Dźěl wobšěrnje saněruja

wutora, 31. julija 2018 spisane wot:

Jitkowsku a dalši wotrězk dróhi w Ralbicach w septembru sporjedźa

Ralbicy (SN/JaW). Gmejna Ralbicy-Róžant da dźěl Jitkowskeje a wjesneje dróhi ponowić. Kaž wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) radźićelow na zašłej zhromadźiznje w Ralbičanskej wohnjowobornej gratowni informowaše, je předwidźane wobnowić dźěl dróhi wot křižowanišća njedaloko Stadiona přećelstwa hač na kónc sportnišća. Za nadawk bě sej „cyłkownje šěsć firmow podłožki wupisanja na gmejnje wotwołało, ale jeničce tři su poskitk wotedali“. Financować chcedźa předewzaće ze spěchowanskich srědkow k porjedźenju pućow. Kaž radźićel Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa (SWZ) Delany Michał Šołta hišće raz rozłoži, su „za to srědki dweju lět do jedneje naprawy zwjazali“.

Młode swójby do komuny wabić

wutora, 31. julija 2018 spisane wot:
Slepo (AK/SN). Gmejna Slepo chce zaměrnje twarske ležownosće kupować, wotkrywać a zajimcam předać. Tak chcedźa předewšěm młodym swójbam móžnosć skićić so w komunje zasydlić. To podšmórny nawoda zarjada za planowanje, twarstwo a hórnistwo zarjadniskeho zwjazka Slepo Steffen Seidlich na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady. Ta jednohłósnje wobzamkny, wobtwarjenski plan „Brězowski puć“ nastajić dać. Cyłkownje wosom ležownosćow móže tam nastać. Dotal maja pjeć zajimcow. „Zo bychu planowany cil zawěsćili, dyrbja plan zdźěłać. Tež wobswětowe pruwowanje maja za to přewjesć. Gmejnska rada wobzamknje jako planowanski zaměr wupokazanje małosydlišća“, rěka přispomnjenje we wobzamknjenju. Wobydlerjow chcedźa z wozjewjenjemi w zarjadniskim łopjenu zahe na projekće wobdźělić. Financować chce komuna nakup z njepře­trjebanych swójskich srědkow, kotrež běchu za wutwar šěrokopasmoweje syće interneta předwidźane. Wšako zwjazkowe knježerstwo mjeztym wutwar digitalneje syće na wsach stoprocentnje spěchuje.

Krótkopowěsće (31.07.18)

wutora, 31. julija 2018 spisane wot:

Julij ze snadnuškim přirostom

Budyšin. We wuchodnej Sakskej bě w juliju 18 990 bjezdźěłnych, 159 resp. 0,8 procentow wjace hač w předměsacu. Aktualna kwota bjezdźěłnosće je 6,7 procentow. Přirost złožuje so na to, zo su so minjene tydźenje we wjetšej ličbje młodźi ludźo jako bjezdźěłni přizjewili, ­dokelž njebuchu po zakónčenju wukubłanja do normalneho dźěłoweho poměra přewzaći. Sobudźěłaćerjo Budyskeje agentury za dźěło jim pomhaja, zo bychu job w Hornjej Łužicy namakali.

Dobu namjetowanja podlěšili

Njebjelčicy. Doba namjetowanja kandidatow za wólby Serbskeho sejma bu wo štyri tydźenje hač do 10. septembra w 16 hodź. podlěšena. Prěnjotny termin bě 13. awgust. Wotpowědny namjet wólbneho nawody dr. Hagena Domaški je rada starostow srjedź julija schwaliła, kaž wuchadźa z wčerawšeje nowinskeje informacije iniciatiwy za Serbski sejm.

Rozswětlić město paniku šěrić

Policija (31.07.18)

wutora, 31. julija 2018 spisane wot:

Spěšnosć měrili

Błohašecy. Policija je minjeny štwórtk w Błohašecach spěšnosć měriła. Wuslědk je, zo bě 176 z cyłkownje 1 800 měrjenych šoferow dowolenu spěšnosć 50 kilometrow na hodźinu překročiło. Najnuznišo měješe wodźer transportera, kiž bě 48 km/h přespěšny. Jemu kiwaja ­měsac bjez jězbneje dowolnosće, dypkaj w Flensburgu a 200 eurow pokuty.

Na putnikowanje wužohnowani

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:
Dohromady 140 ministrantkow a ministrantow ze serbskich wosadow Drježdźansko-Mišnjanskeho a Zhorjelskeho biskopstwa je so wčera připołdnju z hnadowneho městna Róžanta na lětuše 12. mjezynarodne putnikowanje do Roma nastajiło. Farar Gabriš Nawka jich w putniskej cyrkwi wužohnowa. Wčera wječor swjećachu w Mnichowje z dalšimi ministrantami a z Drježdźansko-Mišnjanskim biskopom Heinrichom Timmereversom Božu mšu. Po nimale 22 hodźinach je serbska skupina strowa a čiła ­do wěčneho města dojěła, hdźež swjećachu dźensa popołdnju nyšpor. Cyłkownje 875 ministrantow z wobeju hornjołužiskeju biskopstwow putnikuje do Roma, hdźež wobdźěla so jutře na awdiency z bamžom Franciskusom. Foto: Feliks Haza

Nowej črjódźe wjelkow

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:

Rěčicy (SN). W Budyskim kaž tež w Zhorjelskim wokrjesu móžachu nowu črjódu wjelkow dopokazać. Wonej stej w lěsnej kónčinje Massenei pola Großröhrsdorfa kaž tež wokoło Großhennersdorfa za­domjenej, kaž wjelči kontaktowy běrow w Rěčicach informuje.

W rumje Großhennersdorf sewjernje Žitawy běchu wobrazy z fotowych paslow lětsa w februaru psa dokumento­wali. W juliju pak zwěsćichu wjelčicu z młodźećomaj. Z wobłuka Massenei mějachu hižo loni w februaru genetiski dopokaz na z Dubjanskeje črjódy pochadźacu wjelčicu, kotraž so w Hohwaldźe zadomi. Nětko pokazuja wobrazy z fotowych paslow z Massenei tajku z cyckami.

Wjelča fachowča Gisa Kluth skedźbni sobotu na aktualizowanu kartu z dokumentowanišća a poradźowarnje Zwjazka. Po njej mamy w Němskej dopokazanych 38 črjódow, 13 porow a tři jednotliwe wjelki. Sakska wostanje ze 17 črjódami a štyrjomi porami wjelči kraj čisło jedyn. Slěduja Delnja Sakska (dźesać črjódow, pjeć porow, jedyn jednotliwy wjelk), Braniborska, Mecklenburgsko-Předpomorska, Bayerska a Durinska.

W Róžeńće su wčera 3. Gig-festiwal (God is good) zakónčili. Trojorěčne serbsko-němsko-jendźelske kemše za putniskej cyrkwju běchu jedyn z poslednich programowych dypkow festiwalneho kónca tydźenja. Hižo sobotu wustupichu tam mjezynarodni hudźbnicy z USA, Wulkeje Britaniskeje a Pólskeje, kotřiž zwjazachu nabožne teksty z rapowej, rockowej, popowej a gospelowej hudźbu. Serbski podźěl wotbyłyšćowaše so w pomocnikach z wokoliny, serbskej moderaciji, wuhotowanju Božeje mšě a we wčerawšim wustupje skupiny Sorbian Art Trio. Lětsa je znowa wjac ludźi festiwal wopytało. Foto: Gloria Žurec

Asfaltuja dróhu w Barće

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:

Malešecy (CS/SN). Malešanska gmejnska rada je na swojim njedawnym posedźenju změnje wobtwarjenskeho plana južneho přibrjoha Olby přihłosowała. Tole bě trěbne, dokelž je sej tam wobydler dwě ležownosći kupił. Tam chce bungalowaj natwarić. Dalša nowinka z Malešanskeje gmejny: W Barće chcedźa při Młynskich hrjebjach dróhu z nowej worštu asfalta pokryć. Při wulkej wodźe w lětomaj 2010 a 2014 bu tam přeco hornja woršta wotpławjena. Asfaltowanje wukonja za něhdźe 189 000 eurow firma SLB krajny twar z Lětonja (Litten).

Pytaja wobdźělnikow

Budyšin (SN). Budyski Kamjentny dom a Jeleniogórski Centrum Kultury zarjadujetaj we wobłuku třilětneje kooperacije wot 20. do 26. awgusta „Akademiju wuměłskeje inspiracije“. Młódši a starši, pólscy, němscy a tež serbscy wobdźělnicy maja přiležnosć so pod wěcywustojnym nawodom w drjeworězbarjenju, moler­stwje a rysowanju kaž tež křidowym ćišću wuměnić a dalekubłać. Přizjewjenja su hač do 15. awgusta w Kamjentnym domje pola Stefana Lehmana pod telefonowym čisłom 03591/53 19 97 1 abo móžne.

Hygiena a šćěpjenje jara wažnej

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). Wosebje do pućowanja do wukraja je wažne, zo dadźa so ludźo přećiwo chorosći hepatitis A a B šćěpić. „Tole je pola domjacych lěkarjow abo w strowotniskim zarjedźe móžne“, rěka ze strowotniskeho wotrjada Budyskeho krajnoradneho zarjada. Sobotu, 28. julija, wotmě so „swětowy dźeń hepatitisy“. Kaž Sarah Günther z Budyskeho nowinskeho běrowa na naše naprašowanje zdźěli, registrowachu w lěće 2016 we wokrjesu tři schorjenja na hepatitis A, 27 na hepatitis B, 13 na hepatitis C a 24 na hepatitis E. Lětsa hač do srjedź julija je jedyn pacient na hepatitis A schorjeł, třo na hepatitis B, štyrjo na hepatitis C a 19 na hepatitis E. Ze strowotniskeho zarjada dale informuja, „zo ludźo najbóle na hepatitis A schorja, zo pak so wuhoja a móža so přećiwo tomu profylaktisce šćěpić dać“.

Krótkopowěsće (30.07.18)

póndźela, 30. julija 2018 spisane wot:

Smartphone město móšnički

Budyšin. Klienća Budyskeje wokrjesneje lutowarnje móža kaž ći 300 dalšich lutowarnjow wot dźensnišeho nakup ze smartphonom zapłaćić. To je móžno z „mobilnym płaćenjom“, w druhich krajach hižo dosć rozšěrjenym. Zapłaćenje je wěste, dokelž wučinja wotstawk mjez terminalom a smartphonom jenož něšto centimetrow. Za to trjebaš wotpowědnu app z Google-play-stora.

Tomasz Stańko njeboh

Waršawa. Wuznamny pólski trompetar Tomasz Stańko je njeboh. Pućrubar europskeho jazza je něhdźe 40 zynkonošakow nahrawał. Zwonka fachoweho publikuma bě wosebje znaty přihladowarjam ameriskeje serije „Homeland“, w kotrejž jeho kompoziciju „Terminal 7“ jako dźěl titulneje melodije wužiwachu. Wčera je Stańko 76lětny zemrěł.

KaBi přećehnje do přitwara

nawěšk

nowostki LND