Nowy šef wohnjoweje wobory

wutora, 12. meje 2020 spisane wot:
Wojerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a měšćanosta Mirko Pink staj mi­nje­ny pjatk Bennyja Bastischa (srjedźa z kwěćelom w ruce) jako fachoweho wot­rjadnika za wohnjowu woboru oficialnje do zastojnstwa nawody měšćanskeje wohnjo­weje wobory zapokazałoj. Nimo Skory a Pinka witaštaj jeho tohorunja kame­radojo dalšich woborow, nawodźa woborow měšćanskich dźělow kaž tež starob­neho a čestneho wobłuka. Zhromadnje z wobornikami chce Bastisch wo­bydle­rjam města kaž tež hosćom cyłeho łužiskeho regiona wěstotu na wysokim niwo­wje skićić, wón zwurazni. Foto: Město Wojerecy/Bernd Wiemer

Wojerecy (AK/SN). 25 lět po smjerći sławneho syna Wojerec Konrada Zusy a 25 lět po tym zo su jemu čestne měšćanstwo spožčili, wuznamjeni město lětsa syna wunamakarja kompjutera prof. Horsta Zusu z Konrada Zusowej plake­tu města Wojerec. To je tamniša měšćanska rada na swojej njedawnej zhromadźiznje jednohłósnje rozsudźiła. Myto spožča město kóždej dwě lěće wosobinam, kotrež maja wulke zasłužby při hajenju a šěrjenju namrěwstwa čestne­ho woby­dlerja Konrada Zusy. Naposledk běchu­ Horsta-Dietera Brähmiga z plaketu wuznamjenili. Wón bě wot lěta 1994 do 2006 Wojerowski wyši měšćanosta.

Prof. Horst Zuse, syn wunamakarja kompjutera, narodźi so 1945 w Hindelangu w schwabskim wokrjesu Oberallgäu w Bayerskej njedaloko Oberstdorfa. Po šulskim wukubłanju a maturje stu­dowaše wón elektrotechniku na Tech­niskej uniwersiće Berlin a zakónči studij z diplomom. Lěta 1983 promowowaše wón na diplomoweho inženjera a 1998 habilitowaše na Berlinskej TU wuspěšnje za praktisku informatiku. Fachowa wy­soka šula Łužica Zły Komorow powoła jeho­ 2006 za honorarneho profesora a tři lěta pozdźišo samo za profesora.

Mjeztym třeći raz zetkachu so sobotu přiwuzni a přećeljo, zo bychu wobydlerjam starownje Paula Gerhardta Budyskeje Diako­nije zaspěwali. Serbske a němske ludowe pěsnje su připosłucharjow wulce zawjeselili. Woni so za rjanu wotměnu w času mało kon­taktow ze sylnym přikleskom podźakowachu a prošachu wo wospjetowanje. Foto: Maćij Bulank

Krótkopowěsće (12.05.20)

wutora, 12. meje 2020 spisane wot:

16 ludźi w chorowni

Budyšin/Zhorjelc. Z dalšimaj z koronawirusom natyknjenymaj je w Budyskim wokrjesu nětko 418 inficěrowanych. Z nich je 108 schorjenych, šěsnaćoch tuchwilu w chorowni lěkuja. Dotal je so 297 ludźi wustrowiło. W Zhorjelskim wokrjesu njejsu žane nowe infekcije zwěsćili, dotal je 268 padow. 29 wosobow je schorjenych, dwě stej w klinice. 217 ludźi je zaso strowych.

Archiw mjeńšiny nominowany

Marl. Digitalny RomArchive bu w kategoriji „Wěda a kubłanje“ za lětuše myto Grimme Online Award nominowany. Archiw „přinošk Romow za europske kulturne stawizny skónčnje wobrazliwje spřistupnja“, we wopodstatnjenju rěka. Wo paralelnje wupisanym publikumowym myće móža hač do 14. junija pod grimme-online-award.de wothłosować.

Pietetnosć wobkedźbować

Policija (12.05.20)

wutora, 12. meje 2020 spisane wot:

Nimale kaž w krimiju

„Nanuzowana přestawka boli“

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:

Łazowscy młodostni sej swój domicil ponowili

Łaz (AK/SN). Wot kónca lěta 2019 wu­konjachu mnohe ruki pilne dźěło w komunalnym młodźinskim klubje blisko gokartoweje čary na kromje Łaza. „Stary mjezywjerch bu wotstronjeny, nowy bu zasadźeny a wobarbjeny“, rozjimataj nawodaj młodźinskeho kluba Felix Kinne a Roman Herzog. Dźakowano mnohostronskej podpěrje je so w běhu dweju a poł měsaca zakładne saněrowanje zešlachćiło. Radźićel gmejny a wsy Reiko Stephan je tójšto wólneho časa woprował a graty přewostajił. Wosebje je wón při nowym mjezywjerchu kaž tež insta­laciji noweje kluboweje kuchnje pomhał. Matthias Wilke je spěšnje a na njekomplikowane wašnje nowe PVC-špundowanje wukładł, Stephan Schulz staraše so wo elektriku. „Wutrobnje dźakujemy so nimo toho Karin Reinhardt, Torstenej Heiderej a přede­wšěm wjesnjanosće Thomasej Leberechtej. Woni su nas wobstajnje pohonjeli a pozbudźeli“, Kinne a Herzog powědataj. „Chcemy klub znowa wožiwić. Minjene połdra lěta njeje so nichtó tak prawje zamołwity čuł, twa­rjenje je přiběrajcy rozpadowało.“

Dalše wočinjenje šulow dotal njewohrožene

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:

Budyšin (SN/JaW). Ličba z koronawirusom inficěrowanych w Budyskim wo­krjesu je minjeny tydźeń znowa rozrostła (detailowe informacije w krótkopowěsćach). Kaž Budyski krajnoradny zarjad (LRA) sobotu zdźěli, stej mjeztym tež dwě serbskej zarjadnišći wot wirusa potrjechenej. Tak na Worklečanskej zakładnej šuli hač do 15. meje žane nuzowe zastaranje dźěći njebudźe, LRA zdźěli, mjenujo koronapad. „Dokelž su šulerjow 4. lětnika we Worklecach wot spočatka tydźenja rumnostnje dźělene wuwučowali, pak smědźa woni dale do šule chodźić“, rěka w zdźělence krajnoradneho zarjada. Tež šulski start 1. do 3. lětnika Worklečanskeje šule 18. meje wohroženy njeje. Přiwšěm njemóža wot přichodneje póndźele wšitke dźěći zaso do šule. „Šulerki a šulerjo, kotrychž starši smy hižo informowali, dyrbja hišće hač 25. meje sćerpni być.“

Kónc suroweje wójny njezabyty

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:
Koronakrizy dla su minjeny pjatk pod krutymi předpisami 75. róčnicu zakónčenja Druheje swětoweje wójny na sowjetskim wopomnišću při Budyskim Cyhelowym nasy­pje wopominali. Něhdźe 50 wobdźělnikow dyrbješe sej hubu a nós zakryć. Mnozy­, mjez nimi předsyda Domowiny Dawid Statnik, połožichu kwěćele. Chór towar­stwa Swětłownja Majak (na foće) je wopominanje wobrubił. W swojich dopominanskich słowach Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) wobžarowaše, zo njebě móžno w hódnišim ramiku na róčnicu dnja wuswobodźenja spominać, ale chcedźa to nachwatać. Njewočakowano dołhej měrowej periodźe pak dźensa rozšě­rjacy so nacionalizm napřećo steji, rěčnik podšmórny. Foto: Carmen Schumann

Dobra alternatiwa

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:
Směmy bórze zaso w Blunju do awtokina jězdźić? To mi jako prěnje do mysli přińdźe, jako čitach wo wozrodźenju awtoweho kina w Brězowce a dalšich w Sakskej kaž tohorunja wo prócowanjach w Budyšinje, tam tajke wotewrěć. Měnju wšak, zo wobmjezowanja koronakrizy dla ludźi na wsach tak njetrjechja kaž wjetšinu měšćanow. Wjesnjenjo móža do swojeje zahrodki hić. Nimo toho maja wokoło domu stajnje dźěło, abo? Wobydlerjo městow sej zdźěla tak derje nimaja. Někotři móža sej runja wjesnjanam do małeje zahrodki wućeknyć, ale nic wšitcy. Hinaša zaběra je tuž prašana. A hdyž wšak njesměmy koronapandemije dla wulke kinowe žurle kino­ w Budyšinje a Wojerecach wopytać, je tajke awtokino wulkotna alternatiwa k to­mu. Derje tuž, zo sej ludźo hłójčku łamaja druhim zaběru skićić. Nadźijam so, zo sej tale runje wozrodźena forma, kinofilmy poskićeć, hnydom zaso njewusnje, ale zo wona dale wobsteji. Janek Wowčer

Prócuja so wo awtokino tež w Budyšinje

póndźela, 11. meje 2020 spisane wot:

Zdźěla hižo spušćene awtokina swjeća zaso wožiwjenje – snano prawje bórze tež w Budyšinje? Druhdźe so tajke hižo nětko wo zahoritosć a dźakownosć ­staraja.

Zhorjelc/Budyšin (UM/SN). Firma Gastrobande tzwr ze sydłom w Niskej chce na Budyskim lětanišću w Lětonju (Litten) zajimcam awtokino poskićić. To je jednaćel Toni Heide na naprašowanje wob­krućił. Za doskónčny rozsud dyrbja pak hišće dojednanja z Kubšiskej gmejnu wočak­nyć. Na jeje teritoriju dźě je areal, kotryž chcedźa wužiwać.

W Zhorjelcu a při Brězowskim jězorje je poskitk, sej z awta sem filmy wobhladać, wulki zajim žnjał. „Za to, zo smy zastup­ne lisćiki jenož někotre dny do předstajenja předawali, smy z wuslědkom jara spokojom“, Toni Heide rjekny. W Brězowce bě prěnje předstajenje samo wupředate, při čimž wšak je tam mjenje městna hač w Zhorjelcu.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND