Za přichod su hriby wažne

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Nimale 90 domjacych družin hribow pokaza minjenu njedźelu a zawčerawšim wustajeńca biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Ranger Herbert Schnabel wopytowarjam jednotliwe družiny rozłoži. Nimo mnohich dalšich zajimcow stej sej přehladku tež šulerjo 6. lětnika Łazowskeje wyšeje šule wobhladali.

„Pola hribow je najwažniše, zo prawje wjele z nich znaješ. Wopytowarjo móžachu so wo mnohostronskosći domjacych družin hribow wobhonić. W Sakskej je 7 000 družin hribow dopokazanych. Sam znaju něhdźe 300“, praji Herbert Schnabel. Hromadźe ze swojimi kolegami bě wón hriby w Dubjanskim lěsu, wokoło Hućinjanskich a Tranjowskich hatow kaž tež w Dubrjenskim bahnu namakał. Paleta sahaše wot prawaka hač k smorži. „Nětko w nazymje, hdyž je zaso trochu dešća, so hribowe lěto hakle započnje. Předewšěm oktober budźe za hriby zawěsće hišće dobry měsac“, měni Herbert Schnabel.

Křiž znowa poswjeća

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:
Słona Boršć (SN). Jako bě čłon Słonoboršćanskeje dobrowólneje wobory lětsa w januaru po puću k zasadźenju, poča so wón ze swojim awtom na hładkej dróze suwać. Jězba skónči so na Słonoboršćanskej dróze při swjatym křižu. Młody šofer so na zbožo njezrani, zornowcowy stołp křiža pak so do wjacorych kruchow rozłama. Mjeztym je křiž zaso sporjedźeny, za čož je so wjesnjan Georg Müller wosebje zasadźił. Tak móža njedźelu, 30. septembra, w 14 hodź. křiž znowa poswjećić. K tomu su wšitcy wobydlerjo přeprošeni. Při křižu pozastanu tohorunja putnicy na Jakubowym putniskim puću. Za ze­mrětych ze Słoneje Boršće, kotrychž ně­hdźe hač do lěta 1880 na Budyskim Mikławšku pochowachu, bě křiž stajnje posledni postrow, hdyž ćah žarowacych zemrěteho k poslednjemu wopočinkej přewodźeše. Foto: Georg Müller

Njedóstanu žanu podpěru

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Bjez spěchowanja njemóže zarjadniski zwjazk swoje twarjenje ponowić

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Wjacore tydźenje a měsacy je zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wo tym rěčała, kak móhli swoje zarjadniske twarjenje w Pančicach-Kukowje přetwarić, zo bychu sobudźěłaćerjo lěpše wuměnjenja a wobydlerjo lěpši serwis měli. Na swojim wčerawšim posedźenju dyrbjachu zastupjerjo pjeć sobustawskich gmejnow nětko słyšeć, zo je planowany přetwar drje na dlěši čas z blida, jeli nic scyła. Přičina je, tak předsyda Měrko Domaška, zo jako zarjadniski zwjazk žane spěchowanje za tajku naprawu njedóstanu.

Jabłuka a krušwy darmotnje postajeć dać

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:
Mužakow. Pomologojo z Pólskeje, Čěskeje a Němskeje zetkaja so zajutřišim a sobotu k fachowej wuměnje w oranžeriji Mužakowskeho parka. Lětuše ćežišćo je krušwa. Zajimowani wopytowarjo změja njedźelu, 30. septembra, wot 10 do 12 hodź. kaž tež wot 13.30 do 16 hodź. składnosć, swójske družiny jabłukow a krušwow darmotnje postajeć dać. Nimo toho změja tam wustajeńcu domjacych družin jabłukow a krušwow a najwšelakoriše wudźěłki z nich. Dale poskića Lubijska Schwartzec štomownja štomiki starych družin sadu.

Po wsy z jednoho statoka k druhemu dundali

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Brětnja (UH/SN). Dworowy swjedźeń je woblubowany wulětny cil „wokoło róžka“. Takle wopisa minjenu sobotu popołdnju Görnerec swójba z Wojerec swój wopyt w Brětni. „Dokelž takrjec blisko wjesneho žiwjenja bydlimy, jako měšćenjo tajkile poskitk rady přiwzamy. Tak jězdźimy tohorunja rady na swačinu při pólnej mjezy do Židźinoho, do Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna abo tež do Ćišćanskeho statoka. A dźensa móžemy tajku rjanu wotměnu tež swojim Berlinskim znatym skićeć“, wjeseleše so Alexander Görner. Mužojo sej rady staru ratarsku techniku wobhladachu a dźěći so dźiwachu, kak běchu něhdy žito młóćili. Porno tomu zajimowachu so žony za modowu přehladku 19. lětstotka. Při tym dundachu wšitcy zhromadnje wot jednoho dwora k druhemu a wšudźe tež kulinariske poskitki woptachu.

Za dźěło wobornikow so zajimowali

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:
Na dnju wotewrjenych durjow we Wojerowskej powołanskej wohnjowej woborje tam minjenu sobotu wopytowarjam znazornichu, kak wobornicy we łužiskej jězorinje z mnohimi partnerami hromadźe dźěłaja. Při tym saha paleta wot hašenskich zasadźenjow přez zaručenje techniskeje pomocy při njezbožach hač k wukubłanju dorosta. Mjez druhim bě wuchowanski čołm gmejny Halštrowska Hola widźeć. Jón dyrbjachu lětsa hižo dwójce zasadźić a na přikład znjezboženeho płachtakowarja na Parcowskim jězoru wuchować. Tež tamne najwšelakoriše jězdźidła wobornikow nahladnu ličbu zajimcow přićahowachu. Foto: Andreas Kirschke

Krótkopowěsće (26.09.18)

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Hartmann na čole frakcije CDU

Drježdźany. Christian Hartmann je nowy předsyda frakcije CDU w Sakskim krajnym sejmje. Wón naslěduje Franka Kupfera, kiž bě zastojnstwo strowotniskich přičin dla złožił. 44lětny Hartmann je so z 32 k 24 hłosam přećiwo Geertej Mackenrothej přesadźił, kotrehož běštaj Kupfer a ministerski prezident Michael Kretschmer (CDU) namjetowałoj.

Chcedźa nakładnistwo rozšěrić

Berlin. Nakładnistwowa skupina Aufbau kupi Berlinske knižne předewzaće Ch. Links. Z akwizu chce so lěpje na přichod nastajić, rěka w zdźělence knižneho bursoweho zjednoćenstwa. Nakład Aufbau bě za čas NDR najwažniši zastupjer branše za nowu a mjezynarodnu literaturu. Mjez druhim publikowaše knihi Jean-Paula Sartreho a Franza Kafki kaž tež Kita Lorenca a Benedikta Dyrlicha.

SŠT nowy Staršiski list wudało

Policija (26.09.18)

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Pokradnjene awto namakali

Rakecy. Wosobowe awto typa BMW 318i, kotrež bě so před tydźenjomaj z garaže w Běłej Wodźe zhubiło, su zawčerawšim w Rakecach namakali. Wobydlerjej bě 27 lět stare jězdźidło bjez čisłow napadnyło. Po tym zo kriminalisća awto přepytachu, móžachu je wobsedźerjej wróćić.

Wo wučerju a wědomostniku słyšeli

srjeda, 26. septembera 2018 spisane wot:

Na česć Korle Bohuwěra Šěcy, serbskeho wučerja a w fachowych kruhach daloko připóznateho přirodowědnika Łužicy kónc 19. a spočatk 20. lětstotka, bu dnja 25. žnjeńca tohole lěta wopomnjenski kamjeń při bywšej Rachlowskej šuli wotkryty. Z fotom tohole podawka, pokazowacy prawnučkaj wučerja, wědomostnika a publicista sobuiniciator počesćenja, dr. Ludwig Ela, předsyda Rachlowskeje Domowinskeje skupiny, njedawno na spočatku swojeho přednoška před seniorami tudyšeje katolskeje tachantskeje wosady na wony dźeń skedźbni.

Na roli gmejny Njebjelčicy při Miłočanskej skale, kotrež bioratar Ignac Wjesela wotnaja, su sobotu dopołdnja Thomas Noack, Ruth Trinschert (wotprawa) a Uwe Asch z předewzaća Lausitzer Hoefeladen a towarstwa Kamjenjak 1 500 rostlinow miscan­thusa sadźeli. Te su trěbne za pokładźenje pódy z organiskej maćiznu, za twar z hlinu a za škit před słóncom. Foto: Feliks Haza

nawěšk

nowostki LND