Dróha połojčnje zawrjena

wutora, 14. apryla 2020 spisane wot:
Rakecy. Wot dźensnišeho je zwjazkowa dróha B 96 w Rakecach połojčnje zawrjena. Wotbóčce na Dwórnišćowu a na Dróhu při kuble stej sčasami dospołnje za­wrjenej. Přičina su dróhotwarske dźěła na něhdźe 500 metrow dołhim wotrězku. Wone maja něhdźe hač do 8. meje trać, kaž krajnoradny zarjad zdźěla.

Móžnosće w njezwučenej situaciji

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čitarjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy doma abo w zahrodce tak činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa do mysli přińdźe, z čimž móhli so zaběrać. Pisajće nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wostanjemy doma!“ Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Jonatan Brězan z delnich Sulšec je wo tuchwilnej situaciji rozmyslował a pisa:

Wotrostł sym na wsy. Wona njeje jara wulka. Ale, mam tu wjeselo a sym najwšelakoriše nazhonjenja zběrał! Čas jako dźěćo bě stajnje pisany. Njejsym wulce rozmyslował, što přichodny dźeń budźe. Běch tučasnje žiwy. Njejsym so hóršił, sym pak z kóždeje situacije to najlěpše sčinił. To je kajkosć, kotraž so počasu pozhubja. Lědma štó z nas ju hišće wobsedźi. Sym kóždeho pola nas we wsy znał, samo tež staršich ludźi! Tehdy njeběchu medije hišće tajke prezentne. Widźach, kak ludźo wonka dźěłaja a cyle jednorje ze sobu rěča! To poněčim pobrachuje.

Zdźěłuja koncept za wuwiće wsy

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Planowane dźěłarnički w Rownom za wjesny wuwićowy koncept so tuchwilu koronoweje pandemije dla přewjesć njehodźa. Wo tym rozmyslować a ideje zběrać pak njeje zakazane.

Rowno (CK/SN). Chódnik k Rownjanskemu Njepilic statokej je nětko wuplestrowany, štož wšak bě sej spěchowanske towarstwo hižo dołho přało. Často jewjachu so před zachodom łuže, tak zo ludźo błóto do domizniskeje stwy a tamnych wobłukow nošachu. Z pjenježnej podpěru Slepjanskeje załožby móžachu njedostatk wotstronić. „To je so derje poradźiło“, měni wjesny předstejićer Matthias Jainsch. Tež z twarom noweje wohnjowoborneje gratownje so wjesne srjedźišćo Rownoho přichodnje změni. Plestrowany chódnik je tuž hižo mała pokazka na to, kak ma so wjes porjeńšić. Zakład za to je wjesny wuwićowy koncept, kotryž tuchwilu zdźěłuja.

Budyski wokrjes poruča škit

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa je ludnosći wčera poručił, sej hubu a nós škitać. „Rozsudny zaměr wšěch rozmyslowanjow je, ličbu wirow při wudychanju pomjeńšić“, wuswětla hamtska lěkarka dr. Jana Gärtner. Samošite tekstilne zakryće huby a nosa k tomu słuša. Wšako wone hižo praktikowane hygienowe naprawy wudospołnja. W namołwje „Sadźće znamjo“ dr. Gärtner aktualny staw slědźenja k naležnosći rozłožuje. Cyły tekst móžeće sej pod www.landkreis-bautzen.de/download/Textilmasken_Plaedoyer.pdf přečitać.

W zwisku z wotpokazanej skóržbu je Sakske wyše zarjadnistwo w Budyšinje wutoru definowało, što rěka „prěnjorjadna wokolina bydlenskeho wobłuka“ nastupajo aktiwity ludźi. Tak njeje zakazane, teritorij swójskeje gmejny wopušćić. Sudnicy wopisuja za to „kónčinu, kotruž bjez pomocnych srědkow – potajkim pěši abo z kolesom – wobchodźiš a wobjězdźiš, ně­hdźe 10 do 15 kilometrow wot bydlenja zdalenu. To płaći njewotwisnje wot toho, hač sej tónle wobłuk woprawdźe pěši, z kolesom abo z awtom resp. ze zjawnym bliskowobchadom wotkrywaš.“

Dokelž ma Měrćin Kral w Chrósćicach sam konje, jeho konjenc lětsa jutry prózdny njewostanje, chibazo su jeho štyrinohače ­runje na pastwje. Dźěło tu hospodar přiwšěm stajnje ma. Na tamnych statokach w katolskich Serbach pak wostanu bróžnje, ­garaže a kólnje přichodne dny prózdne, dokelž žanych křižerjow njebudźe. Foto: Feliks Haza

Stawizny znowa wopisane

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Šprjejcy (KD/SN). Farar ewangelskeje wosady Martina Luthera Kinga we Wojerowskim nowym měsće Jörg Michel rady stawizniske pozadki dźensnišeho žiwjenja w swojej wokolinje wotkrywa. Dokelž tohorunja jako dušepastyr Šprjejčanskeje wosady skutkuje, je wón k 600. róčnicy wobstaća wsy loni w juniju chroniku jednoho ze swojich předchadnikow fararja Jana Mjerwy znowa wudał. W njej wopisany je čas wot wobsydlenja Łužicy přez Słowjanow w 7. lětstotku hač do lěta 1855. Dokelž bě farar Mjerwa tež rukopisny material hač do kónca swojeho farskeho skutkowanja w lěće 1860 zawostajił a dokelž tež dokumenty z kejžorskeho časa, z Weimarskeje republiki a z nacionalsocialistiskeje diktatury eksistuja, je Jörg Michel Šprjejčansku cyrkwinsku chroniku hač do lěta 1945 dale wjedł.

Přihotujetaj jutry na swoje wašnje

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Serbske Nowiny namołwjeja swojich čitarjow pod nadpismom „Wostanjemy doma!“ dopisować, što za čas koronakrizy doma abo w zahrodce tak činiće. Kak kreatiwni sće a što wam k přeprěčenju tohole ćežkeho časa do mysli přińdźe, z čimž móhli so zaběrać. Pisajće nam na . K tomu podajće prošu hesło „Wostanjemy doma!“ Čakamy na waše dopisy, wobrazy a rysowanki a wuprajamy hižo nětko wutrobny dźak. Tež naš pólski čitar ­Tytus Kamil Rolski z hornjošleskeho Rogoźnika je so pjera jimał a pisa:

Sym wučer jendźelšćiny na techniskim gymnaziju w Katowicach, moja wulka lubosć pak su słowjanske rěče a literatura. Nimo swojeje kašubskeje maćeršćiny wobknježu pólšćinu, rušćinu a čěšćinu. Serbšćinu dosć derje rozumju. Zo pak bych swoje znajomosće dale polěpšił, sym so za lětuši ferialny kurs Serbskeho instituta zapisał. Hač so wón tež woprawdźe wotměje, tuchwilu wězo hišće nichtó rjec njemóže.

Krótkopowěsće (09.04.20)

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Dalšej woporaj wirusa

Zhorjelc/Budyšin. W Nišćanskej hladarni je sej koronawirus wčera dalšej smjertnej woporaj žadał. Cyłkownje zemrě dotal w Zhorjelskim wokrjesu sydom ludźi w zwisku z pandemiju. Třinaćoch lěkuja w chorowni. Wčera mějachu we wokrjesu 199 inficěrowanych (+17). W Budyskim bě jich 229 (+7). Dźewjeć pacientow hladaja w chorowni.

K jutram wuspěšnje paslili

Budyšin. Dobyćerki wubědźowanja „Najrjeńša jutrowna paslenka 2020“ su Hana Domšec z Pěskec, Hana Budarjec z Großdittmannsdorfa, Rosie Matješkec z Hórkow, Milena a Helena Wokec z Budyšina a Leandra Nowakec z Chrósćic. Kaž Domowina informuje, bě 25 fotow jutrownych paslenkow dóšło. Wužiwarjo Facebooka su na stronje župy „Michał Hórnik“ sobu wothłosowali.

Sakska pomha plahowarjam

Policija (09.04.20)

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Plantaža w bydlenju

Budyšin. Zastojnicy Budyskeho policajskeho rewěra su předwčerawšim w jednym tudyšim bydlenju plantažu konopje zwěsćili. Dobry nós wjedźeše jich po schodach wjaceswójbneho domu hač pod třěchu. Tam stejachu rostliny ­w połnym kćěwje, rěka w rozprawje Zhorjelskeje policajskeje direkcije. Wobydlerjo běchu swoje bydlenje za pla­howanje ­cannabisa dospołnje přerumowali. Woni běchu samo mału rostlinarnju, kajkež su w drogowej scenje z wašnjom, ­natwarili. Zastojnicy namakachu dohromady 17 konopjowych rostlin kaž tež wjacore sudobja, w kotrychž běchu su­šene dźěle dalšich rostlin. Wšo to woni sćazachu a su njeskutk 49lětneho ­něm­ske­- ­ho woby­dlerja přizjewili. Kriminalna policija so z tymle padom nětko bliže ­zaběra.

Pasionska hra w telewizy

štwórtk, 09. apryla 2020 spisane wot:

Chrósćicy. Telewizijny sćelak Oberlausitz TV pokaza wot ćicheho pjatka hač do jutrowneje njedźele stajnje w 15 a 21 hodź. nahrawanje Chróšćanskeje pasionskeje hry z lěta 2015. Kaž jednaćel Uwe Tschirner informuje, móže něhdźe 200 000 ludźi přez digitalnu syć Vodafona a PYURa w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu regionalny sćelak přijimać. Nimo toho je jeho program tež jako livestream na stronje www.oberlausitztv.de widźeć. Před pjeć lětami je něhdźe 200 lajkow žiwjenje a ćerpjenje Jězusa w Chrósćicach pod hołym njebjom předstajiło.

Křižowy puć přez livestream

Smochćicy. Na křižowy puć přez livestream přeproša Smochčanski Dom biskopa Bena jutře, pjatk, w 10 hodź. Pobožnosć w bróžnjowej cyrkwi móža zajimcy na internetnej stronje katolskeho kubłanskeho domu pod www.benno-haus.de sćěhować.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND