Wosu božedla njeplacnyć

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:
Měrćin Weclich

Zwjazk za wobydlerjam přichilenu wobchadnu politiku je tež lětsa pokutny katalog wudał, kotryž je w interneće přistupny. Na stronje „ptački pod ptakoškitom“ rěka, zo ma tón, „kiž dźiwjeho ptaka dosahnje, rani abo mori“, w Sakskej z pokutu hač do 5 000 eurow ličić.

Prašach so na Budyskim krajnoradnym zarjedźe, kak je to z pokutu we wokrjesu rjadowane? Tak na přikład nastupajo wose­bje škitanu wosu, kotruž je wobydler Sakskeje „bjez praweje přičiny dosahnył, zranił abo morił“, za čož móža sej wot njeho „wosebitu“ pokutu hač do 50 000 eurow žadać. Njeměł tuž hižo wosu tak bjeze wšeho placnyć? Dunja Reichelt z nowinskeho běrowa Budyskeho wokrjesa mi zdźěli: „Za zarjady zwjazowacy katalog wo pokutnym pjenjezu za přeń­dźenja přećiwo zwěrinoškitej njeeksistuje. Chłostajomne po paragrafje 17 zwěrinoškitneho zakonja je, morić rjapnika bjez rozumneje přičiny.“

Krótkopowěsće (14.02.19)

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:

Na bazy sej jednotu žadaja

Drježdźany. Rozestajenje wo tym, štó Serbow zastupuje, ma so zakónčić. Swoje wuprajenje jako hósć na njedawnym posedźenju Serbskeho sejma „zjawnosć za ćahańcu mjez sejmom a Domowinu žane zrozumjenje nima“, je Wojerowski župan Marcel Brauman napřećo powěsćerni dpa wčera wospjetował. Nadawk Domowiny je, wšěch za serbstwo angažowacych so zjednoćić.

Kandidaća za literarne myto

Lipsk. Wjeršk Lipšćanskich knižnych wikow je spožčenje literarneho myta. Dźensa bu lisćina nominowanych wozjewjena. Mjez druhim mataj tež němsce pisacy čěski awtor Jaroslav Rudiš a Feridun Zaimoğlu wuhlady na wuznamjenjenje w kategoriji beletrija. Jasny je hižo dobyćer spěchowanskeho myta nakładnistwow, kotrež přiznachu towarstwu Lesewelt Berlin za spěchowanje čitanja.

Rusojo Čěskej božemje praja

Policija (14.02.19)

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:

Tepjenski wolij wuběžał

Chwaćicy. Techniskeho zmylka dla je wčera w Chwaćicach z tankoweho awta tysac litrow wolija wuběžało. Dźěl toho wuliny so do spjateho jězora, hdźež natwarichu wobornicy płuwace zaraćenje.

Předstaja „Čeplski recept“

štwórtk, 14. februara 2019 spisane wot:
Sulšecy. Po prěnimaj wuspěšnymaj předstajenjomaj před domjacym publikumom předstaji Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy swój najnowši kruch „Čeplski recept“ jutře, pjatk, w 19.30 hodź. w Sulšečanskim kulturnym domje. Wšitcy su wutrobnje přeprošeni.

Serbskich awtorow rady witaja

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Kóžde lěto štyri razy wotměwaja w Delnim Wujězdźe – w nowembru, januaru, februaru a měrcu – „čitansku zymu“. To je slěd zarjadowanjow, na kotrež přeproša sej Delnjowujězdźanske domizniske towarstwo njedźelu popołdnju regionalnych spisowaćelow a dalšich hosći do radnicy na čitanje. Na 18. čitanskej zymje lětsa w januaru bě to spisowaćel Jurij Koch. „Wothłós bě zaso jara dobry, na čitanje dźě přeco hač do 40 wjesnjanow přichwata“, Johanna Gruner wuzběhnje.

Hižo wot časa załoženja domizni­ske­ho towarstwa 1998 Johanna Gruner jeho předsydstwu přisłuša. 62lětna předrentnarka, kotraž bě w lutowarni dźěłała, so jara za 65 čłonow wopřijacy cyłk anga­žuje. A wosebje jeje zasłužba je, zo běchu w lěće 2001 z „čitanskej zymu“ započeli. Wěnowali su so tehdy spisowaćelej a do­mizniskemu basnikej Gottfriedej Unterdörferej. Powědančka, basnje a dźenik 9. septembra 1992 w Delnim Wujězdźe zemrěteho bě njeboh dr. Frank Stübner w swojim nakładnistwje Lusatia wudał. Tež dalšich serbskich spisowaćelow, kaž Křesćana­ Krawca z Hrubjelčic a basnicu Róžu Domašcynu z Budyšina,­ su hižo na „čitansku zymu“ witali.

Towarstwo ma nowu předsydku

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Ćisk (JT/SN). Tina Schubert je nowa předsydka Ćišćanskeho kulturneho towarstwa. Wuzwolili su ju minjeny pjatk na hłownej zhromadźiznje. Do toho je Hans Groba, kiž towarstwu hižo wot lěta 2008 předsyduje, dobru bilancu zašłeho dźěła sćahnył.

Jako jedyn ze sobuzałožerjow towarstwa bě wón w zašłych wjace hač 20 lětach wšitke rjane a mjenje rjane časy sobu dožiwił. Wón wuzběhny, kak so čłonojo předewšěm we wobłuku tematiskich zarjadowanjow angažuja, zo bychu na wuskim Ćišćanskim statoku wopy­towarjam dohlad do nałožkow, kultury a něhdyšeho ratarskeho žiwjenja Serbow sposrědkowali. Statok skići čłonam towarstwa kaž tež skupinje za kreatiwne tworjenje přijomny domicil a wjesnym dźěćom móžnosće paslenja. Wosebje woblubowane su měnjace wustajeńcy a drjewjana­ pěc, w kotrejž k najwšelakorišim zarjadowanjam chlěb pjeku. Ze załoženjom dźiwadłoweje skupiny w lěće 2014 dósta tež młódša generacija přistup ke kulturnemu towarstwu, kotrež ma nětko 92 čłonow.

Młode swójby chcedźa twarić

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Wopłóčkowy zwjazk Při Klóšterskej wodźe lětuši etat wobzamknył

Porchow (AK/SN). Wopłóčkowy zwjazk Při Klóšterskej wodźe (AZV) swoju centralnu wjesnu syć w Pančicach-Kukowje rozšěrja. Hromadźe z gmejnu chce nowe twarnišćo wotkryć. Na to so wčerawši z wjetšinu hłosow wobzamknjeny etat 2019 z hospodarskim planom AZV orientuje. Zwjazkowi radźićeljo gmejnow Porchow, Chrósćicy, Worklecy a Pančicy-Kukow hłosowachu za etat, Ralbičansko-Róžeńčanska gmejna jón wotpokaza. Za twarnišćo w Pančicach je do lětušeho hospodarskeho plana cyłkownje 83 000 eurow zapisanych. Kryta je suma ze 27 000 eurami přinoškow a ze 56 000 eurami kreditow. Klětuši předwidźi naćisk etata AZV cyłkownje 57 000 eurow za wotkrywanje twarnišća w Pančicach-Kukowje.

Štyri parlamenty so schadźuja

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:
Róžant (SN/MWj). W štyrjoch komunach zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe zeńdźe so jutře, štwórtk, gmejnska rada. Wot 18.30 hodź. wuradźuja parlamentownicy Ralbic-Róžanta w Róžeńčanskej sydarni mjez druhim wo stawje planowanja Ralbičanskeje pěstowarnje a přepodadźa nadawki za zatwar lifta w tamnišej wyšej šuli. Posedźenje gmejnskeje rady Worklec započnje so w 19 hodź. w tamnišej šuli. Jedna z temow budźe přitwar produkciskeje hale we Wudworju. W 19.30 hodź. schadźuja so Njebjelčanscy radźićeljo w swojej sydarni. Woni chcedźa wo tym rěčeć, kak ma so w dotalnej hali za plahowanje skotu přichodnje akwakultura plahować. Dale póńdźe wo přenajenje gmejnskich płonin za ekologiske ratarjenje. Tohorunja w 19.30 hodź. zetkaja so Chróšćanscy radźićeljo. Woni zaběraja so mjez druhim z konceptom přichoda dobrowólneje wohnjoweje wobory Chróšćanskeje gmejny. Wšitke posedźenja su zjawne.

Mnozy znaja Clemensa Eckerta w Lipsku jako personalneho trenarja, dźěłaja z nim hromadźe na swojej fitnesy, zo bychu tež swoje sportowe cile realizowali. Wot spočatka februara pak je 33lětny młody Serb, kiž je w Smječkecach wot­rostł, znajmjeńša po cyłej Němskej znaty. Wšako wobdźěli so w tydźenju wot 28. januara do 1. februara jako jedyn z pjeć kandidatow na warjenskim wubědźowanju „Perfektny diner“, kotrež je sej wšě­dnje tež wjele Serbow w priwatnym telewizijnym sćelaku VOX wobladało. Zhromadnje z Lipšćanku Sophie je Eckert wubědźowanje dobył, a dźěli sej z njej nětko premiju 3 000 eurow.

Krótkopowěsće (13.02.19)

srjeda, 13. februara 2019 spisane wot:

Tarifowe jednanja

Zhorjelc. Tuchwilne stawki wučerjow potrjechja posrědnje tež Zhorjelsku wo­krjesnu hudźbnu šulu. Tamniši kubłarjo žadaja sej domjacy tarif, kiž so na tym zjawneje słužby orientuje. Dołhož jednanja mjez krajnoradnym zarjadom a dźě­łarnistwom­ ver.di běža, stej so wobě stronje na to dojednałoj, zo stawk njebudźe.

Dźiwadło serbsce wita

Drježdźany. Do Dźiwadła młodeje generacije w Drježdźanach při zachodźe nětko tež w serbskej rěči witaja. Wo tym informuje dźensa Serbski rozhłós. Připrawjene je witanje za předwidźanu swójbnu njedźelu spočatk měrca, kotruž Budyske NSLDź a Drježdźanske towarstwo Stup dale zhromadnje wuhotujetej. NSLDź předstaji klankohru „Kito husličkar“ a AG serbšćina w krajnej stolicy hru „Módry banćik“.

Pjenjezy za sakske komuny

nawěšk

nowostki LND