Přeprošeja na reje

štwórtk, 22. nowembera 2018 spisane wot:

Budyšin. Na rejwanski wječor přeprošatej rozmołwne koło Budyski kraj a Lipšćanska skupina Serbska reja jutře, 23. nowembra, we 18 hodź. do Budyskeje Röhrscheidtoweje bašty. Poriki su runje tak witane kaž samostejacy. Lipšćenjo předstaja serbske reje a so wjesela, hdyž zajimcy sobu rejuja. Dale budźe składnosć rozmołwy a bjesady. W barje Röhrscheidtoweje bašty poskićeja napoje a přikuski. Zastup je darmotny.

Přesadźuja namakanki

Budyšin. Přichodne zjawne přesadźowanje namakankow wotměje so wutoru, 27. nowembra, wot 16.30 hodź. w delnim foyeru Budyskeje radnicy. Hižo hodźinu do toho móža sej zajimcy poskićene wěcy wobhladać. Přesadźować chcedźa mjez druhim kolesa za žony a muži kaž tež hórske kolesa. Dale w poskitku budu laserowy měrjenski nastroj, časniki, drasta a wjele dalšeho. Štóž chce sej z toho něšto zdobyć, ma to na městnje zapłaćić a dyrbi nimo toho personalny wupokaz sobu měć.

Přeprošenje wotrjada za swójbne kubłanje Rěčneho centruma WITAJ a serbskeho koła Budyski kraj na zhromadne pućowanje su minjenu sobotu šěsć swójbow a někotři dalši zajimcy sćěhowali. Dohromady pjatnaće dorosćenych a wosom dźěći pućowaše po starej dróze z Malešec do Plusnikec. Při tamnišich hatach zhonichu woni někotružkuli lokalnu zajimawostku. Nimo toho čitachu­ jim z bajkow a přewjedźechu małe wubědźowanje, při kotrymž móžachu dźěći a dorosćeni mocy měrić. Wróćiwši so na Malešansku­ nawjes zakónčichu swójbne pućowanje z kofejom, čajom a ze słódnymi přikuskami. Foto: Lorenc Jankowsky

Twarja nowe hrajkanišćo

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Chětro zrudźacy napohlad skići tuchwilu hrajkanišćo w Běłym Chołmcu. Tam maja jeničce pěskowy kašćik, betonowu blidotenisowu platu a basketballowy korb. To ma so klětu změnić.

Běły Chołmc (AK/SN). Nowemu hrajkanišću w Běłym Chołmcu je Łazowska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju přihłosowała. Z třomi wzdatymi hłosami radźićeljo wobzamknychu, za to přidatne wudawki 45 500 eurow nałožić. Najwjetši dźěl toho, mjenujcy 36 400 eurow­ su spěchowanske srědki z programa Leader. Jeničce 20 procentow, potajkim 9 100 eurow ma gmejna ze swójskeje kasy přidać. „Nastać ma hrajkanišćo z modernymi hrajkanskimi nastrojemi, z móžnosćemi za sedźenje a z wobhrodźenjom“, rozłoži wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU). Wosebje dźakowaše so wón Běłochołmčanam samym. Woni wobdźělichu so na hrajkanišćowej iniciatiwje limonadoweje marki Fanta a dobychu tak tysac eurow za hrajkanski nastroj. To swědči wo tym, zo woby­dlerjo nowe hrajkanišćo woprawdźe chcedźa, kaž wjesnjanosta potwjerdźi.

Žane nowe projekty njezahajić

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Radźićeljo rozmysluja, kak komunalnu pawšalu najlěpje zasadźeć

Njeswačidło (JK/SN). Z wulkomyslnym darom, dać komunam wot 2018 do 2020 kóžde lěto podpěru 70 000 eurow, je sej sakske statne knježerstwo rjanu, ale gmejny wosebje wužadacu wěc wumysliło. Podobnje druhim sakskim komunam steji tež Njeswačanska před prašenjom, kak pawšalu najlěpje zasadźeć. Móžnosćow, ju zmysłapołnje wužiwać, je w napjatym hospodarskim połoženju wjac hač dosć. Směrnica knježerstwa skedźbnja pak gmejny na to, pjenjezy wudać na dobro wobydlerjow a njespytać z nimi hospodarski plan wurunać.

Naćisk plana wupołoženy

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Kubšicy (CS/SN). Dochody z přemysłoweho a dochodoweho dawka Kubšiskeje gmejny so pozitiwnje wuwiwaja. To zdźěli wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady, jako so jeje čłonojo z hospodarskim planom 2019 zaběrachu. Po wuprajenju wjesnjanosty su tež dochody z ležownostneho dawka stabilne. Najwažnišej in­westiciji přichodneho lěta budźetej po­nowjenje Bošečanskeje (Baschütz) zakładneje šule a saněrowanje wodočisćernje w Hruboćicach (Grubditz). Jako škit před wulkej wodu ma w Krakecach (Kreckwitz) nasyp nastać. Gmejna Kubšicy ze swojimi 2 570 wobydlerjemi je z 30 eurami na wobydlerja zadołžena a ma tak sobu najmjenje dołha w Budyskim wokrjesu. Naćisk hospodarskeho plana je hišće hač do 26. nowembra zjawnje wupołoženy.

Wot Swobodneho stata Sakskeje přewostajenu pawšalu za skrućenje wjesneje kónčiny we wobjimje 70 000 eurow chcedźa na dwaj projektaj rozdźělić. 15 000 eurow nałoža za sanitarny kontejner za wobornikow hašenskeje skupiny w Sowrjecach (Soritz) a 55 000 eurow za Hrubočansku wodočisćernju.

Čěski chór we Łužicy spěwał

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:
Cyrkwinski chór Cantus amici z Prahi je minjenu sobotu wječor hodźinu trajacy koncert w Róžeńčanskej swjatnicy wuhotował. Nimo chóroweho spěwa pod nawodom Lukáša Dobrodinskeho słyšachu přitomni pišćelowe twórby, kotrež zanjese organist­ Ondřej Valenta. Jedyn ze spěwarjow chóra Cantus amici je Pavel Boháč, syn čěskeho historikarja a přećela Serbow, njeboh Zdeněka Boháča. Njedźelu je Praski chór dopołdnišu Božu mšu w Ralbicach wobrubił. Foto: Rafael Ledźbor

Ponowja pomnik za padłych

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:
Łazowski pomnik za padłych sowjetskich wojakow Druheje swětoweje wójny da gmejna tuchwilu wobšěrnje ponowić. Na městnje dźěłataj tam Steven Gahno a Mario Anders z Wulkoždźarowskeje hłubokotwarskeje firmy. Wonaj nastajataj wokoło wopomnišća betonowu kromu a kładźetaj betonowe platy. Projekt płaći něhdźe 67 000 eurow. Swobodny stat Sakska twarske předewzaće we wobłuku zakonja wo zachowanju rowow woporow wójnow a namocy stoprocentnje spěchuje. Srjedź oktobra bě Łazowska gmejna přizwolenje krajneje direkcije dóstała. Hač do spočatka decembra maja dźěła zakónčene być. Foto: Andreas Kirschke

Krótkopowěsće (20.11.18)

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Prócowanja wobkedźbować

Wojerecy. Na zetkanju ministerskeju prezidentow Sakskeje a Braniborskeje, Michaela Kretschmera (CDU) a Dietmara Woidkeho (SPD), ze zastupjerjemi Łužiskeho kruha wčera we Wojerecach wobdźěli so tež předsyda Domowiny Dawid Statnik. Wón apelowaše na komunalnych zastupjerjow, prócowanja Serbow wo zachowanje swojeje kultury a identity jako wažny aspekt strukturneho wuwića w regionje wobkedźbować.

Schadźowanka skoro wupředata

Budyšin. Zastupne lisćiki za lětušu 144. schadźowanku su nimale wupředate, wšitke blida su hižo rezerwowane. Załožba za serbski lud zdźěli, zo je jenož hišće něhdźe 20 kartkow na předań. Dale załožba na to skedźbnja, zo wobsteji po-dobnje kaž we wobłuku předstajenja Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła móžnosć, wječer sej dočasnje skazać.

Wabja za powołanje šofera

Policija (20.11.18)

wutora, 20. nowembera 2018 spisane wot:

Bibliju pokradnyli

Wojerecy. Městno padustwa předwčerawšim we Wojerecach bě runje tak njewšědne kaž rubizna, kotruž skućićeljo wottam pokradnychu. Njeznaći zadobychu so mjenujcy do nowojapoštołskeje cyrkwje na Friedrichowej. Cyłe twarjenje přepytawši woni skónčnje bibliju sobu wzachu. Swjate pismo we wulkosći formata A3 bě ze złotobarbnymi debjenkami wuhotowane. Po informacijach Zhorjelskeje policajskeje direkcije trochuja hódnotu knihi na wjacore sta eurow. Wěcna škoda, kotruž skućićeljo při zadobywanju načinichu, je něhdźe sto eurow. Kriminalisća Wojerowskeho policajskeho rewěra zawěsćichu slědy a nětko za paduchami biblije pytaja.

Wulka kermušna mjerwjeńca knježeše wčera popołdnju a nawječor na Radworskej nawsy. Natwarjene běchu tam karusel, budce za losowanje a třělenje kaž tež předawanski wóz. Wjele ludźi je składnosć wužiwało a ze znatymi a susodami pobjesadowało. Při temperaturach wokoło nule wšak bě horce wino najpožadaniše. Foto: Bosćij Handrik

nawěšk

nowostki LND