Swójbje bórze zaćehnjetej

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Žurla Worklečanskeho hosćenca na bydleni přetwarjena

Worklecy (SN/MWj). Mjeztym połdra lěta je zašło, zo staj Chróšćanskaj Szczepaniakec bratraj Henry a Marcus při nanuzowanym přesadźowanju Worklečanski hosćenc Ke kupowemu hatej přewzałoj. Tehdy bě nadźija wulka, zo namaka so korčmar, kiž hosćenc ze žurlu powjedźe a na te wašnje wjesne žiwjenje dale wobohaći. Dokelž hosćenc jako tajki njedźěła, njezadźiwa, zo so ludźo prašeja, kajka je tuchwilna situacija a kak tam dale póńdźe. To chcychu tež Serbske Nowiny wědźeć a su so z nowymaj wobsedźerjomaj na městnje zetkali.

Jónkrótnu šansu wužić

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Budyski wokrjes hotuje so na wutwar šěrokopasmoweje techniki

Wojerecy (AK/SN). Hoberski nadawk, wšón Budyski wokrjes z modernej šěrokopasmowej techniku za spěšny internet zastarać, chcedźa hač do decembra 2020 zmištrować. Wokrjes inwestuje za to 129 milionow eurow. 90 procentow kóštow přewozmje Zwjazk w formje spěchowanskich srědkow. „To je bjezdwěla hoberski nadawk. Dźěłaćerjo dyrbja dohromady 5 000 kilometrow škleńčno­nićoweho kabla kłasć, zo hodźa so 100 megabitow datow dale dawać. Kable chcedźa hač do domow skłasć. Něhdźe 59 000 domjacnosćow je potrjechenych. Kóždy wobsedźer ležownosće dyrbjał tutón dar jako přinošk k zwyšenju hódnoty swojeho domu přijimować, podšmórny Birgit Weber, přirjadnica krajneho rady Michaela Hariga (CDU), na posedźenju Wojerowskeje měšćanskeje rady.

Hišće lětsa nowe awto wobornikam

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Njebjelčicy (aha/SN). Zo je gmejnska rada Njebjelčic hakle na swojim wčerawšim posedźenju hospodarski plan za lěto 2018 wobzamknyła, wopodstatni wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) z wjacorymi argumentami. Po jeho słowach njebě lochko na jednym boku lutować z přewostajenymi srědkami, na tamnym boku pak zaručić trěbne inwesticije. Tak gmejna lětsa žane klučowe připokazanki njedóstanje. Dale ma 30 procentow mjenje dochodow z přemysłoweho dawka. Tohodla zwyšichu radźićeljo sadźbu za njón wo dźesać na 400 procentow.

Cyłkowny etat gmejny ma wobjim połdra miliona eurow. Jedna z najwažnišich inwesticijow je za 32 000 eurow derje wuhotowane trjebane wohnjowoborne awto, kotrež Njebjelčanscy wobornicy hišće lětsa dóstanu. Za saněrowanje Lipoweho puća w Njebjelčicach a za jeho wobswětlenje z dźewjeć lampami nałožichu 47 000 eurow, za twar baćonjaceho hnězda při Miłočanskej ­žabje 10 000 eurow. Nimo toho natwa­richu lětsa w Serbskich Pazlicach nowej busowej čakarni. Za naličene inwesticije dóstanje gmejna dohromady něhdźe 150 000 eurow spěchowanje, tak zo zwostanje za nju swójski podźěl 37 000 eurow.

Njezbožowe ćežišća rjadować

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Hamor (AK/SN). Strach wobchadnych njezbožow na wšelakich ćežišćowych městnach chce Hamorska gmejna bytostnje pomjeńšić. Tole podšmórny wjesnjanosta Achim Junker (CDU) na zašłym posedźenju Hamorskich gmejnskich radźićelow.

Na zetkanju gmejny ze zastupjerjemi policije, Zhorjelskeho krajnoradneho zarjada­ a krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad su sej problematiske městna w Klětnom, Delnim Wujězdźe a Hamorje wobhladali a so na wšelake rjadowanja dojednali. Tak su před Klětnjanskej pěstowarnju spěšnosć na 30 km/h redukowali, štož płaći za čas, dołhož je pěstowarnja wočinjena. Na křižowanišću zwjazkoweje dróhi B 156 a statneje dróhi S 108 na kromje Delnjeho Wujězda płaći wotnětka ze wšěch třoch směrow maksimalna spěšnosć 70 km/h. Zo bychu tam rjadowanje předjězby hišće jasnišo wuzběhnyli, připrawja nimo toho přidatne wobchadne znamjenja.

Krótkopowěsće (12.10.18)

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

„Kak to jenož praju“ nětko online

Budyšin. Přiručka awtorki Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za šulerjow a do­rostłych „Kak to jenož praju“, kotraž we wudaću Rěčneho centruma WITAJ a Ludoweho nakładnistwa Do­mowina w ćišćanej formje předleži, hodźi so wot­nětka tež w digitalnej formje wužiwać. Informatikar Bernhard Baier je zmóžnił, zo su hesła přiručki we wo­błuku pytanskeje funkcije Soblex přistupne.

Nowa stacija wotewrjena

Kinspork. Sakski sekretar za wobswět dr. Frank Pfeil (CDU) je wčera nowu dźiwiznowu staciju w Kinsporskej holi wotewrěł. Swobodny stat je so wědomje za staciju rozsudźił, a to pod motom: „Přiroda ma přiroda wostać.“ Přirodne procesy hole maja tu w srjedźišću stać a poskitki so dźiwiznje wěnować. Zawod Sakske­ lěsnistwo je za Kinsporsku holu zamołwity. Přirodoškitna kónčina je 6 932 hektarow wulka a tak jedna z najwjetšich po cyłej Němskej.

Bydlenje mnohim Čecham luksus

Policija (12.10.18)

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Z trikom rentnarce wobšudźili

Zhorjelc. Z wumyslenej basničku su nje­znaći zawčerawšim w Zhorjelcu žonje w starobje 89 a 85 lět wobšudźili. W prěnim padźe wuda so muž při telefonje jako znaty jeje syna. Toho su pječa runje w chorowni operowali, dokelž měješe wobchadne njezbožo, na kotrymž bě sam wina. Načinjenu škodu pak dyrbi hnydom narunać. Tuž so cuzy při telefonje prašeše, kelko pjenjez žona w domjacnosći ma. W samsnym času klinkaše při durjach dalši skućićel, kotremuž překwapjena rentnarka štyricyfrowu sumu přepoda. W tamnym padźe wuda so nje­znaty jako policist a powědaše samsnu stawizničku. Tež tu zaso klinkaše, a žona přewostaji wopačnemu policistej ec-kartku a tajne čisło. Na to bu něšto stow eurow wot jeje konta wotzběhnjene.

Posledni raz po wustajeńcy

pjatk, 12. oktobera 2018 spisane wot:

Budyšin. Zakónčace wodźenje po wosebitej wustajeńcy Reginy Herrmann „Dźěl wote mnje“ budźe njedźelu, 14. oktobra, w 15 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Přehladka pokazuje mnohostronskosć wuměłče, kotraž so nimo serbskeje tematiki tež z kulturami a nabožinami swěta zaběra. Jeje wušiknosć spóznawaš w kóždej jednotliwej tekstilnej plastice. Na wodźenju porěči wuměłča tež wo swojim žiwjenju a tworjenju. Wězo móža wopytowarjo twórby kupić.

Pytaja požčonki za wustajeńcu

Łaz. Spěchowanske towarstwo zetkanišća Dom Zejlerja a Smolerja organizuje lětušu adwentnu wustajeńcu wo modelach wohnjowobornych jězdźidłow. Za to pyta stare a nowe, wulke a małe modele hašenskich a dalšich awtow z wotpowědnym přisłuškom. Podpěraćeljo njech přizjewja so wot 22. oktobra hač do 15. nowembra we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja pod telefonowym čisłom 035724/ 502 56. Wotewrěć chcedźa přehladku 2. decembra. Wona budźe přistupna póndźelu a štwórtk wot 10 do 12 hodź. a wot 13 do 17 hodź. kaž tež we wobłuku Łazowskich adwentnych wikow 15. decembra. Dalše informacije zhonja zajimcy pod www.zejler-smoler-haus-lohsa.de

Mostaj w gmejnje Sprjewiny Doł bórze hotowej

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

Drětwja/Sprjejcy (JoS/SN). Hižo nětko je spóznajomne, kak so nowy, tak mjenowany Kruwjacy móst w Drětwi (Zerre) do Srjewineje łučiny jónu zarjaduje. Turisća, kotřiž budu přichodnje po kolesowanskej šćežce po puću, nańdu tu potom zawěsće mnoho rjanych motiwow. Tola cyle tak daloko hišće njeje, wšako maja twarscy dźěłaćerjo hišće tójšto činić. Spočatk septembra su woni tam wulke nošaki noweho mosta na sćežory zmontowali a wot toho časa pilnje dale twarili. Zakładne betonowe dźěła su zakónčene, statikarjo běchu hižo na městnje a su za dalše postupowanje zelenu swěcu dali. Wčera a dźensa kidachu beton, kotryž bě ze zawoda KANN z bliskeje Dubrawy (Trattendorf).

Hižo spočatk tydźenja bě předewzaće beton za dalši móst w Sprjejcach (Spreewitz) zhotowił. „Tam mnozy na to čakaja, zo je skónčnje hotowy, zo móža zaso zwisk na wokrjesnu dróhu wužiwać. Tohodla wšak steji Kruwjacy móst na druhim městnje“, wuswětla nawoda Sprjewinodołskeho hłowneho zarjada Frank Fichtner. Stary móst nad Sprjewju dźě je dale wobjězdźomny.

Katolska wosadna cyrkej w Kulowje dóstawa tuchwilu zdźěla nowe špundowanje. Za to tam sobudźěłaćerjo twarskeho zawoda z Rózborka (Rothenburg) na chódbach a we wołtarnišću po dohromady 350 kwadratnych metrach nowy estrich kidaja. Při tym předźěłuja 40 tonow pěska. Dokelž estrichej wosebitu maćiznu přidawaja, je wón hižo po 24 hodźinach twjerdy. Foto: Gernot Menzel

Na wulku wodu přihotowani

štwórtk, 11. oktobera 2018 spisane wot:

Tójšto twarskich projektow naraz ­tuchwilu w Bukečanskej gmejnje ­zmištruja. Někotre su samo stoprocentnje spěchowane, štož gmejnsku kasu chětro wolóža.

Bukecy (CS/SN). Wšón Něćin (Niethen) w Bukečanskej gmejnje je tuchwilu kaž twarnišćo. Po škodach wulkeje wody dla ponowjeja tam nětko dwaj mostaj, rjedźa rěčnišćo Koporčanki a saně­ruja puće. Dokelž jězdźidła móst na kromje wsy wužiwać njemóža, su hižo loni bywši ratarski puć tak zwuporjedźeli, zo dóstawaja so wobydlerjo do swojeje wsy ze směra Kołwaza (Kohlwesa). Někotři swoje jězdźidło tež na kromje wsy do směra na Pomorcy (Pommritz) wotstajeja. Za to maja tam improwizowane parkowanišćo. Móst pod Něćinskim hrodźišćom je nimale­ hotowy. Nětko dyrbja jenož hišće na woběmaj bokomaj puć přiměrić.

nawěšk

nowostki LND