Chcedźa nałožk dale pěstować

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:
Tež lětušu seniorsku adwentničku w Miłorazu minjenu sobotu je tamniše dźěćetko wopytało. Kóždemu z 38 přitomnych wuměnkarjow spožči wone, kaž je nałožk, žohnowanje a zbožopřeća. Po měnjenju mnohich měło tomu dale tak wostać, dołhož wjes na kromje wuhloweje jamy hišće wobsteji. Za to so mjez druhim tež předsyda kulturneho a sportoweho towarstwa Ernst-Gerd Paufler z dalšimi 52 podpěra­ćelemi zasadźa. Jako překwapjenku wobdarichu wšitkich ze samozhotowjenymi paslenkami.­ Foto: Martina Arlt

Drěwcy a Złyčin ze sobu zwjazać

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Łaz (AK/SN). W prócowanjach wo wsy Drěwcy (Driewitz) a Złyčin (Litschen) zwjazowacu dróhu je móžne rozrisanje spóznajomne. To podšmórny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłej gmejnskej radźe. Zhromadnje z wotrjadnikom za twarske naležnosće Wolfgangom Tietzu poby wón kónc nowembra na rozrěči ze zastupnikami biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty kaž tež ze zastupjerjemi krajneje direkcije w Sakskim statnym ministerstwje za wobswět a ratarstwo w Drježdźanach.

„Po konstruktiwnych rozmołwach smy alternatiwnu wariantu našli“, rjekny nětko Thomas­ Leberecht. Po njej ma mjeńša asfaltowana dróha nastać. Na přeće biosferoweho rezerwata a wyšeho zarjada za přirodoškit wokrjesa Budyšin měli ju w susodnym lěsu z tak mjenowanymi bio-plesternakami wuhotować. Tón słuži škitej domjaceje zwěriny. Gmejna ma tuž swoju próstwu předźěłać a ju znowa zapodać.­

Krótkopowěsće (12.12.18)

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Historiski dom předaty

Radwor. Sobu najstarše twarjenje Ra­dworja je předate. Gmejnscy radźićeljo su wčera jednohłósnje tomu přihłoso­wali, zo „torož“ na nawsy Radworskemu předewzaćelej předadźa. Historiski dom z wobłukowymi wrotami słušeše nižozemskemu namrěwstwowemu zjednoćenstwu. Za čas NDR běštej w nim gmejnski zarjad a běrow prodrustwa.

Přihotuja klětuše wólby

Budyšin. Za komunalne wólby 26. meje 2019 wutworja w Budyskim wokrjesu znowa 14 wólbnych wokrjesow. Wólbny wuběrk nawjeduje Andrea Peter. Anja Marx ju zastupuje. Přisydnicy gremija su Elisabeth Nieft, Sandro Fiebig, Rüdiger Thürling a Carola Schmidt. Jich zastu­puja Albrecht Bockisch, Michael Häring, Wolf Schönberg a Angelika Eck­stein. Tomu je wokrjesny sejmik přihłosował.

Wuheń za krosnowarjow?

Policija (12.12.18)

srjeda, 12. decembera 2018 spisane wot:

Zymske wjedro haćenja zawiniło

Dobruša/Huska. Wčerawše zymske wjedro ze zdźěla chětro sylnym sněhowanjom je w Hornjej Łužicy k wjacorym wobchadnym njezbožam wjedło, kaž policija­ zdźěla. Předewšěm w Hornim kraju registrowachu zastojnicy na hładkich a chětro zasněženych pućach wjac njezbožow a haćenjow prěki stejacych Lkw-jow dla. Předewšěm potrjechene běchu­ dróhi wokoło Wjelećina (Wilthen), Wjazońcy (Neukirch) a Wjernarjec (Wehrsdorf). W Drječinje (Dretschen) pola­ Huski (Gaußig)­ zhubi wčera wječor šofer VWja we wulkim sněze kontrolu nad wodźi­dłom a zajědźe do přirowa, hdźež so jězdźidło nabok zwróći. Po informacijach policije pak so nichtó zranił njeje.

Dwójny etat wobzamknjeny

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Wjace hač jednu miliardu eurow wopřijima dwójny etat Budyskeho wokrjesa za lěće 2019 a 2020. Wokrjesny sejmik je jón wčera jednohłósnje wobzamknył. Hačrunjež socialne wudawki woteběraja, wostanu wone najwjetša pozicija.

Budyšin (SN/at). Schwalenje etata je tež za Budyski wokrjesny sejmik wjeršk, a k jeho wobzamknjenju su so krajny rada­ kaž tež frakciscy předsydźa słowa jima­li. Wuslědkowy budget wučinja klětu­ kaž tež lěto pozdźišo 510 milio­now eurow, rjekny Budyski krajny rada. 30 procentow z toho, něhdźe 150 mi­lionow eurow, je za jobcenter, zo móže wokrjes nadawki opciskeje komuny w swójskej zamołwitosći za dołhodobnje bjezdźěłnych a přijimarjow zakładneho zawěsćenja spjelnić. Před pjeć lětami bě po­dźěl za jobcenter hišće 45 procentow. To mjenowaše krajny rada někotre nahladne strukturne daty. Wokrjesny wotedawk­, kotryž płaća města a gmejny, wostanje dale 32 procentow, nje­dóń­­­­­dźe-li k budgetnym rizikam. „Wón słuša sobu k najmjeńšim popłatkam přiru­­nujo z cyłej Sakskej. Z widom na woč­a­kowane wuwiće kóštow njeje to samo­zrozum­liwosć“, Harig podšmórny.

Docpěte sej wažić

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:
Budyski wokrjes ma schwaleny etat za lěće 2019 a 2020. Fakt to, kotryž zasłuža sej respekt a připóznaće. Zarjadnistwo a čestnohamtscy wokrjesni radźićeljo běchu k tomu přinošowali, zo móžeše Budyski wokrjesny sejmik wčera dwójny etat wobzamknyć. Tajku zhromadnosć njeje jenož krajny rada Michael Harig jako pozitiwnu wuzběhnył. Runje tak česća sej wjacori předsydźa w sejmiku zastupjenych frakcijow dožiwjene zhromadne dźěło za jedyn zaměr. Štož zda so někotremužkuli wobydlerjej samozrozumliwosć być, wšak scyła tajka njeje. Hakle po dwěmaj měsacomaj etatoweje diskusije bě jasne, zo je Budyski wo­krjes wuspěšny. Inwesticiska rata něhdźe sydom procentow njeje w žanym druhim sakskim wokrjesu tajka wulka. Tež wo­krjesny wotedawk 32 procentow je jedyn z najnišich po cyłym swobodnym staće. Wuslědkaj to, na kotrejž móža tež woby­dlerjo hordźi być. A na to njeměli wosebje ći zabyć, kotřiž so rady na wulku politiku hórša. Axel Arlt

Mału a wulku kupu Worklečanskeho kupoweho hata budźe přichodnje drjewjany móst zwjazować. Tak ma so znowa přistupna mała kupa z wočerstwjenišćom podłu Krabatoweje kolesowarskeje šćežki stać. Tele dny su dźěłaćerjo Wehnertec firmy z Hórkow fundamenty za nowy móst připrawili. Hišće do hód chce gmejna po informacijach wjesnjanosty Franca Bruska (CDU) móst z kranom stajić. Komuna bě jón w lěću ze Sprjejc (Spreewitz) darmotnje dóstała, jeničce transport dyrbješe sama zaručić. W zašłych tydźenjach su drjewjany móst hižo wobarbili. Foto: Feliks Haza

Dobra městnosć swjedźenjowanja

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Wotrow (SN/MWj). Z wosebitym lětakom chce Wotrowska wjesna rada přichodnje na móžnosć skedźbnjeć, zo hodźa so na tamnišej starej šuli priwatne kaž tež dalše swjedźenje a zarjadowanja najwšelakorišeho razu přewjesć. Kaž wjesny předstejićer Měrko Pohonč rjekny, Wotrowčenjo rumnosć, w kotrejž je městno­ za hač do 60 ludźi, jara rady wužiwaja, předewšěm za swójbne swjedźenje abo za kofej po chowanjach. Poskitk­ pak móhł snano tež wobydlerjam z druhich wsow abo gmejnow za­jimawy być. Wuměnjenja su na Wotrowskej šuli jara přijomne. Tak su tam hakle loni nuzniki ponowili a k nim nowe durje zatwarili. Tež předrumnosć so nětko w nowej swětłej barbje prezentuje. Tam hodźi so na přikład derje bifej natwarić, hdyž je wulka rumnosć raz woprawdźe ze 60 wosobami połnje wobsadźena.

Postawu restawruja w dźěłarni

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Swinjarnja (SN/MWj). Po wšěm zdaću hišće lětsa móhła postawa swj. Bosćana na kromje Swinjarnje wottam puć do restawrowanskeje dźěłarnje w Drježdźanach nastupić. To rjekny wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady Pančicy-Kukow. Radźićeljo přepodachu nadawkaj za ponowjenje historiskeje postawy, kotraž pochadźa z lěta 1635. Tak ma předewzaće ze Zemic-Tumic postament za 7 000 eurow saněrować. Restawratorka z Drježdźan dósta nadawk, za 4 400 eurow postawu swjateho ponowić. Z woběmaj firmownikomaj chce so wjesnjanosta pjatk, 14. decembra, zetkać a sej z nimaj přichodne kroki na městnje dorěčeć. Jasne pak hižo nětko je, zo ma so postament pozběhnyć a na městnje ponowić. Postawu samu dowjezu porno tomu do Drježdźanskeje dźěłarnje a ju potom tam restawruja. Poprawom chcyše gmejna wobaj nadawkaj w jeničkim losu wupisać. Z tym pak delni pomnikoškitny zarjad wokrjesa přezjedny njebě.

Spokojom, ale nic zbožowni

wutora, 11. decembera 2018 spisane wot:

Na posedźenju gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant dobru bilancu sćahnyli

Nowoslicy (JK/SN). Skerje přerosćene komunalne lěto je gmejnska rada Ralbicy-Róžant na swojim zašłym posedźenju w Nowoslicach bilancowała. Na dobro wjesnjanow su drje něštožkuli docpěli, napjata hospodarska situacija w gmejnje kaž po cyłym zarjadniskim zwjazku Při Klóšterskej wodźe pak překmany přichod njewěšći. Ale znajmjeńša móža w Delanach z wobkrućenym etatom 2019 do noweho lěta hić.

Jako wuspěchi minjeneho lěta hódnoćeše wjesnanosta Hubertus Ryćer (CDU) tójšto ponowjenych a zwuporjedźanych dróhow w jednotliwych wsach kaž tež dobry zazběh planowanja nowotwara Ralbičanskeje pěstowarnje. Po dobrym puću su, přechodne rozrisanje pobrachowacych městnow w Smjerdźečanskim žłobiku hišće w decembru rozrisać. Nachwilne dlijenje bě zawinowane rozsuda wo­krjesa wohnjoškitnych naprawow dla. To je nětko po słowach wjesnjanosty rozrisane­ a přidatne městna budu hišće w decembru wužiwać móc.

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND