Krótkopowěsće (23.05.19)

štwórtk, 23. meje 2019 spisane wot:

Projekt we Łužicy zahajeny

Choćebuz. Ericha Kästnerowa zakładna šula Choćebuz wobdźěla so wot wčerawšeho na projekće braniborskeho kubłanskeho ministerstwa a Swobodneje uniwersity Berlin „Čiń něšto“. Z nim chcedźa šule, šulske zarjady a uniwersity zhromadnje w šulerjach hižo w prěnich lětach zajim za wažne předmjety kaž matematiku, informatiku, přirodowědu a techniku budźić.

Fotowe modele pytane

Zły Komorow. Turistiski zwjazk Łužiska jězorina pyta fotomodele a wobrazy za dowolowy region. Móža to być swójby z dwěmaj dźěsćomaj w starobje dweju do sydom lět a w starobje dźesać do 14 lět kaž tež aktiwne poriki. Zestajeć chce zwjazk nowe wabjenske poskitki na temje swójbny a aktiwny dowol w jězorinje.

Znowa časopis zestajał

Policija (23.05.19)

štwórtk, 23. meje 2019 spisane wot:

Dwě njezboži na jednym městnje

Budyšin. Policija dyrbješe wutoru awtodróhu mjez wotjězdomaj Budyšin-wuchod a Wóspork dlěje zašlahać. Tam bě so BMW na mokrej jězdni suwał, do betonoweho wobłoženja prasnył a wo­srjedź jězdnje stejo wostał. 40lětny šofer so při tym zrani. Njezboža dla so wobchad kopješe, a tak dóńdźe k dalšemu njezbožu. 27lětny wodźer Renaulta bě rynk čakacych awtow přepozdźe widźał, zrazy do nakładneho awta a so zatłusny. Wohnjowa wobora dyrbješe jeho z jězdźidła wuswobodźić. Z helikopterom dowjezechu muža do chorownje. Techniski pomocny skutk je městnosć nje­zboža sobu zawěsćił.

Spěwajo radosć a nadźiju začuwali

štwórtk, 23. meje 2019 spisane wot:

Serbskej bjesadźe z Hodźija a Rakec zeńdźeštej so minjeny pjatk k zhromadnemu spěwanju na farskej zahrodźe w Rakecach. Tónraz bě Rakečanska Bjesada pod nawodom dr. Güntera Holdera swojich čłonow kaž tež tych z Hodźijskeje bjesady a zajimcow přeprosyła.

Blida běchu w štyriróžku nastajane, za jednym sedźeše srjedźa Měrćin Krawc z Delnjeho Wunjowa z gitaru, na blidach ležachu spřihotowane teksty a noty, k tomu Towaršne spěwniki a ewangelske­ Spěwarske. Hosćićeljo witachu 23 spěwarkow a spěwarjow, k tomu dźesać dujerjow Rakečanskeho pozawnoweho chóra, kotřiž znate serbske spěwy a kěrluše mócnje přewodźachu.

Jako prěnje zanjesechmy sej Bulankowe „Wjesele dźensa“, hnydom na to „Laudate omnes gentes“ a po tym w pisanej měšeńcy serbske ludowe spěwy a ze Spěwarskich, dušu pozběhowace znate kěrluše, wuprudźace nadźiju a radosć, mjez druhim z tekstami Kiliana. Hodźijski farar Christoph Rummel měnješe: „Serbja hišće zamóžeja spěwać, jeli nic wšo, ale znajmjeńša prěnjej dwě štučce. Kajka to chudoba, moji Němcy docyła wjace njespěwaja.“

Hosćićeljo być

štwórtk, 23. meje 2019 spisane wot:

Budyšin. W septembru dóstanje so Boliwiska do Sakskeje. Towarstwo Amigos de la Cultura je młodostnych z dalokeho kraja na wuměnu přeprosyło a chce tamnišu kulturu a rěč z pomocu młodostnych tudyšim wobydlerjam spřistupnić. Nětko pytaja jeho angažowani čłonojo tež w Budyskim wokrjesu za hóstnymi staršimi. Wotsrjedź septembra hač do spočatka januara 2020 budu hólcy a holcy w starobje 14 do 16 lět, kiž w domiznje němčinu wuknu, w Sakskej přebywać. Zajimcy, kotřiž chcedźa młodostnych njecyłe štyri měsacy pohosćić, móža swójby, pory kaž tež samokubłacy być.

Serbska Lěwica so zetka

Budyšin. Přichodne zetkanje Serbskeje Lěwicy budźe jutře, pjatk, we 18 hodź. we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Budyskej Šulerskej 10. Mjez druhim chcedźa wo lisćinje kandidatow strony za wólby Sakskeho krajneho sejma diskutować.

Serbšćina ma w gmejnskej radźe Ralbicy-Róžant prioritu, Němcow přiwšěm njewuzamkuja

Jako prěni hlada wón stajnje na dnjowy porjad. Na měsačne wuradźowanja gmejnskeje rady so radźićel Eduard Luhmann jara dokładnje přihotuje. „Kotre wobsahi ludnosć jimaja? Što je wobydlerjam wažne? Kotre rozměry maja jednotliwe wobzamknjenja? Wšo to so stajnje do toho prašam“, měni 73lětny křesćanski demokrat ze Smjerdźaceje. Wot lěta 2014 angažuje so jako jenički Němc w gmejnskej radźe. Nimo toho skutkuje čestnohamtsce jako čłon zarjadniskeje zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe a tohorunja jako čestnohamtski změrc za gmejny Chrósćicy, Njebjelčicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Ralbicy-Róžant. Z Róžeńčanom Tilom Žurom jeho w tym zastojnstwje tež Serb zastupuje.

Krok po kroku přistup namakał

Čestne měšćanstwo Schrammej

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:

Budyšin (SN/mwe). Christiana Schramma, něhdyšeho wyšeho měšćanostu Budyšina jako čestneho wobydlerja wuznamjenić, to wobzamknychu radźićeljo na zašłym posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady. Nětčiši wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) w swojim pledoajeju emocionalnje wuzběhny, zo měli so wobydlerjo jeho předchadnikej dźakować, zo je město Budyšin dźensa tajke žiwjenjahódne. Ahrens wosebje wobdźiwaše, zo bě Christian Schramm w 1990tych lětach zamóhł při běžnym dźěle fungowace zarjadnistwo wutworić.

Wuslědki njesprócniweho skutkowanja bywšeho wjelelětneho wyšeho měšćanosty wšak su dźeń wote dnja widźomne, hdyž móža Budyšenjo wopytowarjam nimale dospołnje saněrowane stare město prezentować, swoje dźěći do modernych šulow słać abo w Centeru na Žitnych wikach nakupować. Zdobom słušeše hospodarstwo k ćežišćam dźěła Schramma. Wšako dźensa wšědnje wjace hač 18 000 ludźi do Budyšina na dźěło jězdźi. 25 lět je wón sprjewinemu městu wobličo dawał a je tež jako kulturnu stolicu Serbow we wšelakich gremijach zastupował.

Ma přirodoškit za wažny nadawk

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:

„Runowaha zaruča wobstajnosć. Pušćeš-li wjac štomow, hač sadźeš, pak přirodu ničiš.“ To je objektiwne zhladowanje Christiana Budera na strowy wobswět. Jeho mjeno steji na lisćinje zjednoćenstwa Rjemjesło a přemysło za Njeswačansku gmejnsku radu.

Lubosć k přirodźe staj staršej dźensa 61lětnemu do kolebki połožiłoj. Runja jemu bě nan blidar, mać pochadźeše ze serbskeje ratarskeje Panachec swójby we Łomsku. Přirodoškit wobhladuje Buder jako wužadacy nadawk tež na komunalnej runinje. „Maš jenož hišće mało łastojčkow, a scyła je so w přirodźe wjele pohubjeńšiło. Dyrbimy sej swojeje zamołwitosće wědomi być a njesměmy ničenju stwórby bjezradni přihladować.“

Dobre znamjo

srjeda, 22. meje 2019 spisane wot:
Za wólby noweho Budyskeho wokrjesneho sejmika kandiduje po rešeršach našeho wječornika 34 Serbowkow a Serbow. Najwjace z nich je wězo Serbske wolerske zjednoćenstwo nominowało. A to je tež prawje tak. Jeho rozsud, znowa we wšěch wólbnych wokrjesach ze znajmjeńša jednym kandidatom nastupić, wotbłyšćuje woprawdźitosć we wokrjesu, w kotrymž je přewažny dźěl serbskeho sydlenskeho ruma w Sakskej. Budyski wokrjes je dwurěčny. Tohodla słušeja swójske serbske namjety zwonka stron a powšitkownych wolerskich zjednoćenstwow na kóždy hłosowanski lisćik. Zabyć pak njeměli na wólbne namjety w Sakskim krajnym sejmje zastupjenych stron. CDU, Lěwica, Zwjazk 90/Zeleni a FDP maja zdźěla młodych serbskich kandidatow na swojich lisćinach. To je dobre znamjo demokratije. Zo pola AfD žanych požadarjow z našeho ludu njenamakamy, ma zawěsće z tym činić, zo je strona na naležnosće Němcow wusměrjena. Axel Arlt

Woblubowane wuhladnišćo „Zerzawy hózdź“ při Žornowskim (Sorno) kanalu mjez Lejnom a Sedlišćanskim jězorom (Sedlitz) we łužiskej­ jězorinje swjećeše minjeny kónc tydźenja swój zapozdźeny dźesaćlětny jubilej. Problemow při Złokomorowskim jězoru dla běchu swjedźeń přeco zaso přesunyli. Nětko so wěža w najrjeńšich barbach pokazuje. Foto: Gernot Menzel

Kamjenc so tež rady „zelene město“ mjenuje. Tomu wotpowědnje wudawa w běhu lěta wjele pjenjez za to, wudźeržować parki a zelenišća – lětsa něhdźe 695 350 eurow.

Kamjenc (SN/mwe). Za prawidłowne trawusyčenje abo kóždolětne wurězanje štomow je to něhdźe 27 000 eurow. Za dźěła na Pastwinej horje, hladanje parkow a naměstow, hrajkanišćow kaž tež wopomnišćow ma Lessingowe město tónkróć něhdźe 576 350 eurow zaplanowanych. Kóžde lěto sadźeja nalěto a w lěću kwětki a dalše rostliny do sudobjow, za čož nałoža 6 500 eurow a ně­hdźe 6 000 eurow za material.

Kaž Thomas Käppler, referent Kamjenskeho wyšeho měšćanosty Rolanda Dantza (njestronjan), našemu wječor­nikej na naprašowanje zdźěli, maja syčenje trawy, hladanje štomow a kerkow kaž tež jich wobstajnu kontrolu a wurězo­wanje jenož fachowcy na starosći. Kóšty za wudźeržowanje a wozelenjenje při dróhach wučinjeja něhdźe 86 000 eurow.

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND