Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźowanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ mytowane? W lětušim lětnim serialu Serbskich Nowin wam projekty předstajamy.

Wumjezowany a ignorowany

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

Zrěčenski dźěłaćer Macau wot 1979 do 1991 we Wojerecach bydlił

David Macau je wukubłany zamkar a skowar. Wjetšinu časa dźěłaše wón w Bórkhamorskej zamkarni ludoweho zawoda Wjelčanska brunicownja. „Kóždy štwórtk přewjedźechmy wulke reparatury w brunicowej jamje“, powěda 59lětny bywši mosambikski zrěčenski dźěłaćer. Wot lěta 1979 hač do 1991 bydleše wón we Wojerecach. Wón bě jedyn z cyłkownje 22 000 zrěčenskich dźěłaćerjow z Mosambika w Němskej demokratiskej republice (NDR). „We Wojerecach dóstachmy hnydom po přijězdźe swoje stwy připokazane. Poměrnje spěšnje smy němči­nu nawuknyli“, rozprawješe Macau před něšto časom w myslach zanurjeny we Wojerowskim Wobydlerskim centrumje Piwarska 1. Na přeprošenje Kulturneje fabriki je so wón tam z wopytowarjemi diskusijneho wječora rozmołwjał.

Mjez stysknosću a wjeselom

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

W Kulowskej katolskej pěstowarni Jaku­becowy wustaw bliži so dźeń, hdyž ze­ swojeho wjelelětneho domicila do noweho twarjenja přećahnu. Na to so wšitcy wjesela, ale so runočasnje tež na zašłosć dopominaja.

Kulow (SiR/SN). Lětuši swjedźeń k dnjej dźěsća bě w Kulowje móhłrjec historiski podawk. Přetož wón bě posledni swojeho razu w domje, kotryž bě wjele lětdźesatkow cyle wosebite zetkanišćo za ludźi rozdźělnych generacijow. „Ze směwacym, ale tež płakacym wóčkom wopu­šćimy za poł lěta tele twarjenje, kotrež je wje­le ludźi formowało a přewodźało. Tu su něhdy chorych hojili, šulerjow wuwučowali a dźěći pěstonili. Tule su ludźo přećelow namakali, su so smjeli, so mjez sobu rozestajeli, lubowali, wuknyli, rejwali a so modlili“, powěda nawodnica Jaku­becoweho wustawa Theres Hörauf.

Rostlinarni w parku ponowja

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:
W Rogeńskim parku w Choćebuzu su minjeny tydźeń započeli, tak mjenowany Módry dom a Ananasowy dom wobšěrnje ponowić. Při tym chcedźa třěšnu konstrukciju a škleńcu wobeju rostlinarjow saněrować. Nazymu maja dźěła wotzamknjene być, tak zo móža je za schow rostlin přez zymu a za plahowanje sadźenkow wužiwać. Twarjeni z lěta 1848 a 1850 słužitej plahowanju a přezymowanju lětnich kwětkow a kerkow za hród. Swoje mjeno ma Módry dom wot wjercha Pücklera, kiž bě swój čas módru škleńcu z estetiskich přičin wuzwolił. Samsny čas nastaty Ananasowy dom wužiwachu za čas Pücklera za plahowanje ananasa. Foto: Michael Helbig

Štyri swójby wobdźěla so tuchwilu na swójbnym kubłanskim tydźenju w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ přewjeduja tam zhromadne hry a wulěty. W času, hdyž maja starši swójski seminar, staraja so sobudźěłaćerjo kubłanišća wo zaběru za dźěći. Wčera přewjedźechu wšitcy zhromadnje hru, w kotrejž dźěše wo wjace dowěry mjez staršimi a dźěćimi. Foto: SN/Maćij Bulank

Kolesowanje mjeztym tradicija

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

Zapósłancaj zhromadnje po wólbnymaj wokrjesomaj po puću

Bukecy/Ralbicy (SN/MWj). Tak kaž je kóždy dowolnik z kolesom bliže k ludźom a jich wobdawacej přirodźe, staj to tež zapósłancaj Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a Alojs Mikławšk (wobaj CDU), hdyž so jónu wob lěto na zhromadnu kolesowansku jězbu po swojimaj wólbnymaj wokrjesomaj nastajitaj. Wčerawša bě mjeztym jědnata. Minjene lěta běštaj tež hižo při dešću po puću, kaž so Marko Šiman njelubje dopominaše. Wčerawša jězba wjedźeše znowa k tójšto stacijam, ale tónraz při přijomnym kolesowarskim wjedrje, byrnjež trochu wětřikojte było.

Pančicy-Kukow (SN). Lubowarjo romantiskich wječorow njesměli skomdźić zahrodowu nóc „W swětle tysac swěčkow“ přichodnu sobotu, 20. julija, na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje. Mjeztym 16. raz Křesćansko-socialny kubłanski skutk wot 19 hodź. na tajki wječor přeprošuje. A dokelž po wěšćenju wjedrarjow tež wjedro sobu hraje, lubi tónle wječor zaso wosebite dožiwjenje być. Prjedy pak hač wopytowarjo při ćmičkanju ze zaswěćenjom něhdźe 7 000 swěčkow wjeršk dožiwja, zawjesela jich z pisanym programom. Tón móhł lětsa tež młódšich ludźi přiwabić, přetož wustupi­ mjez druhim spěwar Gabriel Mommér. 16lětny ze serbskimi korjenjemi po wobdźělenju na castingowej show „The Voice kids“ pokaza, zo ma tež rock ̕n̕ roll w kreji. Dale wuhladamy Serbski folklorny ansambl Wudwor, kiž so takrjec wo serbski podźěl programa postara. Nimo toho wustupja Drježdźanska kapała „Zugabe“­ ze srjedźowěkowskej hudźbu, skupina cheerleaderow „Magic Devils“ z Coswiga a wohnjowa show.

Krótkopowěsće (17.07.19)

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

Łužiske jězory nimale połne

Rań. Wjetšina bywšich brunicowych ja­mow­ we Łužicy je k 88 procentam z wodu pjelnjena. To rjekny jednaćel Łuži­ske­je a srjedźoněmskeje towaršnosće hór­­nistwoweho zarjadnistwa Klaus Zschied­rich na kromje wopyta wobswětoweje ministerki Svenje Schulze (SPD) minjeny tydźeń w Ranju (Großräschen). Pławjenje chcedźa za tři lěta wotzamknjene měć. Zahajili běchu je před 23 lětami.

Městnje wupisanej

Zły Komorow/Lubin. Wokrjesaj Hornje Błóta-Łužica a Dubje-Błóta stej městnje zamołwiteju za serbske naležnosće na swojich internetnych stronach wupisałoj. Nadawk zamołwiteho je we wšěch naležnosćach komuny zajimy Serbow zastupować. Požadać móža so zajimcy w Złym Komorowje (Senftenberg) hač do 8. awgusta, w Lubinje (Lübben) hač do 10. awgusta.

Sydlišćo na jězorje dźesać lět

Policija (17.07.19)

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:

Wobšudnistwo so njeporadźiło

Budyšin. Pospyt, z falšowanym wupokazom paket wotewzać, so zawčerawšim 22lětnemu nigerianskemu staćanej poradźiło njeje. Sobudźěłaćerka wobchoda na Budyskej Serbskej hasy trik spózna a policiju informowa. Zastojnicy 22lětneho na to zadźeržachu a jemu falšowany wupokaz wotewzachu. Policija přepytuje dla falšowanja dokumentow.

Něhdy šěsć wobchodow we wsy

wutora, 16. julija 2019 spisane wot:

Něhdy bě w nimale kóždej wsy nakupowanišćo, hdźež poskićachu twory wšědneje potrjeby. Runočasnje běchu to socialne centrumy, hdźež so wjesnjenjo zetkawachu a rady pobjesadowachu. W našej lětnjej seriji na něhdyše wjesne wobchody dopominamy.

Dźensa: Njeswačidło (5)

nawěšk

nowostki LND