić.

Nory přeprošeja na 49. sezonu do „Bjesady“

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:
Serbske Pazlicy. Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo bliži so wjerškej swojeje 49. sezony. Tohodla přeproša wone pod hesłom „Na póstnicach a w žiwjenju přec njeběži kaž na štryčku“ zhromadnje z princowskim porom Michałom III. a Christinu I. na wjacore zarja­dowanja w Njebjelčanskej „Bjesadźe“. 23. februara a 2. měrca, wotměja tam stajnje w 19.30 hodź. kapičkowej wječoraj. Dale wuhotuja njedźelu, 24. februara, w 15 hodź. póstnicy za seniorow, pjatk, 1. měrca, w 20 hodź. žonjace póstnicy a sobotu, 2. měrca, w 14 hodź. dźěćace póstnicy. 4. měrca w 20 hodź. woswjeća róžowu póndźelu. Na wšitke zarjadowanja su zajimcy­ wutrobnje přeprošeni. Zastupne­ lisćiki dóstanu woni pola Hübenthalec (tel. 03578/ 303 505) wšědnje wot 17 hodź. a při wječornej kasy.

Fifolace pjerjaki nas zawjeseleja

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:

W Njeswačanskim hrodowym parku so wo škit ptačkow staraja

Njeswačidło (SN/mwe). „Ptački nas wšědnje ze swojim spěwanjom a fifolenjom zawjeseleja, jich rjanosć a pisanosć nas zahorja. Runočasnje su wone dźěl družinowych zhromadźenstwow z mnohostronskimi ekologiskimi skutkownosćemi a posłužbami“, wuswětla předsyda spěchowanskeho towarstwa Njeswačanskeje ptakoškitneje stacije Georg Richter.

Škit ptačkow je w towaršnostnym wědo­mju hłuboko zakótwjeny. Někotre družiny maja swoje krute městno w sym­bolice čłowjeka a so ze swojimi kajkosćemi sčłowječeja. Tak su padušna sroka, chrobły wroblik abo mudry a sylny worjoł charismatiske figury bajkow a bajow, najebać to z nimi w Serbach kóžde lěto ptači kwas swjećimy.

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND